טופס בקשה לקבלת תעודת עוסק רשום – ענף כוהל (טופס 40) להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה לקבלת תעודת עוסק רשום - ענף כוהל (טופס 40). כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה לקבלת תעודת עוסק רשום – ענף כוהל (טופס 40) להדפסה

מה זה טופס בקשה לקבלת תעודת עוסק רשום - ענף כוהל (טופס 40)?

שם הטופס: טופס 40 - בקשה לקבלת תעודת עוסק רשום - ענף כוהל.

מטרת הטופס:
הטופס המצורף הוא בקשה לקבלת תעודת עוסק רשום לענף כוהל, בהתאם לסעיף 72(ד)(1) לחוק מס קניה במדינת ישראל. הטופס מיועד לעוסקים בענף הכוהל ומשמש לצורך הרשמתם ותפעולם בתחום זה.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי העוסק: שם העוסק, כתובת העוסק, כתובת המשרד, מס' טלפון, דואר אלקטרוני.
2. נימוקי הבקשה.
3. תיאור מדויק של המוצר המיובא.
4. סיווג הכוהל המיובא לפי צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין.
5. פרט האם הכוהל הבלתי מפוגל נמכר כפי שהוא מיובא או האם עובר תהליך מסוים.
6. אם העוסק מייצר כוהל בלתי מפוגל מחומרי גלם שנרכשו על ידו בארץ.
7. פרטי חברות אחרות בארץ המייבאות מוצר זהה (אם ישנן).
8. מכירת הכוהל לפי מחזור המכירות הרשום בספרים.
9. האם קיימת הנהלת חשבונות באמצעות שיטה מסוימת.
10. הערות נוספות.

טופס בקשה לקבלת תעודת עוסק רשום - ענף כוהל (טופס 40) חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה לקבלת תעודת עוסק רשום - ענף כוהל (טופס 40) מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשה לקבלת תעודת עוסק רשום - ענף כוהל (טופס 40) הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה לקבלת תעודת עוסק רשום - ענף כוהל (טופס 40) להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

מדינת ישראל/משרד האוצר
רשות המסים בישראל
בקשת לקבלת תעודת עוסק רשום
טופס מס קניה 40
עמוד 1 מתוך 8

תאריך: _____________________
מס' התיק: _____________________
לכבוד
הנהלת אגף המכס ומע"מ
החטיבה לתכנון וכלכלה
רשות המסים בישראל
באמצעות: הממונה האזורי מס קניה
בקשה לקבלת תעודת עוסק רשום לפי סעיף 72( ד()1 )לחוק מס קניה
לעוסקים בענף הכוהל בהתאם לפרטי המכס 22.77 ו- 28.77
1 .שם העוסק: _________________________________________________________
כתובת העוסק: ______________________________________________________
כתובת המשרד: ___________________________ מס' טלפון: __________________
דואר אלקטרוני ______________________________________________________
2 .נימוקי הבקשה : _____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3 .תיאור מדויק של המוצר המיובא :
א. כוהל בלתי מפוגל
פרט כמות שנתית מיובאת של הכוהל הבלתי מפוגל וריכוזו:
כמות ריכוז ערך
כוהל
כוהל
כוהל
מדינת ישראל/משרד האוצר
רשות המסים בישראל
בקשת לקבלת תעודת עוסק רשום
טופס מס קניה 40
עמוד 7 מתוך 8
ב. כוהל מפוגל
פרט כמות שנתית מיובאת של הכוהל המפוגל:___________ ערך_______________.
4 .סיווג הכוהל המיובא לפי צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין:
תיאור המוצר המיובא
)לפי סוגי ריכוז(
המסים
פרט המכס
המלא
ריכוז הכוהל שיעור
המכס
מס
הקניה
כמות
)ליטר(
5 .פרט האם הכוהל הבלתי מפוגל נמכר כפי שהוא מיובא או האם עובר תהליך : מהילה/
בקבוק/ מהילה ובקבוק )פרט כמויות שנתיות בליטרים(.

תהליך כמות הכוהל
המיובא
ריכוז הכוהל
המיובא
כמות
הכוהל
לאחר
תהליך
ריכוז
הכוהל
לאחר
תהליך
הערות
מכירה ללא שינוי
מכירה לאחר מהילה
מכירה לאחר בקבוק
מכירה לאחר מהילה
ובקבוק
פיגול
פעולה אחרתמדינת ישראל/משרד האוצר
רשות המסים בישראל
בקשת לקבלת תעודת עוסק רשום
טופס מס קניה 40
עמוד 3 מתוך 8
א. אם העוסק מייצר כוהל בלתי מפוגל מחומרי גלם שנרכשו על ידו בארץ עליו למלא
סעיף זה:
ב. פירוט ספקי חומרי הגלם:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
ג. פירוט תהליך היצור של כוהל בלתי מפוגל )פרט כמויות שנתיות בליטרים(.
תיאור תהליך יצור:

