טופס בקשה לפטור מיגון – כללי להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה לפטור מיגון - כללי. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה לפטור מיגון – כללי להדפסה

מה זה טופס בקשה לפטור מיגון - כללי?

שם הטופס: טופס הגנה אזרחית - טופס בקשה לפטור מיגון - כללי

תקציר: הטופס המתואר הוא בקשה לפטור מהחובה להתקין מקלט או להגדיל מקלט קיים. הטופס מכיל פרטים אישיים של המבקש, פרטי הנכס הנדרשים להתקשרות ומיגון, פרטים על המבנה ומיגון הנכס, והצהרת עורך הבקשה. הטופס מהווה דרך לבקש פטור מהתקנה או הגדלת מקלט קיים על פי ההנחיות והמדיניות של פיקוד העורף.

סעיפים שנדרשים למילוי:
א. פרטים כלליים - מספר בקשה, תאריך, פרטי עורך הבקשה ופרטי הנכס הקיימים.
ב. פרטי הבקשה לפטור - שאלות הנוגעות לבקשה והיסטוריה המשכנתאת את הבקשה.
ג. פרטים על המבנה - שטח קיים בהיתר, שטח תוספת הבניה, פרטים על רכיבי המיגון, האם קיים רכיב מיגון בנכס, ופרטים נוספים.
ד. בקשה לפטור - שאלות המתמקדות בהיתר פטור ותנאי המיגון.
ה. החלטת הרשות המוסמכת - החלטת הרשות המקומית לאשר או לסרב לבקשה.

מטרת הטופס: הטופס מאפשר לאזרחים להגיש בקשה לפטור מהחובה להתקין מקלט או להגדיל מקלט קיים, בהתאם למדיניות פיקוד העורף. הטופס מכיל פרטים שונים הנדרשים למילוי על מנת לבקש פטור ולקבוע האם הבקשה מתאימה לקריטריונים הנדרשים למתן הפטור.

טופס בקשה לפטור מיגון - כללי חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה לפטור מיגון - כללי מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשה לפטור מיגון - כללי הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה לפטור מיגון - כללי להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

