טופס בקשה לרישום הקדש ציבורי להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה לרישום הקדש ציבורי. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה לרישום הקדש ציבורי להדפסה

מה זה טופס בקשה לרישום הקדש ציבורי?

טופס משרד המשפטים - בקשה לרישום הקדש ציבורי

מטרת הטופס:
הטופס משמש להגשת בקשה לרישום הקדש ציבורי ליחידת רשם ההקדשות במשרד המשפטים. יחידת רשם ההקדשות פועלת לפי חוק הנאמנות תשל"ט-1979 ומטרתה לרשום הקדשות ציבוריים ולנצור רשימה של נכסים המוקדשים למטרות ציבוריות.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. שם ההקדש - כדי לציין את שם ההקדש הנרשם.
2. מטרות ההקדש - כדי להזין את המטרות שבמעגל ההקדש.
3. מועד תחילת ההקדש - ציון המועד שבו נרשם נכס באחריות הנאמן.
4. מסמך יצירת ההקדש - לבחירתך מבין כתב הקדש, צוואה, החלטת רשות שיפוטית ועוד.
5. פרטי יוצר.ת ההקדש - שם, שם משפחה, מספר זיהוי, כתובת.
6. פרטי הנאמן.ת - שם פרטי/תאגיד, מספר זיהוי, כתובת, דואר אלקטרוני.
7. פרטי התקשרות עם ההקדש - אצל מען לקבלת דואר, דואר אלקטרוני, מספר טלפון.
8. נכסי ההקדש - פרטים אודות נכסי ההקדש, כולל קרנות כספיות, ניירות ערך, מקרקעין ומטלטלין.
9. הסכמה לשמש כנאמן.ת וחתימה - הסכמת הנאמן/ת לשמש כנאמן וחתימתו/ה.

ניתן ליצור קשר עם יחידת רשם ההקדשות במשרד המשפטים:
כתובת: רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה – מגדל 1, ירושלים, ת"ד 34071, ירושלים 9134001
טלפון: 073-3925930
פקס: 02-6467666
דוא"ל: moked–hakdashot@justice.gov.il

צילום מסך טופס בקשה לרישום הקדש ציבורי טופס מקוון

טופס בקשה לרישום הקדש ציבורי חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה לרישום הקדש ציבורי הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה לרישום הקדש ציבורי להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

זרוע אלכ"רים- יחידת רשם ההקדשות
רחוב ירמיהו 39 ,מגדלי הבירה – מגדל 1 ,ירושלים, ת"ד 34071 ,ירושלים 9134001
או 073-3925930 :טלפון, 02-6467666 :פקס, moked–hakdashot@justice.gov.il :ל"דוא
*5601
יחידת רשם ההקדשות פועלת כדי להבטיח שנכסים שיועדו למטרה ציבורית ישמשו למטרתם, בהתאם
לרצון המקדישים. היחידה נותנת שירות לציבור ולנאמני הקדשות, מנחה ומפקחת על שמירת נכסי
ההקדשות ופיתוחם למימוש מטרותיהם.
בהתאם לחוק הנאמנות תשל"ט – 1979 ,רישום ההקדש בפנקס ההקדשות הציבוריים הינו חובה
הקבועה בדין, בין היתר להבטחת מימוש המטרות הציבוריות לאורך שנים.

טופס בקשה לרישום הקדש
1 .שם ההקדש
יש ללחוץ או להקיש להזנת טקסט

2 .מטרות ההקדש
יש ללחוץ או להקיש להזנת טקסט

3 .מועד תחילת ההקדש )יש לציין את המועד שבו קיבל הנאמן לידו את השליטה בנכס(
יש ללחוץ או להקיש להזנת טקסט

