טופס בקשת בית ספר לקבלת הכרה להכשרת מדריכים בספורט להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשת בית ספר לקבלת הכרה להכשרת מדריכים בספורט. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשת בית ספר לקבלת הכרה להכשרת מדריכים בספורט להדפסה

מה זה טופס בקשת בית ספר לקבלת הכרה להכשרת מדריכים בספורט?

טופס: בקשת בית ספר לקבלת הכרה להכשרת מדריכים בספורט

מטרת הטופס:
הטופס משמש לבקשת בית ספר לקבלת הכרה ממשרד התרבות והספורט להכשרת מדריכים בספורט. הוא משמש גם לניהול ורישום נוכחות תלמידים במהלך הקורס ולרישום שעות לימוד ביומן השיעורים.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי המוסד (שם המוסד וכת

צילום מסך טופס בקשת בית ספר לקבלת הכרה להכשרת מדריכים בספורט טופס מקוון

טופס בקשת בית ספר לקבלת הכרה להכשרת מדריכים בספורט חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשת בית ספר לקבלת הכרה להכשרת מדריכים בספורט הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשת בית ספר לקבלת הכרה להכשרת מדריכים בספורט להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

עמוד | 1

יומן קורסים
להכשרת מדריכים/מאמנים

שם המוסד:
כתובת המוסד:
שם הקורס:
תאריך פתיחת הקורס:
תאריך סיום משוער:
שם מנהל בית הספר:
מרכז הקורס:
מקום הקורס )מעשי(:
משרד התרבות והספורט
מינהל הספורטעמוד | 2עמוד | 3
שלים, חשוון תש"ע, אוקטובר 2009
תוכן העניינים
עמוד
אישור ההכרה שניתן למוסד לקורס זה 3
רשימת תלמידי הקורס 4
תוכנית מפורטת של הקורס )ימים, תאריכים, שעות, נושאים( 5
נוהל רישום ביומן קורס 6
רשימת סגל הוראה והדרכה 7
סיכום נוכחות 8
יומן השיעורים 18
ריכוז ציונים לזכאות לקבלת תעודה 33עמוד | 4
אישור ההכרה שניתן למוסד לקורס זה
)נא להדביק צילום האישור(עמוד | 5

רשימת תלמידי הקורס
)נא להדביק טופס ממוחשב(עמוד | 6
תוכנית מפורטת של הקורס )ימים, תאריכים, שעות, נושאים(
)נא להדביק טופס ממוחשב(עמוד | 7

נוהל רישום ביומן קורס
1 .רקע:
יומן הכיתה הוא מסמך רשמי לקיום פעילות קורס להכשרת מדריכים / מאמנים בספורט.
מטרה: לאפשר מעקב ובקרה על ביצוע תוכנית הלימודים, רישום נוכחות תלמידים וכד'.
חובה להקפיד על מילוי קפדני ואמין של היומן.
היומן יימצא בידי המורה במהלך הלימודים או במקום שמור אצל רכז הקורס במוסד.
היומן יהיה נגיש בכל עת לעיונם של הנציגים הרשמיים של מינהל הספורט במשרד התרבות
והספורט.
2 .רישום נוכחות:
רישום נוכחות התלמידים ביומן מהווה אסמכתא להרשמה ללימודים, להשתתפות סדירה, לבחינות גמר
ולהוצאת תעודה לזכאים.
1.2 המורה יסמן ביומן, לכל שיעור במשבצת המתאימה, את התלמידים הנוכחים והחסרים בעת
הבדיקה. בשיעור שלו יש לבדוק נוכחות מיד עם התחלת השיעור ובסיומו. סימן נוכחות הוא  ,
סימן החיסור הוא -, סימן האיחור +.
2.2 תיקון רישום ביומן ייעשה ע"י מורה הכיתה ובחתימתו בלבד. אין לתקן באמצעות מחיקה
)לדוגמה: טיפקס(.
3 .רישום שעות לימוד:
רישום שעות לימוד ביומן מהווה אסמכתא לאישורים על לימודים והגשה לבחינות. לכן יש חשיבות רבה
לרישום מדויק, אמין וקפדני של השעות.
1.3 לכל מקצוע יהיה דף נפרד. כותרת הדף תהיה בדיוק לפי שם המקצוע הרשום באוגדן מערכת
השעות.
2.3 רישום השעות ביומן ייעשה אך ורק על ידי המורה. יש לרשום רק את השעות שניתנו בפועל,
בכיתה או במתקן המעשי.
האחריות לניהול ובדיקת היומן ולהימצאותו בכל עת חלה על מנהל המוסדעמוד | 8
רשימת סגל הוראה והדרכה
לקורס ____________________________
שם המורה מקצוע הלימוד אושר ע"י מנהל הספורט
שם מנהל המוסד: ____________________________________ עמוד | 9
חתימת מנהל המוסד: _________________________________
עמוד | 10
נבדק על ידי מרכז הקורס/מגמה __________________________________ בתאריך __________________________________________
סיכום נוכחות סיכום

