טופס בקשה לרישום חברה להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה לרישום חברה. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה לרישום חברה להדפסה

מה זה טופס בקשה לרישום חברה?

שם הטופס: בקשה לרישום חברה

מטרות החברה:
1. לעסוק בכל עיסוק חוקי.
2. לעסוק בכל עיסוק חוקי, למעט העיסוקים המפורטים בתקנון.
3. לעסוק בעיסוקים המפורטים בתקנון, מבלי לחלק רווחים.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. שם החברה
2. פרטי המייסד הראשון (שם, מספר זהות, מגבלת עסקת המניות)
3. פרטי המניות (סוג, כמות, ערך נקוב)
4. פרטי המניות בחזקה משותפת (אם רלוונטי)
5. פרטי המנהל הכללי (שם, מספר זיהוי, דוא"ל, טלפון)
6. חתימות בעלי המניות הראשונים והצהרתם

צילום מסך טופס בקשה לרישום חברה טופס מקוון

טופס בקשה לרישום חברה חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה לרישום חברה הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה לרישום חברה להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם החברות

רחוב ירמיהו 39 ,מגדלי הבירה בנין 1 ,ירושלים 9446722 ,ת"ד 34071 ירושלים 9134001
טלפון: 5601 *שלוחה 1 ,פניה מקוונת
שעות קבלת קהל: ימים א' ו-ד' 30:08-30:12 בזימון תור מראש בלבד;
או בתיבות ההפקדה בימים א'-ה' בין השעות 30:08-00:19 .
שימו לב- בקרוב הגשת דיווחים לרשם החברות תתאפשר באופן מקוון בלבד

אל: רשם החברות
טופס 1( תקנה 1 )
בקשה לרישום חברה
)סעיף 8 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999( להלן:"החוק"((
1 שם החברה המוצע
)בסדר עדיפות יורד(:
.1
.2
.3
אני החתום מטה:
שם משפחה שם פרטי מס' זהות2
או
3
שם התאגיד מס' תאגיד
שמענו
מדינה יישוב רחוב מס' בית מס' דירה מיקוד טלפון

1
ניתן לציין את שם החברה גם באותיות לטיניות או בערבית.
מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יציין את מספר דרכונו, המדינה שבה הוצא ויצרף העתק כאמור בתקנה 16 לתקנות החברות 2
)דיווח, פרטי רישום וטפסים(, התש"ס 1999.
היה בעל המניות תאגיד, יצויין מס' רישום התאגיד. היה בעל המניות תאגיד זר, יצרף העתק תעודת התאגדות והאישורים הנדרשים 3
כאמור בתקנה 16 האמורה.
מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם החברות

רחוב ירמיהו 39 ,מגדלי הבירה בנין 1 ,ירושלים 9446722 ,ת"ד 34071 ירושלים 9134001
טלפון: 5601 *שלוחה 1 ,פניה מקוונת
שעות קבלת קהל: ימים א' ו-ד' 30:08-30:12 בזימון תור מראש בלבד;
או בתיבות ההפקדה בימים א'-ה' בין השעות 30:08-00:19 .
מדינה יישוב רחוב מס' בית מס' דירה מיקוד טלפון

מבקש לרשום חברה בשם כנזכר לעיל או בשם אחר שיסכים לו רשם החברות, אשר מען המשרד הרשום שלה בישראל יהיה:
' בית מס' דירה מיקוד אצל: שם מלא ת"ד - יישוב יישוב רחוב מס

הדואר האלקטרוני של החברה )אין חובה לציין( טלפון )אין חובה לציין(
ומצרף בזה:
1 .עותק תקנון חתום בידי בעל/י המניות הראשונים ומאומת כאמור בסעיף 23( ב( לחוק.
2 .הצהרת הדירקטורים הראשונים על נכונותם לכהן כדירקטורים.
מ מטרו מטרות החברה: )נא סמן X ופרט ככל הנדרש(
11 ..לפי סעיף 32( 1 )לחוק - לעסוק בכל עיסוק חוקי.
2 .לפי סעיף 32( 2 )לחוק - לעסוק בכל עיסוק חוקי, למעט העיסוקים המפורטים להלן:
3 .לפי סעיף 32( 3 )לחוק - לעסוק בעיסוקים המפורטים להלן:
מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם החברות

