טופס בקשה לקבלת תגמול בהתאם להסדר לפורשים משירות המדינה בשל הגבלות לאחר פרישה להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה לקבלת תגמול בהתאם להסדר לפורשים משירות המדינה בשל הגבלות לאחר פרישה. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה לקבלת תגמול בהתאם להסדר לפורשים משירות המדינה בשל הגבלות לאחר פרישה להדפסה

מה זה טופס בקשה לקבלת תגמול בהתאם להסדר לפורשים משירות המדינה בשל הגבלות לאחר פרישה?

שם הטופס: טופס נציבות שירות המדינה - פרישה, גמלאות ופניסה - בקשה לקבלת תגמול בהתאם להסדר לפורשים משירות המדינה בשל הגבלות לאחר פרישה.

מטרת הטופס: הטופס מיועד לאנשים שפורשו משירות המדינה ומבקשים לקבל תגמול בהתאם להסדר לפורשים משירות המדינה בשל הגבלות לאחר פרישה.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטים אישיים כמו שם משפחה, שם פרטי, מספר זהות, תאריך סיום העסקה, כתובת ומספרי טלפון.

2. פרטים על התפקיד האחרון בשירות המדינה, כולל התאריכים בהם כיהנת בתפקיד זה.

3. מידע אם הוענקה לך החלטה או המלצה להענקת זכויות לאחר, והסמכויות שהיו מוקנות לך בתפקיד זה.

4. פרטים על העניינים שבהם עסקת במהלך השנתיים שקדמו לפרישתך משירות המדינה.

5. פרטים על הגורמים מחוץ לשירות המדינה עם הם עברת לעבוד במהלך השנתיים האלו, כולל את אופי העבודה והסמכויות שהיו מוקנות לך.

6. הסבר על שוק העבודה הרלוונטי לך והגורמים העיקריים שמנעו ממך לעסוק בו.

7. האם שוק העבודה הרלוונטי לך הוא שוק רחב או צר, וזאת בהתייחסות לכלל המשק הישראלי ולענף המשתייך שוק זה.

8. פרטים על הכשרתך, משלח ידך והתמחותך, ואם ניסיונך התעסוקתי העיקרי הוא בתחום הניהולי או בתחום התמחותי-מקצועי מסוים.

9. השכלתך הפורמלית, כולל תארים אקדמיים, קורסים והשתלמויות.

10. האם ניתנה לך החלטה של הוועדה למתן היתרים או חוות דעת של נציבות שירות המדינה שהתקבלה בהתאם לחוק שירות הציבור.

11. האם הועסקת, או היית או הינך זכאי/ת להכנסה מכל סוג, בהתייחס לתקופה שמיום פרישתך משירות המדינה.

12. צירוף קורות חיים עדכניים.

טופס בקשה לקבלת תגמול בהתאם להסדר לפורשים משירות המדינה בשל הגבלות לאחר פרישה חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה לקבלת תגמול בהתאם להסדר לפורשים משירות המדינה בשל הגבלות לאחר פרישה מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשה לקבלת תגמול בהתאם להסדר לפורשים משירות המדינה בשל הגבלות לאחר פרישה הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה לקבלת תגמול בהתאם להסדר לפורשים משירות המדינה בשל הגבלות לאחר פרישה להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

1
אל:_____________________ תאריך____/______/_____
בקשה לקבלת תגמול בהתאם להסדר לפורשים
משירות המדינה בשל הגבלות לאחר פרישה
נא להקליד - אין למלא בכתב יד
יש למלא בדייקנות את כל הפרטים הנדרשים
שם משפחה שם פרטי מס' זהות תאריך סיום העסקה
ס"ב שנה חודש יום
כתובת פרטית עיר מיקוד משרד
טל' בעבודה טל' בבית טל' נייד דוא"ל
טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד
1 .ציין מה היה תפקידך אחרון בשירות המדינה ואת התאריכים בהם כיהנת בתפקיד זה. אם כיהנת פחות
משנתיים בתפקיד זה, אנא ציין אם כיהנת בתפקידים אחרים בשירות המדינה במהלך השנתיים שקדמו
לפרישתך ואת משך כהונתך בתפקידים אלו.2
2 .במהלך השנתיים שקדמו לפרישתך משירות המדינה, האם היית מוסמך להחליט על-פי שיקול דעתך או
1 להמליץ על הענקת זכויות לאחר
? אם כן, אנא פרט, והתייחס גם לאופי הסמכויות שהיו מוקנות לך,
כלומר, האם סמכויות אלו היו בתחומי רגולציה, פיקוח ובקרה, אכיפה, הרשאה להתחייב בשם המדינה,
הקצאת משאבים או סמכות אחרת.

1
"אחר" - כל גורם מחוץ לשירות המדינה.3
3 .בהמשך לסעיף 2 ובמהלך השנתיים שקדמו לפרישתך משירות המדינה, האם היית ממונה על עובד אחר,
2 המוסמך להחליט תוך הפעלת שיקול דעת או להמליץ על הענקת זכויות לאחר
? במידה וכן, אנא פרט
באילו עובדים מדובר ואיזה סמכות הייתה מוקנית להם.
4 .פרט את עיקרי הנושאים בהם עסקת בפועל במהלך השנתיים שקדמו לפרישתך משירות המדינה.

