טופס בקשה לשינוי סכום הפקדה חודשית לפוליסות פרט ולעצמאיים – השקעה וחיסכון להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה לשינוי סכום הפקדה חודשית לפוליסות פרט ולעצמאיים - השקעה וחיסכון. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה לשינוי סכום הפקדה חודשית לפוליסות פרט ולעצמאיים – השקעה וחיסכון להדפסה

מה זה טופס בקשה לשינוי סכום הפקדה חודשית לפוליסות פרט ולעצמאיים - השקעה וחיסכון?

שם הטופס: טופס בקשה לשינוי סכום הפקדה חודשית לפוליסות פרט ולעצמאיים - השקעה וחיסכון

תכלית הטופס: הטופס מיועד ללקוחות נשים וגברים כאחד שמחזיקים בפוליסות ביטוח חיים מסוג "פרט ותגמולים לעצמאיים" בחברה הראל. הטופס מתייעד לבקשת שינוי בסכום הפקדה החודשית בפוליסה.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי המבוטח: שם משפחה, שם פרטי, עיסוק, מספר תעודת זהות, כתובת, טלפון וטלפון נייד.
2. מקור הכספים שיופקדו: הלקוח יציין את מקור הכספים שיופקדו עבור ההגדלה בסכום הפקדה החודשית (לדוגמה: משכורת, עסק, פדיון פיצויים, חיסכון ועוד).
3. הצהרה עצמית - FATCA: במידה והלקוח אזרח או תושב ארצות הברית, יידרש למילוי הפרטים הנדרשים על פי חוקי FATCA.
4. הצהרה עצמית בדבר תושבות מס לצורך CRS: במידה והלקוח נחשב לתושב מס במדינה זרה, יתבקש למלא את פרטי המדינה ומספר הזיהוי לצורכי מס באותה המדינה.

טופס בקשה לשינוי סכום הפקדה חודשית לפוליסות פרט ולעצמאיים - השקעה וחיסכון חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה לשינוי סכום הפקדה חודשית לפוליסות פרט ולעצמאיים - השקעה וחיסכון מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשה לשינוי סכום הפקדה חודשית לפוליסות פרט ולעצמאיים - השקעה וחיסכון הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה לשינוי סכום הפקדה חודשית לפוליסות פרט ולעצמאיים - השקעה וחיסכון להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

