טופס בקשה לפתיחת תיק – מתן צו עיקול נכסים להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה לפתיחת תיק - מתן צו עיקול נכסים. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה לפתיחת תיק – מתן צו עיקול נכסים להדפסה

מה זה טופס בקשה לפתיחת תיק - מתן צו עיקול נכסים?

שם הטופס: טופס בתי הדין הרבניים - גירושין - בקשה לפתיחת תיק - מתן צו עיקול נכסים

מטרת הטופס: הטופס משמש לבקשת עיקול נכסים במסגרת תביעה כדי להגיש דרישות בנוגע לגירושין, רכוש, מזונות ונושאים דומים בבתי הדין הרבניים בישראל.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי המבקש (שם פרטי, שם משפחה, מספר תעודת זהות, ישוב, רחוב, מספר בית, מיקוד, טלפון, כתובת דואר אלקטרוני).
2. פרטי בא כוח המבקש (אם קיים) - שם פרטי, שם משפחה, מספר רישיון מדינה, ישוב, רחוב, מספר בית, מיקוד, טלפון, מספר פקס, כתובת דואר אלקטרוני.
3. הצהרה/התחייבות בנוגע להמצאת הצווים של העיקול.
4. פרטי הרכוש והנכסים המפורטים בבקשה.

הטופס מכיל גם מידע נוסף כגון איך להגיש את הבקשה, מיקום בית הדין הרבני, פרטי התקשרות עם הנהלת בתי הדין הרבניים, פרטים על תשלום אגרה, והלאה.

טופס בקשה לפתיחת תיק - מתן צו עיקול נכסים חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה לפתיחת תיק - מתן צו עיקול נכסים מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשה לפתיחת תיק - מתן צו עיקול נכסים הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה לפתיחת תיק - מתן צו עיקול נכסים להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

