טופס בקשה לקבלת רישיון משרד לחקירות פרטיות להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה לקבלת רישיון משרד לחקירות פרטיות. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה לקבלת רישיון משרד לחקירות פרטיות להדפסה

מה זה טופס בקשה לקבלת רישיון משרד לחקירות פרטיות?

שם הטופס: בקשה לקבלת רישיון משרד לחקירות פרטיות.

מטרת הטופס:
הטופס המצורף הוא בקשה לקבלת רישיון ממשרד המשפטים לביצוע חקירות פרטיות בישראל. הטופס מבקש מידע אישי ופרטים נוספים מהמבקש ומצריך אישורים בנוגע לניסיון הקודם של המבקש כחוקר פרטי.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטים אישיים: כוללים שם משפחה, שם פרטי, שם האב, תאריך לידה, ארץ לידה, שנת עליה, אורישיון לישיבת קבע בישראל, וכתובת פרטית (כולל מיקוד, למעט ת.ד.).
2. פרטי יציבות: טלפון בית, טלפון משרד, סלולרי, פקס, ות.ד.
3. ניסיון כחוקר פרטי: מילוי מידע אודות תקופה מינימלית של חמש שנים בתפקיד חוקר פרטי, כולל שם המשרד ושם בעל המשרד, מספר ת.ז., תאריך תחילת וסיום העבודה.
4. התנהגות פלילית: אם המבקש הורשע בעבירה פלילית בבית משפט, יש לספק מידע נוסף על פרטי התיק, כולל מספר תיק וסעיף העבירה.
5. אישור עורך דין: אישור מעורך דין המציין שהמבקש הופיע לפניו, זיהה את עצמו עם תעודת זהות, ואישר את נכונות הצהרתו.

צילום מסך טופס בקשה לקבלת רישיון משרד לחקירות פרטיות טופס מקוון

טופס בקשה לקבלת רישיון משרד לחקירות פרטיות חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה לקבלת רישיון משרד לחקירות פרטיות הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה לקבלת רישיון משרד לחקירות פרטיות להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

טלפון: 6831677(08 )בית התאומים רח' כנפי נשרים 15 ,גבעת שאול, ירושלים
פקס לענייני חוקרים פרטיים : 6467936(02 )ת.ד. 34445 מיקוד 9134302
קבלת קהל בימים א', ג', ה' בין השעות 00:13 – 30:08
www.justice.gov.il :אינטרנט אתר
Glicense@justice.gov.il ל"דוא

__________________________________________________________________________
בקשה לקבלת רישיון משרד לחקירות פרטיות
יש למלא את הבקשה להלן, ולהגיש אותה בדוא"ל il.gov.justice@Glicense
פרטים אישיים:
שם משפחה שם פרטי שם האב
ת.ז. )9 ספרות( ! ! ! ! ! ! ! ! תאריך לידה
ארץ לידה שנת עליה אזרחות ותושבות ישראלית
או
רישיון לישיבת קבע בישראל

