טופס בקשה לקבלת מידע מאת גוף ציבורי להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה לקבלת מידע מאת גוף ציבורי. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה לקבלת מידע מאת גוף ציבורי להדפסה

מה זה טופס בקשה לקבלת מידע מאת גוף ציבורי?

טופס: בקשה לקבלת מידע מאת גוף ציבורי

מטרת הטופס: בקשה לקבלת מידע ממשרד העלייה והקליטה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. זיהוי הגוף המבקש מידע, כולל שם, כתובת, טלפון, פקס, ואתר אינטרנט.
2. תיאור המידע המבוקש, כולל סוגי הרשומות המבוקשות ופרטי המידע המבוקש.
3. תדירות העברת המידע המבוקש ואופן העברתו.
4. אמצעי אבטחה של המידע אצל המקבל.
5. רמת הסיווג של המידע הרגיש ביותר במערכת.
6. הצהרת מבקש המידע.
7. אישור היועץ המשפטי של הגוף המבקש.
8. התחייבות הגוף המקבל לגבות מידע משרד העלייה והקליטה ולשמור עליו.
9. התחייבות הגוף המבקש להודיע למשרד העלייה והקליטה על חריגות ולהפסיק שימוש במידע במקרים חריגים.
10. האחריות לכל נזק שיגרם למשרד העלייה והקליטה בגין הפרת תנאי ההתחייבות בטופס זה.

צילום מסך טופס בקשה לקבלת מידע מאת גוף ציבורי טופס מקוון

טופס בקשה לקבלת מידע מאת גוף ציבורי חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה לקבלת מידע מאת גוף ציבורי הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה לקבלת מידע מאת גוף ציבורי להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

02-6752622 :טלפון
02-6752675 :פקס
כתובת: קפלן 2 , ירושלים 9195016
www.klita.gov.il :אתר
תאריך___/___/___
טופס א' )תקנה 7( א( (

בקשה לקבלת מידע מאת גוף ציבורי
לפי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981

א. זיהוי הגופים

הגוף המבקש
שם:
הגוף הציבורי המחזיק במידע
שם: סיגל ליבוביץ
מנהלת אגף בכיר למערכות מידע
מען: משרד העלייה והקליטה
קפלן 2
הקריה ירושלים
073-3972042 :טל
073-3972713
טופס בקשה לשלוח ל:
klita_meida@moia.gov.il : EMAIL
מען:
טלפון:
:EMAIL
מען יחידת המחשב:

שם ממונה יחידת המחשב:

שם היועץ המשפטי:

שם מנהל המאגר:

