טופס בקשה לקבלת קיצבה לאלמן או אלמנה של ניצול או ניצולת שואה, או של נכה מלחמה בנאצים (קיצבת שארים) להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה לקבלת קיצבה לאלמן או אלמנה של ניצול או ניצולת שואה, או של נכה מלחמה בנאצים (קיצבת שארים). כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה לקבלת קיצבה לאלמן או אלמנה של ניצול או ניצולת שואה, או של נכה מלחמה בנאצים (קיצבת שארים) להדפסה

מה זה טופס בקשה לקבלת קיצבה לאלמן או אלמנה של ניצול או ניצולת שואה, או של נכה מלחמה בנאצים (קיצבת שארים)?

טופס: טופס הרשות לזכויות ניצולי שואה - בקשה לקבלת קיצבה לאלמן או אלמנה של ניצול או ניצולת שואה, או של נכה מלחמה בנאצים קיצבת שארים

מטרת הטופס: בקשה לקבלת קיצבה לאלמן או אלמנה של ניצול או ניצולת שואה, או של נכה מלחמה בנאצים.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטים אישיים, כולל שם משפחה ושם פרטי בעברית ובלועזית, מספר זהות, תאריך לידה, ארץ לידה, עיר לידה, שם האב, שם האם, תאריך עלייה, מצב משפחתי, האם נישאת לאחר מות בן או בת הזוג.
2. כתובת מגורים.
3. פרטי בן או בת הזוג המנוח/ה.
4. פרטי חשבון בנק לקבלת התשלומים.
5. הצהרה שכל הפרטים המסופקים הם נכונים ומלאים.
6. חתימה ותאריך חתימת הפונה.

מידע נוסף:
משרד לשוויון חברתי מטפל בבקשות ובתשלומים לניצולי השואה ונכי המלחמה בנאצים. כתובת המשרד היא בנין נצבא, רח' יצחק שדה 17, קומה 6, תל-אביב, ת"ד 57380, מיקוד 6157302. ניתן ליצור קשר בטלפון 03-5682651 או לשלוח מייל ל-info@shikum.mof.gov.il. ניתן גם למצוא מידע נוסף באינטרנט בכתובת: https://www.gov.il/he/departments/holocaust-survivors-rights.

טופס בקשה לקבלת קיצבה לאלמן או אלמנה של ניצול או ניצולת שואה, או של נכה מלחמה בנאצים (קיצבת שארים) חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה לקבלת קיצבה לאלמן או אלמנה של ניצול או ניצולת שואה, או של נכה מלחמה בנאצים (קיצבת שארים) הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה לקבלת קיצבה לאלמן או אלמנה של ניצול או ניצולת שואה, או של נכה מלחמה בנאצים (קיצבת שארים) להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