פירוט נתונים
פרט המכס כמות הכוהל
לפני תהליך
יצור
ריכוז
הכוהל
כמות
הכוהל
לאחר
תהליך יצור
ריכוז הכוהל
לאחר תהליך
6 .תחשיבי מחירים ומסים על כמויות הכוהל:
א. כוהל בלתי מפוגל מיבוא הנמכר בפטור ממס קניה בכפוף להצגת אישור פטור מותנה :
תיאור
הכוהל
הבלתי
מפוגל
מקור
היבוא
)ארץ
מקור(
סיווג לפי צו
תעריף
המכס
יחידת
מידה של
הכוהל
)ליטר(
כמות
היבוא
)ליטר(
ערך
סי"פ
בדולר
)ארה"ב(
הערך
בש"ח
סכום המסים בש"ח
ריכוז
הכוהל
סך מס
קניה
נחסך
סה"כ מדינת ישראל/משרד האוצר
רשות המסים בישראל
בקשת לקבלת תעודת עוסק רשום
טופס מס קניה 40
עמוד 4 מתוך 8
ב. כוהל בלתי מפוגל מיבוא שנמכר במס קניה :
תיאור
הכוהל
הבלתי
מפוגל
מקור היבוא
סיווג לפי )ארץ מקור(
צו תעריף
המכס
יחידת
מידה של
הכוהל
)ליטר(
כמות היבוא
ערך
סי"פ
בדולר
)ארה"ב(
הערך
בש"ח
סכום המסים בש"ח
שיעור
מס קניה
ריכוז
הכוהל
סך מס קניה
סה"כ
ג. כוהל בלתי מפוגל מיצור הנמכר בפטור ממס קניה )בכפוף להצגת אישור פטור
מותנה(:
תיאור הכוהל הבלתי
מפוגל:

פירוט נתונים
פרט המכס כמות הכוהל
לאחר תהליך
יצור
ריכוז
הכוהל
שיעור מס
קניה מדינת ישראל/משרד האוצר
רשות המסים בישראל
בקשת לקבלת תעודת עוסק רשום
טופס מס קניה 40
עמוד 5 מתוך 8
ד. כוהל בלתי מפוגל מיצור הנמכר כולל מס קניה
תיאור תהליך יצור:

פירוט נתונים
פרט המכס כמות הכוהל
לאחר תהליך
יצור
ריכוז
הכוהל
שיעור
מס
קניה
סך מס קניה
נחסך
7 .חברות אחרות בארץ המייבאות מוצר זהה )אין חובה למלא(:
שם המוצר הדגם שם היבואן
ארץ היבוא או הסוג
סיווג המוצר
לפי צו תעריף המכס
מכס מס קניה
8 .מכירת הכוהל )לפי מחזור המכירות הרשום בספרים(:
העוסקים )צרף רשימה( השימוש במוצר הנדוןמדינת ישראל/משרד האוצר
רשות המסים בישראל
בקשת לקבלת תעודת עוסק רשום
טופס מס קניה 40
עמוד 6 מתוך 8
9 .האם קיימת הנהלת חשבונות לא כן באיזו שיטה: ______________
רישום תנועת המלאי :
לא קיים
קיים לגבי: חומרי גלם
מוצר מוגמר
מתנהל רישום של מוצר בעיבוד:
קניות
מכירות
יש לצרף לטופס זה אישור רואה חשבון על הנהלת חשבונות לפי השיטה הכפולה.
11 .הערות:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
11 .גובה הערבות הבנקאית יהיה בסך השווה ל-%12 מסכום מס הקניה החודשי על כלל הטובין
המיובאים הכלולים בבקשה, אך לא יותר מ- 5.1 מיליון ש"ח.
12 .הריני מצהיר בזה, שכל הפרטים הרשומים לעיל נכונים.
___________________ ___________________ ____________________
תאריך שם העוסק חתימה וחותמתמדינת ישראל/משרד האוצר
רשות המסים בישראל
בקשת לקבלת תעודת עוסק רשום
טופס מס קניה 40
עמוד 2 מתוך 8
מיועד לשימוש המשרד
חוות דעת הממונה האזורי
הנדון: שם העוסק _____________________________________________________
מס' העוסק _____________________________________________________
1 .אימות הפרטים שהוגשו ע"י העוסק כולל הפקדת ערבות בנקאית:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
7 .הפקדת ערבות בגובה __________________________________________________
3 .התנהלות העוסק מול רשות המסים )יש לפרט האם קיימים חובות במערכי המס השונים,
האם מתנהלת ביקורת/חקירה ביחס לעוסק/הליכים משפטיים תלויים ועומדים בין העוסק
לרשות המסים, וכיו"ב(:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4 .תאריך עריכת ביקורת אחרונה לעוסק:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5 .חוות דעת לגבי בקשת העוסק )המלצה האם לאשר או לא לאשר את הבקשה(:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ מדינת ישראל/משרד האוצר
רשות המסים בישראל
בקשת לקבלת תעודת עוסק רשום
טופס מס קניה 40
עמוד 8 מתוך 8
6 .הערות אחרות:

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
אישור הפקיד המטפל:
תאריך: __________ שם הפקיד המטפל: ______________ חתימה: _______________
אישור ממונה מס קניה:
תאריך: ____________ שם הממונה: ______________ חתימה: _______________

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה לקבלת תעודת עוסק רשום - ענף כוהל (טופס 40)?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה לקבלת תעודת עוסק רשום – ענף כוהל (טופס 40), אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה לקבלת תעודת עוסק רשום – ענף כוהל (טופס 40). יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה לקבלת תעודת עוסק רשום – ענף כוהל (טופס 40).

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה לקבלת תעודת עוסק רשום - ענף כוהל (טופס 40)

פקס: 076-8094026
כתובת לשליחת מכתבים: רחוב בית הדפוס 20 ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, רשות המיסים
טופס קל » משרדים ממשלתיים » רשות המיסים » טופס בקשה לקבלת תעודת עוסק רשום – ענף כוהל (טופס 40)

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה לקבלת תעודת עוסק רשום - ענף כוהל (טופס 40) להורדה

דילוג לתוכן