ב. תיאור המידע המבוקש

1 .שם הקובץ / בסיס הנתונים: עולים תושבים חוזרים
2 .סוגי הרשומות המבוקשות )סוג השירות(: _________________________________
____________________________________________________________ 2.1
____________________________________________________________ 2.2
____________________________________________________________ 2.3
3 .פרטי המידע המבוקש02-6752622 :טלפון
02-6752675 :פקס
כתובת: קפלן 2 , ירושלים 9195016
www.klita.gov.il :אתר
1.3 קבוצות בני האדם שלגביהם מבוקש המידע )חתך האוכלוסיה(:____________
________________________________________________________
2.3 הנתונים המבוקשים מתוך הרשומות:______________________________
________________________________________________________
________________________________________________________02-6752622 :טלפון
02-6752675 :פקס
כתובת: קפלן 2 , ירושלים 9195016
www.klita.gov.il :אתר
4 .תדירות העברת המידע המבוקש: _______________________________________
1.4 העברה קבועה לתקופה:
מיום ___ / ___ / ___ עד יום ___ / ___ / ___ )לא יותר מ- 5 שנים(
2.4 תדירות העברת המידע במלואו: ___________________________
3.4 תדירות העברת השלמות ושינויים: _________________________
5 .אופן העברת המידע:
סמן ב – X את האפשרות הנדרשת
תדפיס 5.1
2.5 מדיה מגנטית
3.5 קובץ בעזרת תקשורת נל"ן באצווה
4.5 תקשורת מקוונת בין מסוף לבין בסיס המידע
5.5 תקשורת מקוונת קבועה בין מחשב מקבל המידע למחשב מוסר המידע
)API(
6.5 בדרך אחרת____________________________________
6 .אמצעי אבטחה של המידע אצל המקבל:
1.6 מחשב המקבל )תוצרת / דגם( : __________________________________
מערכת הפעלה )סוג / מהדורה(: __________________________________
2.6 מערכת רישום והגבלת תשאול )אבטחת מידע( מקוון:
תוצרת: _______________________ דגם: _______________________
3.6 מורשי הגישה למידע הנמסר:
שם תפקיד אמצעים
)מסוף,
תדפיס(
4.6 הממונה על אבטחת המידע במיתקן )קב"ט הגוף הציבורי או קצין בטחון
המחשב): שם________________________________________
מען ______________________ טלפון ____________________02-6752622 :טלפון
02-6752675 :פקס
כתובת: קפלן 2 , ירושלים 9195016
www.klita.gov.il :אתר
5.6 איזה אמצעי הגנה על עיבודים מקוונים מחוץ לבנין )הצפנה, קוד גישה(:
________________________________________________________
6.6 האם קיימת גישה חיצונית למערכת המחשב בה יוחזק המידע באמצעות קו טלפון:
___________________________________________________
7.6 רמת הסיווג של המידע הרגיש ביותר במערכת )שמור / סודי / סודי ביותר( ____
8.6 מתבצע מעקב אחר כניסות מורשי הגישה למאגר, באמצעות הפעלת אמצעי הבקרה והניטור המפורטים להלן:
________________________________________________________
9.6 מתבצע מעקב אחר כניסות מורשי הגישה למאגר, באמצעות הפעלת אמצעי
הבקרה והניטור המפורטים להלן:
_____________________________________________________
7 .הצהרת מבקש המידע:
1.7 אנו החתומים מטה בשם ומטעם הגוף הציבורי________________________
כמשמעותו בחוק הנ"ל מצהירים כי המידע המבוקש על ידינו הוא מידע שאנו זכאים
לקבלו על פי סעיף 23 לחוק.
2.7 מקור הסמכות לקבלת המידע הוא________________________________
________________________________________________________
3.7 המטרה שלשמה נדרש המידע____________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
4.7 אנו מצהירים כי ננקוט בכל האמצעים הדרושים לשמירת מידע זה וכי המידע
יהיה בשימוש של בעלי תפקידים מוגדרים כמפורט בסעיף 3.6.
5.7 ידוע לנו, כי בסמכותנו לשלב מידע זה בקובץ כללי שברשותנו או בבסיס הנתונים
הכללי שלנו, לשימוש פנימי בלבד, כי אין בסמכותנו להעביר מדע זה בכל צורה
שהיא לידיעת גוף ציבורי אחר, וכי עלינו למנוע העברת מידע זה מהקובץ / בסיס
הנתונים שלנו לגוף שלישי גם כמידע עודף כמשמעותו בחוק.
6.7 אנו מתחייבים להודיע לגוף מוסר המידע על כל חריג בתפעול המערכת שלנו אשר
גרם לפגיעה בסדרי אבטחת הרשומות על פי התקנות.
8 .חתימת המורשים מטעם הגוף הציבורי המבקש:02-6752622 :טלפון
02-6752675 :פקס
כתובת: קפלן 2 , ירושלים 9195016
www.klita.gov.il :אתר
8.1
_____________________ ____________________ ________________
שם תואר / תפקיד חתימה / חותמת
2.8 הממונה על אבטחת המאגר:
_____________________ ____________________ ________________
שם תואר / תפקיד חתימה / חותמת
3.8 אישור היועץ המשפטי של הגוף הציבורי המבקש:
החתום מעלה הוא מורשה חתימה של הגוף הציבורי ומוסמך מטעמה לבקש את המידע האמור ולהתחייב בשם הגוף הציבורי
על שמירת החומר וכל האמור במסמך זה.
אני הח"מ מאשר כי למיטב ידיעתי המידע המבוקש הוא מידע שהגוף האמור זכאי לקבלו על פי סעיף __________ לחוק.
_____________________ __________________ _________________
שם חתימה חותמת02-6752622 :טלפון
02-6752675 :פקס
כתובת: קפלן 2 , ירושלים 9195016
www.klita.gov.il :אתר
התחייבות הגוף המקבל