מס'
מפגש
היעדרות ימי כ" סה נוכחות
מס' שם התלמיד/ה תאריך

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

עמוד | 11
נבדק על ידי מרכז הקורס/מגמה __________________________________ בתאריך __________________________________________
סיכום נוכחות סיכום

מס'
מפגש
היעדרות ימי כ" סה נוכחות
מס' שם התלמיד/ה תאריך

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
עמוד | 12

נבדק על ידי מרכז הקורס/מגמה __________________________________ בתאריך __________________________________________
סיכום נוכחות סיכום

מס'
מפגש
היעדרות ימי כ" סה נוכחות
מס' שם התלמיד/ה תאריך

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

עמוד | 13
נבדק על ידי מרכז הקורס/מגמה __________________________________ בתאריך __________________________________________
סיכום נוכחות סיכום

מס'
מפגש
היעדרות ימי כ" סה נוכחות
מס' שם התלמיד/ה תאריך

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
עמוד | 14

נבדק על ידי מרכז הקורס/מגמה __________________________________ בתאריך __________________________________________
סיכום נוכחות סיכום

מס'
מפגש
היעדרות ימי כ" סה נוכחות
מס' שם התלמיד/ה תאריך

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

עמוד | 15
נבדק על ידי מרכז הקורס/מגמה __________________________________ בתאריך __________________________________________
סיכום נוכחות סיכום

מס'
מפגש
היעדרות ימי כ" סה נוכחות
מס' שם התלמיד/ה תאריך

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
עמוד | 16

נבדק על ידי מרכז הקורס/מגמה __________________________________ בתאריך __________________________________________
סיכום נוכחות סיכום

מס'
מפגש
היעדרות ימי כ" סה נוכחות
מס' שם התלמיד/ה תאריך

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

עמוד | 17
נבדק על ידי מרכז הקורס/מגמה __________________________________ בתאריך __________________________________________
סיכום נוכחות סיכום

