טופס בקשה לשמירת זכויות בתקופת הפסקת תשלום דמי גמולים – הראל פנסיה / הראל פנסיה כללית להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה לשמירת זכויות בתקופת הפסקת תשלום דמי גמולים - הראל פנסיה / הראל פנסיה כללית. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה לשמירת זכויות בתקופת הפסקת תשלום דמי גמולים – הראל פנסיה / הראל פנסיה כללית להדפסה

מה זה טופס בקשה לשמירת זכויות בתקופת הפסקת תשלום דמי גמולים - הראל פנסיה / הראל פנסיה כללית?

שם הטופס: טופס בקשה לשמירת זכויות בתקופת הפסקת תשלום דמי גמולים - הראל פנסיה

תכלית הטופס: הטופס משמש לבקשת המבוטחים לשמור על זכויותיהם בתקופת הפסקת תשלום דמי גמולים בתוכנית הפנסיה הרשומה על שמם בקרן הראל פנסיה / הראל פנסיה כללית. הטופס עוזר לבקשנים להמשיך את הכיסויים הביטוחיים בתקופת הפסקה זמנית על ידי סדר ריסק.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי המבוטח: שם משפחה, שם פרטי, מספר תעודת זהות.
2. עדכונים בנושא משיכת הכספים: אפשרות לעדכון פרטים בנוגע למשיכת הכספים.
3. הסכמה לשימוש במידע וקבלת דבר פרסומת: המבוטח מסכים לשימוש במידע ולקבלת דברי פרסומת.

טופס בקשה לשמירת זכויות בתקופת הפסקת תשלום דמי גמולים - הראל פנסיה / הראל פנסיה כללית חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה לשמירת זכויות בתקופת הפסקת תשלום דמי גמולים - הראל פנסיה / הראל פנסיה כללית מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשה לשמירת זכויות בתקופת הפסקת תשלום דמי גמולים - הראל פנסיה / הראל פנסיה כללית הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה לשמירת זכויות בתקופת הפסקת תשלום דמי גמולים - הראל פנסיה / הראל פנסיה כללית להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

שמירת זכויות בתקופת הפסקת
תשלום דמי גמולים (הסדר ריסק)
בהראל פנסיה / בהראל פנסיה כללית
הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד.
נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם.
עמוד 1 מתוך 1
ב בקשה להסדר ריסק
אני החתום מטה מבקש להמשיך את הכיסויים הביטוחיים הקיימים בתוכנית הפנסיה הרשומה על שמי בקרן הראל פנסיה / הראל פנסיה כללית
(להלן: "הקרן") באמצעות הסדר ריסק זמני (יש להקפיד לסמן את הקרן הרלוונטית. במידה ולא תסמן, יחול ההסדר בקרן בה בוצעה ההפקדה האחרונה).
לידיעתך:
1 .ההסדר הינו למשך תקופה השווה לתקופת ההפקדות הרצופה האחרונה הקיימת בחשבונך או לתקופה של 24 חודשים, הנמוך מביניהם כולל תקופת
ארכת הביטוח, בהתאם לאמור בתקנון קרן הפנסיה.
2 .דמי הסיכון נקבעים בהתאם לשכר הקובע לפנסיית שאירים ופנסיית נכות ושיעורי הכיסוי כפי שמופיעים ברישומי הקרן ובהתאם לתקנון קרן הפנסיה.
3 .הסדר הריסק הינו בעבור הכיסויים הביטוחיים בלבד ותשלום הריסק לקרן יגבה מתוך יתרת התגמולים בחשבונך בקרן בגבייה חודשית.
4 .הסדר הריסק ייפסק ביום הראשון לחודש העוקב בו ארע אחד מהמקרים הבאים, לפי המוקדם:
א. חודשו הפקדות דמי גמולים בקרן;
ב. משכת כספים ממרכיב התגמולים או העברת כספים לקרן אחרת, לאחר שחדלת להיות עמית פעיל;
ג. ביקשת להפסיק את ניכוי התשלום עבור הסדר הביטוח;
ד. לא קיימת ברכיב התגמולים שבחשבונך יתרה צבורה מספקת למימון עלות הכיסוי הביטוחי ולא העברת תשלומים לכיסוי עלות הכיסוי הביטוחי;
ה. במקרה של פטירה, חו"ח;
ו. הגעת לגיל תום תקופת הביטוח;
ז. התחלת לקבל קצבת נכות מלאה או קצבת זקנה מהקרן.
5 .בתום תקופת הריסק הזמני, לטובת חידוש הכיסויים הביטוחיים, הנך מתבקש לחדש באופן רציף את ההפקדות בקרן כעצמאי או באמצעות מעסיק.

