טופס בקשה של מועמד / ת להשתלמות להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה של מועמד / ת להשתלמות. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה של מועמד / ת להשתלמות להדפסה

מה זה טופס בקשה של מועמד / ת להשתלמות?

שם הטופס: טופס נציבות שירות המדינה - הדרכה ולמידה - בקשה של מועמד/ת להשתלמות

מטרת הטופס: בקשה להשתלמות מעל שלושה ימים בהתאם לפרק 52 בתקנות הקרב.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי המועמד/ת: פרטים אישיים כגון שם משפחה, שם פרטי, מספר תעודת זהות, תאריך לידה, פרטי יצירת קשר.
2. פרטי ההשתלמות המבוקשת: משך ההשתלמות, תאריכי התחלה וסיום, מספר השעות, מקום ההשתלמות, תכנית ההשתלמות ופרטים כספיים כמו סכום המלגה והוצאות נוספות.
3. תיאור התפקיד בעיסוק הנוכחי, כולל מידע על התפקיד הנוכחי בשירות המדינה.
4. השכלה: פרטים אודות ההשכלה היסודית/תיבונית/בגרות אקדמאית אחרת.
5. השתלמויות אחרונות קודמות מעל 40 שעות.
6. התחייבות העובד/ת לשרת בשירות מדינת ישראל לאחר סיום ההשתלמות, כולל החזרת מענק ההשתלמות אם יתרם הוא יחסית למדד המחירים לצרכן לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
7. חוות דעת הממונה הישיר/המידת החשיבות של ההשתלמות לתפקוד העובד/ת.
8. פרטי החופשה וההשתלמות לזכות העובד/ת לפי החוק.
9. המלצת/אישור האחראי/ת להדרכה או הממונה על ההדרכה.
10. החלטת ועדת ההדרכה המשרדית.
11. החלטה בנוגע למענק, היעדרות בשכר, מענק השתלמות, אש"ל, נסיעות וימי היעדרות לצורך בחינות.

טופס זה משמש לבקשת השתלמות בשירות המדינה ודורש מילוי פרטים אישיים, מידע אודות ההשתלמות, פרטי ההשכלה והשתלמויות קודמות, התחייבות לשרות והחלטות רשות ההדרכה המשרדית.

טופס בקשה של מועמד / ת להשתלמות חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה של מועמד / ת להשתלמות מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשה של מועמד / ת להשתלמות הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה של מועמד / ת להשתלמות להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

מדינת ישראל
בקשה של מועמד/ת להשתלמות
יוגש ב-4 עותקים ו לפי פרק 52 בתקשי"ר
מיועד להשתלמות מעל שלושה ימים
חלק א - בקשת המועמד/ת
1.פרטי המועמד/ת
שם משפחה שם פרטי מספר זהות תאריך לידה טלפון בבית דוא"ל
שנה חודש יום

ס"ב

טלפון מספר פקס כתובת מגורים
בעבודה
המשרד/יחידת מקום
סמך
רחוב_____________ מס' בית_____ יישוב______________
2 .פרטי ההשתלמות המבוקשת
משך ההשתלמות תאריך תחילה תאריך סיום
בשעות
המוסד מארגן מקום ההשתלמות
ההשתלמות
שם ההשתלמות
שנה חודש יום

שנה חודש יום

מצ"ב תכנית מטרת ההשתלמות פירוט: כספית סכום המלגה, זמן היעדרות מעבודה והוצאות נוספות
ההשלמות ועלותה
3 .תיאור התפקיד בעיסוק הנוכחי (בסיוע משאבי אנוש)
מס' תחילת השירות
הכפיפים
דרגת המשרה חלקיות
בתקן
תואר משרה
בתקן
בממשלה_______ במשרד_________
מעמד
… קבוע … חוזה … ארעי
תיאור התפקיד__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
4 .השכלה
פרטי ההשכלה יסודית/תיבונית/בגרות אקדמאית אחרת הערות
שם המוסד
מגמה/חוג
תעודה/תואר
מס' שנות לימוד
תאריך סיום
5 .השתלמויות אחרונות קודמות מעל 40 שעות
תאריך סיום ימים/שעות ע"ח שנת ההשתלמות
שנה חודש יום עבודה
שם ההשתלמות המוסד המבצע משך שעות מקום

