טופס בקשה לרישום ילד של מבוטח בקובץ ביטוח בריאות וקופת חולים – הליך מקוצר (7000) להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה לרישום ילד של מבוטח בקובץ ביטוח בריאות וקופת חולים – הליך מקוצר (7000). כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה לרישום ילד של מבוטח בקובץ ביטוח בריאות וקופת חולים – הליך מקוצר (7000) להדפסה

מה זה טופס בקשה לרישום ילד של מבוטח בקובץ ביטוח בריאות וקופת חולים – הליך מקוצר (7000)?

טופס: טופס המוסד לביטוח לאומי - דמי ביטוח - בקשה לרישום ילד של מבוטח בקובץ ביטוח בריאות וקופת חולים – הליך מקוצר 7000 (12.2018 7000)

מטרת הטופס: בקשה לרישום ילד בבריאות וקופת חולים של מבוטח בקובץ ביטוח בריאות, כאשר הילד נולד בישראל, ויש לו הורה אחד בעל רישיון לישיבת קבע הרשום בביטוח לאומי כתושב ישראל. הילד יכול לרשום לקופת חולים שבה ההורה הוא חבר.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי ההורה הרושם, כולל שם, מספר זהות/דרכון, כתובת מגורים, וכתובת ברשימת קבע בביטוח לאומי.
2. פרטי הילד הנרשם, כולל שם, מספר זהות/מספר מזהה, תאריך לידה, ובית החולים שבו נולד הילד.
3. הצהרת מרכז חיים של ההורה הרושם בישראל.

הבקשה יש למלא בכתב יד בשפה העברית ולשלוח את המקור בדואר למוסד לביטוח לאומי.

שים לב: הוארך הזמן להשגת מספר זהות משרד הפנים הוא שנתיים, ואם הבקשה נדחתה, תושבות הילד תבוטל.

מידע נוסף: לשאלות או לבירורים, ניתן לפנות למוסד לביטוח לאומי דרך הטלפון.

טופס בקשה לרישום ילד של מבוטח בקובץ ביטוח בריאות וקופת חולים – הליך מקוצר (7000) חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה לרישום ילד של מבוטח בקובץ ביטוח בריאות וקופת חולים – הליך מקוצר (7000) מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשה לרישום ילד של מבוטח בקובץ ביטוח בריאות וקופת חולים – הליך מקוצר (7000) הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה לרישום ילד של מבוטח בקובץ ביטוח בריאות וקופת חולים – הליך מקוצר (7000) להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

( 12.2018 7000) /בל

דברי הסבר

ظت
و

בקשה זו לרישום בקובץ ביטוח בריאות וזכא ות לשירותי קופת חולים מיועדת לילד עד גיל 14 בלבד
שנולד בישראל ושוהה בה, אשר יש לו הורה אחד בעל רישיון לישיבת קבע הרשום בביטוח לאומי כתושב
ישראל, ומשרד הפנים טרם החליט לאשר לילד מספר זהות.
)'&%دم ا,ھذا ط6ب ,&'4(ل ا,و,د 01 ا,&/.)ن ا,:9ّ0 وا;'&9?@ق ,%د.?ت :=دوق ا,.رAB 1@د %:ّص ,E و;د 9&A' ن 14
1@ط ا,ذ)ن و,دوا 01 دو,G ا'راF(ل و)'&@رون 1(K ،?I ?.و)4ب أن ).6ك أ9د ا,وا,د)ن &:ر)M NO.?G داF.G وأن )Iون .'4ّل 01
ا,&/.)ن ا,وط=0 I.واطن إ'راF(06 ،I ?.وأنّ وزارة ا,دا%6(G, م &وا1ق STد A6U رNم ھو)G, 6.و,ود.

אם הבקשה עומדת בתנאים שנקבעו, תישלח אליך הודעה עם ציון המספר הזמני המזהה שניתן ל ,ילד
באמצעותו יוכל הילד לקבל שירותים מקופת החולים שההורה חבר בה.
إذا I?ن ا,ط6ب ت ,6.و,ود وا,ذي )'&ط)Y Tوا'ط&X& 6@0% د.?ت
)[0 T,?روط ا,.ط6وGT 1&('م ار'?ل ر'?,G. Y ا,رNم ا,.ؤN 01ّ
:=دوق ا,.رAB ا,.'4ّل 1(X وا,ده.