hokpension@harel-ins.co.il :מייל כתובת
ניתן לוודא את קבלת המייל כ-24 שעות לאחר המשלוח בטל. 70-28-70-700-1
תאריך חתימת העמית
פנסיה - 13103
ס יודטו לארה 7664.71 2 01/2021
מדיניות הפרטיות של קבוצת הראל זמינה עבורך באתר האינטרנט של החברה: il.co.group-harel.www
א פרטי המבוטח
שם משפחה שם פרטי מס' ת.ז.
עדכונים בנושא משיכת הכספים יישלחו לפרטי הקשר שלך הקיימים אצלנו, אם ברצונך לבדוק את נכונות הפרטים או לעדכן אותם, באפשרותך לבצע
זאת באיזור האישי שלך באתר הראל: il.co.group-harel.www
ג הסכמה לשימוש במידע ולקבלת דבר פרסומת
אני מסכים, מעבר למתחייב על פי דין או הסכם, כי מידע זה ויתר המידע אודותיי, המצוי או שיהיה מצוי בידי החברות בקבוצת הראל (הראל השקעות
בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ וחברות בנות ו/או חברות קשורות שלה) ישמש את החברות בקבוצת הראל ו/או מי מטעמן, גם לכל עניין הקשור ביתר
מוצרי ושירותי החברות בקבוצת הראל (בתחום הביטוח, החיסכון ארוך הטווח והפיננסים) ושותפיה העסקיים ובשיווקם, לרבות כדי לאפשר לחברות
כאמור להביא לידיעתי מידע על מוצרים ושירותים, להציע לי הצעות שיווקיות מותאמות אישית ולשלוח דברי פרסומת (בין היתר באמצעות פקס, דואר
אלקטרוני, מערכת חיוג אוטומטי או הודעת מסר קצר (SMS ,((וכן לשימושים נוספים הנלווים לשימושים האמורים לעיל ונדרשים לשם השלמתם, זאת
אף באמצעות העברתו של המידע לצדדים שלישיים הפועלים בשמה ומטעמה של קבוצת הראל.
תאריך: חתימת העמית:
בכל עת בעתיד תוכל להודיע על סירובך לקבל הצעות שיווקיות ודברי פרסומת כאמור באמצעות "טופס אי קבלת פרסומות והצעות שיווקיות" העומד
לרשותך באתר האינטרנט של החברה בכתובת pirsum/il.co.hrl.www ,באמצעות פניה בכתב לכתובת: בית הראל, אגף הפנסיה, אבא הלל 3 ,
ת"ד 1951 ,רמת גן 5211802 ,או באמצעות פנייה טלפונית למספר 7547777-03.
Dummy Text

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה לשמירת זכויות בתקופת הפסקת תשלום דמי גמולים - הראל פנסיה / הראל פנסיה כללית?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה לשמירת זכויות בתקופת הפסקת תשלום דמי גמולים – הראל פנסיה / הראל פנסיה כללית, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה לשמירת זכויות בתקופת הפסקת תשלום דמי גמולים – הראל פנסיה / הראל פנסיה כללית. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה לשמירת זכויות בתקופת הפסקת תשלום דמי גמולים – הראל פנסיה / הראל פנסיה כללית.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה לשמירת זכויות בתקופת הפסקת תשלום דמי גמולים - הראל פנסיה / הראל פנסיה כללית

פקס: 03-7547100
כתובת לשליחת מכתבים: אבא הלל 3 ת.ד. 1951 רמת גן
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: חברות ביטוח, ביטוח הראל, קרנות פנסיה
טופס קל » חברות ביטוח » ביטוח הראל » קרנות פנסיה » טופס בקשה לשמירת זכויות בתקופת הפסקת תשלום דמי גמולים – הראל פנסיה / הראל פנסיה כללית

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה לשמירת זכויות בתקופת הפסקת תשלום דמי גמולים - הראל פנסיה / הראל פנסיה כללית להורדה

דילוג לתוכן