טופס בקשה לשינויים ביטוחיים וכיסויים נוספים בפוליסות מנהלים להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה לשינויים ביטוחיים וכיסויים נוספים בפוליסות מנהלים. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה לשינויים ביטוחיים וכיסויים נוספים בפוליסות מנהלים להדפסה

מה זה טופס בקשה לשינויים ביטוחיים וכיסויים נוספים בפוליסות מנהלים?

שם הטופס: טופס מנורה מבטחים - חיים וחסכון - בקשה לשינויים ביטוחיים וכיסויים נוספים בפוליסות מנהלים

מטרת הטופס: בקשה לשינויים ביטוחיים וכיסויים נוספים בפוליסת מנהלים.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי המבוטח והמעביד.
2. הצמדת השכר.
3. חלוקת שכר והפקדות.
4. שינויים בפוליסות המנהלים, כולל פרטי השינויים.
5. תאריך תחילת השינויים.
6. פרטי בעל הרישיון.
7. הצהרת המבוטחה.
8. הצהרות בעל הרישיון.

הטופס מבטא את בקשת המבוטח לשנות את הביטוחים והכיסויים בפוליסת מנהלים ומתאר את השינויים הנדרשים, כולל שם המבוטח, השכר, והפרטים המערכתיים של המבוטח והמעביד.

טופס בקשה לשינויים ביטוחיים וכיסויים נוספים בפוליסות מנהלים חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה לשינויים ביטוחיים וכיסויים נוספים בפוליסות מנהלים מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשה לשינויים ביטוחיים וכיסויים נוספים בפוליסות מנהלים הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה לשינויים ביטוחיים וכיסויים נוספים בפוליסות מנהלים להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

ע“ח מעביד
בקשה לשינויים ביטוחיים
וכיסויים נוספים
בפוליסת מנהלים
מרכיב הפיצויים מרכיב תגמולי
מעביד
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
עד %
עד %
עד %
עד %
מרכיב תגמולי
עובד
מתוך ההפקדות
סוג פוליסה שכר לפוליסה אובדן כושר עבודה
קלאסי/סטטוס/
עדיף/מרב
א. פרטי המבוטח
ב. פרטי מעביד נוכחי
מספר זהות:
מספר זהות/ח“פ/ח“צ: מספר מעביד במנורה:
שם המבוטח:
שם המעביד:
ה. הצמדת השכר )רלוונטי לפוליסות עדיף/מרב/סטטוס(:
ד. חלוקת שכר והפקדות:
ג. פוליסה/ות בה/ן יש לערוך את השינויים הנ״ל:
 בכל פוליסות המנהלים בהן מעודכן המעסיק הנ“ל
 בפוליסות מספר: , , ,
 צמוד שכר  צמוד מדד
ניתן לבצע שינוי במרכיבי השכר למעט המקרים הבאים:
• בתוכניות מסוג מעורב, גמלה וכל החיים )פוליסות קלאסיות(, לא ניתן להגדיל את הפרמיה הכוללת לרכיבי הפיצויים/תגמולי מעביד/תגמולי עובד )כולל סעיף 47 )מעבר
לפרמיה הנוכחית של הפוליסה.
• בפוליסות הבאות לא ניתן להגדיל את אחוזי ההפרשה הכוללים לרכיב הפיצויים/תגמולי מעביד/תגמולי עובד )כולל סעיף 47 )מעבר לאחוזי ההפרשה הקיימים בפוליסה:
פוליסות עדיף מבטיחות תשואה, פוליסות עדיף/מרב עם מקדמי קצבה מובטחים, פוליסות ניוד 2013 עם מקדמי קצבה מובטחים למבוטחים מתחת לגיל 60.
תאריך תחילת השינויים החל מ:
”אפי“
שנה חודש
שם בעל הרישיון:
חותמת חברה
מספר בעל הרישיון:
מס׳
מס׳
כתובת: רח׳ מס׳ בית מס׳ דירה כניסה עיר מיקוד ת.ד.
כתובת: רח׳ מס׳ בית מס׳ דירה כניסה עיר מיקוד ת.ד.
מס׳ טלפון:
טלפון נייד:
מס׳ טלפון: מס‘ פקס:
דואר אלקטרוני:
07/2018-2019
מספר פוליסה
ת.ד. 927 תל-אביב, מיקוד 6100802
ניתן לרכוש כיסויים אלו עד %35 מההפקדה לתגמולים בניכוי דמי ניהול מההפקדה.
תקופת הביטוח זהה לתקופת הביטוח של הפוליסה.
שינוי מקור תקציב
ע״ח מעביד מתוך ההפקדות
1 ריסק 
5 ריסק 
 אובדן כושר עבודה )כולל שחרור(
 שחרור פרמיות )במקרה של א.כ.ע.(
הביטוח/הכיסוי בו יחול השינוי
ו. הקטנת/ביטול כיסויים:
הקטנה לסכום ביטוח בסך

