טופס בקשה לקבלת היתר הקמה והפעלה של מתקן חובבי רדיו להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה לקבלת היתר הקמה והפעלה של מתקן חובבי רדיו. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה לקבלת היתר הקמה והפעלה של מתקן חובבי רדיו להדפסה

מה זה טופס בקשה לקבלת היתר הקמה והפעלה של מתקן חובבי רדיו?

שם הטופס: בקשה לקבלת היתר הקמה והפעלה של מתקן חובבי רדיו מהמשרד להגנת הסביבה - כללי.

תכנית הטופס: הטופס משמש לבקשת היתר לקמת והפעלת מתקן חובבי רדיו על פי סעיף 3 של חוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו-2006.

מטרת הטופס: לקבל את היתר מהמשרד להקים ולהפעיל מתקן חובב רדיו, ולהפריט את המידע הטכני הקשור למתקן ולאנטנה, וגם לחשב את טווחי הבטיחות והסיכון לחשיפה מקרינה בלתי מייננת.

סעיפים שנדרשים למילוי:

1. פרטי מבקש ההיתר: שמו, כתובת, פרטים אישיים, טלפון, דוא"ל, רישיון משרד התקשורת, דרגת הרישיון.

2. מיקום המתקן (תחנת האלחוט): נקודות מבנה ומיקום התחנה בפרטי כתובת.

3. נתונים טכניים על תחנת האלחוט והאנטנה: מידע טכני על תדר, סוג אנטנה, גובה אנטנה מעל הקרקע, טווחי הבטיחות, ערכת הסיכון לחשיפה מקרינה.

4. הצהרה וחתימת מבקש ההיתר: המבקש מצהיר על נכונותו לאפשר ביקורת מצד ממונה או מפקח ולספק את יומן תחנת האלחוט במקרה הצורך.

5. נספח - חישוב טווחי בטיחות והערכת הסיכון לחשיפה מקרינה בלתי מייננת: מידע טכני נוסף על האנטנה, הצהרה על הערכת הסיכון לחשיפה מקרינה.

סך הכל, הטופס מבקש מידע אישי על המבקש, פרטים טכניים על המתקן והאנטנה, חישוב טווחי בטיחות והערכת הסיכון לחשיפה מקרינה. המבקש צריך להצהיר על נכונותו להפריט את המידע ולאפשר ביקורת במקרה הצורך. הטופס מיועד לקבלת היתר מהמשרד להגנת הסביבה להקים ולהפעיל מתקן חובב רדיו בהתאם לחוק הקרינה הבלתי מייננת.

טופס בקשה לקבלת היתר הקמה והפעלה של מתקן חובבי רדיו חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה לקבלת היתר הקמה והפעלה של מתקן חובבי רדיו מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשה לקבלת היתר הקמה והפעלה של מתקן חובבי רדיו הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה לקבלת היתר הקמה והפעלה של מתקן חובבי רדיו להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

