טופס בקשה לתמיכה מסלול 37 מסלול ב להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה לתמיכה מסלול 37 מסלול ב. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה לתמיכה מסלול 37 מסלול ב להדפסה

מה זה טופס בקשה לתמיכה מסלול 37 מסלול ב?

טופס: טופס רשות החדשנות - בקשה לתמיכה מסלול 37 מסלול ב

מטרת הטופס:
הטופס משמש לבקשת תמיכה מרשות החדשנות במסלול 37, המיועד לחברות המעוניינות להציע מעבדה לחדשנות טכנולוגית מכח מסלול הטבה מס' 29 או מסלול משנה א' או ב' לפי העניין.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטים אודות התאגיד המציע בעברית ובאנגלית.
2. סוג התאגיד המציע (מנהל המעבדה לחדשנות, חברה מתמחה, חברת תעשיית ייצור, גוף פיננסי).
3. פרטי איש קשר ותחומי פעילות של התאגיד המציע.
4. פרטי בעלי המניות בתאגיד המציע.
5. פרט והסבר לגבי מועד הגשת הבקשה.
6. נתונים כלליים אודות התאגיד המציע.
7. רקע כללי אודות התאגיד המציע כגון נתונים כלליים על פעילותו.
8. פרטים אודות התמיכה הצפויה מצד התאגיד המציע.
9. תכנית שותפויות והשפעה הדדית מצפויה בין התאגיד המציע והתאגיד המעבדה.
10. פרטים על מספר הפרויקטים המוערכים להיקלט מדי שנה ומקורות לאיתור פרויקטים.
11. פרטים על הערך המוסף של המציע ובעלי מניותיו בתחום החדשנות.

טופס בקשה לתמיכה מסלול 37 מסלול ב חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה לתמיכה מסלול 37 מסלול ב מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשה לתמיכה מסלול 37 מסלול ב הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה לתמיכה מסלול 37 מסלול ב להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