4 .מסמך יצירת ההקדש )יש לסמן ולצרף כנספח לבקשה זו העתק של כל אחד מאלה(:
☐כתב הקדש חתום בידי יוצר.ת ההקדש בפני נוטריון;
☐צוואה של יוצר.ת ההקדש )יש לצרף גם העתק מצו קיום הצוואה(;
☐החלטת רשות שיפוטית;
☐ הוראת תשלום לעניין סעיף 147 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965 ;זרוע אלכ"רים- יחידת רשם ההקדשות
רחוב ירמיהו 39 ,מגדלי הבירה – מגדל 1 ,ירושלים, ת"ד 34071 ,ירושלים 9134001
או 073-3925930 :טלפון, 02-6467666 :פקס, moked–hakdashot@justice.gov.il :ל"דוא
*5601
☐ הסכם נאמנות;

5 .פרטי יוצר.ת ההקדש:
שם ושם משפחה מספר זיהוי מען )אין צורך למלא
במקרה שיוצר.ת ההקדש
אינו בחיים(

6 .פרטי הנאמן.ת:
שם פרטי/שם
תאגיד
מספר זיהוי מען כתובת דואר אלקטרוני

7 .פרטי התקשרות עם ההקדש:

אצל מען לקבלת דואר דואר אלקטרוני מספר טלפון

לתשומת הלב:
o אין לציין את שמו ומענו של אדם שאינו נאמן, בלי לקבל את הסכמתו לקבלת דברי
דואר של ההקדש ולכך שפרטיו יהיו גלויים לציבור ויתכן כי יפורסמו באמצעים שוניםזרוע אלכ"רים- יחידת רשם ההקדשות
רחוב ירמיהו 39 ,מגדלי הבירה – מגדל 1 ,ירושלים, ת"ד 34071 ,ירושלים 9134001
או 073-3925930 :טלפון, 02-6467666 :פקס, moked–hakdashot@justice.gov.il :ל"דוא
*5601
ובכללם ברשת האינטרנט.
o ציון כתובת הדואר האלקטרוני של ההקדש או של נאמן ההקדש משמעותה הסכמה לקבל
דיוורים מרשם ההקדשות באמצעות כתובת הדוא"ל האמורה.

8 .נכסי ההקדש:
א. קרן כספית:
שם הבנק מספר הסניף מספר חשבון
הבנק
סכום סוג מטבע

ב. ניירות ערך:
סוג ניירות ערך שם הבנק/בית ההשקעות שווי ביום הגשת
הבקשה

ג. מקרקעין: )נא לצרף נסח רישום עדכני(
גוש חלקה תת
חלקה
מען אחוזי
בעלות
בנכס
יש לציין האם קיימים על
הנכס:
שעבודים/עיקולים/הערת
אזהרה

זרוע אלכ"רים- יחידת רשם ההקדשות
רחוב ירמיהו 39 ,מגדלי הבירה – מגדל 1 ,ירושלים, ת"ד 34071 ,ירושלים 9134001
או 073-3925930 :טלפון, 02-6467666 :פקס, moked–hakdashot@justice.gov.il :ל"דוא
*5601
ד. מיטלטלין:
תיאור הנכס מקום הימצאו שווי מוערך )ככל
שניתן להעריכו(

ה. זכויות אחרות )אנא צרף אסמכתאות, ככל שישנן(:
תיאור הזכות שווי מוערך )ככל שניתן להעריכו(

9 .הסכמה לשמש כנאמן.ת וחתימה:
אנו, החתומים מטה, מונינו כנאמנים, ונותנים בזאת את הסכמתנו לשמש כנאמנים בהקדש:
חתימה*
שם הנאמן.ת תאריך

*יש לצרף כתב הסכמה עבור כל נאמן. בנאמן שהוא תאגיד – יחתום מורשה החתימה של התאגיד, ויצרף אישור
על מינוי מורשי החתימה בתאגיד, כולל הרכב החתימות הנדרש, ככל שישנו.

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה לרישום הקדש ציבורי?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה לרישום הקדש ציבורי, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה לרישום הקדש ציבורי. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה לרישום הקדש ציבורי.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה לרישום הקדש ציבורי

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, משרד המשפטים
טופס קל » משרדים ממשלתיים » משרד המשפטים » טופס בקשה לרישום הקדש ציבורי

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה לרישום הקדש ציבורי להורדה

דילוג לתוכן