טופס בקשה לפיצול תיק (5020) להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה לפיצול תיק (5020). כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה לפיצול תיק (5020) להדפסה

מה זה טופס בקשה לפיצול תיק (5020)?

שם הטופס: טופס המוסד לביטוח לאומי - ילדים - בקשה לפיצול תיק 5020 (09.2020)

מטרת הטופס: הטופס מיועד לגרוש או להורה החי בנפרד מבן/בת זוגו/תו לפחות 6 חודשים, ומבקשים לפצל את תיק קצבת הילדים.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי ההורה הגרוש/ה או ההורה החי בנפרד, כולל שם פרטי, מספר זהות, ותאריך הגירושין/הפרידה.
2. סיבת הגירושין/הפרידה - עליך לבחור אחת מהאפשרויות: גירושין (לצורך זה, צריך לצרף פסק דין או הסכם גירושין בתוקף) או פרידה (לצורך זה, צריך לצרף הצהרה על נפרדות ומסמכים מתאימים).
3. כתובת נוכחית של ההורה הגרוש/ה או ההורה החי בנפרד.
4. פרטי החשבון הבנקאי שבו יועברו תשלומי קצבת הילדים, כולל שמות השותפים לחשבון, שם הבנק, ופרטי החשבון.

לידיעתך:
- אפשרות לקבל את המכתבים באמצעות הדואר האלקטרוני במקום בדואר רגיל.
- יש להודיע למוסד לביטוח לאומי על יציאה מהארץ של הילד/ים לתקופה העולה על 3 חודשים.
- יש חובה להודיע על כל שינוי בפרטי ההתקשרות במהירות.

חותם ותאריך הגשה נדרשים גם בסיומו של הטופס.

טופס בקשה לפיצול תיק (5020) חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה לפיצול תיק (5020) מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשה לפיצול תיק (5020) להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

