טופס בקשה לקבלת תעודת עוסק רשום (טופס 10) להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה לקבלת תעודת עוסק רשום (טופס 10). כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה לקבלת תעודת עוסק רשום (טופס 10) להדפסה

מה זה טופס בקשה לקבלת תעודת עוסק רשום (טופס 10)?

שם הטופס: טופס רשות המסים - בקשה לקבלת תעודת עוסק רשום (טופס 10)

מטרת הטופס: בקשה לקבלת תעודת עוסק רשום על פי סעיף 7(ב( או 77(ד()1) לחוק מס קניה או הסדר של החזר מס קניה לפי סעיף 77(ד()1).

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. תאריך ומס' התיק.
2. פרטים מדויקים של חומרי הגלם/החלקים והמוצר המוגמר, כולל תיאור, כתובת, מס' טלפון, ודוא"ל.
3. בחלקו השני של הטופס, יש לסמן את הסעיף הרלוונטי בחוק מס קניה.
4. סיווג חומרי הגלם/החלקים והמוצר המוגמר לפי תעריף המכס ומס קניה.
5. הערות נוספות שלדעת הפונה רלוונטיות להגדרת המוצר הנדון.
6. תחשיבי מחירים ומסים על כמויות חומרי גלם/חלקים המשמשים לייצור יחידה של המוצר המוגמר.
7. מחיר ליחידת מוצר מוגמרת בשלבי שיווק.
8. פרטי מפעלים אחרים בארץ המייצרים או מייבאים מוצר זהה (אופציונלי).
9. סה"כ התצרוכת השנתית המשוערת של חומרי הגלם/החלקים והמוצר המוגמר.
10. מידע על הנהלת חשבונות ורישום תנועת המלאי (אם קיימים).
11. חוות דעת הממונה האזורי והמטפל, וחתימות העוסק והפקיד המטפל.

טופס בקשה לקבלת תעודת עוסק רשום (טופס 10) חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה לקבלת תעודת עוסק רשום (טופס 10) מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשה לקבלת תעודת עוסק רשום (טופס 10) הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה לקבלת תעודת עוסק רשום (טופס 10) להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

מדינת ישראל/משרד האוצר
רשות המסים בישראל
בקשת לקבלת תעודת עוסק רשום
טופס מס קניה 01
עמוד 1 מתוך 8

תאריך: _____________________
מס' התיק: _____________________
לכבוד
הנהלת אגף המכס ומע"מ
החטיבה לתכנון וכלכלה
רשות המסים בישראל
באמצעות: הממונה האזורי מס קניה
הנדון: בקשה לקבלת תעודת עוסק רשום ע"פ סעיף 7(ב( או 77(ד()1 )לחוק מס קניה או הסדר
של החזר מס קניה לפי סעיף 77( ד()1)
0 .שם המפעל/מקום הייצור: ______________________________________________
כתובת המפעל/מקום הייצור: ____________________________________________
כתובת המשרד: ___________________________ מס' טלפון: __________________
דואר אלקטרוני ______________________________________________________
2 .תיאור מדויק של חומרי הגלם/החלקים ושל המוצר המוגמר )סוג, מידה, משקל, הרכב וכו'(
יש לצרף פרוספקטים, תרשימים, תצלומים ודוגמאות המתארים את המוצר:
א. פרט מהם חומרי הגלם/החלקים, שלגביהם מתבקשת התעודה:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
ב. פרט מהו המוצר המוגמר:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
3 .נימוקי הבקשה : _____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ מדינת ישראל/משרד האוצר
רשות המסים בישראל
בקשת לקבלת תעודת עוסק רשום
טופס מס קניה 01
עמוד 7 מתוך 8
יש לסמן את הסעיף הרלוונטי בחוק מס קניה:
סעיף 22(ד()0 -)המוצר המוגמר פטור ממס קניה
סעיף 2(ב(- המס המשולם על החלקים/חומרי הגלם עולה על %21 מהמס המוטל על המוצר
המוגמר
עוסקים אשר בקשתם כוללת לפחות 5 חומרי גלם, נדרשים להעביר בדואר אלקטרוני, קובץ
אקסל אשר יכלול את כל הנתונים האמורים להלן בסעיפים 4 ,6 ,7 ו-11 לטופס זה.
4 .סיווג חומרי הגלם/החלקים והמוצר המוגמר בצו תעריף המכס ומס קניה:
א. תיאור חומרי
הגלם/החלקים
המסים
פרט המכס שיעור
המכס
שיעור
מ"ק
תמ"א הערות
ב. תיאור המוצר
המוגמר
המסים
פרט המכס שיעור
המכס
שיעור
מ"ק
תמ"א הערותמדינת ישראל/משרד האוצר
רשות המסים בישראל
בקשת לקבלת תעודת עוסק רשום
טופס מס קניה 01
עמוד 3 מתוך 8
5 .הערות נוספות, שלדעת הפונה רלוונטיות להגדרת המוצר הנדון:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
6 .תחשיבי מחירים ומסים על כמויות חומרי גלם/חלקים המשמשים לייצור יחידה של
המוצר המוגמר:
א. חומרי גלם מיבוא:
תיאור
חומרי
הגלם )ציין
כל חומר
בנפרד(
מקור היבוא
)ארץ מקור(
סיווג
חומרי
הגלם לפי
צו תעריף
המכס
יחידת
מידה
של
חומר
הגלם
)*(
כמות חומרי
הגלם/החלקים
לייצור יחידת
מוצר
ערך
סי"פ
בדולר
)ארה"ב(
הערך
בש"ח
לצורך
חישוב
מסי
יבוא
סכום המסים בש"ח
לייצור יחידת מכירה
סה"כ
העלויות
בש"ח
נטל המס
מסך
המס
מס מכס היטל
קניה
סה"כ
)*( יחידת מידה: ק"ג, ליטר, מטר, מ"ר, יחידה, וכו'.מדינת ישראל/משרד האוצר
רשות המסים בישראל
בקשת לקבלת תעודת עוסק רשום
טופס מס קניה 01
עמוד 4 מתוך 8
ב. חומרי גלם מייצור מקומי:
)*( יחידת מידה: ק"ג, ליטר, מטר, מ"ר, יחידה, וכו'.
אם קיימים מספר דגמים של מוצר מוגמר, יש לערוך את התחשיב לגבי הדגם או הסוג שמחזורו
הוא הגדול ביותר. אם מיוצרים מספר מוצרים, יש לערוך תחשיב לגבי כל מוצר ומוצר.
7 .מחיר ליחידת מוצר מוגמרת בשלבי שיווק:
עצמי במפעל לסיטונאי לקמעונאי לצרכן הערות
תיאור חומר הגלם
)ציין כל חומר בנפרד(
מקור הקניה
)שם המפעל( /
המוכר
סיווג
חומרי
הגלםלפי צו
תעריף
המכס
יחידת
המידה
של
חומר
הגלם*
הכמות
לייצור
יחידת
מכירה של
המוצר
מחיר ללא
מס קניה
בש"ח של
חומר הגלם סכום מס
קניה
סה"כ
העלויות
סה"כ נטל בש"ח
המס
סה"כמדינת ישראל/משרד האוצר
רשות המסים בישראל
בקשת לקבלת תעודת עוסק רשום
טופס מס קניה 01
עמוד 5 מתוך 8
8 .מפעלים אחרים בארץ המייצרים את המוצר הנדון )אין חובה למלא(:
שם המפעל כתובת המפעל כמות מחזור
9 .מפעלים אחרים בארץ המייבאים מוצר זהה )אין חובה למלא(:
שם המוצר הדגם שם היבואן
ארץ היבוא או הסוג
סיווג המוצר
לפיצו תעריף המכס
מכס מס קניה

