טופס בקשה לתגמול תלויים באסירי ציון שנפטרו על פי חוק התגמולים לאסירי ציון ובני משפחותיהם (5903) להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה לתגמול תלויים באסירי ציון שנפטרו על פי חוק התגמולים לאסירי ציון ובני משפחותיהם (5903). כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה לתגמול תלויים באסירי ציון שנפטרו על פי חוק התגמולים לאסירי ציון ובני משפחותיהם (5903) להדפסה

מה זה טופס בקשה לתגמול תלויים באסירי ציון שנפטרו על פי חוק התגמולים לאסירי ציון ובני משפחותיהם (5903)?

שם הטופס: טופס המוסד לביטוח לאומי - אסירי ציון הרוגי מלכות - בקשה לתגמול תלויים באסירי ציון שנפטרו על פי חוק התגמולים לאסירי ציון ובני משפחותיהם 5903 (02.2019 5903)

מטרת הטופס: הטופס הוא בקשה לתגמול תלויים באסירי ציון שנפטרו על פי חוק התגמולים לאסירי ציון ובני משפחותיהם.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי אלמן המנוח (שם משפחה, שם פרטי, מספר זהות, תאריך לידה, מגדר, תאריך פטירה, מצב משפחתי, כתובת המנוח).
2. פרטי המבקש (שם משפחה, שם פרטי, מספר זהות, תאריך לידה, מגדר, כתובת).
3. פרטי חשבון הבנק של התובעה.
4. הצהרה שמסרת פרטים נכונים ומלאים, והתחייבות להודיע על שינויים בפרטים במהלך התקופה.

איך להגיש את התביעה: יש לשלוח את הטופס לכתובת הבאה:
המוסד לביטוח לאומי
תחום אסירי ציון
שד' וייצמן 13
ירושלים
מיקוד 91909

לשאלות ובירורים, ניתן לפנות לטלפון 6050 או 04-8812345. ניתן גם למצוא מידע נוסף באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי בכתובת www.btl.gov.il.

טופס בקשה לתגמול תלויים באסירי ציון שנפטרו על פי חוק התגמולים לאסירי ציון ובני משפחותיהם (5903) חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה לתגמול תלויים באסירי ציון שנפטרו על פי חוק התגמולים לאסירי ציון ובני משפחותיהם (5903) מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשה לתגמול תלויים באסירי ציון שנפטרו על פי חוק התגמולים לאסירי ציון ובני משפחותיהם (5903) להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

( 02.2019 5903 ) /בל

תביעה לתשלום גמלה ל תלויים של אסיר ציון שנפטר

חובה לצרף לטופס זה
אם אין אלמן זכאי ויש ילד, יש לצרף אישורים על לימודים/ שירות בצה"ל/ שירות לאומי.

כיצד יש להגיש את התביעה
עליך לצרף אישורים נוספים בהתאם לנדרש בטופס התביעה.
את טופס התביעה יש לשלוח ל:א
המוסד לביטוח לאומי
תחום אסירי ציון
שד' וייצמן 13
ירושלים מיקוד 91909
לשאלות ובירורים יש לפנות לטלפון 6050 *או 8812345-04.
לפרטים נוספים אפשר להיעזר באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי il.gov.btl.www.

חובה לחתום על טופס התביעה
המוסד לביטוח לאומי
מינהל הגמלאות
טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד
בל/ 5903
עמוד 1 מתוך 2
( 02.2019 5903 ) /בל
פרטים על אסיר ציון המנוח
פרטי האלמן – אם מגיש התביעה אינו אלמן, עבור לסעיף 4
פרטים נוספים על האלמן

שם משפחה שם פרטי

מספר זהות
ס"ב

תאריך לידה

שנה חודש יום
מין
זכר
נקבה
תאריך פטירה

שנה חודש יום
מצב משפחתי אחרון:
רווק/ה אלמן/ה נשוי/אה פרוד/ה גרוש/ה ידוע/ה בציבור
החל מתאריך __________________
כתובת המנוח (הרשומה במשרד הפנים)
רחוב / תא דואר מס' בית כניסה דירה יישוב מיקוד

שם משפחה שם פרטי

מספר זהות
ס"ב

תאריך לידה

שנה חודש יום
מין
זכר
נקבה
כתובת (הרשומה במשרד הפנים)
רחוב / תא דואר מס' בית כניסה דירה יישוב מיקוד

טלפון קווי

טלפון נייד

דואר אלקטרוני

_______________@______________
רב לקבל הודעות הכוללות מידע אישי בערוצים הדיגיטליים
אני מס
(הודעות טקסט – SMS ,דואר אלקטרוני), במקום דואר רגיל
מען למכתבים (אם שונה מהכתובת המפורטת למעלה)
רחוב / תא דואר מס' בית כניסה דירה יישוב מיקוד

אני מתגורר בכתובת זו החל מתאריך __________________________

.1 הייתי בן/בת הזוג של המנוח

כן לא

מתאריך

שנה חודש יום
עד תאריך

שנה חודש יום
2.

