טופס בקשה לרישיון לתאגיד חוקרים פרטיים להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה לרישיון לתאגיד חוקרים פרטיים. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה לרישיון לתאגיד חוקרים פרטיים להדפסה

מה זה טופס בקשה לרישיון לתאגיד חוקרים פרטיים?

שם הטופס: בקשה לרישיון תאגיד חוקרים פרטיים

מטרת הטופס: הטופס משמש לבקשת רישיון לתאגיד חוקרים פרטיים, המבצע חקירות פרטיות בישראל. הרישיון מוענק על ידי משרד המשפטים ומתייחס לחברי התאגיד, כולל ראשי התאגיד וחברי המנהל.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי התאגיד: שם התאגיד, מס' ח.פ., תאריך רישום התאגיד, כתובת תאגיד (כולל מיקוד, למעט ת.ד.), דואר אלקטרוני, טלפון סלולארי, ופקס. יש לספק פרטים גם על חברי התאגיד, כולל שמם, תאריך לידתם, מס' תעודת הזהות שלהם, ומידת הרישום שלהם.

2. אם מי מחברי או מנהלי התאגיד הורשעו בעבירה פלילית או בעבירה משמעתית, יש לציין את פרטי התיק הפלילי, כולל שם, תעודת זהות, וסעיף העבירה.

3. הסכמה למסירת מידע מהמרשם הפלילי למשרד המשפטים, בהתאם לחוק המידע הפלילי ותקנותיו. הסכמה זו גורמת לוועדות הרלוונטיות לבדוק את התאגיד וחבריו לצורך עניין הרישיון.

4. צריך לצרף מסמכים כמו צילום תעודת זהות של חברי התאגיד, אישור על ניסיון של חמש שנים לפחות בחקירות פרטיות במשרד חקירות, תעודת התאגדות, דו"ח רשם החברות של התאגיד והעתק מאושר ממתקנון התאגיד.

5. מבקש הרישיון מחוייב למסור מידע בתחנת המשטרה במהלך החקירה.

6. נדרשים חתימות מבקש הרישיון, עורך הדין שפעל בנושא ואישור עורך הדין.

מידע נוסף:
כתובת: בית התאומים רח' כנפי נשרים 15, גבעת שאול, ירושלים
טלפון: 6631677 (08)
פקס לענייני חוקרים פרטיים: 6467936 (02)
ת.ד. 34445, מיקוד 9134302
אינטרנט: www.justice.gov.il
קבלת קהל בימים א', ג', ה', בין השעות 08:30 – 13:00
דוא"ל: Glicense@justice.gov.il

טופס בקשה לרישיון לתאגיד חוקרים פרטיים חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה לרישיון לתאגיד חוקרים פרטיים מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשה לרישיון לתאגיד חוקרים פרטיים הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה לרישיון לתאגיד חוקרים פרטיים להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

טלפון: 6831677(08 )בית התאומים רח' כנפי נשרים 15 ,גבעת שאול, ירושלים
פקס לענייני חוקרים פרטיים : 6467936(02 )ת.ד. 34445 מיקוד 9134302
אינטרנט: il.gov.justice.www קבלת קהל בימים א', ג', ה', בין השעות 00:13 – 30:08
Glicense@justice.gov.il ל"דוא
__________________________________________________________________________________
בקשה לקבלת רישיון תאגיד חוקרים פרטיים
יש למלא את הבקשה להלן, ולהגיש אותה בדוא"ל il.gov.justice@Glicense
פרטי התאגיד :
שם התאגיד
מס' ח.פ. תאריך רישום התאגיד
כתובת תאגיד )כולל מיקוד, למעט ת.ד.(
דואר אלקטרוני )חובה(:
טלפון סלולארי פקס
חברי התאגיד )בעלי המניות(:
שם משפחה שם פרטי תאריך לידה ת. קבלת רישיון מס' ת.ז. )9 ספרות(

