טופס בקשה לתשלום חד פעמי בתום תקופת הביטוח – השקעה וחיסכון להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה לתשלום חד פעמי בתום תקופת הביטוח - השקעה וחיסכון. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה לתשלום חד פעמי בתום תקופת הביטוח – השקעה וחיסכון להדפסה

מה זה טופס בקשה לתשלום חד פעמי בתום תקופת הביטוח - השקעה וחיסכון?

שם הטופס: טופס בקשה לתשלום חד-פעמי בתום תקופת הביטוח - השקעה וחיסכון

תוכן הטופס: הטופס מיועד לבעלי פוליסות ביטוח הראל, ובו מבקש המבוטח לבצע העברת הכספים החייבים במס לפוליסה חדשה וברגעים מסוימים אף לבצע העברת כספים פרטיים בניכוי מס רווחי הון לתוכנית השקעות אישיות. הטופס מכיל גם שאלות הצהרה פיננסית, בהם המבוטח מצהיר אם הוא אזרח אמריקאי ועל חשבונות בנק זרים.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי המבוטח/בעל הפוליסה: שם מלא, תעודת זהות, מספר פוליסה/ות, טלפון נייד.
2. פרטי הבנק להעברת הכספים: שם הבנק, מספר בנק, מספר סניף, מספר חשבון.
3. בקשות נוספות: בקשה להעברת כספים מהפוליסה הנוכחית לפוליסה חדשה, בקשה להעברת כספים פרטיים עם ניכוי מס רווחי הון.
4. הצהרות: המבוטח מצהיר על מידע פיננסי, ובמידה והכריז על סטטוס אמריקאי, יש למלא טפסים נוספים.

מטרת הטופס: הטופס משמש לבעלי פוליסות ביטוח הראל שמעוניינים לבצע העברת הכספים החייבים במס מפוליסה נוכחית לפוליסה חדשה, וכן לבצע העברת כספים פרטיים לתוכנית השקעות אישיות בניכוי מס רווחי הון. הטופס מבקש גם הצהרות פיננסיות ומידע אודות המבוטח, כולם על מנת לבצע את התהליך בצורה נכונה ונאותה.

טופס בקשה לתשלום חד פעמי בתום תקופת הביטוח - השקעה וחיסכון חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה לתשלום חד פעמי בתום תקופת הביטוח - השקעה וחיסכון מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשה לתשלום חד פעמי בתום תקופת הביטוח - השקעה וחיסכון הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה לתשלום חד פעמי בתום תקופת הביטוח - השקעה וחיסכון להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

עמוד 1 מתוך 1
01/2018 b17124/20864 סטודיוהראל
סוג מסמך 3715
ס וידטו לארה 4680 /2 42171b 8102/ 10
סוג מסמך 3715
א אני הח"מ, בעל הפוליסה/ות והמבוטח בפוליסה/ות לעיל, מבקש בזאת לבצע את הפעולות הבאות
לשלם לי את סכום הביטוח/ערך הפרעון בפוליסה. ידוע לי כי ינוכה מס במקור בשיעור %35 על המשיכה בגין הכספים החייבים במס
על פי תקנות קופ"ג או מס רווחי הון כחוק בפוליסות פרט.
הנני מעוניין לבצע העברת הכספים החייבים במס בלבד לפוליסה חדשה )מצ"ב בקשת הצטרפות + העברה(.
הנני מעונין לבצע העברת כל הכספים הצבורים לפוליסה חדשה )מצ"ב בקשת הצטרפות + העברה(.
הנני מעוניין להעביר כספים פרטיים בניכוי מס רווחי הון )במידה וקיים( לתוכנית המשך– מגוון השקעות אישי )מצ"ב בקשת הצטרפות(.
אחר: )מצ"ב טופס רלוונטי נלווה(.

