טופס בקשה לשינוי הרכב מסלולי השקעה – מגוון השקעות וחיסכון להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה לשינוי הרכב מסלולי השקעה - מגוון השקעות וחיסכון. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה לשינוי הרכב מסלולי השקעה – מגוון השקעות וחיסכון להדפסה

מה זה טופס בקשה לשינוי הרכב מסלולי השקעה - מגוון השקעות וחיסכון?

שם הטופס: טופס בקשה לשינוי הרכב מסלולי השקעה בחברת הראל

מטרת הטופס: הטופס מיועד למבוטחים בפוליסת ביטוח הראל פרטנא, ומטרתו לבקש שינוי בהרכב ההשקעות בפוליסה.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי המבוטח, כולל מספר תעודת זהות, מספר דרכון, טלפון נייד, כתובת ומיקוד.
2. מספר פוליסה (חובה למלא).
3. שם סוכן ומספר סוכן (חובה למלא).
4. שינוי בהרכב השקעות בפוליסה, כולל שם המסלול, אחוז ההשקעה במסלול.

פרטי יצירת קשר:
- לשליחת הטופס: יש לשלוח אותו בפקס למספר 03-7348169 או באמצעות המייל agafhaim@harel-ins.co.il.
- לוודא קבלת הפקס: ניתן להתקשר למספר 1-700-70-28-70.

פרטי החברה:
הראל חברה לביטוח בע"מ, בית הראל, אגף ביטוח חיים, אבא הלל 3, רמת גן 5211802.

הסכמה לשימוש במידע:
הטופס מספק הסכמה לחברת הראל לשימוש במידע האישי שנמסר למטרות שיווקיות ופרסומות, כמו גם להעברתו לצדדים שלישיים בקבוצת הראל. מוגבלות זמן לביצוע בקשת סירוב לקבלת הצעות שיווקיות ודברי פרסומת המסופקת בטופס.

תאריך חתימה: יש להזין את תאריך החתימה של המבוטח או בעל הפוליסה בטופס.

מומלץ להצטרף לאתר האינטרנט של החברה כדי לקבל מידע נוסף ולנהל את הפוליסה בקלות.

טופס בקשה לשינוי הרכב מסלולי השקעה - מגוון השקעות וחיסכון חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה לשינוי הרכב מסלולי השקעה - מגוון השקעות וחיסכון מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשה לשינוי הרכב מסלולי השקעה - מגוון השקעות וחיסכון הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה לשינוי הרכב מסלולי השקעה - מגוון השקעות וחיסכון להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

עמוד 1 מתוך 2
סטודיוהראל 04/2023 40050.44
בקשה לשינוי הרכב מסלולי השקעה
הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. בפוליסת פרט
נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם.
א פרטי המבוטח
שם מספר תעודת זהות מספר דרכון
טלפון נייד
רחוב מס' יישוב מיקוד
המידע וההודעות בקשר עם בקשה זו שינוי יישלחו באמצעות האמצעים הדיגיטליים הקיימים אצלנו במועד המשלוח.
תוכל לאמת אותם או לעדכן אותם באזור האישי שלך באתר האינטרנט של החברה.
חותמת תאריך קבלת הבקשה
מספר פוליסה (חובה למלא) שם סוכן מספר סוכן שם מפקח
יש למלא את הטופס ולהחזירו לפקס ביטוח חיים 7348169-03 או למייל il.co.ins-harel@agafhaim
ניתן לוודא את קבלת הפקס 24 שעות לאחר המשלוח בטל' 70-28-70-700-1
ב בקשת המבוטח / בעל פוליסה באם שונה מן המבוטח (יש לציין את המסלולים הנבחרים - עד 5 מסלולים בפוליסה)
אני מבקש לבצע שינוי בהרכב המסלולים כמצויין בטבלה מטה (יש לסמן את השינוי המבוקש בטור המתאים).
שם מסלול השקעה אחוז ההשקעה במסלול שם מסלול השקעה אחוז ההשקעה במסלול
הראל מסלול כללי % הראל מסלול אג"ח ממשלת ישראל %
הראל מסלול כללי - פאסיבי % הראל מסלול אג"ח קונצרני %
הראל מסלול אג"ח ללא מניות % הראל מסלול הוני ללא אג"ח* %
הראל מסלול אג"ח עד %10 במניות % הראל מסלול מניות %
הראל מסלול אג"ח עד %20 במניות % הראל מסלול חו"ל %
הראל מסלול שקלי טווח קצר % הראל מסלול קיימות %
סה"כ %100
השינוי יבוצע בתוך 3 ימי עסקים מיום קבלת הבקשה. מועד קבלת הבקשה יהיה יום הגעתה אם הגיעה עד השעה 30:18) בקשה שתגיע מאוחר יותר תחשב כאילו הגיעה ביום למחרת).
במידה והנך מעוניין לקבוע מסלול/ים שונה/ים בין ההפקדות השוטפות בפוליסה לבין הסכום הצבור בפוליסה אנא ציין כאן: שים לב, השינוי יבוצע על ההפקדות השוטפות והסכום הצבור בפוליסה.