הצהרת מקבל המידע ממאגרי משרד העלייה והקליטה

1 .אנו החתומים מטה, מורשי הגישה מטעם הגוף מבקש המידע ______________ )להלן הגוף המבקש(
מודעים לחוק הגנת הפרטיות תשמ"א – 1981 ותקנותיו ומצהירים כי המידע שנקבל לפי הבקשה המצ"ב בהסכמת משרד
העלייה והקליטה הוא מידע שמותר לנו לקבלו לפי החוק.
2 .מקור הסמכות לקבלת המידע: ________________________________________
______________________________________________________________
3 .המטרה שלשמה נדרש המידע: ________________________________________
______________________________________________________________
4 .אנו מצהירים כי ננקוט בכל האמצעים הדרושים לאבטחת המידע הזה ובקרה על השימוש בו וכי המידע
יהיה בשימוש בעלי תפקידים מורשי גישה למידע שקבלנו. אנו מתחייבים להגן על המידע בפני חשיפה לפגיעה,
שיבוש מחיקה וכיוצ"ב בשוגג או בזדון.
5 .ידוע לנו, כי בסמכותנו לשלב מידע זה בקובץ כללי שברשותנו או בבסיס הנתונים הכללי שלנו, לשימוש פנימי בלבד. כי אין
בסמכותנו להעביר מידע זה בכל צורה שהא לידיעת גורם אחר כולל גוף ציבורי, וכי עלינו למנוע העברת מידע זה מהקובץ /
בסיס הנתונים שלנו לגוף שלישי גם כמידע עודף כמשמעותו בחוק.
6 .אנו מתחייבים להודיע למשרד העלייה והקליטה על כל חריג בתפעול המערכת שלנו אשר גרם לפגיעה בסדרי
אבטחת הרשומות על פי התקנות.
7 .משרד העלייה והקליטה רשאי יהיה בכל עת לפי שיקול דעתו לבקש נתונים ומידע על דרך אבטחת המידע וכן קבלת נתונים
לצורך בדיקה וחקירה. הכנת הנתונים תיעשה על חשבון הגוף המבקש שקיבל ממשרד העלייה והקליטה את המידע.
8 .ידוע לנו כי לא מוטלת על משרד העלייה והקליטה כל חובה למסור את המידע המבוקש בבקשה זו ומשרד העלייה והקליטה
רשאי בכל עת לפי שיקול דעתו להודיע לגוף המבקש על ביטול בקשה זו ולהפסיק את מתן המידע, אם נודע לו כי הופר
תנאי מתנאי התחייבות זו. משרד העלייה והקליטה אף יהיה רשאי בכל עת להורות לנו להפסיק את השימוש במידע
שקיבלנו בכולו או בחלקו.
אנו מתחייבים להפסיק מידע את השימוש ו/או להחזיר את כל המידע )לרבות כל עותק וכל אמצעי טכני אחר הניתן להפעלה
באמצעות מאגר מידע הקשור למידע שקיבלנו ממשרד העלייה והקליטה( בתוך שבוע מיום שנידרש לכך.02-6752622 :טלפון
02-6752675 :פקס
כתובת: קפלן 2 , ירושלים 9195016
www.klita.gov.il :אתר
9 .ידוע לנו ולגוף המבקש כי המידע שנקבל לפי תוכנו אינו מושלם ומלא ואין בו כדי לקבוע חובות או זכויות ומשרד העלייה
והקליטה לא יחויב בשום ענין כתוצאה מאי דיוק שיחול במידע שנתקבל. למען הסר ספק יובהר, כי משרד העלייה והקליטה
יהיה פטור מכל אחריות בגין כל נזק שיגרם כתוצאה מהשימוש במידע שנקבל. האחריות בגין כל נזק כאמור תחול בלעדית
על הגוף המבקש.
10 ההתחייבויות שבהצהרה זו יחולו עלינו ועל הפועלים שבשמנו גם לאחר עבודתינו בגוף המבקש.
11 .האחריות לכל נזק שיגרם למשרד העלייה והקליטה בגין הפרת כל תנאי מתנאי התחייבות זו תחול על הגוף המבקש.
12 .חתימת המורשים:
שם__________________ חתימה__________________
שם__________________ חתימה__________________
שם__________________ חתימה__________________
תאריך__________________
אישור עורך דין:
הנני מאשר כי ביום__________________ הופיעו בפני _________________________
שהינם מורשי הגישה למידע שיקבל ______________________ )הגוף המבקש( מאת משרד העלייה והקליטה, ולאחר שקראו
את תוכן ההתחייבות וההצהרה חתמו עליה.
_____________________ ________________________
שם עו"ד וחתימה

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה לקבלת מידע מאת גוף ציבורי?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה לקבלת מידע מאת גוף ציבורי, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה לקבלת מידע מאת גוף ציבורי. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה לקבלת מידע מאת גוף ציבורי.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה לקבלת מידע מאת גוף ציבורי

פקס: 072-3229697
כתובת לשליחת מכתבים: רחוב קפלן 2, ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, משרד העליה והקליטה
טופס קל » משרדים ממשלתיים » משרד העליה והקליטה » טופס בקשה לקבלת מידע מאת גוף ציבורי

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה לקבלת מידע מאת גוף ציבורי להורדה

דילוג לתוכן