טופס בקשה לשינויים ביטוחיים וכיסויים נוספים בפוליסת מנהלים להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה לשינויים ביטוחיים וכיסויים נוספים בפוליסת מנהלים. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה לשינויים ביטוחיים וכיסויים נוספים בפוליסת מנהלים להדפסה

מה זה טופס בקשה לשינויים ביטוחיים וכיסויים נוספים בפוליסת מנהלים?

שם הטופס: טופס מנורה מבטחים - חיים וחסכון - בקשה לשינויים ביטוחיים וכיסויים נוספים בפוליסת מנהלים.

מטרת הטופס: הטופס משמש לבקשת שינויים ביטוחיים וכיסויים נוספים בפוליסת מנהלים של מבוטח. השינויים כוללים הוספת כיסויים חדשים, הגדלת או הקטנת סכומי ביטוח, שינוי בתנאים כלליים ועוד.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי המבוטח: שם, מספר זהות, כתובת, מספר טלפון, דואר אלקטרוני.
2. פרטי מעביד נוכחי: שם, מספר זהות, מספר מעביד במנורה.
3. מרכיבי השינוי ביטוחיים: הסכומים המועדפים לשינוי, כמו סכומי ביטוח, סכומי חסכון מוערכים, וכן שינויים בתנאי הפוליסה הכלליים והפרטיים.

שים לב:
- במסגרת השינויים, יש כמה מגבלות והגבלות לגבור סכומי השינויים בפרמיה ובאחוזי ההפרשה הכוללים לרכיבי הפיצויים/תגמולי מעביד/תגמולי עובד.

הערות:
- המבוטח ישאר מבוטח לביטוח גם לאחר השינויים בפוליסה, אלא אם הוא ביקש בהצהרה מראש לבטל את הביטוח.
- הטופס כולל הצהרות של המבוטח לגבי המידע שהוא מספק, והוא מתריע כי עליו לספק מידע אמין ומלא.
- המידע המוגיע בטופס עשוי לשותף ולהיות זמין לגופים אחרים לצורך עיבוד וטיפול בבקשת השינויים ביטוחיים.

זהו טופס בקשה לשינויים בביטוחי חיים וחסכון בפוליסת מנהלים, כשהמבוטח יכול לבקש שינויים שונים בפרטי הביטוח שלו, כולל הוספת כיסויים, הגדלה או הקטנה בסכומי הביטוח, ושינויים בתנאי הפוליסה.

טופס בקשה לשינויים ביטוחיים וכיסויים נוספים בפוליסת מנהלים חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה לשינויים ביטוחיים וכיסויים נוספים בפוליסת מנהלים מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשה לשינויים ביטוחיים וכיסויים נוספים בפוליסת מנהלים הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה לשינויים ביטוחיים וכיסויים נוספים בפוליסת מנהלים להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

בקשה לשינויים ביטוחיים
וכיסויים נוספים
בפוליסת מנהלים
א. פרטי המבוטח
ב. פרטי מעביד נוכחי
מספר זהות:
מספר זהות/ח“פ/ח“צ: מספר מעביד במנורה:
שם המבוטח:
שם המעביד:
, , ,
בכל פוליסות המנהלים בהן מעודכן המעסיק הנ“ל
 בפוליסות מספר:
צמוד שכר צמוד מדד
ניתן לבצע שינוי במרכיבי השכר למעט המקרים הבאים:
בתוכניות מסוג מעורב, גמלה וכל החיים )פוליסות קלאסיות(, לא ניתן להגדיל את הפרמיה הכוללת לרכיבי הפיצויים/תגמולי מעביד/תגמולי עובד )כולל סעיף 47 )מעבר
לפרמיה הנוכחית של הפוליסה.

בפוליסות הבאות לא ניתן להגדיל את אחוזי ההפרשה הכוללים לרכיב הפיצויים/תגמולי מעביד/תגמולי עובד )כולל סעיף 47 )מעבר לאחוזי ההפרשה הקיימים בפוליסה:
פוליסות עדיף מבטיחות תשואה, פוליסות עדיף/מרב עם מקדמי קצבה מובטחים, פוליסות ניוד 2013 עם מקדמי קצבה מובטחים למבוטחים מתחת לגיל 60.