עמוד 1 מתוך 5
מדינת ישראל
בתי הדין הרבניים
א. כיצד יש להגיש את הבקשה - דגשים
▪ בית הדין הרבני בו יתנהל התיק - נקבע על פי מקום הסמכות המקומית.
▪ בקשה למתן עיקול תוגש במסגרת תביעה )גירושין, רכוש, מזונות וכו'(, או לפני הגשת כתב תביעה
)תיק עיקרי בבית הדין( ובלבד שכתב תביעה )תיק עיקרי( יוגש בתוך שבעה ימים ממועד מתן הצו
או בכל מועד עליו יורה בית הדין.
▪ פתיחת התיק כרוכה בתשלום אגרה. התשלום יבוצע באמצעות כרטיס אשראי בבית הדין.
▪ יש אפשרות לקבל פטור או דחיה מתשלום אגרה. פרטים ניתן לקבל במזכירות בית הדין.
▪ יש למלא את הטופס הנלווה בהתאם להנחיות. הקפד למלא את כל הפרטים הנדרשים בטופס.
ב. צרופות )מסמכים שחובה לצרף לטופס(
מסמכים אותם יש לצרף לבקשה )רק אם לא קיים תיק עיקרי בבית הדין(:
▪ צילום תעודת זהות כולל ספח הכולל את פרטי הילדים וכן מצב אישי.
▪ בקשה זו יכולה להיות מוגשת ע"י התובע/ת או בא כוחו. במקרה שהמבקש מיוצג, חובה לצרף ייפוי
כוח.
ג. מה הלאה?
▪ בית הדין ידון בפרטי הבקשה, וייתן את החלטתו בהתאם.
ד. פרטי התקשרות עם הנהלת בתי הדין הרבניים
מוקד טלפוני טל-דין: ........................... 531 - 501 - 700 - 1
שעות מענה טלפוני: ............................ 24 שעות, למעט שבתות וחגים
שפת מענה: ....................................... עברית
טלפון הנהלת בית הדין: ...................... 8894822-076
פקס הנהלת בתי הדין: ........................ 2629390-073
דואר אלקטרוני פניות הציבור: .............. il.gov.rbc@panatz
כתובת הנהלת בתי הדין: ..................... כנפי נשרים 22 , ת.ד. 34500 ,ירושלים, מיקוד 9134200
הערות:
 לקבלת כתבי בי"ד באמצעות דוא"ל - יש למלא טופס בקשה לקבלת כתבי בי"ד בדוא"ל או בפקס ולחתום.
ללא מילוי הטופס לא ישלחו כתבי בית הדין במייל או בפקס
הטופס מנוסח בלשון זכר בלבד כדי להקל על הבנתו, אך הוא מיועד לנשים וגברים כאחד
טופס בקשה למתן צו עיקול נכסיםעמוד 2 מתוך 5
מדינת ישראל
בתי הדין הרבניים
טופס בקשה למתן צו עיקול נכסים
* שדה המסומן בכוכבית חובה למלא
* מיקום בית הדין הרבני: מספר תיק:
___________________ / _____ _______________________
1 פרטי המבקש
* שדה מסומן בכוכבית הינו שדה חובה
__________________________ ___________________ __________________
* שם פרטי * שם משפחה * מספר תעודת זהות
______________ ____________ ________________________________ ____________________
* ישוב * רחוב * מספר בית מיקוד
________________ ׀ ____ _________________ ׀ ____ _______________________@_______________
* טלפון ראשי טלפון מישני כתובת דואר אלקטרוני )ראה הערה  בדף ההנחיות(
2 פרטי בא כוח המבקש
* שדה מסומן בכוכבית חובה למלא
* האם הבקשה מוגשת על ידי בא כוח )עורך דין או טוען רבני(?
] [ לא
] [ כן, הבקשה מוגשת על ידי: ] [ עורך דין )עו"ד( ] [ טוען רבני )טו"ר(
* פרטי עורך דין או טוען רבני: )חובה לצרף ייפוי כוח(
_______________ ___________________ ___________________ __________________
* שם פרטי * שם משפחה * מספר רישיון מדינה
______________ ____________ ________________________________ ____________________
ישוב רחוב מספר בית מיקוד
_______________ ׀ ____ _______________ ׀ ____ _______________________@_______________
טלפון ראשי מספר פקס כתובת דואר אלקטרוני )ראה הערה  בדף ההנחיות(
3 פרטי המשיב
* שדה מסומן בכוכבית הינו שדה חובה
__________________________ ___________________ __________________
* שם פרטי * שם משפחה * מספר תעודת זהות
______________ ____________ ________________________________ ____________________
* ישוב * רחוב * מספר בית מיקוד
________________ ׀ ____ _________________ ׀ ____ _______________________@_______________
* טלפון ראשי טלפון מישני כתובת דואר אלקטרוני )ראה הערה  בדף ההנחיות(
4 פרטי בא כוח המשיב
* שדה מסומן בכוכבית חובה למלא
* האם הבקשה מוגשת על ידי בא כוח )עורך דין או טוען רבני(?
] [ לא
] [ כן, הבקשה מוגשת על ידי: ] [ עורך דין )עו"ד( ] [ טוען רבני )טו"ר(
* פרטי עורך דין או טוען רבני: )חובה לצרף ייפוי כוח(
_______________ __________________________ ___________________ __________________
* שם פרטי * שם משפחה * מספר רישיון מדינה
______________ ____________ ________________________________ ____________________
ישוב רחוב מספר בית מיקוד
_______________ ׀ ____ _______________ ׀ ____ _______________________@_______________
טלפון ראשי מספר פקס כתובת דואר אלקטרוני )ראה הערה  בדף ההנחיות(עמוד 3 מתוך 5
מדינת ישראל
בתי הדין הרבניים
5 צדדי ג' - המחזיקים
* שדה המסומן בכוכבית חובה למלא
# * שם מלא * כתובת * מספר פקס
כתובת דואר אלקטרוני