מס'
מפגש
היעדרות ימי כ" סה נוכחות
מס' שם התלמיד/ה תאריך

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
עמוד | 18
סיכום נוכחות סיכום
'מס מפגש נוכחות סה" כ ימי היעדרות תאריך ה/התלמיד שם' מס 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 עמוד | 19
נבדק על ידי מרכז הקורס/מגמה __________________________________ בתאריך __________________________________________
עמוד | 20
סיכום נוכחות סיכום
'מס מפגש נוכחות סה" כ ימי היעדרות תאריך ה/התלמיד שם' מס 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 עמוד | 21
נבדק על ידי מרכז הקורס/מגמה __________________________________ בתאריך __________________________________________
עמוד | 22
יומן השעורים )ימולא בכל מקצוע בדף נפרד(
מקצוע: ________________________________________________________________________
שם המורה: 1 ______________________________.2 ____________________________________.
סה"כ שעות מקצוע על-פי תוכנית הלימודים _____________
מס'
סד'
תאריך נושא השיעור מס'
שעות
חתימת המורה הערותעמוד | 23
סה"כ
עמוד | 24
יומן השעורים )ימולא בכל מקצוע בדף נפרד(
מקצוע: ________________________________________________________________________
שם המורה: 1 ______________________________.2 ____________________________________.
סה"כ שעות מקצוע על-פי תוכנית הלימודים _____________
מס'
סד'
תאריך נושא השיעור מס'
שעות
חתימת המורה הערותעמוד | 25
סה"כ
עמוד | 26
יומן השעורים )ימולא בכל מקצוע בדף נפרד(
מקצוע: ________________________________________________________________________
שם המורה: 1 ______________________________.2 ____________________________________.
סה"כ שעות מקצוע על-פי תוכנית הלימודים _____________
מס'
סד'
תאריך נושא השיעור מס'
שעות
חתימת המורה הערותעמוד | 27
סה"כ
עמוד | 28
יומן השעורים )ימולא בכל מקצוע בדף נפרד(
מקצוע: ________________________________________________________________________
שם המורה: 1 ______________________________.2 ____________________________________.
סה"כ שעות מקצוע על-פי תוכנית הלימודים _____________
מס'
סד'
תאריך נושא השיעור מס'
שעות
חתימת המורה הערותעמוד | 29
סה"כ
עמוד | 30
יומן השעורים )ימולא בכל מקצוע בדף נפרד(
מקצוע: ________________________________________________________________________
שם המורה: 1 ______________________________.2 ____________________________________.
סה"כ שעות מקצוע על-פי תוכנית הלימודים _____________
מס'
סד'
תאריך נושא השיעור מס'
שעות
חתימת המורה הערותעמוד | 31
סה"כ
עמוד | 32
יומן השעורים )ימולא בכל מקצוע בדף נפרד(
מקצוע: ________________________________________________________________________
שם המורה: 1 ______________________________.2 ____________________________________.
סה"כ שעות מקצוע על-פי תוכנית הלימודים _____________
מס'
סד'
תאריך נושא השיעור מס'
שעות
חתימת המורה הערותעמוד | 33
סה"כ
עמוד | 34
יומן השעורים )ימולא בכל מקצוע בדף נפרד(
מקצוע: ________________________________________________________________________
שם המורה: 1 ______________________________.2 ____________________________________.
סה"כ שעות מקצוע על-פי תוכנית הלימודים _____________
מס'
סד'
תאריך נושא השיעור מס'
שעות
חתימת המורה הערותעמוד | 35
סה"כ
עמוד | 36
יומן השעורים )ימולא בכל מקצוע בדף נפרד(
מקצוע: ________________________________________________________________________
שם המורה: 1 ______________________________.2 ____________________________________.
סה"כ שעות מקצוע על-פי תוכנית הלימודים _____________
מס'
סד'
תאריך נושא השיעור מס'
שעות
חתימת המורה הערותעמוד | 37
סה"כ
עמוד | 38
יומן השעורים )ימולא בכל מקצוע בדף נפרד(
מקצוע: ________________________________________________________________________
שם המורה: 1 ______________________________.2 ____________________________________.
סה"כ שעות מקצוע על-פי תוכנית הלימודים _____________
מס'
סד'
תאריך נושא השיעור מס'
שעות
חתימת המורה הערותעמוד | 39
סה"כ
עמוד | 40
יומן השעורים )ימולא בכל מקצוע בדף נפרד(
מקצוע: ________________________________________________________________________
שם המורה: 1 ______________________________.2 ____________________________________.
סה"כ שעות מקצוע על-פי תוכנית הלימודים _____________
מס'
סד'
תאריך נושא השיעור מס'
שעות
חתימת המורה הערותעמוד | 41
סה"כ
עמוד | 42
יומן השעורים )ימולא בכל מקצוע בדף נפרד(
מקצוע: ________________________________________________________________________
שם המורה: 1 ______________________________.2 ____________________________________.
סה"כ שעות מקצוע על-פי תוכנית הלימודים _____________
מס'
סד'
תאריך נושא השיעור מס'
שעות
חתימת המורה הערותעמוד | 43
סה"כ
עמוד | 44
יומן השעורים )ימולא בכל מקצוע בדף נפרד(
מקצוע: ________________________________________________________________________
שם המורה: 1 ______________________________.2 ____________________________________.
סה"כ שעות מקצוע על-פי תוכנית הלימודים _____________
מס'
סד'
תאריך נושא השיעור מס'
שעות
חתימת המורה הערותעמוד | 45
סה"כ
עמוד | 46
יומן השעורים )ימולא בכל מקצוע בדף נפרד(
מקצוע: ________________________________________________________________________
שם המורה: 1 ______________________________.2 ____________________________________.
סה"כ שעות מקצוע על-פי תוכנית הלימודים _____________
מס'
סד'
תאריך נושא השיעור מס'
שעות
חתימת המורה הערותעמוד | 47
סה"כ
עמוד | 48
יומן השעורים )ימולא בכל מקצוע בדף נפרד(
מקצוע: ________________________________________________________________________
שם המורה: 1 ______________________________.2 ____________________________________.
סה"כ שעות מקצוע על-פי תוכנית הלימודים _____________
מס'
סד'
תאריך נושא השיעור מס'
שעות
חתימת המורה הערותעמוד | 49
סה"כ
עמוד | 50
יומן השעורים )ימולא בכל מקצוע בדף נפרד(
מקצוע: ________________________________________________________________________
שם המורה: 1 ______________________________.2 ____________________________________.
סה"כ שעות מקצוע על-פי תוכנית הלימודים _____________
מס'
סד'
תאריך נושא השיעור מס'
שעות
חתימת המורה הערותעמוד | 51
סה"כ
עמוד | 52
ריכוז ציונים לזכאות לקבלת תעודה
נא להדביק כאן את הרשימהעמוד | 53

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשת בית ספר לקבלת הכרה להכשרת מדריכים בספורט?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשת בית ספר לקבלת הכרה להכשרת מדריכים בספורט, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשת בית ספר לקבלת הכרה להכשרת מדריכים בספורט. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשת בית ספר לקבלת הכרה להכשרת מדריכים בספורט.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשת בית ספר לקבלת הכרה להכשרת מדריכים בספורט

פקס: 072-3452334
כתובת לשליחת מכתבים: אגודת ספורט הפועל 2, ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » משרדים ממשלתיים » משרד התרבות והספורט » טופס בקשת בית ספר לקבלת הכרה להכשרת מדריכים בספורט

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשת בית ספר לקבלת הכרה להכשרת מדריכים בספורט להורדה

דילוג לתוכן