לשלוח לאגף מניעת רעש וקרינה, המשרד להגנת הסביבה, כנפי נשרים 5 ,ירושלים, פקס: 5870 649 02
בקשה לקבלת היתר להקמה ולהפעלה של מתקן חובב רדיו
על פי סעיף 3 לחוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו- 2006 ,מוגשת בזאת בקשה לקבלת היתר לשם הקמה
והפעלה למתקן של חובב רדיו כדלקמן:
1 .פרטי מבקש ההיתר:
שם פרטי ושם משפחה : _____________
מספר תעודת זהות : ______________
מספר טלפון : ______________
כתובת דואר אלקטרוני : ______________
מספר רישיון משרד התקשורת : ______________
אות קשר : ______________
דרגת הרישיון : ______________
2 .מיקום המתקן )תחנת האלחוט(:
נ"צ צפון עיר או יישוב רחוב מס' בית
נ"צ מזרח )ישראל חדשה( )ישראל חדשה(
* * * * *
3 .נתונים טכניים על תחנת האלחוט והאנטנה:
תחום תדר הספק
שידור
מרבי
]ווט,
הספק
מעטפה
שיאי Peak
Envelope
]Power
סוג
אנטנה
שבח אנטנה
[dBi]
ניחות קו זן
והפסדי תאום
]dB[
גובה
בסיס
האנטנה
מעל פני
הקרקע
]מטר[
גובה
מרכז
האנטנה
מעל
בסיס
האנטנה
]מטר[
ת"ג )8.1 עד 30 מה"ץ(
תג"ם נמוך )50 מה"ץ(
תג"ם )144 עד 146 מה"ץ(
תא"ג )430 עד 220 מה"ץ(
אחר )פרט(2
אני מצהיר/ה בזאת כי כל הפרטים לעיל מלאים, נכונים ומדויקים.
הנני מתחייב לאפשר כניסתם של ממונה או מפקח על פי חוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו-2006 ,לצורך
ביקורת על אופן הקמתה והפעלתה של תחנת האלחוט, בכל עת סבירה, ולהעמיד לעיונו את יומן תחנת
האלחוט.
תאריך : _________
חתימת המבקש : __________
לוט: חישוב טווחי בטיחות והערכת הסיכון לחשיפה מקרינה בלתי מייננת3
נספח לבקשה לקבלת היתר להקמה ולהפעלה של מתקן חובב רדיו
חישוב טווחי בטיחות והערכת הסיכון לחשיפה מקרינה בלתי מייננת
1 .תיאור האנטנה:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
תיאור מילולי של האנטנה וסביבתה. לדוגמה: אנטנה אנכית לת"ג המותקנת על תורן בגובה 2 מטר ואנטנה אנכית לתג"ם או
לתא"ג המותקנת על תורן בגובה 6 מטר. שני התרנים יותקנו על גג בית מגורים בן 4 קומות, כאשר בסביבתו בתים דומים. הגג
סגור ואין אליו גישה.(
2 .הנחות החישוב הם אלה:
הספק מעטפה שיאי מומר להספק שידור ממוצע ליממה על פי מקדם המרה של 4.0( המייצג שידור מורס או
שידור דיבור עם התקני הדגשת אותות, או שידור את"ד(.
הערכה לשידור נטו של שעה ביממה.
3 .תוצאות החישוב הם כדלקמן:
ת"ג תג"ם
נמוך
תג"ם/ת
א"ג
אחר
הספק שידור מרבי ]ווט, הספק מעטפת שיאי PEP]
מקדם המרה )Factor Duty)
תקופת שידור ביממה ]שעות[
ניחות קו זן והפסדי תאום ]dB]
P - הספק שידור ממוצע ליממה במבוא לאנטנה ]Watt]
טיפוס האנטנה
G - שבח אנטנה ]dB]
[ מותרת לחשיפה מרבית רמה, הספק צפיפות - S W/m 2 0.6 0.6 0.6 ]
R - טווח בטיחות אופקי ]m ,]מול מרכז אלומת האנטנה
a - מחצית זווית הפתיחה האנכית של האנטנה ]Deg]
T - זווית ההטיה האנכית של אלומת השידור ביחס לכיוון
האופקי ]Deg]
H - טווח הבטיחות האנכי ]m ]ממרכז אלומת האנטנה
טווחי הבטיחות חושבו על פי הנחיות התוספת השלישית לתקנות הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ז-2007.4
4 .הערכת הסיכון לחשיפה:
נערך חישוב בעוצמת שידור פי שלושה מהספק השידור הממוצע ביממה שלפיו חושבו טווחי הבטיחות, בכמה
נקודות סמוכות לאנטנה )המייצגות נקודות טיפוסיות ברדיוס של 30 מטר ממרכז האנטנה(.
להלן תוצאות החישוב:
מספר הטבלאות על פי מספר הנקודות שנבדקו לדוגמה – נקודה 1 - דירה מתחת לגג שעליו מותקנת האנטנה. נקודה 2 פני
הקרקע סמוך לבניין וכדומה:
שם הנקודה:_________
ת"ג
תג"ם
נמוך
תג"ם/ת
א"ג אחר
מרחק ממרכז האנטנה ]m]
זווית הרכנה מהאלומה הראשית ]Deg]
שבח אנטנה ממרכז האנטנה לכיוון הנקודה - הערכה ]dB]
E - שדה חשמלי מרבי מחושב בנקודה א' ]m/V]
תדר
E - שדה חשמלי מרבי מותר לפי התוספת השנייה לתקנות
]V/m[
מסקנות: מתקן זה עומד בדרישות הבטיחות לקרינה בלתי מייננת, על פי החוק והתקנות, גם בהערכה
מחמירה.

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה לקבלת היתר הקמה והפעלה של מתקן חובבי רדיו?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה לקבלת היתר הקמה והפעלה של מתקן חובבי רדיו, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה לקבלת היתר הקמה והפעלה של מתקן חובבי רדיו. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה לקבלת היתר הקמה והפעלה של מתקן חובבי רדיו.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה לקבלת היתר הקמה והפעלה של מתקן חובבי רדיו

פקס: 02-6495892
כתובת לשליחת מכתבים: רחוב בנק ישראל 7, בניין ג'נרי 2, ירושלים 9195024
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » משרדים ממשלתיים » המשרד להגנת הסביבה » כללי » טופס בקשה לקבלת היתר הקמה והפעלה של מתקן חובבי רדיו

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה לקבלת היתר הקמה והפעלה של מתקן חובבי רדיו להורדה

דילוג לתוכן