טופס בקשה לרישום סימון פנימי להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה לרישום סימון פנימי. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה לרישום סימון פנימי להדפסה

מה זה טופס בקשה לרישום סימון פנימי?

שם הטופס: טופס מגדל ביטוח - ביטוח חיים עם חיסכון - בקשה לרישום סימון פנימי

תכלית הטופס: הטופס מהווה בקשה לרישום סימון פנימי בתכניות הקשורות לביטוח חיים עם חיסכון. הסימון הפנימי משפיע על פעולות מסוימות שניתן לבצע בתכניות, כמו משיכת כספים, קבלת הלוואה, ועוד. הטופס מכיל את ההסכמות של החוסך ושל בן/ת הזוג לשעבר לרישום הסימון הפנימי ומציין את התנאים וההשלכות השונות הנבדקות לפיו.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי החוסך: שם החוסך וחתימתו/ה
2. פרטי בן/ת הזוג לשעבר: שם בן/ת הזוג לשעבר וחתימתו/ה
3. אישור ההסכמה: הסכמה מאת החוסך ובן/ת הזוג לשעבר לרישום הסימון הפנימי
4. הצהרה ותנאים:
- תיאור הפעולות המועסקות על ידי הסימון הפנימי
- הצהרה כי הסימון אינו משנה את זכויות החוסך לתכניות
- תנאים נוספים כמו אי אפשרות להשפיע על זכויות צד ג', השלכות מיסים, ועוד

מטרת הטופס: המטרה העיקרית של הטופס היא לאפשר לחוסך ולבן/ת הזוג לשעבר לבצע סימון פנימי בתכניות הביטוח החיים עם חיסכון. סימון זה משפיע על הפעולות הכספיות שניתן לבצע בתכניות, והטופס מתייחס לתנאים ולהשלכות הקשורות לסימון זה.

טופס בקשה לרישום סימון פנימי חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה לרישום סימון פנימי מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשה לרישום סימון פנימי הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה לרישום סימון פנימי להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