כתובת פרטית )כולל מיקוד, למעט ת.ד.(
כתובת משרד )כולל מיקוד, למעט ת.ד.(
דואר אלקטרוני )חובה(:
טלפון בית טלפון משרד
סלולארי פקס
ברשותי רישיון חוקר פרטי מיום ________________
רכשתי ניסיון בעבודה כחוקר פרטי תקופה מינימלית של חמש שנים ברציפות / לסירוגין,
במשרד/משרדי חקירות הבאים, למעט תקופת ההתאמנות ועבודה בשירות הציבורי :
שם המשרד שם בעל משרד מספר ת.ז.
של בעל המשרד
יום
תחילת
עבודה
יום סיום
העבודה
מספר
חודשי
העבודה
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
תקופת העבודה הכוללת תהיה לפחות חמש שנים )60 חודשים(.
מצורף בזאת אישורים על עבודה כחוקר פרטי מהמשרדים המפורטים לעיל. האישורים יפרטו
את תקופת ההעסקה המדויקת, שם מלא, מספר תעודת זהות וחתימה של בעל המשרד.
__________________________________________________________________________טלפון: 6831677(08 )בית התאומים רח' כנפי נשרים 15 ,גבעת שאול, ירושלים
פקס לענייני חוקרים פרטיים : 6467936(02 )ת.ד. 34445 מיקוד 9134302
קבלת קהל בימים א', ג', ה' בין השעות 00:13 – 30:08
www.justice.gov.il :אינטרנט אתר
Glicense@justice.gov.il ל"דוא
אם הורשעת בעבירה פלילית בבית משפט, או בעבירה משמעתית בבית הדין למשמעת נא ציין את
פרטי התיק:
מספר תיק _________________ סעיף העבירה _____________________________
הסכמה למסירת מידע מהמרשם הפלילי לפי חוק המידע הפלילי ותקנות השבים, התשע"ט-
2019 : אני החתום מטה נותן/ת בזה את הסכמתי לכך שמשטרת ישראל תמסור מידע עליי מהמרשם
הפלילי, וכן מידע על תיקים תלויים ועומדים, בהתאם להוראות חוק המידע הפלילי ותקנת השבים,
התשע"ט-2019( להלן – החוק( למשרד המשפטים / למחלקה לרישוי חוקרים פרטיים ושירותי
שמירה / לוועדה לרישוי חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, לרבות כל גוף הפועל מכח חוק חוקרים
פרטיים ושירותי שמירה, תשל"ב- 1972 לצורך בדיקת עמידתי בתנאי הכשירות הקבועים בחוק
חוקרים פרטיים ושירותי שמירה ובתקנותיו בעניין הענקת רישיון משרד לחקירות פרטיות,
חידושו, התלייתו, סיוגו וביטולו, או לשם קבלת החלטה בדבר נקיטת הליכים משמעתיים עקב
עבירה פלילית או בעניין התאמתי לשמש כמאמן מתאמנים. יובהר כי הסכמתי זו חלה גם על
מסירת מידע פלילי לגורם הנ"ל מזמן לזמן לשם מעקב תקופתי אחר שינויים שחלו במידע הפלילי
עלי. הובא לידיעתי כי אני זכאי לפי החוק לעיין בתחנת משטרה ברישומים המנוהלים על שמי
במרשם הפלילי ובמרשם המשטרתי. הובהר לי בזה כי ככל שיש לחובתי רישום כאמור, אין בכך
בהכרח כדי לשלול את קבלת הרישיון או חידושו ואני רשאי/ת לצרף מידע על שיקומי או נסיבותיי
האישיות כדי שיילקח בחשבון בעת בחינת בקשתי, בהתאם לאמות המידה שנקבעו בחוק. ידוע לי
כי בהסכמתי זו, אני מוותר/ת על קבלת הודעה על מסירת המידע, וכל זאת בכפוף להוראות החוק.
תאריך ____________________ חתימת המבקש __________________________
ת צ ה י ר
הריני מצהיר בזה, כי כל הפרטים שמסרתי בטופס הבקשה הם נכונים, מלאים ומדויקים וכי אהיה
צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן.
שם המבקש______________________ חתימת המבקש ____________________
__________________________________________________________________________טלפון: 6831677(08 )בית התאומים רח' כנפי נשרים 15 ,גבעת שאול, ירושלים
פקס לענייני חוקרים פרטיים : 6467936(02 )ת.ד. 34445 מיקוד 9134302
קבלת קהל בימים א', ג', ה' בין השעות 00:13 – 30:08
www.justice.gov.il :אינטרנט אתר
Glicense@justice.gov.il ל"דוא
אישור עורך דין
הנני מאשר בזה כי ביום ______________ הופיע בפני, עורך דין ______________ במשרדי
ברחוב _______________________ מר/גב' ______________________ שזיהה עצמו על
ידי תעודת זהות מס'_______________, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה
צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה
בנוכחותי.
_____________ ________________
חתימת עורך דין ח ו ת מ ת
____________________________________________________________________

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה לקבלת רישיון משרד לחקירות פרטיות?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה לקבלת רישיון משרד לחקירות פרטיות, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה לקבלת רישיון משרד לחקירות פרטיות. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה לקבלת רישיון משרד לחקירות פרטיות.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה לקבלת רישיון משרד לחקירות פרטיות

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, משרד המשפטים
טופס קל » משרדים ממשלתיים » משרד המשפטים » טופס בקשה לקבלת רישיון משרד לחקירות פרטיות

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה לקבלת רישיון משרד לחקירות פרטיות להורדה

דילוג לתוכן