טופס בקשת העברה לקופת ביטוח – נספח אמיועד לעמית עצמאי או לעמית שכיר – בהתאם לטופס ההצעה שנשלח לקופה המקבלת – טופס 50 להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשת העברה לקופת ביטוח - נספח אמיועד לעמית עצמאי או לעמית שכיר - בהתאם לטופס ההצעה שנשלח לקופה המקבלת - טופס 50. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

מה זה טופס בקשת העברה לקופת ביטוח - נספח אמיועד לעמית עצמאי או לעמית שכיר - בהתאם לטופס ההצעה שנשלח לקופה המקבלת - טופס 50?

שם הטופס: טופס מגדל ביטוח - ביטוח חיים עם חיסכון - בקשת העברה לקופת ביטוח - נספח א.

מטרת הטופס: בקשת העברה של כספים מחשבון בקופת גמל אחת לחשבון בקופת גמל אחרת, בהתאם להצעה שנשלחה לקופה המקבלת.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי העמית המבקש העברה: כולל מספר זהות, שם משפחה, שם פרטי, סטטוס עמית בקופה המעבירה, כתובת מגורים ופרטים אחרים.
2. פרטי ההעברה: סכום הכספים להעברה, כספים שהופקדו בחשבון עד תאריך מסוים, מרכיבי החשבון, ומסלולי ההשקעה בהם הכספים נצברו.
3. הצהרות והסכמות: הסכמת העמית להעברת הכספים והצהרות בנוגע לסטטוסו בקופה המעבירה ולתנאים הביטוחיים הרלוונטיים.

נספחים ופרטים נוספים כוללים את שם קופת הגמל המעבירה, מספר אישור מס הכנסה של הקופה המעבירה, ופרטי האפוטרופוס אם הם רלוונטיים.

מסמך זה משמש להעברת כספים מחשבון בקופת גמל אחת לחשבון בקופת גמל אחרת, והוא כולל גם הסכמות והצהרות של העמית המבקש העברה.

טופס בקשת העברה לקופת ביטוח - נספח אמיועד לעמית עצמאי או לעמית שכיר - בהתאם לטופס ההצעה שנשלח לקופה המקבלת - טופס 50 חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשת העברה לקופת ביטוח - נספח אמיועד לעמית עצמאי או לעמית שכיר - בהתאם לטופס ההצעה שנשלח לקופה המקבלת - טופס 50 מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשת העברה לקופת ביטוח - נספח אמיועד לעמית עצמאי או לעמית שכיר - בהתאם לטופס ההצעה שנשלח לקופה המקבלת - טופס 50 הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשת העברה לקופת ביטוח - נספח אמיועד לעמית עצמאי או לעמית שכיר - בהתאם לטופס ההצעה שנשלח לקופה המקבלת - טופס 50 להורדה והדפסה - כרגע לא קיים טופס PDF.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