חייתי בנפרד מן המנוח

כן לא

מתאריך

שנה חודש יום
עד תאריך

שנה חודש יום

שולמו לי מזונות
מתאריך

שנה חודש יום

עד תאריך

שנה חודש יום
.3 אני שוהה במוסד
כן לא שם המוסד:_____________________________________
הוצאות החזקתי ממונות על ידי: __ _______________________
חותמת קבלה

לשימוש
פנימי
בלבד
(סריקה)

מס' זהות / דרכון

דפים
סוג
המסמך

המוסד לביטוח לאומי
מינהל הגמלאות

תביעה לתשלום גמלה לתלויים
של אסיר ציון שנפטר
1
2
3
עמוד 2 מתוך 2
( 02.2019 5903 ) /בל
פרטי חשבון הבנק של התובע
הצהרה הצהרה
פרטי מגיש התביעה – ילד או אפוטרופוס
שם משפחה שם פרטי מספר זהות
ס"ב

יחס קירבה
סיבת הגשת הבקשה על ידו_______________________________________________________________________
כתובת (הרשומה במשרד הפנים)
רחוב / תא דואר מס' בית כניסה דירה יישוב מיקוד

טלפון קווי

טלפון נייד

דואר אלקטרוני

_______________@______________

אני מסרב לקבל הודעות הכוללות מידע אישי בערוצים הדיגיטליים
(הודעות טקסט – SMS ,דואר אלקטרוני), במקום דואר רגיל
מען למכתבים (אם שונה מהכתובת המפורטת למעלה)
רחוב / תא דואר מס' בית כניסה דירה יישוב מיקוד

כל תשלום שיגיע לי מהמוסד לביטוח לאומי בגין תביעה זו, אבקש להעבירו לחשבוני שפרטיו רשומים מטה:
שמות בעלי החשבון

שם הבנק שם הסניף / כתובתו מס' סניף מספר חשבון

לחבר קיבוץ או מושב שיתופי: אני מבקש להעביר את התשלום: לחשבון הקיבוץ / המושב לחשבוני הפרטי
ה אני שותף לחשבון הבנק של שם:__________________ ת.ז._______________ מתחייב להשתמש
בכספי הגמלה שיופקדו לחשבון, בעבור מקבל הגמלה.
יאנ מתחייב להודיע למוסד לביטוח לאומי על כל שינוי של השותפים לחשבון ו/או מיופי כוח בחשבון, ולוודא
להחתימם על טופס עדכון החשבון.
יאנ מסכי ם שהבנק ימסור למוסד לביטוח לאומי לפי בקשתו את פרטי השותפים לחשבון ומיופי הכוח מעת לעת, בין
במהלך תקופת הזכאות לגמלה ובין אחריה.
אני מסכים שהבנק הנ"ל יחזיר למוסד לביטוח לאומי לפי דרישתו סכומים מתוך חשבוני, אם המוסד יפקיד לחשבון
תשלום אשר כולו או חלקו שולם בטעות או שלא כדין, וכן שהבנק ימסור למוסד את פרטי מושכי התשלומים.
______________________________ ________________________ ____________________
תאריך חתימת מקבל התשלום חתימת/חתימות השותפים לחשבון

אני החתום מטה מצהיר בזה כי כל הפרטים שנמסרו על ידי בתביעה ובנספחיה הם נכונים ומלאים.
ידוע לי שמסירת פרטים לא נכונים או העלמת נתונים הן עבירה על החוק, וכי אדם אשר גורם במרמה או ביודעין
למתן קצבה לפי חוק זה או להגדלתה על ידי העלמת פרטים שיש להם חשיבות לעניין, דינו קנס כספי או מאסר.
ידוע לי כי כל שינוי באחד הפרטים שמסרתי בתביעה זו ובנספחיה, יש בו כדי להשפיע על זכאותי לגמלה או על
יצירת חוב, ועל כן אני מתחייב להודיע על כל שינוי בתוך 30 יום.
תאריך__________________ חתימת התובע ________________ ____ ____________

5
6
4

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה לתגמול תלויים באסירי ציון שנפטרו על פי חוק התגמולים לאסירי ציון ובני משפחותיהם (5903)?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה לתגמול תלויים באסירי ציון שנפטרו על פי חוק התגמולים לאסירי ציון ובני משפחותיהם (5903), אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה לתגמול תלויים באסירי ציון שנפטרו על פי חוק התגמולים לאסירי ציון ובני משפחותיהם (5903). יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה לתגמול תלויים באסירי ציון שנפטרו על פי חוק התגמולים לאסירי ציון ובני משפחותיהם (5903).

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה לתגמול תלויים באסירי ציון שנפטרו על פי חוק התגמולים לאסירי ציון ובני משפחותיהם (5903)

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » יחידות ממשלתיות » ביטוח לאומי » אסירי ציון / הרוגי מלכות » טופס בקשה לתגמול תלויים באסירי ציון שנפטרו על פי חוק התגמולים לאסירי ציון ובני משפחותיהם (5903)

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה לתגמול תלויים באסירי ציון שנפטרו על פי חוק התגמולים לאסירי ציון ובני משפחותיהם (5903) להורדה

דילוג לתוכן