)09.2020( 5020 /בל
בקשה לפיצול תיק קצבת ילדים
זכאות להגשת הבקשה
 הטופס מיועד לגרוש או להורה החי בנפרד מבן/בת זוגו/תו לפחות 6 חודשים, והילדים או חלק מהילדים
בהחזקתו/ה
חובה לצרף לטופס זה
 פסק דין או הסכם גירושין בתוקף, המציין את פרטי ההורה המחזיק בילד/ים וקובע למי תשולם קצבת
הילדים.
לידיעתך
 באפשרותך לקבל את המכתבים באמצעות הדואר האלקטרוני במקום בדואר. לשם כך, עליך למלא
בטופס התביעה את פרטי הדואר האלקטרוני. לידיעתך, המוסד יהיה פטור ממשלוח הודעות אלו גם
בדואר
כיצד יש להגיש את הבקשה
 את התביעה בצירוף המסמכים הנוספים ניתן:
 למלא באופן ידני, לסרוק אותה יחד עם המסמכים הנוספים, ולשלוח באמצעות אתר
האינטרנט/שליחת מסמכים.
 לשלוח בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף לפי מקום המגורים.
 לשאלות ובירורים ניתן לפנות להתקשר למוקד 6050 *או 8812345-04 ,או לפנות באמצעות אתר
האינטרנט.
חובה לחתום על טופס התביעה
המוסד לביטוח לאומי
מינהל הגמלאות
תחום ילדים
בל/ 5020
טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחדעמוד 1 מתוך 2
)09.2020( 5020 /בל
פרטי הילדים שטרם מלאו להם 18 שנה
פרטי המבקש
א. פרטי הגרוש/ה / נפרד/ת
שם משפחה שם פרטי מספר זהות
ס"ב
פרטי הגירושין / הנפרדות
תאריך גירושין / נפרדות
שנה חודש יום
סיבה
 גירושין –יש לצרף פסק דין או הסכם גירושין בתוקף, המציין את פרטי ההורה המחזיק
בילד/ים וקובע למי תשולם קצבת הילדים.
 פרידה – יש לצרף הצהרה על נפרדות ומסמכים מתאימים.
ב. כתובת )הרשומה במשרד הפנים(
רחוב מס' בית דירה יישוב מיקוד
טלפון קווי טלפון נייד דואר אלקטרוני
__________@_________________
אם הטלפון הנייד או הדואר האלקטרוני אינם שלך – נא השלם את הפרטים הבאים:
שם משפחה איש קשר שם פרטי איש קשר מס' זהות איש קשר
ס"ב
 אני מסרב לקבל הודעות הכוללות מידע אישי בערוצים הדיגיטליים )הודעות טקסט – SMS ,דואר אלקטרוני(, במקום דואר רגיל.
לידיעתך, אם לא סימנת "אני מסרב", הודעות בנושאי הביטוח הלאומי יישלחו בערוצים הדיגיטליים, לפי המידע שמסרת.
ג. מען למכתבים )אם שונה מהכתובת הרשומה למעלה(
רחוב / תא דואר מס' בית כניסה דירה יישוב מיקוד
שם ההורה המחזיק מס' זהות תאריך לידה שם משפחה שם פרטי
בילד/ים
1
ס"ב
שנה חודש יום
2
ס"ב
שנה חודש יום
3
ס"ב
שנה חודש יום
4
ס"ב
שנה חודש יום
5
ס"ב
שנה חודש יום
לשימוש חותמת קבלה
פנימי
בלבד
)סריקה(
מס' זהות / דרכון
דפים
סוג
0 1 המסמך
2
המוסד לביטוח לאומי
מינהל הגמלאות
תחום ילדים
1
בקשה לפיצול תיק קצבת ילדיםעמוד 2 מתוך 2
)09.2020( 5020 /בל
פרטי חשבון הבנק
הצהרה
חשבון הבנק צריך להיות על שם מקבל הקצבה או חשבון בו שותף מקבל הקצבה:
שמות השותפים לחשבון
שם הבנק שם הסניף / כתובתו מס' סניף מספר חשבון
לחבר קיבוץ או מושב שיתופי: אני מבקש להעביר את התשלום:  לחשבון הקיבוץ / המושב  לחשבוני הפרטי
______________________________ ________________________ ____________________
תאריך חתימת מקבל התשלום חתימת/חתימות השותפים לחשבון
אני החתום מטה מצהיר בזה, כי כל הפרטים שמסרתי בטופס הבקשה ובנספחיו הם נכונים ומלאים.
ידוע לי, שמסירת פרטים לא נכונים או העלמת נתונים היא עברה על החוק, וכי אדם אשר גורם במרמה או ביודעין
למתן קצבה לפי חוק זה או להגדלתה, על ידי העלמת פרטים שיש להם חשיבות לעניין, דינו קנס כספי או מאסר. י
ידוע לי, כי כל שינוי באחד הפרטים שמסרתי בבקשה זו או בנספחיה, יש בו כדי להשפיע על זכאותי לגמלה, או על
יצירת חוב, ועל כן אני מתחייב להודיע על כל שינוי בתוך 30 יום.
כמו כן, אני מתחייב להודיע למוסד לביטוח לאומי על כל יציאה מהארץ של הילד/ים לתקופה העולה על 3 חודשים.
אני מסכים, שהבנק הנ"ל יחזיר למוסד לביטוח לאומי, לפי דרישתו, סכומים מתוך חשבוני, אם המוסד לביטוח
לאומי יפקיד לחשבון תשלום אשר כולו או חלקו שולם בטעות, או שלא כדין, וכן שהבנק ימסור למוסד לביטוח
לאומי את פרטיהם של מושכי התשלומים

ידוע לי כי אם יחולו שינויים בפרטי ההתקשרות, עלי להודיע על כך למוסד לביטוח לאומי.
במקרה שלא יעודכנו פרטי ההתקשרות, המידע יישלח באמצעות הערוצים אותם ציינתי על גבי טופס זה
תאריך_________ שם מגיש הבקשה_______________ חתימת מגיש הבקשה _________________
3
4

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה לפיצול תיק (5020)?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה לפיצול תיק (5020), אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה לפיצול תיק (5020). יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה לפיצול תיק (5020).

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה לפיצול תיק (5020)

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » יחידות ממשלתיות » ביטוח לאומי » ילדים » טופס בקשה לפיצול תיק (5020)

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה לפיצול תיק (5020) להורדה

דילוג לתוכן