*אם הנך מבצע פדיון או העברת כספים ממסלול השקעה "הראל מסלול הוני ללא אג"ח" רשאית החברה לבצע את בקשתך עד 30 ימים ממועד קבלת הבקשה
ג הסכמה לשימוש במידע ולקבלת דבר פרסומת
אני מסכים, מעבר למתחייב על פי דין או הסכם, כי מידע זה ויתר המידע אודותיי, המצוי או שיהיה מצוי בידי חברות בקבוצת הראל (הראל השקעות
בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ וחברות בנות ו/או חברות קשורות שלה) ישמש גם את החברות האחרות בקבוצת הראל ו/או מי מטעמן ו/או שותפיה
העסקיים, לכל עניין הקשור ביתר מוצרי ושירותי החברות בקבוצת הראל (בתחום הביטוח, החיסכון ארוך הטווח והפיננסים) ושותפיה העסקיים ובשיווקם,
לרבות כדי לאפשר לחברות כאמור להביא לידיעתי מידע על מוצרים ושירותים, להציע לי הצעות שיווקיות מותאמות אישית ולשלוח דברי פרסומת (בין
היתר באמצעות פקס, דואר אלקטרוני, מערכת חיוג אוטומטי או הודעת מסר קצר (SMS ,((וכן לשימושים נוספים הנלווים לשימושים האמורים לעיל
ונדרשים לשם השלמתם, זאת אף באמצעות העברתו של המידע לצדדים שלישיים הפועלים בשמה ומטעמה של קבוצת הראל.

תאריך חתימה
בכל עת בעתיד תוכל להודיע על סירובך לקבל הצעות שיווקיות ודברי פרסומת כאמור באמצעות "טופס אי קבלת פרסומות והצעות שיווקיות" העומד
לרשותך באתר האינטרנט של החברה בכתובת pirsum/il.co.hrl.www ,באמצעות פניה בכתב לכתובת: בית הראל, אגף ביטוח חיים, אבא הלל 3,
ת"ד 1951 ,רמת גן 5211802 ,או באמצעות פנייה טלפונית למספר 7547777-03.
סוג מסמך: 3023
Dummy Textעמוד 2 מתוך 2
סטודיוהראל 04/2023 40050.44
ה חתימת המבוטח / בעל הפוליסה (באם שונה מן המבוטח)
הריני מבקש מהראל חברה לביטוח בע"מ לבצע את השינויים כאמור בבקשה זו.

תאריך שם המבוטח חתימת המבוטח

תאריך שם בעל הפוליסה (באם שונה מן המבוטח) חתימת בעל הפוליסה (באם שונה מן המבוטח)
ד מידע למבוטח
1 .השינוי בהרכב ההשקעות יתבצע בהתאם לתנאי הפוליסה.
2 .לידיעתך, לצורך ייעול ושיפור השירות הניתן לך על-ידי הראל, המידע, הדיוורים והמסמכים, אשר ישלחו אליך מחברת הראל, יופיעו גם במסגרת האיזור
האישי שלך שבאתר החברה.
3 .בהתאם להוראות סעיף 35 בחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981 ,ולתנאי הפוליסה יש למסור את ההודעות ו/או הבקשות המפורטות להלן, לרבות המסמכים
הנלווים להן בכתב למשרדי החברה בכתובתה ברחוב אבא הלל 3 ברמת גן (או בכתובת אחרת כפי שתפורסם באתר האינטרנט של החברה שכתובתו
il.co.group-harel.www (ולא במשרד סוכן הביטוח הרלוונטי: שינוי הרכב השקעות, משיכת ערך הפדיון, שינוי מוטבים.

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה לשינוי הרכב מסלולי השקעה - מגוון השקעות וחיסכון?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה לשינוי הרכב מסלולי השקעה – מגוון השקעות וחיסכון, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה לשינוי הרכב מסלולי השקעה – מגוון השקעות וחיסכון. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה לשינוי הרכב מסלולי השקעה – מגוון השקעות וחיסכון.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה לשינוי הרכב מסלולי השקעה - מגוון השקעות וחיסכון

פקס: 03-7547100
כתובת לשליחת מכתבים: אבא הלל 3 ת.ד. 1951 רמת גן
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: חברות ביטוח, ביטוח הראל, חיסכון והשקעה
טופס קל » חברות ביטוח » ביטוח הראל » חיסכון והשקעה » טופס בקשה לשינוי הרכב מסלולי השקעה – מגוון השקעות וחיסכון

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה לשינוי הרכב מסלולי השקעה - מגוון השקעות וחיסכון להורדה

דילוג לתוכן