אם לא התקבל מספר זהות ממשרד הפנים בתוך שנתיים או משרד הפנים דחה את הבקשה למספר הזהות ,
תישלל התושבות בהתאם.
01 9?ل ,م )9:ل ا,.و,ود A6U رNم ھو)G. ن وزارة ا,دا%6(G_% ل '=&)ن أو 01 9?ل &م ر1ض ا,ط6ب .ن وزارة ا,دا%6(G&(' م
إ,b?ء ا,.واط=G و1, ?@ذ,ك.

חובה לצרף לטופס זה
& ك إر"ق

תעודת לידה מקורית מבית החולים בו נולד הילד .
K?دة ا,.)_د اc:6(G ا,&0 أ:درت 01 ا,.'&[A ا,ذي وُ ,د 1(X ا,.و,ود.

אישור מקורי של משרד הפנים המאשר כי הוגשה בקשה למתן מס' זהות לילד .
.'&=د أ:06. ن وزارة ا,دا%6(Gُ( Tgت &@د)م ط6ب O:دار رNم ھو)G, 6.و,ود.

העתק מתאים למקור של תעודת נישואין .
='%G طTق اc:ل Uن U@د ا,زواج.

המוסד לביטוח לאומי
אגף ביטוח ובריאות
אגף בקרה ובדיקות תוכנה

בקשה לרישום ילד של מבוטח בקובץ ביטוח בריאות
וקופת חולים – הליך מקוצר

ط ب 3
12ل و3ود ّ 3وا3د ؤن " ا3:
ن ا73

و7>دوق ا3ر= – إ1راء ?
7ر( 12.2018 7000 ) /בל
כיצד יש להגיש את הבקשה
ED
Cدم ا3ط ب
את הבקשה יש למלא בכתב יד ברור, רצוי בשפה העברית. יש לשמור העתק הבקשה.
את המקור יש לשלוח בדואר לכתובת:

המוסד לביטוח לאומי,
תחום שירותי בקרה כלליים
אגף בקרה ובדיקות תוכנה
שד' ויצמן 13 ,ירושלים

)4ب &GFTS ا,ط6ب T%ط واMB. ،ن ا,.[Bّل &FTS&X T,?Gb6 ا,TSر)G( .4ب ا;9?]&ظ T%'=G Uن ا,ط6ب.
6U(ك ار'?ل ا,ط6ب اc:06 Tوا'طG ا,Tر)د A6U, S=وان:

ّ ؤ22 ا3:
ن ا3وط<،
?دت ا3راLM اN3 ،
ا 2Mم 3راLM و"
ص اL3ر1
1دة "
2ن 13 , اC3دس.

לבירורים ניתן להתקשר למוסד לביטוח לאומי. תחום אוכלוסין טל: 6709518 או 02 –
למוקד הטלפוני לטלפון 6050 *או 8812345-04 .
,_ ّ '&['?ر 6U(ك ا,&وX4., ؤ'ّ'G ا,&/.)ن ا,وط=0 .N'م ا,'I?ن ھ?&ف: 6709518-02 أو .رIز ا,%د.G ا,K]&?0 رNم 6050 *أو
. 04-8812345

טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד
I&Tت ھذه اO?.&'رة ّ T(:Gb ا,.ذI ّ ر ,I ّ =K. ?و4ّGK, 6?'=ء وا,ر4?ل A6U 9د 'واء( 12.2018 7000 ) /בל
הצהרה
Sر7