ביטול הכיסוי במלואו

האם להשאיר כיסוי שחרור פרמיות
 כן  לא עד _________ אובדן כושר עבודה - טופ לעתיד - בפרמיה משתנה *
שיעור פיצוי חודשי משכר % )ככל שלא ימולא שיעור הפיצוי יהיה %75.)
שיעור הפיצוי וסכום הפיצוי במהלך תקופת הביטוח יהיו בהתאם למפורט בטבלת
התפתחות שיעור הפיצוי שצורפה להצעת הביטוח.
הרחבות לאובדן כושר עבודה
 הגדרת עיסוק ספציפי )עבור עיסוקים המוגדרים כצווארון לבן(
 קיצור תקופת המתנה לחודש ימים.
 תשלום תגמולי ביטוח עבור חלק מתקופת ההמתנה )פרנצ'יזה(.
)ככל שנרכשה תקופת המתנה של חודש אחד, הרחבה זו לא תרכש אף אם סומנה(.
 ביטול קיזוז ביטוח לאומי )גמלת תאונות עבודה(.
 הארכת תקופת ההצמדה למדד של הפיצוי ל 60 חודשים
 הגדלת תגמולי ביטוח בתקופת תשלום הפיצוי % 1 לשנה % 2 לשנה
25%  20%  חתם גג תקרת הגדלת 
תאריך שם המבוטח ת.ז. חתימה:
X חתימת המבוטח
לתשומת לב:
1 .יתכן והגדלת שכר המבוטח תחייב הוכחת מצב בריאות.
2 .הקטנת שכר עלולה להקטין את הכיסוי הביטוחי.
3 .כל התנאים הקיימים בפוליסה שלא שונו במפורש במסגרת הסעיפים שלהלן, יוותרו על כנם.
4 .בקשה לשינוי מסלולי השקעה תמולא בטופס ייעודי ־ ”טופס שינוי מסלולי השקעה בפוליסת מנהלים“.
5 .בקשה לשינוי שם פרטי/משפחה, תאריך לידה, מספר זהות, כתובת, מקצוע, מוטבים, תדירות תשלום, אמצעי גביה ־ תמולא בטופס יעודי ”בקשה לשינויים כלליים“.
6 .בקשה למינוי סוכן תמולא בטופס ייעודי ־ ”כתב מינוי סוכן“.
7 .בקשה לדילוג על חוב תמולא בטופס ייעודי ־ ”בקשה לדילוג בפוליסת מנהלים בפיגור תשלומים“.
הצהרת המבוטח
הריני מצהיר/ה כי תשובותיי על כל השאלות הכלולות בכל דפי ההצהרה, הן מלאות וכנות ולא החסרתי או העלמתי מידע, הנני יודע/ת כי תשובות כוזבות או לא מלאות
ביודעין או בכוונה מקנות למנורה מבטחים ביטוח בע“מ את הזכות לבטל את הביטוח וגם לא לשלם את סכום הביטוח.
הריני מצהיר/ה בזה כי המידע הכלול בהצהרה זו ניתן מרצוני ובהסכמתי. ידוע לי שמטרת מסירת המידע הינה לצירופי וטיפול בכל ענייני אצל המבטח. הריני מסכים/ה
כי המידע יימסר לצורך עיבודו ואחסונו לכל גוף ש“המבטח“ ימצא לנכון וזאת בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ“א-1981.
* לפי גיל תום תקופת הביטוח של תכנית הביטוח היסודית, ולא יותר מגיל 67.
** המוצר ניתן לרכישה רק במידה שלא נרכש כיסוי אובדן כושר עבודה.
• ידוע לי שהקטנת/ביטול סכומי ביטוח הפוגעת בכיסוי הביטוחי וכל הגדלה בעתיד תהיה עפ“י תנאי החברה הנהוגים באותה העת.
הצהרות בעל רישיון
