טופס בקשה לשיפוי בגין פיצויי פיטורים מוגדלים או חודשי הסתגלות להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה לשיפוי בגין פיצויי פיטורים מוגדלים או חודשי הסתגלות. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה לשיפוי בגין פיצויי פיטורים מוגדלים או חודשי הסתגלות להדפסה

מה זה טופס בקשה לשיפוי בגין פיצויי פיטורים מוגדלים או חודשי הסתגלות?

שם הטופס: בקשה לשיפוי בגין פיצויי פיטורין מוגדלי/חודשי הסתגלות

מטרת הטופס: הטופס משמש לבעלי משרות בחינוך הנפטרים מהתפקיד שלהם במערכת החינוך ומבקשים פיצויי פיטורים על פי חוק פיצויי פיטורי תשכ"ג 1963.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטים אישיים של הבעלות.
2. סיבת הפיטורים.
3. הצהרות ואישורים מצד הבעלות והעובד הנפטר.
4. פירוט נתוני העובד.
5. הצהרות על ריכוז פרטי שירות.
6. חישוב פיצויי העובד וחותמות.

 

טופס בקשה לשיפוי בגין פיצויי פיטורים מוגדלים או חודשי הסתגלות חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה לשיפוי בגין פיצויי פיטורים מוגדלים או חודשי הסתגלות מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשה לשיפוי בגין פיצויי פיטורים מוגדלים או חודשי הסתגלות הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה לשיפוי בגין פיצויי פיטורים מוגדלים או חודשי הסתגלות להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

מדינת ישראל
משרד החינו

מינהל כח אד בהוראה, תיאו ובקרה
בניי לבר, רח' דבורה הנביאה 2 ,ירושלי 91911 טלפו: 2515/560224502 פקס:560417402
כתובת אתר ממשל זמי: .il gov.www://http ,
http://www.education.gov il. :המשרד אתר כתובת
עמוד 1 מתו" 8

טופס בקשה לשיפוי
בגי פיצויי פיטורי מוגדלי/חודשי הסתגלות

הבעלות __________________ מס' מוטב _____________________
.1/ מר גב' ________________ ת"ז ________________ הועסק/ה אצלנו
בתפקיד מורה/מנהל/אחר _______ מיו __________ ועד יו
__________ בו נותקו יחסי עובד ומעביד בנסיבות המזכות בפיצויי פיטורי
על פי חוק פיצויי פיטורי תשכ" –ג 1963.
סיבת הפיטורי_________________________________________

.2 בהתא לחוזר מנהל מינהל כח אד בהוראה מיו 11 בנובמבר 2002 ,אל
הבעלויות, נבקשכ לשפות אותנו בגי פיצויי פיטורי מוגדלי בשיעור
%______ וכ _____ חודשי הסתגלות בס) משוער של ___________ .(
כל זאת בהתא לנספחי הרצ .ב"
.3 אני מצהירי כי:
.א לא נמצאה למורה משרה חלופית במסגרת הבעלות .
.ב אנו מתחייבי כי הנ"ל לא יועסק במש
השנתיי הבאות במסגרת
הבעלות.
.ג לא נער
ולא ייער
הסכ רציפות זכויות בגי תקופת העבודה
בסעי! 1 לעיל.
.ד בעת שהועסק אצלנו, לא היה המורה גמלאי של המדינה או בעלויות
קודמות.
.ה לא בקשנו/קבלנו שיפוי אחר ממשרד החינו
בגי תקופת עבודה זו.
.ו תוכ הנוהל ידוע,ומקובל עלינו, וכל הפרטי שמסרנו נכוני מלאי
ומדויקי.
.4: ב"רצ
הסכ ע העובד וע האירגו היציג בדבר סיו עבודתו של המורה .מדינת ישראל
משרד החינו

מינהל כח אד בהוראה, תיאו ובקרה
בניי לבר, רח' דבורה הנביאה 2 ,ירושלי 91911 טלפו: 2515/560224502 פקס:560417402
כתובת אתר ממשל זמי: .il gov.www://http ,
http://www.education.gov il. :המשרד אתר כתובת
עמוד 2 מתו" 8
פירוט נתוני העובד – נספח א .'
שאלו לעובד וריכוז פרטי שירות – הצהרות – נספחי ב: ג', .'ה',ד',
מסמכי המעידי על הסיבה להפסקת עבודתו של העובד במסגרת
הבעלות.
צילו תעודת זהות.
אישור עדכני של אג, כא"ב על דרגה/ותק/גמולי.
צילו תלוש משכורת חודש אוגוסט בשלוש השני האחרונות.

