טופס בקשה לרישום בפנקס העובדים הסוציאליים להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה לרישום בפנקס העובדים הסוציאליים. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה לרישום בפנקס העובדים הסוציאליים להדפסה

מה זה טופס בקשה לרישום בפנקס העובדים הסוציאליים?

טופס: בקשה לרישום בפנקס העובדים הסוציאליים

מטרת הטופס:
הטופס הוא בקשה לרישום בפנקס העובדים הסוציאליים במדינת ישראל על פי חוק העובדים הסוציאליים התשנ"ו-1996.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי המבקש/ת: שם משפחה, שם פרטי, מספר זהות, מין, תאריך לידה, שם האב, שם משפחה קודם (אם שונה), כתות מגורים, טלפון נייד, טלפון נוסף, דואר אלקטרוני, מקום עבודה נוכחי, וכתובת למשלוח התעודה (אם שונה מכתובת המגורים).

2. פרטי השכלה גבוהה: סוג התואר/התעודה, שם המוסד, עיר ומדינה, שנת סיום, מספר שנות לימוד.

3. סימון של סוג התואר/התעודה שהמבקש/ת סיימ/ה (בוגר בעבודה סוציאלית בישראל, תואר אחר בעבודה סוציאלית בישראל, בוגר בעבודה סוציאלית בחו"ל, תואר אחר בעבודה סוציאלית בחו"ל, תעודת גמר בעבודה סוציאלית בחו"ל) ובחלק זה גם ניתן לבחור אם המבקש/ת מאשר/ת קבלת תעודת הרישום במייל.

4. חתימת המבקש/ת ותאריך הגשת הבקשה.

5. אישור או דחיה מצד אחראי רישום העובדים הסוציאליים, כולל חתימה ותאריך.

צילום מסך טופס בקשה לרישום בפנקס העובדים הסוציאליים טופס מקוון

טופס בקשה לרישום בפנקס העובדים הסוציאליים חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה לרישום בפנקס העובדים הסוציאליים הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה לרישום בפנקס העובדים הסוציאליים להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