2
1 ראה ה"ש
.4
5 .בהמשך לסעיף 4 ,פרט מיהם הגורמים העיקריים מחוץ לשירות המדינה מולם היו לך ממשקי עבודה
במהלך השנתיים שקדמו לפרישתך מהשירות. בנוסף, פרט את אופי העבודה שלך אל מול גורמים אלו ואת
אופי הסמכויות שהיו מוקנות לך בממשק מול כל גורם )בשים לב גם לאמור בסעיף 1 לעיל – רגולציה,
פיקוח וכו'(, וכן, הידרש לסוגיה האם ובאיזה אופן היית מוסמך להחליט או להמליץ או ממונה על עובד
שהיה מוסמך להחליט או להמליץ על מתן זכויות לגורמים אלו. 5
6 .בשים לב לתשובותיך לעיל, תאר ופרט מהו לדעתך שוק העבודה הרלוונטי לגביך, שממנו הינך סבור כי
אתה מנוע באופן ממשי ומהותי מלעסוק בו, תוך התייחסות ופירוט בדבר הגורמים העיקריים המרכיבים
שוק זה.6
7 .אנא הסבר באיזו מידה שוק העבודה הרלוונטי לגביך, כמתואר לעיל, הינו שוק רחב או צר, וזאת בהתייחס
לכלל המשק הישראלי וכן בהתייחס לענף אליו משתייך שוק זה.7
8 .פרט את הכשרתך, משלח ידך והתמחותך. אנא ציין גם האם לדעתך עיקר ניסיונך התעסוקתי הינו בתחום
הניהולי או בתחום התמחותי-מקצועי מסוים.
9 .פרט את השכלתך הפורמלית )לרבות תארים אקדמיים, קורסים והשתלמויות(.8
3 10 .האם ניתנה לגביך החלטה של הוועדה למתן היתרים
או לחלופין האם קיימת חוות דעת של נציבות שירות
המדינה שהתקבלה בהתאם לאמור בפסקה 634.43 לתקשי"ר ולפיה אין לקצר את תקופת הצינון החלה
עליך? במידה וכן, אנא צרף את כל המידע הנוגע לעניין ההחלטה ו/או חוות דעת נש"מ. )יובהר, כי אין לצרף
הצעות עבודה קונקרטיות אחרות ככל שיש בידך כאלו(.

3
ה"ועדה למתן היתרים ופטורים", כמתואר בסעיף 11 לחוק חוק שירות הציבור )הגבלות לאחר פרישה(, תשכ"ט-1191.9
11 .האם הועסקת, או היית או הינך זכאי/ת להכנסה מכל סוג, בהתייחס לתקופה שמיום פרישתך מן
השירות? אם כן, אנא פרט )שכיר/עצמאי/בעלים או שותף בחברה וכו'(.
12 .12 .אנא צרף לטופס זה קורות חיים עדכניים.
בכל מקרה מובהר, כי המדינה שומרת על זכותה לשאול שאלות נוספות ולבקש כל מידע נוסף, הכול לפי שיקול דעתה.
חתימת העובד/ת תאריך
____/____/____ ________________
מדף 2309( 14/1()ח/ע(11
הריני מצהיר/ה בזה כי כל הפרטים שנמסרו בטופס הבקשה הם נכונים. ידוע לי כי מסירת
פרטים לא נכונים על-ידי מהווה עבירה כן ידוע לי כי קבלת כספים מן המדינה על סמך הצהרה
לא נכונה דינה כדין קבלת כספים על-פי הודעה כוזבת כאמור בסעיף 34.45 בתקשי"ר.
תאריך חתימת עובד
אישור
אני הח"מ, ____________, עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום __________, התייצב/ה בפניי
מר/גב' _______________, מספר זהות_______________, המוכר/ת לי אישית )או
שזיהויו/ה הוכח/ה לי להנחת דעתי(, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי
ת/יהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן , אישר/ה את נכונות כל האמור
בבקשה וחתם/ה בפני על הצהרתו/ה הנ"ל.
תאריך חתימה +חותמת

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה לקבלת תגמול בהתאם להסדר לפורשים משירות המדינה בשל הגבלות לאחר פרישה?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה לקבלת תגמול בהתאם להסדר לפורשים משירות המדינה בשל הגבלות לאחר פרישה, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה לקבלת תגמול בהתאם להסדר לפורשים משירות המדינה בשל הגבלות לאחר פרישה. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה לקבלת תגמול בהתאם להסדר לפורשים משירות המדינה בשל הגבלות לאחר פרישה.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה לקבלת תגמול בהתאם להסדר לפורשים משירות המדינה בשל הגבלות לאחר פרישה

פקס: 074-7699588
כתובת לשליחת מכתבים: רחוב קפלן 3, קריית בן גוריון, ת"ד 34076, ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » יחידות ממשלתיות » נציבות שירות המדינה » טופס בקשה לקבלת תגמול בהתאם להסדר לפורשים משירות המדינה בשל הגבלות לאחר פרישה

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה לקבלת תגמול בהתאם להסדר לפורשים משירות המדינה בשל הגבלות לאחר פרישה להורדה

דילוג לתוכן