רחוב ירמיהו 39 ,מגדלי הבירה בנין 1 ,ירושלים 9446722 ,ת"ד 34071 ירושלים 9134001
טלפון: 5601 *שלוחה 1 ,פניה מקוונת
שעות קבלת קהל: ימים א' ו-ד' 30:08-30:12 בזימון תור מראש בלבד;
או בתיבות ההפקדה בימים א'-ה' בין השעות 30:08-00:19 .
החברה הוקמה למטרות ציבוריות המפורטות להלן בלבד, וחל עליה איסור לפי תקנונה לחלק רווחים.
.4
פירוט מטרות החברה:
הור הוב הוראות בתקנון לפי סעיף 175 לחוק )נא סמן X ופרט ככל הנדרש(
)ככלל, על חברה פרטית לצרף מאזן לדו"ח השנתי. עם זאת, אם בתיבות הבאות סומנו במצטבר שלושת התיבות הבאות:
1.א, 2.א, 3.א, החברה פטורה מצירוף המאזן(
)1 )סייגים על העברת מניות )נא סמן את החלופה המתאימה ופרט ככל הנדרש(
א. תקנון החברה מסייג את הזכות להעביר את מניות החברה, כאמור בסעיפים: בתקנון.
א. תקנון החברה אינו מסייג את הזכות להעביר את מניות החברה.
)2(
איסור על הצעה לציבור של מניות או אגרות חוב )נא סמן את החלופה המתאימה ופרט ככל הנדרש(
א. תקנון החברה אוסר הצעה לציבור של מניות או איגרות חוב כאמור בסעיפים: בתקנון.
א. תקנון החברה אינו אוסר הצעה לציבור של מניות או איגרות חוב.
)3(
הגבלה על מספר בעלי המניות בחברה )נא סמן את החלופה המתאימה ופרט ככל הנדרש(
א. תקנון החברה מגביל את מספר בעלי המניות בחברה עד חמישים, מלבד עובדי החברה בסעיפים:
בתקנון.
א. תקנון החברה אינו מגביל את מספר בעלי המניות בחברה עד חמישים, מלבד עובדי החברה
לעניין זה:
1" .עובדי החברה"- לרבות מי שהיו עובדיה, אף לאחר שהופסקה עבודתם;
2 .יראו כבעל מניה אחד שניים או יותר שיש להם יחד מניה או מניות בחברה.
מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם החברות

רחוב ירמיהו 39 ,מגדלי הבירה בנין 1 ,ירושלים 9446722 ,ת"ד 34071 ירושלים 9134001
טלפון: 5601 *שלוחה 1 ,פניה מקוונת
שעות קבלת קהל: ימים א' ו-ד' 30:08-30:12 בזימון תור מראש בלבד;
או בתיבות ההפקדה בימים א'-ה' בין השעות 30:08-00:19 .
הון החברה הרשום:
מניות ללא ערך נקוב
בסך כולל
של ₪ לפי סוגי המניות המפורטים בזאת:
סוג/שם מניה סמל המניה
)לשימוש
הרשם(
מספר מניות
מסוג זה

סה"כ ערך נקוב ערך המניה *
אג' ש"ח אג' ש"ח
הון החברה המוקצה:
מתוך ההון הרשום, הוקצו לבעלי המניות: מניות ללא ערך נקוב מניות בסך כולל של ₪ לפי החלוקה הבאה:
מספר זהות מען שם בעל המניה *
יישוב רחוב מס'
משפחה פרטי ס"ב מס' סודר 1 מדינה
בית
מיקוד
סוג מניה
ערך המניה
מס' המניות מאותו סוג
שהוקצו לבעל המניה
סוג ההחזקה:
רגילה או נאמנות
אג' ש"ח
מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם החברות

רחוב ירמיהו 39 ,מגדלי הבירה בנין 1 ,ירושלים 9446722 ,ת"ד 34071 ירושלים 9134001
טלפון: 5601 *שלוחה 1 ,פניה מקוונת
שעות קבלת קהל: ימים א' ו-ד' 30:08-30:12 בזימון תור מראש בלבד;
או בתיבות ההפקדה בימים א'-ה' בין השעות 30:08-00:19 .
* האם המניות מוחזקות בהחזקה משותפת? אם כן – ציין ופרט שמות המחזיקים במשותף.
אחריות בעלי המניות )נא סמן X בחלופה המתאימה ופרט ככל הנדרש(
1 .מוגבלת במניות
2 .בלתי מוגבלת - החברה היא חברה מקצועית מיוחדת )רו"ח, עו"ד, חוקרים פרטיים(, חברה אחרת )פרט(:
מגבלות על פעולות משפטיות ומורשי חתימה:
לא קיימות בתקנון מגבלות על פעולות משפטיות
קיימות בתקנון מגבלות על פעולות משפטיות כאמור בסעיפים .
בסעיפים בתקנון מפורטות הוראות בקשר לזכויות חתימה.
המנהל הכללי של החברה
שם מספר זיהוי מען
דוא"ל טלפון
נושא משרה מוסמך לדווח לרשם בשם החברה לפי סעיף 39 לחוק הוא
שם ת.ז. תפקיד בחברה
הצהרת בעלי מניות ראשונים )כאמור נדרשת הצהרה של כל אחד מבעלי המניות הראשונים(
מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם החברות