מדינת ישראל
המשרד לשוויון חברתי
מידע מוגן על-פי חוק הגנת הפרטיות
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
כתובת: בנין נצבא, רח' יצחק שדה 17 קומה 6 ,תל-אביב ת"ד 57380 ,מיקוד 6157302
info@shikum.mof.gov.il :מייל* 5105 או 03-5682651 :טלפון
https://www.gov.il/he/departments/holocaust-survivors-rights :אינטרנט אתר
בקשה לקבלת קצבה לאלמן/ה של ניצול שואה או של נכה מלחמה בנאצים
טופס זה מיועד לאלמנ/ה של ניצול שואה שערב פטירתו היה זכאי לתגמול חודשי או להטבות מהמדינה,
או לאלמנ/ה של נכה מלחמה בנאצים שערב פטירתו היה זכאי לתגמול חודשי מהמדינה.
ככל שתאושר בקשתך לקצבה, הזכאות תהיה מ-1 בחודש שבו הוגשה בקשתך.
אני הח"מ, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
א. פרטים אישיים
שם משפחה בעברית: שם פרטי בעברית: מספר זהות:
שם משפחה בלועזית: שם פרטי בלועזית:
שם נעורים )פרטי
ומשפחה(:
תאריך לידה: ארץ לידה:
עיר לידה : שם האב: שם האם :
תאריך עלייה: מצב משפחתי:
האם נישאת לאחר מות בן או בת הזוג: כן / לא )סמן/י את הנכון(מדינת ישראל
המשרד לשוויון חברתי
מידע מוגן על-פי חוק הגנת הפרטיות
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
כתובת: בנין נצבא, רח' יצחק שדה 17 קומה 6 ,תל-אביב ת"ד 57380 ,מיקוד 6157302
info@shikum.mof.gov.il :מייל* 5105 או 03-5682651 :טלפון
https://www.gov.il/he/departments/holocaust-survivors-rights :אינטרנט אתר
ב. כתובת מגורים
ג. פרטי בן או בת הזוג המנוח/ה
ד. חשבון בנק
אני מאשר/ת כי הקצבה תשולם מדי שנה לחשבון הבנק שפרטיו מופיעים בטופס המצ"ב.
ה. הצהרה
אני מצהיר/ה כי כל הפרטים שמסרתי הינם נכונים ומלאים.
ו. ולראייה באתי על החתום:
שם חתימה תאריך
______________ ______________ ______________
רחוב: מס' בית: כניסה: מס' דירה: ישוב/עיר:
מיקוד: טלפון: מספר טלפון נוסף:
שם משפחה בעברית: שם פרטי בעברית: מספר זהות:
מספר תיק ברשות:מדינת ישראל
המשרד לשוויון חברתי
מידע מוגן על-פי חוק הגנת הפרטיות
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
כתובת: בנין נצבא, רח' יצחק שדה 17 קומה 6 ,תל-אביב ת"ד 57380 ,מיקוד 6157302
info@shikum.mof.gov.il :מייל* 5105 או 03-5682651 :טלפון
https://www.gov.il/he/departments/holocaust-survivors-rights :אינטרנט אתר
שם:
תאריך:
ת.ז:
לכבוד
הרשות לזכויות ניצולי השואה
במשרד לשוויון חברתי
מחלקת תשלומים

הנדון: פרטי חשבון בנק
אני ________________ בעל/ת תעודת זהות מספר _____________ מבקש/ת לשלם לי את
התשלומים המגיעים לי לפי דין, לזכות חשבוני בבנק הבא:
שם הסניף:_____________ חשבון מספר:___________ סמל בנק:____ סניף:_______
במידה וקיים שותף/ים לחשבון נא למלא פרטיהם:
שם השותף_________________ ת.ז.:__________________
שם השותף_________________ ת.ז.:__________________
אני מאשר/ת את הפרטים דלעיל ומורה לכם בזאת לפעול על פיהם.
_______________ _________
תאריך חתימת הפונה
נא לצרף לטופס זה:
1 .המחאה מקורית מבוטלת או צילום המחאה או אישור ניהול חשבון בנק חתום ומאושר ע"י הבנק.
2 .ככל שקיים אפוטרופוס כללי/רכוש, נא לצרף צו מינוי אפוטרופוס מעודכן.
את הטופס המלא יש לשלוח למח' תשלומים – הרשות לזכויות ניצולי השואה, בדואר או בפקס או במייל:
כתובת: בנין נצבא רח' יצחק שדה 17 ,ת.ד. 57380 תל אביב, מיקוד 6157302.
פקס: פקס 5682618-03
info@shikum.mof.gov.il :ל"דוא

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה לקבלת קיצבה לאלמן או אלמנה של ניצול או ניצולת שואה, או של נכה מלחמה בנאצים (קיצבת שארים)?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה לקבלת קיצבה לאלמן או אלמנה של ניצול או ניצולת שואה, או של נכה מלחמה בנאצים (קיצבת שארים), אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה לקבלת קיצבה לאלמן או אלמנה של ניצול או ניצולת שואה, או של נכה מלחמה בנאצים (קיצבת שארים). יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה לקבלת קיצבה לאלמן או אלמנה של ניצול או ניצולת שואה, או של נכה מלחמה בנאצים (קיצבת שארים).

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה לקבלת קיצבה לאלמן או אלמנה של ניצול או ניצולת שואה, או של נכה מלחמה בנאצים (קיצבת שארים)

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » יחידות ממשלתיות » הרשות לזכויות ניצולי שואה » טופס בקשה לקבלת קיצבה לאלמן או אלמנה של ניצול או ניצולת שואה, או של נכה מלחמה בנאצים (קיצבת שארים)

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה לקבלת קיצבה לאלמן או אלמנה של ניצול או ניצולת שואה, או של נכה מלחמה בנאצים (קיצבת שארים) להורדה

דילוג לתוכן