טופס בקשת העברה לקופת גמל להשקעה 3242 להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשת העברה לקופת גמל להשקעה 3242. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשת העברה לקופת גמל להשקעה 3242 להדפסה

מה זה טופס בקשת העברה לקופת גמל להשקעה 3242?

שם הטופס: טופס בקשת העברה לקופת גמל להשקעה – מנורה מבטחים

מטרת הטופס:
הטופס מיועד לבקשת העברת כספים מחשבון בקופת גמל אחת לחשבון בקופת גמל אחרת להשקעה, ובו ניתן לציין את הסכום, מרכיבי החשבון, ומסלולי ההשקעה לכספים המועברים.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי הקופה המעבירה: שם הקופה, שם העמית בקופה, מס׳ תעודת זהות, כתובת, טלפון, ומס׳ חשבון העמית.
2. מידת העמית בקופה המעבירה: ניתן לסמן אם העמית פעיל או לא פעיל בקופה המעבירה.
3. פרטי הקופה המקבלת: מספר הקופה, ומספר חשבון אחוז.
4. סכום ההעברה: ניתן לבחור באחת מהאפשרויות - מלוא הסכום או סכום מסוים באחוזים, ולציין את הסכום או את האחוז.
5. מידת השקעה במסלולי ההשקעה: ניתן לסמן באילו מסלולי ההשקעה הקיימים בקופת הגמל המקבלת מעוניין להשקיע את הכספים.
6. תוקף ההעברה: ניתן לציין את התאריך ממנו תחל ההעברה.
7. אישורים: המועד הקובע, פטור מתשלום, והסכמה להעברת מידע לקופה המקבלת.