מנהלי התאגיד :
שם משפחה שם פרטי תאריך לידה ת. קבלת רישיון מס' ת.ז. )9 ספרות(

אם מי מחברי או מנהלי התאגיד הורשעו בעבירה פלילית בבית משפט, או בעבירה משמעתית בבית
הדין למשמעת, נא ציינו את פרטי התיק:
שם:______________________ ת.ז.: ___________________________________
מספר תיק _________________ סעיף העבירה _____________________________
____________________________________________________________________טלפון: 6631677(08 )בית התאומים רח' כנפי נשרים 15 ,גבעת שאול, ירושלים
פקס לענייני חוקרים פרטיים : 6467936(02 )גבעת שאול, ירושלים
ת.ד. 34445 ,מיקוד 9134302
אתר אינטרנט: il.gov.justice.www קבלת קהל בימים א', ג', ה', בין השעות 00:13 – 30:08
Glicense@justice.gov.il ל"דוא
יש למלא ולהחתים את כלל חברי התאגיד ומנהליו
הסכמה למסירת מידע מהמרשם הפלילי לפי חוק המידע הפלילי ותקנות השבים, התשע"ט-
2019 : אני החתום מטה נותן/ת בזה את הסכמתי לכך שמשטרת ישראל תמסור מידע עליי מהמרשם
הפלילי, וכן מידע על תיקים תלויים ועומדים, בהתאם להוראות חוק המידע הפלילי ותקנת השבים,
התשע"ט-2019( להלן – החוק( למשרד המשפטים / למחלקה לרישוי חוקרים פרטיים ושירותי
שמירה / לוועדה לרישוי חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, לרבות כל גוף הפועל מכח חוק חוקרים
פרטיים ושירותי שמירה, תשל"ב- 1972 לצורך בדיקת עמידתי בתנאי הכשירות הקבועים בחוק
חוקרים פרטיים ושירותי שמירה ובתקנותיו בעניין הענקת רישיון תאגיד חוקרים פרטיים, חידושו,
התלייתו, סיוגו וביטולו, או לשם קבלת החלטה בדבר נקיטת הליכים משמעתיים עקב עבירה
פלילית או בעניין התאמתי לשמש כמאמן מתאמנים. יובהר כי הסכמתי זו חלה גם על מסירת מידע
פלילי לגורם הנ"ל מזמן לזמן לשם מעקב תקופתי אחר שינויים שחלו במידע הפלילי עלי. הובא
לידיעתי כי אני זכאי לפי החוק לעיין בתחנת משטרה ברישומים המנוהלים על שמי במרשם הפלילי
ובמרשם המשטרתי. הובהר לי בזה כי ככל שיש לחובתי רישום כאמור, אין בכך בהכרח כדי לשלול
את קבלת הרישיון או חידושו ואני רשאי/ת לצרף מידע על שיקומי או נסיבותיי האישיות כדי
שיילקח בחשבון בעת בחינת בקשתי, בהתאם לאמות המידה שנקבעו בחוק. ידוע לי כי בהסכמתי
זו, אני מוותר/ת על קבלת הודעה על מסירת המידע, וכל זאת בכפוף להוראות החוק.
שם מלא________________________ תאריך ________ חתימה __________
שם מלא________________________ תאריך ________ חתימה __________
שם מלא________________________ תאריך ________ חתימה __________
שם מלא________________________ תאריך ________ חתימה __________
שם מלא________________________ תאריך ________ חתימה __________
שם מלא________________________ תאריך ________ חתימה __________
לבקשה זו יש לצרף את המסמכים הבאים:
א. צילום תעודת זהות כולל ספח של כל חבר ומנהל של התאגיד.
ב. אישור על כך שלפחות אחד מחברי התאגיד הוא בעל ניסיון כחוקר פרטי תקופה של חמש שנים לפחות
ברציפות או לסירוגין, במשרד חקירות.
ג. תעודת התאגדות של התאגיד.
ד. דו"ח רשם החברות של התאגיד, המציין זהות בעלי מניות ודירקטורים, עדכני לחודש הגשת הבקשה.
ה. העתק מאושר ע"י רשם החברות מתקנון התאגיד.
יש לשים לב כי מטרת התאגיד כפי שאושרה במסמכי רשם החברות לעיל, הינה חקירות פרטיות בלבד.
)ניתן להוסיף מטרה של ארגון שירותי שמירה על פי סעיף 13 א' לחוק, אך העיסוק בשמירה מחייב רישיון נפרד ע"י ועדת
הרישוי(.
__________________________________________________________________________________טלפון: 6631677(08 )בית התאומים רח' כנפי נשרים 15 ,גבעת שאול, ירושלים
פקס לענייני חוקרים פרטיים : 6467936(02 )גבעת שאול, ירושלים
ת.ד. 34445 ,מיקוד 9134302
אתר אינטרנט: il.gov.justice.www קבלת קהל בימים א', ג', ה', בין השעות 00:13 – 30:08
Glicense@justice.gov.il ל"דוא
ת צ ה י ר
הריני מצהיר בזה, כי כל הפרטים שמסרתי בטופס הבקשה הם נכונים, מלאים ומדויקים וכי אהיה
צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן.
שם המבקש______________________ חתימת המבקש ____________________
אישור עורך דין
הנני מאשר בזה כי ביום ______________ הופיע בפני, עורך דין ______________ במשרדי
ברחוב _______________________ מר/גב' ______________________ שזיהה עצמו על
ידי תעודת זהות מס'_______________, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה
צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה
בנוכחותי.
_____________ ________________
חתימת עורך דין ח ו ת מ ת
__________________________________________________________________________________

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה לרישיון לתאגיד חוקרים פרטיים?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה לרישיון לתאגיד חוקרים פרטיים, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה לרישיון לתאגיד חוקרים פרטיים. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה לרישיון לתאגיד חוקרים פרטיים.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה לרישיון לתאגיד חוקרים פרטיים

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, משרד המשפטים
טופס קל » משרדים ממשלתיים » משרד המשפטים » טופס בקשה לרישיון לתאגיד חוקרים פרטיים

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה לרישיון לתאגיד חוקרים פרטיים להורדה

דילוג לתוכן