11 .סה"כ התצרוכת השנתית המשוערת
א. של חומר הגלם/החלקים:
מיבוא מייצור מקומי מייצור עצמי סה"כ הערות
כמות
ערך
ב. של המוצר המוגמר )לפי מחזור המכירות הרשום בספרים(:
הצרכנים העיקריים השימוש במוצר הנדוןמדינת ישראל/משרד האוצר
רשות המסים בישראל
בקשת לקבלת תעודת עוסק רשום
טופס מס קניה 01
עמוד 6 מתוך 8
11.האם קיימת הנהלת חשבונות לא כן באיזו שיטה: ______________
רישום תנועת המלאי :
לא קיים
קיים לגבי: חומרי גלם
מוצר מוגמר
מתנהל רישום של מוצר בעיבוד:
קניות
מכירות
יש לצרף לטופס זה אישור רואה חשבון על הנהלת חשבונות לפי השיטה הכפולה הכוללת גם
כרטסת מלאי חומרי גלם/ חלקים ומוצרים מוגמרים.
02 .הערות:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
03 .הריני מצהיר בזה, שכל הפרטים הרשומים לעיל נכונים.
___________________ ___________________ ____________________
תאריך שם העוסק חתימה וחותמתמדינת ישראל/משרד האוצר
רשות המסים בישראל
בקשת לקבלת תעודת עוסק רשום
טופס מס קניה 01
עמוד 7 מתוך 8
מיועד לשימוש המשרד
חוות דעת הממונה האזורי
הנדון: שם העוסק _____________________________________________________
מס' העוסק _____________________________________________________
1 .אימות הפרטים שהוגשו ע"י העוסק:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
7 .התנהלות העוסק מול רשות המסים )יש לפרט האם קיימים חובות במערכי המס השונים,
האם מתנהלת ביקורת/חקירה ביחס לעוסק/הליכים משפטיים תלויים ועומדים בין העוסק
לרשות המסים, וכיו"ב(:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3 .תאריך עריכת ביקורת אחרונה לעוסק:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4 .חוות דעת לגבי בקשת העוסק )המלצה האם לאשר או לא לאשר את הבקשה(:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ מדינת ישראל/משרד האוצר
רשות המסים בישראל
בקשת לקבלת תעודת עוסק רשום
טופס מס קניה 01
עמוד 8 מתוך 8
5 .הערות אחרות:

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
אישור הפקיד המטפל:
תאריך: __________ שם הפקיד המטפל: ______________ חתימה: _______________
אישור ממונה מס קניה:
תאריך: ____________ שם הממונה: ______________ חתימה: _______________

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה לקבלת תעודת עוסק רשום (טופס 10)?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה לקבלת תעודת עוסק רשום (טופס 10), אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה לקבלת תעודת עוסק רשום (טופס 10). יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה לקבלת תעודת עוסק רשום (טופס 10).

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה לקבלת תעודת עוסק רשום (טופס 10)

פקס: 076-8094026
כתובת לשליחת מכתבים: רחוב בית הדפוס 20 ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, רשות המיסים
טופס קל » משרדים ממשלתיים » רשות המיסים » טופס בקשה לקבלת תעודת עוסק רשום (טופס 10)

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה לקבלת תעודת עוסק רשום (טופס 10) להורדה

דילוג לתוכן