מספר הסוכן
475
שם המפקח
הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד
יש למלא את הטופס בעט בלבד ולא בעפרון
בקשת העברה לקופת ביטוח - נספח א'
מיועד לעמית עצמאי או לעמית שכיר - בהתאם לטופס ההצעה שנשלח לקופה המקבלת
טופס מספר 50
לכבוד:
שם הגוף המנהל של קופת הגמל המעבירה שם קופת הגמל המעבירה מספר אישור מס הכנסה של הקופה המעבירה
בקשה להעברת כספים למגדל חברה לביטוח בע"מ
מצ"ב בקשתו של העמית, שפרטיו מפורטים להלן, להעברת כספים מחשבונו אצלכם, כמפורט להלן.
בהמשך לבקשה, אנו מתחייבים בזאת בהתחייבות בלתי חוזרת לקבל את הכספים ולשאת באחריות הביטוחית לגבי העמית, בכפוף לאמור בטופס לעניין
הכיסוי הביטוחי בקופת גמל מקבלת החל במועד הקובע*, כהגדרתו בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(העברת כספים בין קופות גמל),
התשס"ח - 2008) להלן "המועד הקובע" ו-"התקנות" בהתאמה).
בהעברה מקופת גמל שאינה קרן חדשה זכאית לקרן חדשה זכאית - הסכום המרבי שניתן להעביר לפי תקנה 2) ד) (1 (לתקנות, (להלן: ”הסכום המירבי“) בעד
כל שנת ותק בקופה המעבירה, הוא שקלים בלבד
לכל מונח במסמך זה תהא המשמעות הנודעת לו בתקנות, אלא אם כן נקבע בו במפורש אחרת.
א. פרטי העמית
מספר זהות שם משפחה שם פרטי סטטוס עמית בקופה המעבירה
עמית פעיל עמית לא פעיל
יישוב כתובת מגורים (רחוב) מס' בית מס' דירה ת"ד מיקוד
ב. בקשת העברה
1 .לגבי עמית הרוכש כיסויים ביטוחיים במסגרת קופה מקבלת
אני הח"מ מצהיר כי קיבלתי את התנאים לעניין הכיסוי הביטוחי במגדל חברה לביטוח בע"מ וכי הוסברו לי תנאים אלה, ככל שנקבעו תנאים כאמור.
חתימת
האפוטרופוס
(עמית נתון
לאפוטרופסות)
שם האפוטרופוס
חתימת
העמית
2 .אני מבקש להעביר את:
מלוא הכספים
הסכום להעברה או שיעור של מתוך הסכומים שנצברו לזכותי בחשבון
סכום הכספים שהופקדו בחשבון עד יום /החל מיום
שנצברו לזכותי
בכל מרכיבי החשבון במרכיב התגמולים במרכיב הפיצויים
במסלול השקעה
כל מסלולי ההשקעה
מסלול או מסלולי ההשקעה מהם העמית ירצה להעביר את הכספים שנצברו לזכותו
בחשבון מס' (מס' החשבון בקופת הגמל המעבירה) בקופת הגמל (שם קופת הגמל המעבירה)
לחשבון מס' (מס' החשבון בקופת הגמל המקבלת) במגדל חברה לביטוח בע"מ שהיא:
קופת גמל לתגמולים שהיא קופת ביטוח
קופת גמל אישית לפיצויים שהיא קופת ביטוח
קופת גמל לקצבה שהיא קופת ביטוח
ולאחר שקראתי בעיון את התנאים שנקבעו לעניין הכיסוי הביטוחי בקופת הגמל המקבלת והוסברו לי תנאים אלה היטב, ככל שנקבעו תנאים כאמור.
^
3161
i#k
קוד מסמך: 1770 עמוד 1 מתוך 2 דפים 011770500102220921
)90. 1202 הר ודהמ (100111010 ט ''קמב. בקשת העברה - המשך
לידיעתך, ברירת המחדל להעברת הכספים, במידה שלא ציינת את סך היתרה שתועבר לקופה המקבלת, מרכיבי החשבון שמהם יועברו הכספים או את מסלולי
ההשקעה שמהם תרצה להעביר את הכספים, היא העברת מלוא הכספים שנצברו בחשבונך בקופה המעבירה, בכל מרכיבי החשבון ובכל מסלולי ההשקעה.
להעביר למספר חשבון של הקופה המקבלת 93/21000 סניף מס' 800 בנק 10.
ג. הצהרות העמית
1 .אני נותן בזה את הסכמתי לכך שתמסרו את כל הפרטים, הנתונים והמסמכים שיש לכם לגביי, ובכלל זה פירוט בדבר התנאים או הסייגים שנקבעו לגבי בקופה המעבירה
לעניין הכיסוי הביטוחי לסיכוני מוות או הכיסוי הביטוחי לסיכוני נכות - ככל שנקבעו, ואשר נדרשים לפי הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר לפי סעיף
23) ד) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה - 2005 , למגדל חברה לביטוח בע"מ.
2 .ידוע לי כי במועד הקובע ואילך תהיו פטורים מלשלם לי כל תשלום שהוא, לרבות בשל חבות ביטוחית, הנובע מהכספים שהועברו לקופת הגמל המקבלת.
3 .אני מצהיר, כי למיטב ידיעתי, במועד חתימתי על בקשת העברה זו מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן:
א. לא קיים צו עיקול על חשבוני בקופה המעבירה במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל.
ב. לא קיים שעבוד שנעשה כדין על חשבוני בקופה המעבירה במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל.
ג. לא קיימת בחשבוני בקופה המעבירה יתרת חוב בשל הלוואה שטרם נפרעה במלואה.
ד. לא התחלתי לקבל קצבת זקנה בקופה המעבירה בגין הסכום להעברה.
ה. לא הגשתי בקשה לקבלת קצבת נכות בקופה המעבירה שעודה תלויה ועומדת ולא אושרה זכאותי לקבל קצבת נכות מהקופה המעבירה שטרם פקעה.
ידוע לי כי ככל שמתקיימים לגביי במועד חתימתי על בקשת העברה זו ועד למועד ההעברה אחד מהתנאים האמורים, תבוטל בקשת ההעברה ולא תבוצע העברת
כספים לקופה המקבלת.
4 .לגבי עמית פעיל* בלבד:
ידוע לי כי בקשתי האמורה מותנית בכך שלא יחלפו למעלה מ- 120 ימים ממועד הגשת הבקשה ועד למועד שבו יופקדו בשלי לראשונה בקופה המקבלת כספים, אלא אם כן
אודיע, לקופה המקבלת כי לא יופקדו בשלי כספים בקופה המקבלת. כמו כן ידוע לי כי אם אודיע כאמור, איחשב לעניין המועד הקובע כעמית לא פעיל.
אני מבקש כבר עכשיו להודיע, כי לא יופקדו בשלי כספים לקופה המקבלת.
חתימת
האפוטרופוס
(עמית נתון
לאפוטרופסות)
שם האפוטרופוס
חתימת
העמית
5 .חתימתי על בקשה זו נעשית לאחר שקראתי אותה בעיון ותוכנה הוסבר לי היטב, ולאחר ששקלתי את האמור בה וגמרתי אומר להתחייב בה.
לידיעתך, בקשת העברה זו ניתנת לביטול ובלבד שהכספים טרם הועברו. ביטול ייעשה על-ידי חתימה על טופס הודעת ביטול והעברתו לקופה המעבירה (הקופה ממנה
מועברים הכספים). העברת הטופס אפשרית, בין היתר, בפקס, בדואר או בדוא"ל.
ולראיה באנו על החתום:
חתימת
תאריך שם העמית העמית
חתימת
האפוטרופוס
(עמית נתון
לאפוטרופסות)
שם האפוטרופוס
* כהגדרתם בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (העברת כספים בין קופות גמל) התשס“ח - 2008.
^
3161
i-k
קוד מסמך: 1770 עמוד 2 מתוך 2 דפים 011770500202220921
)90. 1202 הר ודהמ (100111010 ט ''קמ