רחוב ירמיהו 39 ,מגדלי הבירה בנין 1 ,ירושלים 9446722 ,ת"ד 34071 ירושלים 9134001
טלפון: 5601 *שלוחה 1 ,פניה מקוונת
שעות קבלת קהל: ימים א' ו-ד' 30:08-30:12 בזימון תור מראש בלבד;
או בתיבות ההפקדה בימים א'-ה' בין השעות 30:08-00:19 .
)ניתן למלא הצהרת בעלי מניות כחלק מטופס זה, או לצרף לטופס הצהרה נפרדת של בעל מניות לפי הפרטים בנדרשים בטופס זה(
נוסח הצהרת בעלי המניות הראשונים:
אני הח"מ, לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כלהלן:
לגבי יחיד: אני כשיר לייסד חברה ולהחזיק מניות בה ואיני מוגבל על פי דין, ובכלל זה לפי פקודת פשיטת הרגל ]נוסח חדש[ התש"ם-1980 ,
לפי חוק ההוצאה לפועל , התשכ"ז- 1967 ,לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח– 2018 ,ולפי סעיף 7 לחוק;
לגבי תאגיד: התאגיד נרשם כדין ולא הוטלה עליו מגבלה בדין.
לגבי בעל מניות בנאמנות )יחיד או תאגיד(: אני מצהיר כי האמור לעיל מתקיים גם לגבי הנהנה;
4 מס' זהות בעל המניות שם משפחה שם פרטי
5 תאריך חתימה
6 מס' זהות בעל המניות שם משפחה שם פרטי
7 תאריך חתימה
8 מס' זהות בעל המניות שם משפחה שם פרטי
9 תאריך חתימה
11 תאריך חתימה 10 מס' זהות בעל המניות שם משפחה שם פרטי
היה החותם מי שאינו בעל ת"ז ישראלית, יציין מספר דרכונו, המדינה בה הוצא ויצורף לטופס זה העתק מאושר כאמור בתקנה 16
לתקנות החברות )דיווח, פרטי רישום וטפסים(, התש"ס – 1999

4
לעיל הערה 4 .
5
היה בעל המניות תאגיד, יחתום מי שמוסמך לכך בשם התאגיד בציון שמו ומספר תעודת הזהות שלו
6
לעיל הערה 4 .
7
לעיל הערה 9.
8
לעיל הערה 4 .
11
לעיל הערה 9 .
12
לעיל הערה 4 .
13
לעיל הערה 9.
מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם החברות

רחוב ירמיהו 39 ,מגדלי הבירה בנין 1 ,ירושלים 9446722 ,ת"ד 34071 ירושלים 9134001
טלפון: 5601 *שלוחה 1 ,פניה מקוונת
שעות קבלת קהל: ימים א' ו-ד' 30:08-30:12 בזימון תור מראש בלבד;
או בתיבות ההפקדה בימים א'-ה' בין השעות 30:08-00:19 .
אני עורך הדין מספר רישיון:
מאשר בזה כי
המוכר/ת לי אישית או שזיהה/תה עצמו/ה בפניי בתעודת זהות שמספרה , לאחר שהזהרתיו/ה כי
עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה / תהיה צפוי/ה לעונשים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה
דלעיל, לרבות בדבר היותו מוסמך לחתום בשם התאגיד )אם הבקשה מוגשת על ידי תאגיד(, וחתם/ה עליה בפניי.
תאריך: חתימת עורך הדין:

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה לרישום חברה?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה לרישום חברה, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה לרישום חברה. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה לרישום חברה.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה לרישום חברה

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, משרד המשפטים
טופס קל » משרדים ממשלתיים » משרד המשפטים » טופס בקשה לרישום חברה

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה לרישום חברה להורדה

דילוג לתוכן