טופס בקשה לפטור נוסף בניכוי מס מקצבה מזכה (טופס 161י') להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה לפטור נוסף בניכוי מס מקצבה מזכה (טופס 161י'). כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה לפטור נוסף בניכוי מס מקצבה מזכה (טופס 161י') להדפסה

מה זה טופס בקשה לפטור נוסף בניכוי מס מקצבה מזכה (טופס 161י')?

טופס: טופס 161י - בקשה לפטור נוסף בניכוי מס מקצבה מזכה

מטרת הטופס:
הטופס 161י משמש לבקשת פטור נוסף בחישוב ניכוי מס מהקצבה המזכה לאדם שהגיע לגיל פרישה לפני יום 12.1.1 ומשלם הקצבה.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי מקבל/ת הקצבה, כולל מספר זהות, שם פרטי, שם משפחה, כתובת מלאה, תאריך לידה, ומספר טלפון.
2. הצהרות וחתימות:
- הצהרה כי לא הועברו סכומים מקופת גמל או ממעסיק בדרך של היוון קצבה בפטור ממס לפי סעיף 9א(ה) לפקודת מס הכנסה מתאריך 2012.1.1 ועד היום.
- הצהרה כי לא קיבל אישור מפקיד השומה לעניין ניכוי המס מהקצבה המזכה.
- הצהרה כי הפרטים שמסרו הם נכונים, מלאים ומדויקים, והמשיב יודע כי אי המתן פרטים נכונים עשוי לגרום לעונשים משפטיים.

3. בקשה לקבלת הפטור הנוסף בחישוב ניכוי המס מהקצבה המזכה כאשר המשיב הגיע לגיל פרישה לפני יום 12.1.1.

מסקנה:
הטופס 161י משמש לבקשת פטור נוסף בחישוב ניכוי מס מהקצבה המזכה לאדם שהגיע לגיל פרישה לפני יום 12.1.1 ומשלם הקצבה. על פי החוק, אם מתקיימים התנאים הנדרשים, ניתן לבקש פטור נוסף מהמס המגיע על הקצבה המזכה לאדם.

טופס בקשה לפטור נוסף בניכוי מס מקצבה מזכה (טופס 161י') חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה לפטור נוסף בניכוי מס מקצבה מזכה (טופס 161י') מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשה לפטור נוסף בניכוי מס מקצבה מזכה (טופס 161י') הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה לפטור נוסף בניכוי מס מקצבה מזכה (טופס 161י') להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

161 י
לכבוד: משלם הקצבה
בקשה לקבלת ״הפטור הנוסף״ בחישוב ניכוי המס מהקצבה המזכה
למי שהגיע לגיל פרישה לפני יום התחילה – 12.1.1
ר״י, אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע (מעודכן ל - 2019.10(
רחוב מס' בית/דירה יישוב מיקוד קידומת
א. פרטי מקבל/ת הקצבה
מספר זהות שם פרטי שם משפחה
כתובת מלאה
תאריך לידה
/ /
מספר טלפון
(1"(גיל פרישה" - כהגדרתו בחוק גיל פרישה, תשס"ד-2004 .
(2" (קצבה מזכה" - סך כל הקצבאות שמקבל אדם למעט קצבה מוכרת. לעניין זה – קצבאות שמקבל אדם מביטוח לאומי וכן קצבת שארים מקופת גמל או ממעסיק לשעבר, לא
ייחשבו כקצבה מזכה.
(3" (הפטור הנוסף" - שיעור הפטור ממס החל על הקצבה המזכה, הקבוע בסעיף 9א(ב) לפקודת מס הכנסה, העולה על %35 .
ג. הצהרות וחתימות
תאריך שם מלא חתימה
1 .אני מצהיר/ה בזאת כי החל מיום 2012.1.1 ועד היום, לא משכתי סכומים מקופת גמל או ממעסיק בדרך של היוון קצבה בפטור ממס לפי
סעיף 9א(ה) לפקודת מס הכנסה.
2 .אני מצהיר/ה בזאת כי לא קיבלתי אישור מפקיד השומה לעניין ניכוי המס מהקצבה המזכה.
אני מצהיר/ה בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים, מלאים ומדויקים וידוע לי כי אני צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק בגין השמטה
או מסירת פרטים לא נכונים.
ב. בקשה לקבלת הפטור הנוסף בחישוב ניכוי המס מהקצבה המזכה
1 .בתאריך / / הגעתי לגיל פרישה
2 .אני הח״מ מבקש/ת לקבל את הפטור הנוסף בעת ניכוי המס מהקצבה המזכה על ידי משלם הקצבה.
דברי הסבר
יחיד המקבל קצבה מזכה יחידה, שהגיע לגיל פרישה לפני יום 12.1.1 ,שמנוכה מס מקצבתו ללא פטור, ושלא קיבל אישור מפקיד
השומה לעניין ניכוי המס מהקצבה המזכה, יכול לבקש ממשלם הקצבה כי בחישוב ניכוי המס מהקצבה המזכה יינתן לו הפטור הנוסף.
בקשה כאמור תוגש למשלם הקצבה פעם אחת על גבי טופס זה. מקבל קצבה שלא מתקיימים לגביו כל התנאים המפורטים לעיל או
שברצונו לבחון את חישוב המס הכולל על הקצבה המזכה, יוכל לפנות לפקיד השומה בצירוף המסמכים המפורטים להלן:
א. טופסי 161) הודעת מעסיק על פרישה) בשל שנות העבודה שבשלהן משולמת לו הקצבה המזכה, בהם יפורטו כל סכומי מענקי
הפרישה שהועמדו לרשות מקבל הקצבה במועד פרישתו מהעבודה.
ב. תלוש קצבה / תלוש משכורת אחרון.
ג. פרטים על הכנסות נוספות, ככל שישנן.
הדברים המובאים לעיל הם דברי הסבר ואינם באים במקום הוראות החוק, התקנות או כל כלל אחר שיקבע.
(1 (לפני
טופס זה ימולא ע"י יחיד שהגיע לגיל פרישה
(2 (יחידה המבקש לקבל
12.1.1 ומקבל קצבה מזכה
(3 (ממשלם הקצבה.
את הפטור הנוסף

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה לפטור נוסף בניכוי מס מקצבה מזכה (טופס 161י')?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה לפטור נוסף בניכוי מס מקצבה מזכה (טופס 161י'), אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה לפטור נוסף בניכוי מס מקצבה מזכה (טופס 161י'). יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה לפטור נוסף בניכוי מס מקצבה מזכה (טופס 161י').

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה לפטור נוסף בניכוי מס מקצבה מזכה (טופס 161י')

פקס: 076-8094026
כתובת לשליחת מכתבים: רחוב בית הדפוס 20 ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, רשות המיסים
טופס קל » משרדים ממשלתיים » רשות המיסים » טופס בקשה לפטור נוסף בניכוי מס מקצבה מזכה (טופס 161י')

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה לפטור נוסף בניכוי מס מקצבה מזכה (טופס 161י') להורדה

דילוג לתוכן