תאריך תחילת השינויים החל מ:
”אפי“
שנה חודש
שם בעל הרישיון:
חותמת חברה
מספר בעל הרישיון:
מס׳
מס׳
רח׳ מס׳ בית מס׳ דירה כניסה עיר מיקוד ת.ד.
מס׳ טלפון:
טלפון נייד:
דואר אלקטרוני:
כתובת: רח׳ מס׳ בית מס׳ דירה כניסה עיר מיקוד ת.ד. מס׳ טלפון: מס‘ פקס:
מרכיב הפיצויים מרכיב תגמולי
מעביד
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
עד %
עד %
עד %
עד %
מרכיב תגמולי
עובד
מתוך ההפקדות
אובדן כושר עבודה
ע“ח מעביד
סוג פוליסה שכר לפוליסה
קלאסי/סטטוס/
עדיף/מרב
ה. הצמדת השכר )רלוונטי לפוליסות עדיף/מרב/סטטוס(:
ד. חלוקת שכר והפקדות:
ג. פוליסה/ות בה/ן יש לערוך את השינויים הנ״ל:
ו. סכומי ביטוח למקרה מוות במסגרת ”סיכוני ביטוח מוכרים“ בפוליסות סטטוס
07/2018-2019
מספר פוליסה
** בהתאם לחוזר מקדמי קצבה המגלמים
הבטחת תוחלת חיים, ניתן לרכוש מוצר זה
בהפקה של פוליסה חדשה למבוטחים מגיל
60 ומעלה.
*** מסלול טופ 5000 פלוס יינתן לפוליסה עם
הפרשות לתגמולים ופיצויים באותה הפוליסה
)מינימום %5.17 )עם שכר מבוטח של 000,5
ש"ח ומעלה.
קפסולת ריסק מיועדת לריסק בסכום ביטוח
מינימלי של 1 מלש"ח או 150 משכורות לפי
הנמוך. בהתאם לתנאי הקפסולה, במקרי
הזכאות לברות ביטוח בהתאם לנספח "ריסק
אקסטרא", ככל שנרכש ריסק כולל צבירה, ניתן
יהיה לחזור לסכום הביטוח המקורי שנרכש
בתחילת הביטוח וללא מגבלת 000,900 ₪
הקיימת כיום )עד תקרה מקסימאלית של 3
מלש"ח(.
הכיסוי הביטוחי דמי ניהול *** סוג המוצר
 סטטוס**
2015 סטטוס 
%

טופ 5000פלוס
מהפקדה 3% 
מצבירה 0.5% 
מסלול רגיל
מהפקדה 4% 
מצבירה 1.05% 

* שם המאשר:
חתימה:
ריסק 1
קפסולת + אקסטרא
ריסק

ריסק 5
קפסולת + אקסטרא
ריסק

ריסק 1
אקסטרא

ריסק 5
אקסטרא

 הסכום בגובה 75 משכורות
 הסכום בגובה 100 משכורות
 הסכום בגובה 150 משכורות
 הסכום בגובה משכורות
 הסכום בש"ח ש"ח
החסכון
המצטבר
מובא בחשבון
2015 סטטוס 