בקשה לפטור מהחובה
להתקין מקלט או להגדיל מקלט קיים
מספר הבקשה: ]לשימוש פנימי של פקע"ר[
עמוד 1 מתוך 3
מחלקת
מיגון
מומחיות ושירות
להגנת האזרח
ט. גרסה 02 |
1.10.19
א.
פרטים
כלליים
תאריך ]תאריך[
פרטי עורך הבקשה
)מגיש בקשה זו(
]שם פרטי +
רישיון: ]מס'[ ]מייל[ משפחה[
גוש פרטי הנכס
:
חלקה ]מס'[
:
]מס'[
תת
חלקה
:
]מס'[ כתובת: ]רחוב + מס' + דירה[
רשות
יישוב ]שם[ מקומית:
ועדה ]שם[ )במוא"ז(:
]שם[ מקומית:
מהות הבקשה
בתכנית
]פרט את מהות הבקשה להיתר כפי שפירטת בטופס הבקשה לוועדה[
פרטי ההליך המקוון
מידע: )רישוי זמין(
]מספר תיק המידע
שנמסר[
היתר:
]מספר הבקשה להיתר,
ככל שנפתחה[
ב.
פרטי
הבקשה
לפטור
1 .האם הבקשה היא הראשונה בנכס? ]כן או לא[
2 .האם המבקש קיבל בעבר פטור מהקמת מקלט
]שטח התוספת/ות ]כן או לא[ בגין תוספת בניה? מה שטחה )מ"ר(?
בעבר, במ"ר[
3 .הבקשה הינה בקשה לבחינה מחדש )ערר(,
בעקבות דחיית בקשה קודמת מיום -
]מספר הבקשה ]מועד הדחיה[
לפטור שנדחתה[
ג.
פרטים
על המבנה
עיקרי שירות
שטח קיים בהיתר ב-מ"ר ]מ"ר[ ]מ"ר[
שטח תוספת הבניה )מוצע( ב-מ"ר )כולל "לגליזציה"( ]מ"ר[ ]מ"ר[
סך כל שטחי הבניה ב-מ"ר ]מ"ר[ ]מ"ר[
האם קיים רכיב מיגון בשייכות לנכס
המבוקש? מהו שטחו?
)סמן במשבצת המתאימה(
X מקלט
פרטי
משותף
X מקלט
פרטי
X מרחב
מוגן
דירתי
X מרחב מוגן
קומתי
X מרחב
מוגן
מוסדי
X שיפור
מיגון
תיקני
X אחר ]מ"ר[
שטח )במ"ר(
[X [לא קיים רכיב מיגון בנכס
מסמכים מצורפים לבקשה זו ]פרט[
האם הבקשה להיתר תואמת להיתר המקורי בו אושר המיגון
הקיים )כולל המקלט ומרכיביו(?
]כן או לא[
האם המיגון נמצא בתוך/ מחוץ
למבנה?
]בחר: בתוך במבנה/ מחוץ למבנה, במרחק של ____ מטרים
מהמבנה[
ד.בקשה לפטור מהחובה
להתקין מקלט או להגדיל מקלט קיים
מספר הבקשה: ]לשימוש פנימי של פקע"ר[
עמוד 2 מתוך 3
מחלקת
מיגון
מומחיות ושירות
להגנת האזרח
ט. גרסה 02 |
1.10.19
הצהרת
עורך
הבקשה
הריני לבקש פטור מהקמת מקלט או הגדלת מקלט קיים בהתאם למדיניות
פיקוד העורף בדבר התנאים והכללים בדבר מתן פטור מהקמת מקלט או
הגדלתו, התש"פ-2020
]ציין מספר הסעיף
הרלוונטית לבקשה
מתוך מסמך
המדיניות[
הריני מצהיר כי הפרטים המופיעים בבקשה נבדקו
]שתול חתימה על-ידי והם מתאימים לתכנית החלה על המקרקעין.
סרוקה[
ה.
החלטת
הרשות
המוסמכת/
מפקד הג"א
מחוזי
לא לאשר את הבקשה, מהנימוק: ]לשימוש פנימי של פקע"ר[
לאשר את הבקשה, מהנימוק: ]לשימוש פנימי של פקע"ר[
תנאים למתן הפטור: ]לשימוש פנימי של פקע"ר[
החלטה זו ניתנה בהתאם לנתונים ולתכנית שהוצגה במסגרת הבקשה.
כל שינוי בבקשה להיתר הבנייה מחייב אישור מחדש של הפטור על ידי הרשות
המוסמכת.
]לשימוש פנימי של פקע"ר[ ]לשימוש פנימי של פקע"ר[ ]לשימוש פנימי של פקע"ר[ ]לשימוש פנימי של פקע"ר[
תאריך שם מלא תפקיד חותמתבקשה לפטור מהחובה
להתקין מקלט או להגדיל מקלט קיים
מספר הבקשה: ]לשימוש פנימי של פקע"ר[
עמוד 3 מתוך 3
מחלקת
מיגון
מומחיות ושירות
להגנת האזרח
ט. גרסה 02 |
1.10.19
ו. לתשומת
לב הרשות
המקומית
הארה: בהמשך להחלטת הרשות המוסמכת/מפקד הג"א מחוזי המפורטת בטופס זה,
על הרשות המקומית לפרסם החלטתה הסופית בנושא הבקשה לפטור.

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה לפטור מיגון - כללי?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה לפטור מיגון – כללי, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה לפטור מיגון – כללי. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה לפטור מיגון – כללי.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה לפטור מיגון - כללי

פקס: 073-3233711​
כתובת לשליחת מכתבים: הקריה, תל אביב 6473424​
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: אגפים ממשלתיים, הגנה אזרחית
טופס קל » אגפים ממשלתיים » הגנה אזרחית » טופס בקשה לפטור מיגון – כללי

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה לפטור מיגון - כללי להורדה

דילוג לתוכן