אגף הפרופסיה לעבודה סוציאלית
מנהל אסטרטגיה, תכנון כלכלי, מחקר ורגולציה
ירמיהו 39 ,מגדלי הבירה, ירושלים | טלפון: 5085233-02
www.gov.il - זמין ממשל אתר | www.molsa.gov.il | ronitv@molsa.gov.il
רישום העובדים הסוציאליים
מדינת ישראל
Registration of Social Workers
State of Israel
בקשה לרישום בפנקס העובדים הסוציאליים
לכבוד
רשמת העובדים הסוציאליים
אני מבקש/ת להירשם בפנקס העובדים הסוציאליים לפי חוק העובדים הסוציאליים התשנ"ו-1996
א. פרטי המבקש/ת
שם משפחה: שם פרטי:
מספר זהות: מין: זכר / נקבה: תאריך לידה:
שם האב: שם משפחה קודם )אם שונה(:
ב. כתובת מגורים
רחוב: מספר בית ודירה:
יישוב: מיקוד:
טלפון נייד: טלפון נוסף:
דואר אלקטרוני:
מקום עבודה נוכחי:
ג. כתובת למשלוח התעודה )אם שונה מכתובת המגורים(
רחוב: מספר בית ודירה:
ישוב: מיקוד: ת.ד.:
ד. פרטי השכלה גבוהה:
שם המוסד עיר ומדינה תואר/תעודה שנת
סיום
מספר
שנות
לימוד
התואר
הערותרישום העובדים הסוציאליים
מדינת ישראל
Registration of Social Workers
State of Israel
אגף הפרופסיה לעבודה סוציאלית
מנהל אסטרטגיה, תכנון כלכלי, מחקר ורגולציה
ירמיהו 39 ,מגדלי הבירה, ירושלים | טלפון: 5085233-02
www.gov.il - זמין ממשל אתר | www.molsa.gov.il | ronitv@molsa.gov.il
ה. סוג התואר/התעודה: )יש לסמן V במשבצת המתאימה(
בוגר בעבודה סוציאלית בישראל:
תואר אחר בעבודה סוציאלית בישראל:
בוגר בעבודה סוציאלית בחו"ל:
תואר אחר בעבודה סוציאלית בחו"ל:
תעודת גמר בעבודה סוציאלית בחו"ל:
נא לסמן:
הריני מאשר קבלת תעודת הרישום באמצעות מייל במקום בדואר כן / לא
)במידה ואינך מאשר את שליחת התעודה במייל – התעודה תשלח בדואר בלבד ולא יתאפשר
לשלוח אותה במייל(
אני החתום/ה מטה מצהיר/ה שכל הפרטים בטופס זה תואמים את האמת וידוע לי, כי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים
בחוק על כל רישום כוזב שערכתי בטופס זה.
תאריך הגשת הבקשה חתימת המבקש/ת )חתימה ידנית(
למילוי על ידי רשמת העובדים הסוציאליים
אישור הרשמת
אישור
אני הרשמת הדס אלמליח מאשרת את רישום מר/גברת
דחייה
אני הרשמת הדס אלמליח לא מאשרת את רישום מר/גברת
בפנקס העובדים הסוציאליים על פי סעיף
חתימה תאריך
בפנקס העובדים הסוציאליים על פי סעיףרישום העובדים הסוציאליים
מדינת ישראל
Registration of Social Workers
State of Israel
אגף הפרופסיה לעבודה סוציאלית
מנהל אסטרטגיה, תכנון כלכלי, מחקר ורגולציה
ירמיהו 39 ,מגדלי הבירה, ירושלים | טלפון: 5085233-02
www.gov.il - זמין ממשל אתר | www.molsa.gov.il | ronitv@molsa.gov.il
חתימה תאריךרישום העובדים הסוציאליים
מדינת ישראל
Registration of Social Workers
State of Israel
ריכוז רשימת מסמכים נדרשים
יש לוודא שצירפת את כל המסמכים הנדרשים כדלהלן )אין צורך לצרף דף זה לבקשה(:
מסמכים למי שסיים את לימודיו בארץ:
המסמך סימון V
ערכת רישום )יש לוודא שמצוין תאריך וחתימה ידנית(
הצהרת רישום פלילי )יש לוודא שמצוין תאריך וחתימה ידנית(
צילום ת.ז זהות מצידה הקדמי
צילום ת.ז זהות מצידה האחורי )היכן שמצוין שם האב(
צילום ספח ת.ז. פתוח )יש לשים לב שהספח פתוח(
תעודת זכאות לתואר
למסיימי תואר מוסמך בתוכנית ההשלמות - אישור מהאונ' שמדובר על תוכנית
השלמה או הסבה לתואר
אישור תשלום אגרה
מסמכים למי שסיים את לימודיו בחו"ל:
)על האישורים הנלווים מהמוסד המלמד, להיות מקוריים או העתק נאמן למקור וחתום על ידי נוטריון(
המסמך סימון V
ערכת רישום )יש לוודא שמצוין תאריך וחתימה ידנית(
הצהרת רישום פלילי )יש לוודא שמצוין תאריך וחתימה ידנית(
טופסי הכשרה מקצועית )יש לוודא שמצוין תאריך וחתימה ידנית(
צילום ת.ז זהות מצידה הקדמי
צילום ת.ז זהות מצידה האחורי )היכן שמצוין שם האב( - לבעלי ת.ז.
ביומטרית
צילום ספח ת.ז. פתוח )יש לשים לב לכך(
תעודת זכאות לתואר או תעודת גמר בעבודה סוציאלית.
מסמך המעיד על קורסי הלימוד שנלמדו והיקפם.
אישור מהמוסד המלמד, המעיד על ההכשרה המקצועית שביצעת במהלך
הלימודים
מבנה תוכנית הלימודים הרשמית של המוסד כולל קורסי חובה וקורסי
בחירה.
קורות חיים
אישור מהמרשם הפלילי על העדר עבירות מארץ מושבך בחו"ל
אישור תשלום אגרה
אגף הפרופסיה לעבודה סוציאלית
מנהל אסטרטגיה, תכנון כלכלי, מחקר ורגולציה
ירמיהו 39 ,מגדלי הבירה, ירושלים | טלפון: 5085233-02
www.gov.il - זמין ממשל אתר | www.molsa.gov.il | ronitv@molsa.gov.il

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה לרישום בפנקס העובדים הסוציאליים?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה לרישום בפנקס העובדים הסוציאליים, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה לרישום בפנקס העובדים הסוציאליים. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה לרישום בפנקס העובדים הסוציאליים.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה לרישום בפנקס העובדים הסוציאליים

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » משרדים ממשלתיים » משרד הרווחה והביטחון החברתי » כללי » טופס בקשה לרישום בפנקס העובדים הסוציאליים

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה לרישום בפנקס העובדים הסוציאליים להורדה

דילוג לתוכן