 הסכום בגובה 75 משכורות
 הסכום בגובה 100 משכורות
 הסכום בגובה 150 משכורות
 הסכום בגובה משכורות
 הסכום בש"ח ש"ח
החסכון
המצטבר לא
מובא בחשבון
רצף הכנסה  גובה הפיצוי החודשי ש"ח
ת.ד. 927 תל-אביב, מיקוד 6100802ניתן לרכוש כיסויים אלו עד %35 מההפקדה לתגמולים בניכוי דמי ניהול מההפקדה.
תקופת הביטוח זהה לתקופת הביטוח של הפוליסה.
תאריך שם המבוטח ת.ז. חתימה:
חתימת המבוטח
תאריך שם המעביד חתימה וחותמת:
X חתימת המעביד
X
לתשומת לב:
1 .יתכן והגדלת שכר המבוטח תחייב הוכחת מצב בריאות.
2 .הקטנת שכר עלולה להקטין את הכיסוי הביטוחי.
3 .כל התנאים הקיימים בפוליסה שלא שונו במפורש במסגרת הסעיפים שלהלן, יוותרו על כנם.
4 .בקשה לשינוי מסלולי השקעה תמולא בטופס ייעודי ־ ”טופס שינוי מסלולי השקעה בפוליסת מנהלים“.
5 .בקשה לשינוי שם פרטי/משפחה, תאריך לידה, מספר זהות, כתובת, מקצוע, מוטבים, תדירות תשלום, אמצעי גביה ־ תמולא בטופס יעודי ”בקשה לשינויים
כלליים“.
6 .בקשה למינוי סוכן תמולא בטופס ייעודי ־ ”כתב מינוי סוכן“.
7 .בקשה לדילוג על חוב תמולא בטופס ייעודי ־ ”בקשה לדילוג בפוליסת מנהלים בפיגור תשלומים“.
הצהרת המבוטח
הריני מצהיר/ה כי תשובותיי על כל השאלות הכלולות בכל דפי ההצהרה, הן מלאות וכנות ולא החסרתי או העלמתי מידע, הנני יודע/ת כי תשובות כוזבות או לא מלאות
ביודעין או בכוונה מקנות למנורה מבטחים ביטוח בע“מ את הזכות לבטל את הביטוח וגם לא לשלם את סכום הביטוח.
הריני מצהיר/ה בזה כי המידע הכלול בהצהרה זו ניתן מרצוני ובהסכמתי. ידוע לי שמטרת מסירת המידע הינה לצירופי וטיפול בכל ענייני אצל המבטח. הריני מסכים/ה
כי המידע יימסר לצורך עיבודו ואחסונו לכל גוף ש“המבטח“ ימצא לנכון וזאת בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ“א-1981.
סוג השינוי
הוספת סכום ביטוח
בגובה
/ ריסק 1
/ ריסק 5
/ רצף הכנסה
/ אובדן כושר עבודה )כולל שחרור(
/ שחרור פרמיות )במקרה של א.כ.ע.(
הביטוח/הכיסוי בו יחול השינוי
ז. הוספת/שינוי כיסויים:
1
הגדלה לסכום ביטוח
כולל בסך
1
הקטנה לסכום
ביטוח בסך
1
ביטול הכיסוי
במלואו
1
האם להשאיר כיסוי שחרור פרמיות
1 כן 1 לא
* לפי גיל תום תקופת הביטוח של תכנית הביטוח היסודית, ולא יותר מגיל 67.
X ** המוצר ניתן לרכישה רק במידה שלא נרכש כיסוי אובדן כושר עבודה.
הצהרת מועמד לביטוח בדבר קיומה של פוליסת אובדן כושר עבודה:
)יש למלא רק במידה שקיימת בחברתנו פוליסת אובדן כושר עבודה הכוללת פיצוי(
הריני מאשר כי ידוע לי שהנני מבוטח לביטוח אובדן כושר עבודה בחברתכם,
והצעה זו מהווה ביטוח לרובד שכר נוסף על רובד השכר המבוטח בחברה.

תאריך: חתימת המבוטח
• ידוע לי שהקטנת/ביטול סכומי ביטוח הפוגעת בכיסוי הביטוחי וכל הגדלה בעתיד תהיה עפ“י תנאי החברה הנהוגים באותה העת.