1 .הצהרה לעניין כיסוי ביטוח קיים - אני מצהיר בזה כי ביצעתי את כל החובות המוטלים עליי על פי חוזר שיווק תוכניות לביטוח מפני אובדן כושר עבודה )חוזר מס' -2018
8-1 או כל חוזר אחר שיחליפו( לרבות בקשה למידע חד פעמי באמצעות המסלקה הפנסיונית והנני מצהיר כי נכון למועד חתימת ההצעה, הכיסוי הנרכש בהצעה זו הינו
לכיסוי רובד שכר שלא מבוטח בחברת ביטוח בשיעור של %75 ושאינו מבוטח בקרן פנסיה.
2 .הגדרת עיסוק ספציפי * - פרטתי למבוטח את האירועים הביטוחיים שבגינם יש צורך בהרחבה זו ואת העיסוקים שאליהם בקרות אותם אירועים, ביחס לנתוניו במועד זה,
יופנה אם לא ירכוש את ההרחבה.
* במידה ונרכשה הגדרה עיסוקית
תאריך: חתימת בעל הרישיון X
ח. שינוי מסלול ביטוח בפוליסות עדיף/מרב:
 מסלול יסודי
 סכום ביטוח קבוע ע"ס _________________ ₪
 מספר משכורות _______________________
 אחוז נוסף לחסכון %_______________ )מקסימום %95 חסכון נוסף(
• בפוליסות הבאות לא ניתן להגדיל את אחוזי ההפרשה הכוללים לרכיב הפיצויים/תגמולי מעביד/תגמולי עובד )כולל סעיף 47 )מעבר לאחוזי ההפרשה הקיימים
בפוליסה: פוליסות מבטיחות תשואה, פוליסות עם מקדמי קצבה מובטחים.
הצהרת מועמד לביטוח בדבר קיומה של פוליסת אובדן כושר עבודה:
)יש למלא רק במידה שקיימת בחברתנו פוליסת אובדן כושר עבודה הכוללת פיצוי(
 הריני מאשר כי ידוע לי שהנני מבוטח לביטוח אובדן כושר עבודה בחברתכם,
והצעה זו מהווה ביטוח לרובד שכר נוסף על רובד השכר המבוטח בחברה.
תאריך: חתימת המבוטח X
ז. הוספת כיסוי:

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה לשינויים ביטוחיים וכיסויים נוספים בפוליסות מנהלים?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה לשינויים ביטוחיים וכיסויים נוספים בפוליסות מנהלים, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה לשינויים ביטוחיים וכיסויים נוספים בפוליסות מנהלים. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה לשינויים ביטוחיים וכיסויים נוספים בפוליסות מנהלים.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה לשינויים ביטוחיים וכיסויים נוספים בפוליסות מנהלים

פקס: 072-2238190
כתובת לשליחת מכתבים: ת.ד 927, תל אביב, מיקוד 6100802
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: חברות ביטוח, מנורה מבטחים, חיים וחסכון
טופס קל » חברות ביטוח » מנורה מבטחים » חיים וחסכון » טופס בקשה לשינויים ביטוחיים וכיסויים נוספים בפוליסות מנהלים

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה לשינויים ביטוחיים וכיסויים נוספים בפוליסות מנהלים להורדה

דילוג לתוכן