4
ה הצהרות המבוטח/בעל הפוליסה
הריני מבקש מהראל חברה לביטוח בע"מ לבצע את בקשתי כאמור בבקשה זו.
תאריך שם מלא של המבוטח/בעל הפוליסה חתימת המבוטח/בעל הפוליסה
שים לב, במידה ומונו מוטבים על ידך במקרה חיים, על המוטבים להעביר טופס זה מלא וחתום. 4
ד בקשת העברה
טופס בקשה לתשלום חד-פעמי
בתום תקופת הביטוח
הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד.
נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם.
אני מבקש מהראל חברה לביטוח בע"מ לשלם לי את סכום הביטוח/ערכי הפרעון בפוליסה/ות לעיל באופן הבא:
העברה בנקאית לחשבון: שם בנק מס' בנק מס' סניף מס' חשבון
לכבוד הראל חברה לביטוח בע"מ - אגף ביטוח חיים
רחוב אבא הלל 3 ,ת.ד. 1951 ,רמת גן 5211802
שם המבוטח
ת.ז.
מס' פוליסה/ות
טלפון נייד
אם הנך מעוניין בקבלת גמלא חודשית יש למלא טופס בקשה לקבלת גמלא
יש לצרף לטופס זה:
צילום תעודת זהות וספח כתובות. מומלץ לצלם בהיר על מנת שהפקס יגיע קריא וברור.
בפוליסת מנהלים יש לצרף טופס העברת בעלות + 161.
המחאה מבוטלת / אישור ניהול חשבון )לצורך הפקדת סכום הביטוח/ערך הפדיון בחשבון הבנק(.
יש למלא את הטופס ולהחזירו למס' פקס בהראל ביטוח חיים:
agafhaim@harel-ins.co.il למייל או 03-7348169
ניתן לוודא את קבלת הפקס 24 שעות לאחר המשלוח בטל' 70-28-70-1700
ב זיהוי לפי ה-FATCA וה-CRS
1 1 .האם אתה אזרח ארצות
הברית?
כן לא
1 2 .האם אתה תושב ארצות
הברית לצרכי מס?
כן לא
1
3 .האם אתה יליד ארה״ב?
כן לא
2 4 .האם הנך בעל תושבות לצרכי מס
במדינה זרה )למעט ארה"ב(?
כן לא
אני מצהיר בזאת כי למיטב ידיעתי כל המידע שמסרתי במסמך זה, מלא ומהימן.
תאריך שם חתימה
אם סימנת "כן״ באחד מהסעיפים או ביותר, נא צרף טופס 9-W מלא על כל פרטיו, הכולל רישום של מספר הזיהוי הפדרלי שלך לצורכי 1
מס בארה"ב )U.S NIT )טופס 9-W וכן טפסים רלוונטיים אחרים ניתנים להורדה מאתר האינטרנט של רשות המיסים האמריקאית )SRI )או
אם סימנת כן, נא צרף טופס הצהרה בדבר תושבות מס לצורך CRS - הצהרת יחיד כשהוא מלא על כל פרטיו. הטופס מצוי באתר החברה. 2לחלופין מאתר האינטרנט של החברה.
3
ג הצהרה על-פי צו איסור הלבנת הון )יש לחתום על הצהרה זו ולצרף ת.ז במקרה של תשלום שנתי החל מ-000,20)₪
אני החתום מטה מצהיר בזאת כי אני פועל בעבור עצמי ומתחייב להודיע למבטח אם אפעל בעבור אחר.
תאריך חתימת המועמד לביטוח
לתושבי חוץ ניתן לצרף דרכון. 3
5
ו זיהוי המבוטח כאשר סכום הפדיון המבוקש גבוה מ-000,500₪
אני מאשר בזה כי ביום הופיע בפניי נושא ת.ז
המוכר לי אישית הציג בפניי את תעודת הזהות שלו וזיהיתי אותו לצורך קבלת סכום הפדיון המבוקש.
במידה וחשבון הבנק ממנו בוצעו ההפקדות הנו חשבון הבנק אליו המבוטח מבקש להעביר את הכספים, לא ידרש אישור נוסף. 5 שם מבצע הזיהוי: סוכן/עו"ד/קבלת קהל )נא סמן בעיגול( חתימת מבצע הזיהוי:

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה לתשלום חד פעמי בתום תקופת הביטוח - השקעה וחיסכון?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה לתשלום חד פעמי בתום תקופת הביטוח – השקעה וחיסכון, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה לתשלום חד פעמי בתום תקופת הביטוח – השקעה וחיסכון. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה לתשלום חד פעמי בתום תקופת הביטוח – השקעה וחיסכון.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה לתשלום חד פעמי בתום תקופת הביטוח - השקעה וחיסכון

פקס: 03-7547100
כתובת לשליחת מכתבים: אבא הלל 3 ת.ד. 1951 רמת גן
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: חברות ביטוח, ביטוח הראל, חיסכון והשקעה
טופס קל » חברות ביטוח » ביטוח הראל » חיסכון והשקעה » טופס בקשה לתשלום חד פעמי בתום תקופת הביטוח – השקעה וחיסכון

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה לתשלום חד פעמי בתום תקופת הביטוח - השקעה וחיסכון להורדה

דילוג לתוכן