1 סכום כולל ש“ח
1 אחוז כולל מהשכר %
X
הצהרות בעל רישיון
1 .הצהרה לעניין כיסוי ביטוח קיים - אני מצהיר בזה כי ביצעתי את כל החובות המוטלים עליי על פי חוזר שיווק תוכניות לביטוח מפני אובדן כושר עבודה )חוזר מס' 8-1-2018 או
כל חוזר אחר שיחליפו( לרבות בקשה למידע חד פעמי באמצעות המסלקה הפנסיונית והנני מצהיר כי נכון למועד חתימת ההצעה, הכיסוי הנרכש בהצעה זו הינו לכיסוי רובד שכר
שלא מבוטח בחברת ביטוח בשיעור של %75 ושאינו מבוטח בקרן פנסיה.
2 .הגדרת עיסוק ספציפי * - פרטתי למבוטח את האירועים הביטוחיים שבגינם יש צורך בהרחבה זו ואת העיסוקים שאליהם בקרות אותם אירועים, ביחס לנתוניו במועד זה, יופנה
אם לא ירכוש את ההרחבה.
* במידה ונרכשה הגדרה עיסוקית
תאריך: חתימת בעל הרישיון
 טופ לעתיד - שחרור - בפרמיה משתנה *, **
הרחבות לשחרור
 הגדרת עיסוק ספציפי )עבור עיסוקים המוגדרים כצווארון לבן(
 קיצור תקופת המתנה לחודש ימים.
תשלום תגמולי ביטוח עבור חלק מתקופת ההמתנה )פרנצ'יזה(.
)ככל שנרכשה תקופת המתנה של חודש אחד, הרחבה זו לא תרכש אף אם
סומנה(.

אובדן כושר עבודה - טופ לעתיד - בפרמיה משתנה *
)ככל שלא ימולא שיעור הפיצוי יהיה %75.)
שיעור הפיצוי וסכום הפיצוי במהלך תקופת הביטוח יהיו בהתאם למפורט בטבלת התפתחות
שיעור הפיצוי שצורפה להצעת הביטוח.
שיעור פיצוי חודשי משכר %
הרחבות לאובדן כושר עבודה
 הגדרת עיסוק ספציפי )עבור עיסוקים המוגדרים כצווארון לבן(
 קיצור תקופת המתנה לחודש ימים.
תשלום תגמולי ביטוח עבור חלק מתקופת ההמתנה )פרנצ'יזה(.
)ככל שנרכשה תקופת המתנה של חודש אחד, הרחבה זו לא תרכש אף אם סומנה(.

 ביטול קיזוז ביטוח לאומי )גמלת תאונות עבודה(.
 הארכת תקופת ההצמדה למדד של הפיצוי ל 60 חודשים
 הגדלת תגמולי ביטוח בתקופת תשלום הפיצוי % 1 לשנה % 2 לשנה
25%  20%  חתם גג תקרת הגדלת 
ח. שינוי מסלול ביטוח בפוליסות עדיף/מרב:
 מסלול יסודי
 סכום ביטוח קבוע ע"ס _________________ ₪
 מספר משכורות _______________________
 אחוז נוסף לחסכון %_______________ )מקסימום %95 חסכון נוסף(
בפוליסות הבאות לא ניתן להגדיל את אחוזי ההפרשה הכוללים לרכיב הפיצויים/תגמולי מעביד/תגמולי עובד )כולל סעיף 47 )מעבר לאחוזי ההפרשה הקיימים
בפוליסה: פוליסות מבטיחות תשואה, פוליסות עם מקדמי קצבה מובטחים.

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה לשינויים ביטוחיים וכיסויים נוספים בפוליסת מנהלים?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה לשינויים ביטוחיים וכיסויים נוספים בפוליסת מנהלים, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה לשינויים ביטוחיים וכיסויים נוספים בפוליסת מנהלים. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה לשינויים ביטוחיים וכיסויים נוספים בפוליסת מנהלים.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה לשינויים ביטוחיים וכיסויים נוספים בפוליסת מנהלים

פקס: 072-2238190
כתובת לשליחת מכתבים: ת.ד 927, תל אביב, מיקוד 6100802
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: חברות ביטוח, מנורה מבטחים, חיים וחסכון
טופס קל » חברות ביטוח » מנורה מבטחים » חיים וחסכון » טופס בקשה לשינויים ביטוחיים וכיסויים נוספים בפוליסת מנהלים

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה לשינויים ביטוחיים וכיסויים נוספים בפוליסת מנהלים להורדה

דילוג לתוכן