6 .התחייבות העובד/ת
(כולל משכורת, שכר לימוד, אש"ל והוצאות אחרות). אתמנה לה כחוק, אחרי תום ההשתלמות, תקופה המתאימה לסכום המענק שאושר לי ועל-פי הוראות התקשי"ר בנדון א. עם קבלת מענק ההשתלמות הנני מתחייב/ת לשרת בשירות מדינת ישראל, במשרתי הנוכחית או בכל משרה אחרת אשר
ב. אם אעזוב את שירות מדינת ישראל לפני תום התקופה שאני חייב/ת לשרת, או אפסיק את השתלמותי לפני סיומה, הנני
לתקופת השירות שהיה עלי להמשיך לשרת לאחר תום ההשתלמות. מתחייב/ת להחזיר לאוצר מדינת ישראל את מענק ההשתלמות לפי מוגדר בפסקה 141.52 בתקשי"ר, או חלק ממנו יחסית
ההתחייבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ג. ידוע לי כי התקופה שעלי לשרת על-פי ההוראות, היא במקביל למענק, כמוגדר בפסקה 142.52 בתקשי"ר. החזרת סכומי
תאריך____/______/____ חתימת העובד______________________
1 (ע/ח)(12/14) 2635 מדףחלק ב - הערות ואישורים של המשרד/יח' סמך
7 .חוות דעת הממונה הישיר/ה
מידת החשיבות של ההשתלמות לתפקוד העובד/ת: … חיונית ביותר … חיונית … רצויה … אפשרית … לא חיונית
ההשתלמות רלבנטית לתפקוד העובד/ת … כן … לא … בהתאם למסלול הקידום
פרט במה:____________________________________________________________________________________________
תאריך______/____/____ שם ותואר התפקיד_______________________ חתימה_____________
8 .למילוי ע"י יח' משאבי אנוש, לגבי פרטי העובד/ת
א. מס' ימי חופשה צבורים לזכות העובד/ת_________ ב. ימי השתלמות צבורים לזכות העובד/ת עפ"י פרק 51 בתקשי"ר________
תאריך___/_____/____ שם הממונה על משאבי אנוש_________________ חתימה______________
9 המלצת/אישור האחראי/ת להדרכה או הממונה על ההדרכה
… מאשר/ת (פרט בסעיף 10 … (קורס פנימי … קורס חיצוני
… ממליץ/ה … לא ממליץ/ה … לא חייב במס … חייב במס
… מועבר לוועדת הדרכה
הערות______________________________________________________________________________________________
תאריך_____/_____/____ שם האחראי/ת____________________ חתימה_______________
10 .החלטת ועדת ההדרכה המשרדית
… הבקשה נדחתה … הבקשה אושרה
הערות_______________________________________________________________________________________________
11.החלטה
… אושר מענק כדלקמן:
היעדרות בשכר: …_________שעות בשבוע … _________
מענק השתלמות: %_________באופן יחסי/לא באופן יחסי לחלקיות המשרה/סכום_______________________
אש"ל: …
נסיעות: …
ימי היעדרות לצורך בחינות: …
הערות________________________________________________________________________________
שם וחתימות חברי הוועדה המאשרת:
יושב/ת ראש ועדת ההדרכה אישור החשבות __________________ ________________ ____________ __________________
עיבוד נתונים: לאחר אישור הבקשה ימולא חלק זה על-ידי המשרד (חלק זה מיועד למיכון)
סמל
תזכורת
סמל תאריך סיום הקורס סמל הקורס
משרד
סמל משך מספר זהות
הלימוד
סכום המענק
שנה חודש יום 0 3 0

ס"ב

תפוצה (אם אושרה ההשתלמות):
… יחידת ההדרכה … יח' משאבי אנוש/אמרכלות … לעובד/ת … למבצע/ת הקורס
2

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה של מועמד / ת להשתלמות?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה של מועמד / ת להשתלמות, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה של מועמד / ת להשתלמות. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה של מועמד / ת להשתלמות.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה של מועמד / ת להשתלמות

פקס: 074-7699588
כתובת לשליחת מכתבים: רחוב קפלן 3, קריית בן גוריון, ת"ד 34076, ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » יחידות ממשלתיות » נציבות שירות המדינה » הדרכה ולמידה » טופס בקשה של מועמד / ת להשתלמות

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה של מועמד / ת להשתלמות להורדה

דילוג לתוכן