.5 איש הקשר אצלנו לבירורי _______________ טל' _______________

תארי) תפקיד ש חתימה וחותמת
מדינת ישראל
משרד החינו

מינהל כח אד בהוראה, תיאו ובקרה
בניי לבר, רח' דבורה הנביאה 2 ,ירושלי 91911 טלפו: 2515/560224502 פקס:560417402
כתובת אתר ממשל זמי: .il gov.www://http ,
http://www.education.gov il. :המשרד אתר כתובת
עמוד 3 מתו" 8
פירוט נתוני העובד
נספח א'

חלק א'
ש המורה__________________ ת"ז _______________
ש בית הספר _______________ סמל מוסד __________
תארי) לידה ________________ דרגה ______________
ותק בהוראה _____ותק צבאי ___ אחוז גמול השתלמות __________
תפקידי: ____________ % גמול ______ לפי _______ ותק ________
____________ % גמול ______ לפי _______ ותק ________
גמולי נוספי: ____________ % גמול __________
____________ % גמול __________
תארי) התחלת העבודה _________ תארי) ניתוק יחסי עובד מעביד __________
תקופת הזכאות לפיצויי ________שני ____חדשי . % משרה ממוצע _____ .
תארי) תפקיד ש חתימה וחותמת
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

חלק ב –' אישור אג! כא ב"

בדקתי הבקשה והנתוני ולהל הערותי _____________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

תארי) ש חתימה

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

חלק ג –' לשימוש ועדת השיפויי בישיבה בתארי) _________________

. 1 מאשרי שיפוי בגי פיצויי מוגדלי בשיעור % ____ לפי % ___משרה ממוצע .
לתקופה מ. _______ .עד ________ סה"כ _____ שני _____ חודשי .
. 2 מאשרי _________ חודשי הסתגלות לפי % _____ משרה .
. 3 לא מאשרי מהנימוקי הבאי: _________________________________
__________________________________________________________
. 4 הערות: ___________________________________________________

חתימה: __________ __________ __________
ש: __________ __________ __________ מדינת ישראל
משרד החינו

מינהל כח אד בהוראה, תיאו ובקרה
בניי לבר, רח' דבורה הנביאה 2 ,ירושלי 91911 טלפו: 2515/560224502 פקס:560417402
כתובת אתר ממשל זמי: .il gov.www://http ,
http://www.education.gov il. :המשרד אתר כתובת
עמוד 4 מתו" 8
שאלו לעובד – הצהרה
נספח ב '

ש: ________________ ת : ז" _______________ "בי ס: ___________
___________
.1 פרטי העסקה (בכל מערכת החינו
)
.א שנה"ל תשס"__ (שנת עבודה אחרונה לפני הפיטורי/פרישה )
מעסיק בית ספר מתארי
ש"ש %משרה

.ב שנה"ל תשס"__ (בשנה שלאחר הפיטורי/פרישה )
מעסיק בית ספר מתארי
ש"ש %משרה

הערות: ____________________________________________________
. __________________________________________________________

.2 פרישה לגמלאות (נא לסמ במשבצת המתאימה )
.לא
.כ שנת פרישה _______ המעסיק __________ %משרה לגמלה_____ .
.3 פיצויי מוגדלי ו/או חודשי הסתגלות בעבר (נא לסמ את המתאי).
.לא
כ. המעסיק _____________ שנת הפסקת עבודה __________
שנת התחלת עבודה __________ לפי % משרה __________ .
.4 הסכמי העברת זכויות/רציפות זכויות.
ממעסיק ________________ למעסיק ________________
לתקופה מ. ____________ .עד ___________________
א נושא המצוי בסעיפי 4,3,2 לעיל אושר מס' פעמי, נא לפרט בד, נוס, .

הריני מצהיר/ה כי הפרטי הנ"ל נכוני ומלאי .
תארי) חתימהמדינת ישראל
משרד החינו

מינהל כח אד בהוראה, תיאו ובקרה
בניי לבר, רח' דבורה הנביאה 2 ,ירושלי 91911 טלפו: 2515/560224502 פקס:560417402
כתובת אתר ממשל זמי: .il gov.www://http ,
http://www.education.gov il. :המשרד אתר כתובת
עמוד 5 מתו" 8
ריכוז פרטי שירות – הצהרה
נספח ג'
הוראות מילוי:
הטופס ימולא ע"י הבעלות ויאושר בחתימת עובד ההוראה וכ בחתימת רואה
חשבו של הבעלות .
ברשות מקומית מורשי לחתו גיזבר או מנהל מחלקת משאבי אנוש .
יש לרשו בשורה נפרדת כל אחת משנות הלימודי החל מהשנה הראשונה
להעסקתו בבעלות ועד השנה האחרונה, כולל שנות חופשה והשתלמויות .
לגבי שנת הוראה בה הועסק במספר מוסדות, או בסיסי משרה שוני, יש לציי
זאת ברציפות במספר השורות הנדרש לאותה שנת לימודי .
א הטבלה להל אינה מספקת יש לצר, ד, נוס, מפורט כנ .ל"