טופס הצעה לשמש כמעבדה לחדשנות טכנולוגית מכוח מסלול
הטבה מס' 29 – תכנית מעבדות לחדשנות טכנולוגית או מסלול
משנה א'/מסלול משנה ב' לפי העניין
01/2019
הנגשת המסמך
בקובץ שלהלן נעשו התאמות הנגשה ככל שניתן. במידת הצורך, ניתן להיעזר במחלקת השירות והתמיכה או ברכזת הנגישות של הרשות
הנחיות להגשת הבקשה
 יש להשתמש בגרסה העדכנית של מסמך הבקשה.
 יש להשתמש בגרסת אופיס 2010 ומעלה ובמחשב מבוסס 7 Windows ומעלה המכיל גופן דיוויד.
 במסגרת הבקשה המוגשת אין לחרוג מ- 50 עמודים.
 כל השדות במסמך הבקשה הינם חובה. היכן שלא רלוונטי יש לציין "לא רלוונטי".
2019-02-04
מסלול ההליך התחרותי בחר
שם התאגיד המציע בעברית מועד התאגדות התאגיד המציע
הזן טקסט...
שם התאגיד המציע באנגלית תחומי פעילות המעבדה לחדשנות המוצעת
הזן טקסט... הזן טקסט...
סוג תאגיד המציע מנהל המעבדה לחדשנות המוצעת
הזן טקסט... הזן טקסט...
מספר התאגיד המציע כתובת אתר המעבדה לחדשנות המוצעת
ח.פ. הזן טקסט...
האם תאגיד המציע הוא חברה מתמחה? בחר
האם תאגיד המציע הוא חברת תעשיית ייצור? בחר
האם תאגיד המציע הוא גוף פיננסי*? בחר
* גוף פיננסי רלוונטי למסלול משנה א' בלבד
שם איש קשר תפקיד
הזן טקסט... הזן טקסט...
טלפון איש קשר כתובת דוא"ל איש קשר
הזן טקסט... הזן טקסט...
# שם בעל המניות
מדינת
מס' רשם/זהות רישום/אזרחות
שיעור
אחזקות
בדילול מלא
חברה מתמחה
חברת
תעשיית
ייצור
גוף פיננסי*
1 פרטי הליך תחרותי
2 פרטי תאגיד המציע )המעבדה לחדשנות המוצעת(
1.2 נתונים כלליים
2.2 האם תאגיד המציע הוא חברה מתמחה ו/או חברת תעשיית ייצור ו/או גוף פיננסי* )בהתאם לאמור
במסלול הטבה מס' 29 – תכנית מעבדות לחדשנות טכנולוגית או מסלול משנה א'/מסלול משנה ב'
לפי העניין(
3.2 פרטי קשר ותחומי פעילות
4.2 בעלי המניות בתאגיד המציע[2 of 5]
)%(
1 אזרחות... בחר בחר בחר
2 אזרחות... בחר בחר בחר
3 אזרחות... בחר בחר בחר
4 אזרחות... בחר בחר בחר
5 אזרחות... בחר בחר בחר
6 אזרחות... בחר בחר בחר
7 אזרחות... בחר בחר בחר
8 אזרחות... בחר בחר בחר
9 אזרחות... בחר בחר בחר
10 אזרחות... בחר בחר בחר
# סה"כ %100
* גוף פיננסי רלוונטי למסלול משנה א' בלבד
פרט והסבר ביחס למועד הגשת הבקשה:
הזן טקסט כאן...
פרט והסבר ביחס למועד הגשת הבקשה:
הזן טקסט כאן...
פרט והסבר ביחס למועד הגשת הבקשה:
הזן טקסט כאן...
פרט והסבר ביחס למועד הגשת הבקשה:
הזן טקסט כאן...
פרט את השנים בהן בוצעה הפעלות ואת היקפה:
הזן טקסט כאן...
תאר ופרט את נתח גודל השוק של החברה בכל שוק רלוונטי לתחום הפעילות המוצע של המעבדה לחדשנות )יש לצרף
אסמכתאות רלוונטיות לנספח זה(:
הזן טקסט כאן...
פרט את הוצאות המו"פ בשלוש השנים הקלנדריות שקדמו לשנה בה פורסם ההליך התחרותי, מתוכן הוצאות מו"פ בשנה
3 היקף ואיכות ניסיון של המציע ובעלי מניותיו
1.3 רקע כללי אודות המציע וכל אחד מבעלי מניותיו
2.3 הסבר אודות היות התאגיד אשר סומן בסעיפים 2.2 או 4.2 לעיל כ"חברה מתמחה"
3.3 הסבר אודות היות התאגיד אשר סומן בסעיפים 2.2 או 4.2 לעיל כ"חברת תעשיית ייצור"
4.3 הסבר אודות היות התאגיד אשר סומן בסעיפים 2.2 או 4.2 לעיל כ"גוף פיננסי" )רלוונטי למסלול משנה
א' בלבד(
5.3 ניסיון קודם של החברה המתמחה, בין שהינה המציע בעצמו או אחד מבעלי מניותיו של המציע, בתחום
הפעילות המוצע של המעבדה לחדשנות
6.3 נתח השוק של החברה המתמחה בשוק הרלוונטי
7.3 הוצאות המו"פ של החברה המתמחה [3 of 5]
הקלנדרית האחרונה )יש לצרף אסמכתאות רלוונטיות לנספח זה(:
הזן טקסט כאן...
פרט, הסבר והתייחס לנושאים הבאים:
]1 ]היקף ואיכות התשתית הטכנולוגית אשר תועמד לרשות חברות המעבדה
]2 ]יש לפרט ביחס לאמור לעיל האם מדובר בתשתית קיימת או תשתית עתידית
]3 ]יש לפרט ביחס לאמור לעיל האם מדובר בתשתיות שאינן זמינות בישראל עד מועד הגשת ההצעה עבור יזמים בתחום הפעילות המוצע
הזן טקסט כאן...