עמוד 1 מתוך 2
40050.7 01/2023 סטודיוהראל
בקשה לשינוי סכום הפקדה חודשית
הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. בפוליסות מסוג פרט ותגמולים לעצמאיים
נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם.
השימוש בטופס זה מאושר על פי מועד גרסתו האחרונה בחברה.
יש למלא את הטופס ולהחזירו למס' פקס בהראל ביטוח חיים: 7348169-03
.agafhaim@harel-ins.co.il למייל או
ניתן לוודא את קבלת הפקס 24 שעות לאחר המשלוח בטל' 70-28-70-1700
פוליסה מס':
לכבוד,
הראל חברה לביטוח בע"מ
רחוב אבא הלל 3 ,ת.ד. 1951 רמת גן 5211802
האגף לביטוח חיים
א פרטי המבוטח (יש לצרף צילום תעודת זהות ובמקרה של תעודת זהות ביומטרית, יש לצרף צילום של שני צדי התעודה)
שם משפחה שם פרטי עיסוק מספר תעודת זהות
רחוב מס' ישוב מיקוד
טלפון טלפון נייד
המידע וההודעות בקשר עם בקשה זו יישלחו באמצעות האמצעים הדיגיטליים הקיימים אצלנו במועד המשלוח.
תוכל לאמת אותם או לעדכן אותם באזור האישי שלך באתר האינטרנט של החברה.
קוד מסמך 3158
הבקשה הגיעה באמצעות
סוכן/סוכנות ביטוח
מספר סוכן
מספר טלפון
ב בקשה להגדלת ההפקדה החודשית
אני הח"מ מורה בזאת לבצע הגדלה בפוליסה לסך של ₪ מתאריך
במידה וסכום ההגדלה (הפרש בין הפקדה לפני ואחרי) הינו 000,1 ₪ ומעלה:
מהו מקור הכספים שיופקדו?
משכורת עסק פדיון פיצויים חיסכון תיק מנוהל ניוד
הלוואה מפוליסה קיימת בחברה ירושה זכיה מכירת נכס מתנה מההורים
אחר
ההגדלה תבוצע על פי מסלולי ההשקעה הקיימים בפוליסה.
הצהרה עצמית - FATCA
1 כן לא
1 .האם אתה אזרח ארצות הברית? כן לא 2 .האם אתה תושב ארצות הברית לצרכי מס? כן לא 3 .האם אתה יליד ארצות הברית ?
אם ענית כן על אחד מהסעיפים 1 ו/או 2 ,נא צרף טופס w9 ובנוסף ציין את מספר הזיהוי הפדרלי שלך בארצות הברית, TIN S.U
א. אני מצהיר בזאת כי למיטב ידיעתי כל המידע שמסרתי במסמך זה, מלא ומהימן.
ב. אני מתחייב להודיע לחברה באופן מידי על כל שינוי בפרטים שניתנו בהצהרה זו.
שם ת.ז. תאריך חתימה
אם אינך אזרח ארצות הברית או תושב לצרכי מס בארצות הברית, אך נולדת בארצות הברית, יש למלא טופס W8 ולצרף תעודה המעידה על ויתור אזרחות 1
אמריקאית. טופס W9 וכן טפסים רלוונטיים אחרים ניתנים להורדה מאתר האינטרנט של רשות המיסים האמריקאית )IRS )או לחלופין מאתר האינטרנט
של החברה.
הצהרה עצמית בדבר תושבות מס לצורך CRS
האם הנך בעל תושבות לצרכי מס במדינה זרה )למעט ארצות הברית(? כן לא
אם ענית כן, נא מלא את הפרטים להלן עבור כל מדינה בה הנך תושב לצרכי מס, בצירוף מספר הזיהוי שלך לצרכי מס באותה המדינה.
שם פרטי באנגלית
First Name
Name Last שם משפחה באנגלית
מדינת תושבות המס TIN כתובת מגורים (נא למלא את הפרטים באנגלית)
Code Zip number and Street City Country Country Residency Tax מספר משלם מס מקומי מיקוד רחוב ומספר בית יישוב מדינה
.1
.2
.3
א. אני מצהיר בזאת כי למיטב ידיעתי כל המידע שמסרתי במסמך זה, מלא ומהימן.
ב. אני מתחייב להודיע לחברה באופן מידי על כל שינוי בפרטים שניתנו בהצהרה זו.
ג. אני מצהיר כי אינני תושב לצרכי מס במדינה כלשהי למעט במדינות המצוינות לעיל.
ד. אם אחת מהמדינות המצוינות לעיל הינה מדינה בת דיווח, יועבר אליה מידע על החשבון, בכפוף להוראות הדין.
שם ת.ז. תאריך חתימה
Dummy Textעמוד 2 מתוך 2
40050.7 01/2023 סטודיוהראל
ה אישור משלם חריג (אם קיים)
אני הח"מ מאשר בקשה זו ואת שינוי סכום ההפקדה. )יש לצרף צילום תעודת זהות(

חתימת משלם חריג )אם קיים(

תאריך

תעודת זהות

שם משלם חריג )אם קיים(
ג בקשה להקטנת ההפקדה החודשית
אני הח"מ מורה בזאת לבצע הקטנה בפוליסה לסך של ₪ מתאריך
ד הצהרות בעל הפוליסה
א. אני מבקש לבצע את בקשתי כאמור בטופס זה.

חתימת בעל הפוליסה

תאריך

תעודת זהות

שם בעל הפוליסה
Dummy Text

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה לשינוי סכום הפקדה חודשית לפוליסות פרט ולעצמאיים - השקעה וחיסכון?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה לשינוי סכום הפקדה חודשית לפוליסות פרט ולעצמאיים – השקעה וחיסכון, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה לשינוי סכום הפקדה חודשית לפוליסות פרט ולעצמאיים – השקעה וחיסכון. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה לשינוי סכום הפקדה חודשית לפוליסות פרט ולעצמאיים – השקעה וחיסכון.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה לשינוי סכום הפקדה חודשית לפוליסות פרט ולעצמאיים - השקעה וחיסכון

פקס: 03-7547100
כתובת לשליחת מכתבים: אבא הלל 3 ת.ד. 1951 רמת גן
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: חברות ביטוח, ביטוח הראל, חיסכון והשקעה
טופס קל » חברות ביטוח » ביטוח הראל » חיסכון והשקעה » טופס בקשה לשינוי סכום הפקדה חודשית לפוליסות פרט ולעצמאיים – השקעה וחיסכון

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה לשינוי סכום הפקדה חודשית לפוליסות פרט ולעצמאיים - השקעה וחיסכון להורדה

דילוג לתוכן