ש משפחה ופרטי __________________ מס' זהות _____________
הבעלות:_________ .
שנת
סמל ש המוסד הלימודי
התקופה המוסד

שעות
בפועל
בסיס
המשרה

שעות
בפועל
בסיס
המשרה
אחוז משרה
ממוצע שנתי
עד מתארי

תארי

אחוז משרה ממוצע של כל שנות העבודה בבעלות ___________ מדינת ישראל
משרד החינו

מינהל כח אד בהוראה, תיאו ובקרה
בניי לבר, רח' דבורה הנביאה 2 ,ירושלי 91911 טלפו: 2515/560224502 פקס:560417402
כתובת אתר ממשל זמי: .il gov.www://http ,
http://www.education.gov il. :המשרד אתר כתובת
עמוד 6 מתו" 8

השכר הקובע לצור
חישוב פיצויי
נספח ד '

ש המורה : _________________
מספר זהות : _________________
דרגה בדרוג עו"ה: _____________
ותק בהוראה (כולל ותק צה ל" ): ________________

למשרה אחת
שכר משולב
הסכ מסגרת
תוספת תגבור הוראה
גמול חינו
כיתה
גמול מקצוע והכשרות
גמול השתלמות % __
גמול ניהול % __
גמול ייעו+
גמול הכנה לבגרות %
גמול חינו
מיוחד %
גמול תואר מ"א ר"ד,
1/12 הבראה
אחר
סה"כ ברוטו (
שנות עבודה
אחוז משרה ממוצע (כמפורט לעיל) %
אחוז הפיצוי (עפ"י הטבלה) %

סה"כ לתשלו :
)

הננו מצהירי שהפרטי הנ"ל נכוני :

תארי) ____________ חתימה וחותמת נציג מורשה של הבעלות ___________

תארי) ____________ חתימת עובד ההוראה ________________מדינת ישראל
משרד החינו

מינהל כח אד בהוראה, תיאו ובקרה
בניי לבר, רח' דבורה הנביאה 2 ,ירושלי 91911 טלפו: 2515/560224502 פקס:560417402
כתובת אתר ממשל זמי: .il gov.www://http ,
http://www.education.gov il. :המשרד אתר כתובת
עמוד 7 מתו" 8

כתב התחייבות לתשלו פיצויי מוגדלי ו/או חודשי הסתגלות

נספח ה '

אנו מורשי בש הבעלות ________________________________________
מתחייבי לשל למר/גב' ____________________ ת"ז ________________
את הס) של _______________ (, מיד ע קבלתו ממשרד החינו) .

אנו מסכימי כי א תו) 30 יו ממועד קבלת התשלו לא נעביר למשרד החינו)
אישור על תשלו הסכו, כאמור, יקוזז הסכו מכל תשלו שהוא המגיע לנו
ממשרד החינו), וזאת ללא כל הודעה נוספת מצד משרד החינו) .

אישור על התשלו יועבר בנוסח האמור בנספח ה .1 '

ש תפקיד חתימה וחותמת
מדינת ישראל
משרד החינו

מינהל כח אד בהוראה, תיאו ובקרה
בניי לבר, רח' דבורה הנביאה 2 ,ירושלי 91911 טלפו: 2515/560224502 פקס:560417402
כתובת אתר ממשל זמי: .il gov.www://http ,
http://www.education.gov il. :המשרד אתר כתובת
עמוד 8 מתו" 8

הצהרה על תשלו בגי פיצויי מוגדלי ו/או חודשי הסתגלות

נספח ה )1 ')

אנו מורשי בש הבעלות ________________________________________
מודיעי בזאת כי שלמנו למר/גב' _______________ ת"ז ________________
את הס) של _______________ (, בתארי) ______________ .

ש תפקיד חתימה וחותמת

אני החתו מטה מר/גב' ________________ מ"ז __________________
מאשר בזאת קבלת הסכו המוזכר לעיל .

תארי) חתימת המורה

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה לשיפוי בגין פיצויי פיטורים מוגדלים או חודשי הסתגלות?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה לשיפוי בגין פיצויי פיטורים מוגדלים או חודשי הסתגלות, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה לשיפוי בגין פיצויי פיטורים מוגדלים או חודשי הסתגלות. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה לשיפוי בגין פיצויי פיטורים מוגדלים או חודשי הסתגלות.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה לשיפוי בגין פיצויי פיטורים מוגדלים או חודשי הסתגלות

פקס: 073-3931601
כתובת לשליחת מכתבים: רח' דבורה הנביאה 2, ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » משרדים ממשלתיים » משרד החינוך » פרישה לגמלאות » טופס בקשה לשיפוי בגין פיצויי פיטורים מוגדלים או חודשי הסתגלות

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה לשיפוי בגין פיצויי פיטורים מוגדלים או חודשי הסתגלות להורדה

דילוג לתוכן