פרט, הסבר והתייחס לנושאים הבאים:
]1 ]ההשפעה ההדדית הצפויה בין החברה המתמחה , בין שהינה המציע בעצמו או אחד מבעלי מניותיו של המציע, לחברה המעבדה
]2 ]הצגת יישום מודל חדשנות פתוחה
הזן טקסט כאן...
פרט, הסבר והתייחס לנושאים הבאים:
]1 ]סוג התמיכה והיקפה, לרבות התרומה הצפויה של אנשי מחקר ופיתוח בחברה המתמחה, בין שהינה המציע בעצמו או אחד מבעלי מניותיו של
המציע
]2 ]הרקע והניסיון של מנהל המעבדה לחדשנות, לרבות עבודה עם חברות הזנק, ותרומתו הצפויה של מנהל המעבדה לחדשנות, לרבות להצלחת
חברות המעבדה, בהתבסס על הרקע והניסיון שמביא עמו והיכרותו עם החברה המתמחה
]3 ]ביחס למסלול משנה א' בלבד – הנגשת מידע פיננסי והיקפו עבור חברות המעבדה
הזן טקסט כאן...
פרט, הסבר והתייחס לנושאים הבאים:
]1 ]תכנית שותפויות של המציע ובעלי מניותיו עם גופים רלוונטיים כגון: קרנות השקעה וחברות בוגרות
]2 ]ביחס למסלול משנה ב' בלבד – יש לפרט תכנית שותפויות אסטרטגיות של המציע ובעלי מניותיו גם עם מוסדות מחקר אקדמאיים
]3 ]ביחס לאמור לעיל יש לפרט את מהות השותפויות והערך הצפוי עבור חברות המעבדה
הזן טקסט כאן...
פרט, הסבר והתייחס לנושאים הבאים:
]1 ]מספר הפרויקטים המוערך המתוכננים להיקלט מדי שנה
]2 ]מקורות לאיתור פרויקטים )Flow Deal ,)תכניות Ideation ועוד
]3 ]תכנית שיווקית למשיכת חברות מעבדה
הזן טקסט כאן...
4 הערך המוסף של המציע ובעלי מניותיו
1.4 תשתיות המעבדה לחדשנות
2.4 השפעה הדדית
3.4 תכנית תמיכה של המציע ובעלי מניותיו בחברות המעבדה
5 תכנית עסקית
1.5 שותפויות עסקיות ואסטרטגיות
2.5 קליטת חברות מעבדה
3.5 תכנית להקמת מערכת חדשנות )ecosystem )סביב המעבדה לחדשנות בתחום הפעילות המוצע[4 of 5]
פרט, הסבר והתייחס לנושאים הבאים:
]1 ]תחום הפעילות המוצע )יש לציין האם מדובר בתחום פעילות ייחודי בו חסרה תשתית טכנולוגית זמינה בארץ ליזמים ולפרט(
]2 ]ביחס למסלול משנה ב' בלבד – יש לפרט מתן מענה לפעילות של תעשייה תהליכית עם פוטנציאל זיהום סביבתי גבוה בקרבה לריכוזי
אוכלוסין
הזן טקסט כאן...
פרט, הסבר והתייחס לנושאים הבאים:
]1 ]האם וכיצד תסייע המעבדה לחדשנות למערכת החדשנות באזור הפעילות ולפרט את היקף הפעילות
הזן טקסט כאן...
6 תכנית פעולה לפיתוח אזורי וחברתי
1.6 תכנית הפעולה[5 of 5]
הריני מצהיר בזה כי המידע המופיע בבקשה זו הינו למיטב ידיעתי המידע הנכון, המעודכן ביותר והמלא המצוי בידי ובידיעתי האישית
וכי אני מתחייב להודיע לרשות החדשנות על כל מידע חדש שיהיה קיים בידי ובידיעתי האישית ואשר יהיו בו כדי להשפיע על
ההצעה ויכולת תאגיד המעבדה מכל היבט שהוא.
במידה והאמור אינו נכון - יש לפרט
הזן טקסט כאן...
שם מלא טלפון
תפקיד כתובת דוא"ל
מס' זהות חתימה
שם מלא טלפון
תפקיד כתובת דוא"ל
מס' זהות חתימה
שם מלא טלפון
תפקיד כתובת דוא"ל
מס' זהות חתימה
7 הצהרה
1.7 פרטי מורשה חתימה בשם תאגיד המעבדה
2.7 פרטי מורשה חתימה בשם תאגיד המעבדה
3.7 פרטי מורשה חתימה בשם תאגיד המעבדה
8 חותמת התאגיד

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה לתמיכה מסלול 37 מסלול ב?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה לתמיכה מסלול 37 מסלול ב, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה לתמיכה מסלול 37 מסלול ב. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה לתמיכה מסלול 37 מסלול ב.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה לתמיכה מסלול 37 מסלול ב

פקס: 02-5825581
כתובת לשליחת מכתבים: דרך אגודת ספורט הפועל, גן טכנולוגי מלחה, ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, רשות החדשנות
טופס קל » משרדים ממשלתיים » רשות החדשנות » טופס בקשה לתמיכה מסלול 37 מסלול ב

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה לתמיכה מסלול 37 מסלול ב להורדה

דילוג לתוכן