)ראה הערה  בדף ההנחיות(
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
6 פרטי הבקשה
* שדה המסומן בכוכבית חובה למלא
1 * .המבקשים נשואים כדת משה וישראל מאז: ___________________________
אם התגרשו, תאריך הגט:___________________________
2 * .המשיב הוא ___________________________ של המבקש.
3 * .מנישואין אלה נולדו ילדים בגילאים: _________________________________ .
4 * .בפני כבוד ביה"ד מתנהל דיון בתיק: ______________________בעניין : __________________________ .
קיים חשש שהמשיב יבריח את הזכויות בנכס המפורט בבקשה זו, הבקשה לעיקול באה להבטיח את
זכויות המבקש עד לבירור סופי של התביעה הנ"ל או להבטחת זכויות לפי פסק דין, אשר על כן מתבקש
בית הדין ליתן צו לעיקול הנכסים הנ"ל.
__________________________ ________________________
תאריך חתימת המבקש
__________________________
חתימת וחותמת עו"ד/טו"ר )באם קיים(עמוד 4 מתוך 5
מדינת ישראל
בתי הדין הרבניים
7 הצהרה / התחייבות
יש לסמן אחת משתי האפשרויות
אני הח"מ מבקש בזה להמציא למשיב, למחזיקים, ולכל הצדדים הרשומים בצו את צווי העיקול ] [
שיומצאו לידי ע"י כב' בית הדין הרבני.
בכך אני מבקש להחליף את מזכירות בית הדין לצורך תקנה קח)3 )לתקנות הדיון בבתי-הדין הרבניים
בישראל - התשנ"ג.
כמו כן, הנני מתחייב לשאת בכל ההוצאות או הנזקים שיגרמו למשיב או לכל צד הנוגע בדבר אם
בקשת העיקול לא הייתה דרושה או עקב אי הודעתי כנ"ל.
ולראיה באתי על החתום היום_________________ חתימה_________________
אני עו"ד / טו"ר ______________________ מאשר חתימת מרשי.
] [ אני הח"מ מבקש שבית הדין ימציא את הודעות העיקול לצדדים.
1 .אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שהודעות העיקול יישלחו למחזיקים באמצעות הדואר ועלול לחלוף
זמן רב עד לקבלת הצו אצל המחזיקים.
2 .אני מודע לכך שהודעות העיקול יישלחו למחזיקים / משיבים, לפי הכתובות הרשומות בבקשה
לעיקול ואני מצהיר כי הכתובות ופרטי כל הצדדים לבקשה הם נכונים ועדכניים.
3 .אני מודע לכך שאם מענו או חלק מפרטיו של צד לבקשה אינם נכונים או עדכניים ובשל כך צו
העיקול לא הגיע ליעדו או שחזר לבית הדין הרבני, ייתכן שהעיקול לא יבוצע.
4 .אני מודע לכך שעלי לעקוב שהצווים נמסרו ולא תהיה לי או למי מטעמי כל טענה או דרישה או
תביעה מכל סוג שהוא נגד מזכירות ביה"ד לרבות ביישום התקנה הנ"ל.
5 .על אף האמור לעיל, ידוע לי כי ייתכן ובית הדין יורה כי על המבקש להמציא את הצו אישית
לצדדים/מחזיקים, ובמקרה זה מזכירות בית הדין לא תשלח את הצווים ואני אמציא בעצמי את
הצווים לצדדים/משיבים.
6 .כמו כן, הנני מתחייב/ת לשאת בכל ההוצאות או הנזקים שיגרמו למשיב/ה או לכל צד הנוגע
בדבר אם בקשת העיקול לא הייתה דרושה או עקב אי הודעתי כנ"ל.
ולראיה באתי על החתום היום_________________ חתימה_________________
אני עו"ד / טו"ר ______________________ מאשר חתימת מרשי.
8 פרטי הרכוש / הנכסים
)לבני הזוג במשותף / למשיב רכוש(
א. דירה
לבני הזוג דירה ברחוב: ____________________ הידועה כגוש: ______ חלקה ________ .
מקרקעין אחרים הנמצאים ב: ____________________________________________
הידועה כגוש: _______ חלקה __________.
ב. פרטי חשבונות הבנק - באם יש חשבונות בנקים ומבקשים לעקלם יש לפרט:
# שם הבנק
מספר
סניף
כתובת מספר חשבון סוג חשבון ¹
החשבון מתנהל
על שם
1
2
3
¹ סוג חשבון: כגון: מט"ח, ני"ע, חסכונות, תוכניות גמלעמוד 5 מתוך 5
מדינת ישראל
בתי הדין הרבניים
ג. פרטי הרכב
סוג הרכב : __________ מספר רישוי _________ על שם מי רשום הרכב: _______________.
סוג הרכב : __________ מספר רישוי _________ על שם מי רשום הרכב: _______________.
ד. מטלטלין, כמפורט ברשימה המצ"ב המהווה חלק בלתי נפרד מהבקשה הנמצאים בכתובת:
______________ ____________ ________________________________ ____________________
ישוב רחוב מספר בית מיקוד
# שם הפריט תיאור הפריט
מספר פריטים
קיימים
הערות
1
2
3
4
5
6

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה לפתיחת תיק - מתן צו עיקול נכסים?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה לפתיחת תיק – מתן צו עיקול נכסים, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה לפתיחת תיק – מתן צו עיקול נכסים. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה לפתיחת תיק – מתן צו עיקול נכסים.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה לפתיחת תיק - מתן צו עיקול נכסים

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » יחידות ממשלתיות » בתי הדין הרבניים » גירושין » טופס בקשה לפתיחת תיק – מתן צו עיקול נכסים

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה לפתיחת תיק - מתן צו עיקול נכסים להורדה

דילוג לתוכן