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשת העברה לקופת ביטוח - נספח אמיועד לעמית עצמאי או לעמית שכיר - בהתאם לטופס ההצעה שנשלח לקופה המקבלת - טופס 50?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשת העברה לקופת ביטוח – נספח אמיועד לעמית עצמאי או לעמית שכיר – בהתאם לטופס ההצעה שנשלח לקופה המקבלת – טופס 50, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשת העברה לקופת ביטוח – נספח אמיועד לעמית עצמאי או לעמית שכיר – בהתאם לטופס ההצעה שנשלח לקופה המקבלת – טופס 50. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשת העברה לקופת ביטוח – נספח אמיועד לעמית עצמאי או לעמית שכיר – בהתאם לטופס ההצעה שנשלח לקופה המקבלת – טופס 50.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשת העברה לקופת ביטוח - נספח אמיועד לעמית עצמאי או לעמית שכיר - בהתאם לטופס ההצעה שנשלח לקופה המקבלת - טופס 50

פקס: 03-9201020
כתובת לשליחת מכתבים: רח’ היצירה 2, קריית אריה פ"ת, ת.ד. 3063
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » חברות ביטוח » מגדל ביטוח » ביטוח חיים עם חיסכון » טופס בקשת העברה לקופת ביטוח – נספח אמיועד לעמית עצמאי או לעמית שכיר – בהתאם לטופס ההצעה שנשלח לקופה המקבלת – טופס 50

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשת העברה לקופת ביטוח - נספח אמיועד לעמית עצמאי או לעמית שכיר - בהתאם לטופס ההצעה שנשלח לקופה המקבלת - טופס 50 להורדה

דילוג לתוכן