פרטי ההורה הרושם – שם ההורה הרשום בקובץ בריאות כפעיל
ّ
D7ل ا3وا3د/ة ا312ل/ة – ّ ا2م ا3وا3د ا312ل " ف ّ ا3:
ن ا73
Xرط أن Eون
:<V" Nل לשימוש המוסד פרטי הילד הנרשם D7ل ا3و3د ا3ط وب 12 V אבקש לרשום את ילדי , שפרטיו להלן, לקובץ ביטוח בריאות ולקופת חולים שבה אני חבר. أط6ب KTذا &'4(ل أو;دي ا,.ذIور)ن أد=?ه 01. 6ف ا,&/.)ن ا,:9ّ0 و:=دوق ا,.رAB ا,ذي أ=? BUو 1(X . שם הילד ا'م ا,.و,ود מין כרז ا,4=س ذIر נ קבה أ=Ag תאריך לידה &?ر)v ا,.)_د בית החולים שבו נולד הילד ا'م ا,.'&[A ا,ذي وُ ,د 1(X ا,.و,ود ידוע לי, שמסירת פרטים לא נכונים או העלמת נתונים היא עברה על החוק, וכי אדם אשר גורם במרמה או ביודעין למתן קצבה לפי חוק זה או להגדלתה, על ידי העלמת פרטים שיש להם חשיבות לעניין, דינו קנס כספי או מאסר. أ6Uم أنّ &زو)د &[?:)ل w(ر :9(G9 أو إ%[?ء .Sط)?ت &S&Tر .%?,[G, 6=?@ون، وأنّ ا,%ص ا,ذي )@وم T,?6Sم أو T;?9?(&ل ,6?:.دGN A6U دY1 ا,.%:ّ:?ت و1, ? @Kذا ا,@?=ون أو ز)?د&K ?Uن طر)ق إ%[?ء &[?:)ل ذات أھ.)G ،Nب?')S TدY1 wرا.G(,?. G أوّ T',?4ن . תאריך_________________ חתימת התובע ____ _________________________ &?ر)v& ّ وN(Y@. دم ا,ط6ب מספר זהות/מס מזהה תאריך טיפול שם הפקיד המטפל חתימת הפקיד לשימוש פנימי בלבד (סריקה) 7 מס' זהות / דרכון 9 5 עמודים מס' אחזור דרכוניסטים שם משפחה ا'م ا,S?G6F שם פרטי ا;'م ا,%:0 מספר זהות/מס' מזהה رNم ا,Kو)G רחוב / תא דואר ת.ד אינו מחליף כתובת ?رع / :=دوق Tر)د _ :=دوق ا,Tر)د ; )9ل .I?ن ا,S=وان מס' בית رNم ا,.=زل כניסה ا,.د%ل דירה ا,@G יישוב ا,6Tدة מיקוד رNم ا,.=ط@G הצהרת מרכז חיים: &:ر)M Uن .I?ن ا,'Iن: אני מצהיר/ה בזאת כי מרכז חיי בישראל ומגורי הקבע שלי הם בכתובת הבאה: _____________________ أ:رّح KTذا أن .I?ن 'I=0 01 دو,G إ'راF(ل و.@ري ا,داFم ھو 01 ا,S=وان اz&0 : קופת חולים שבה חבר ההורה : :=دوق ا,.رAB ا,.'4ّل 1(X ا,وا,د: המוסד לביטוח לאומי אגף ביטוח ובריאות אגף בקרה ובדיקות תוכנה בבקשה לרישום ילד של מבוטח בבריאות לקובץ ביטוח בריאות וקופת חולים – הליך מקוצר ط ب 3 12ل و3ود ّ 3وا3د ؤن " ا3: ن ا73 و7>دوق ا3ر= – إ1راء ?

1
2
3

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה לרישום ילד של מבוטח בקובץ ביטוח בריאות וקופת חולים – הליך מקוצר (7000)?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה לרישום ילד של מבוטח בקובץ ביטוח בריאות וקופת חולים – הליך מקוצר (7000), אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה לרישום ילד של מבוטח בקובץ ביטוח בריאות וקופת חולים – הליך מקוצר (7000). יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה לרישום ילד של מבוטח בקובץ ביטוח בריאות וקופת חולים – הליך מקוצר (7000).

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה לרישום ילד של מבוטח בקובץ ביטוח בריאות וקופת חולים – הליך מקוצר (7000)

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » יחידות ממשלתיות » ביטוח לאומי » דמי ביטוח » טופס בקשה לרישום ילד של מבוטח בקובץ ביטוח בריאות וקופת חולים – הליך מקוצר (7000)

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה לרישום ילד של מבוטח בקובץ ביטוח בריאות וקופת חולים – הליך מקוצר (7000) להורדה

דילוג לתוכן