לכבוד
תאריך:
בקשה לרישום סימון פנימי בקשר עם פירוד בין בני זוג
אנו החתומים מטה פונים אליכם בבקשה לרשום הערה בכל התכניות הבאות :
מספר התכנית שם התכנית
אנו מבקשים מכם לרשום אצלכם ביחס לתכניות לעיל סימון פנימי, אשר מכוחו לא ניתן יהיה לבצע בתוכניות לעיל שעל שם החוסך, פעולה ללא הסכמה
מראש,
בכתב ובלתי מסויגת של , מס ת.ז. :(בן/ת הזוג לשעבר- להלן "האדם הנקוב") או לחילופין קבלת צו שיפוטי
מפורש המופנה לחברה ומחייב אותה לבצע פעולה בתוכניות שעל שם החוסך.
"פעולה" לעניין זה משמעה הפעולות הבאות בלבד:
l משיכה (פדיון, ניוד, תשלום גמלה) חלקית או מלאה של הכספים לגביהם נרשם סימון פנימי על ידי החוסך או על ידי המוטבים בפוליסה.
l קבלת הלוואה מהחברה כנגד הכספים לגביהם נרשם הסימון הפנימי.
l מישכון /שעבוד של הכספים לגביהם נרשם הסימון הפנימי.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ידוע לנו ואנו מסכימים בזה כדלהלן :
(א) אין ברישום הסימון לעיל כדי לשנות את הזכויות של החוסך לתכנית ו/או כדי ליצור זכויות כלשהן למאן דהוא לרבות לאדם הנקוב. בהתאם, אין לאדם
הנקוב זכויות מכוח רישום הסימון הפנימי כלפי החברה, ובכלל זה אין ברישום הסימון הפנימי כדי ליצור לאדם הנקוב זכות לקבלת תשלומים כלשהם
מהחברה, לרבות ביחס לכספים עליהם נרשם הסימון הפנימי.
(ב) הכספים הצבורים בתוכנית (לרבות אלו שביחס אליהם נרשם הסימון הפנימי) רשומים על שם החוסך בלבד ובהתאם הם כפופים לחוב הלוואה שקיבל
החוסך ככל שקיבל ו/או עיקול ו/או זכויות צד ג' בגין חוב או חיוב של החוסך ו/או מי מטעמו. בעת פרעון או קיזוז חוב הלוואה ו/או מימוש עיקול ו/או
מימוש זכויות צד ג' בגין חוב, ינוכו החובות מהיתרה הצבורה כולה או חלקה, לרבות היתרה הצבורה שביחס אליה נרשם הסימון הפנימי.
(ג) ככל שיחול מס, הוא מס שיחול על הכספים הצבורים בתכנית (לרבות אלו שביחס אליהם נרשם הסימון הפנימי), בהתאם לשיעורים החלים על החוסך.
(ד) אין ברישום הסימון כדי לפגוע בזכויות אחרות ככל שקיימות בתוכניות כגון: מינוי מוטבים, שינוי מסלול השקעה, שינוי מסלול פנסיה, שינוי בשיעורי
ההפרשה למרכיבי התוכניות ו/או בהיקף הכיסויים וכיוצב' שינויים בתכניות שאינן בגדר "פעולה" כמוגדר לעיל.
(ה) הסימון לעיל יחול ביחס לכל הכספים הצבורים בתוכניות בהן יירשם הסימון, לרבות פיצויים, אך אין בקיומו של הסימון כדי לגרוע מזכויות המעסיק/ים
לכספי פיצויים / תגמולים ככל שיש לו ו/או תהיה זכות בהן על פי הוראות הדין ו/או תנאי התכניות.
(ו) מבלי לגרוע מכלליות האמור, זכויות האדם הנקוב כלפי החוסך ביחס לכספים לגביהם נרשם הסימון הפנימי, נגזרות מהזכויות של החוסך לפי תנאי
התכניות ובהתאם לפעולות שיבצע החוסך אשר אינן "פעולה" כמוגדר לעיל.
(ז) קבלת הוראות סותרות, בלתי ברורות או הנתונות לפרשנות, על ידי החוסך, על ידי האדם הנקוב או בצו שיפוטי, ייחשבו כהעדר קבלת הסכמה לענין
זה.
הסכמת האדם הנקוב –הסכמת בן/ת הזוג לשעבר לביצוע פעולה כהגדרתה לעיל אשר תתקבל אם תועבר על גבי טופס יעודי אותו ניתן לקבל במידת הצורך
מהחברה.
אנו מאשרים כי אין למי מאיתנו ולא יהיו לנו טענות ו/או תביעות כלפיכם ו/או מי מטעמכם בקשר עם ביצוע בתום לב של האמור במכתבינו זה.
שם החוסך: חתימה: תאריך:
חתימה: תאריך:
שם בן/בת
הזוג לשעבר:
אימות חתימה של החוסך
אני הח"מ ,עו"ד /רו"ח , מ.ר. , מאשר כי ביום ,הופיע בפני
ת.ז. וחתם על מסמך זה.
חתימה:
אימות חתימה של בן/ת הזוג לשעבר
אני הח"מ ,עו"ד /רו"ח , מ.ר. , מאשר כי ביום ,הופיע בפני
ת.ז. וחתם על מסמך זה.
חתימה:
^
קוד מסמך: 1426 עמוד 1 מתוך 1 דפים

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה לרישום סימון פנימי?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה לרישום סימון פנימי, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה לרישום סימון פנימי. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה לרישום סימון פנימי.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה לרישום סימון פנימי

פקס: 03-9201020
כתובת לשליחת מכתבים: רח’ היצירה 2, קריית אריה פ"ת, ת.ד. 3063
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » חברות ביטוח » מגדל ביטוח » ביטוח חיים עם חיסכון » טופס בקשה לרישום סימון פנימי

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה לרישום סימון פנימי להורדה

דילוג לתוכן