טופס בקשת העברה לקופת גמל להשקעה 3242 חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשת העברה לקופת גמל להשקעה 3242 מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשת העברה לקופת גמל להשקעה 3242 הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשת העברה לקופת גמל להשקעה 3242 להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
www.menoramivt.co.il * 2000 5213603 גן רמת, 3507 .ד.ת
17.5.2023 :עדכון תאריך
3242
לכבוד הקופה המעבירה
שם קופת הגמל המעבירה )להלן: הקופה המעבירה( שם הגוף המנהל של קופת הגמל המעבירה מס׳ הקופה במס הכנסה
מאת העמית בקופה המעבירה
שם העמית מס׳ תעודת זהות מלא כתובת טלפון מס׳ חשבון העמית
מעמד העמית בקופה המעבירה:  עמית פעיל  עמית לא פעיל
קופה מספר מ“ה קופות גמל – בנק לאומי מספר חשבון אחוז
______% 10-800-216361/08 כללי להשקעה גמל מבטחים מנורה 8675 
 8678 מנורה מבטחים גמל להשקעה אג"ח 06/216362-800-10______%
 8683 מנורה מבטחים גמל להשקעה פאסיבי - מדדי מניות 04/216363-800-10______%
%______ 02/216364-800-10 מניות מנורה מבטחים גמל להשקעה פאסיבי - מדדי אג"ח עד %25 במדדי  8684
 8693 מנורה מבטחים גמל להשקעה שיקלי טווח קצר 00/216365-800-10______%
 8716 מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול הלכה 98/216366-800-10______%
 13353 מנורה מבטחים גמל להשקעה מדדי מניות חו"ל - פאסיבי 78/296007-800-10______%
 13354 מנורה מבטחים גמל להשקעה חו"ל 16/215253-800-10______%
______% 10-800-215265/09 S&P500 מדד מחקה להשקעה גמל מבטחים מנורה 13874 
 14678 מנורה מבטחים קופת גמל להשקעה כללי פאסיבי 88/218349-800-10______%
סה"כ %100
הנדון: בקשה להעברת כספים לקופה המקבלת
בקשת העברה
הקופה המקבלת
מצ”ב בקשתו של העמית להעברת כספים מחשבונו אצלכם, כמפורט להלן. בהמשך לבקשה, אנו מתחייבים בזאת בהתחייבות בלתי חוזרת לקבל את
כספי העמית. לכל מונח במסמך זה תהא המשמעות הנודעת לו בתקנות, אלא אם כן נקבע בו במפורש אחרת.
טופס בקשת העברה לקופת גמל להשקעה – מנורה מבטחים
1 .אני מבקש להעביר מחשבוני בקופה המעבירה את:
 מלוא הסכום  / ______%  ₪ _____________  מתוך הכספים שהופקדו עד יום __________ /  החל מיום _________.
במסלול השקעה:  בכל מסלולי ההשקעה  במסלול ___________________ מ"ה__________________ .
לידיעתך, ברירת המחדל להעברת הכספים במידה שלא ציינת את סך היתרה שתועבר לקופה המקבלת, מרכיבי החשבון שמהם יועברו הכספים או
את מסלולי ההשקעה שמהם תרצה להעביר את הכספים, היא העברת מלוא הכספים שנצברו בחשבונך בקופה המעבירה, בכל מרכיבי החשבון ובכל
מסלולי ההשקעה.
2 .אני נותן בזה את הסכמתי לכך שתמסרו את כל הפרטים, הנתונים והמסמכים שיש לכם לגביי, ונדרשים לפי הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון
במשרד האוצר לפי סעיף 32(ד( לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה-2005 ,לקופה המקבלת.
3 .ידוע לי כי החל במועד הקובע ואילך תהיו פטורים מלשלם לי כל תשלום שהוא, הנובע מהכספים שהועברו לקופה המקבלת.
4 .אני מצהיר, כי למיטב ידיעתי, במועד חתימתי על בקשת העברה זו מתקיימים ביחס לחשבוני בקופה המעבירה כל התנאים המפורטים להלן:
• לא קיים צו עיקול או שיעבוד שנעשה כדין על חשבוני במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל;
• לא קיימת בחשבוני יתרת חוב בשל הלוואה שטרם נפרעה במלואה;
ידוע לי כי ככל שמתקיימים לגביי במועד חתימתי על בקשת העברה זו ועד למועד ההעברה אחד מהתנאים האמורים, תבוטל בקשת ההעברה ולא
תבוצע העברת כספים לקופה המקבלת.
מספר חשבון העמית בקופה המקבלת ___________________________מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
www.menoramivt.co.il * 2000 5213603 גן רמת, 3507 .ד.ת
17.5.2023 :עדכון תאריך
3242
לידיעתך, בקשת העברה זו ניתנת לביטול ובלבד שהכספים טרם הועברו. ביטול ייעשה על-ידי חתימה על טופס הודעת ביטול והעברתו לקופה המעבירה
)הקופה ממנה מועברים הכספים(. העברת הטופס אפשרית, בין היתר, בפקס, בדואר או בדוא”ל.
ולראיה באתי על החתום:
חתימת העמית ___________________
תאריך ________________ ולגבי עמית נתון לאפוטרופסות - שם האפוטרופוס וחתימתו __________________________
5 .לגבי עמית-שכיר פעיל בלבד ידוע לי כי בקשתי האמורה מותנית בכך שלא יחלפו למעלה מ-120 ימים ממועד הגשת הבקשה ועד למועד שבו יופקדו
בשלי לראשונה בקופה המקבלת כספים, אלא אם כן אודיע לגוף המנהל של הקופה המקבלת כי לא יופקדו בשלי כספים בקופה המקבלת, בתוך
התקופה האמורה. כמו כן ידוע לי כי אם אודיע כאמור, איחשב לעניין המועד הקובע כעמית לא פעיל.
 אני מבקש כבר עכשיו להודיע כי לא יופקדו בשלי כספים לקופה המקבלת בתוך 120 ימים ממועד חתימתי על בקשה זו.
חתימת העמית ___________________
ולגבי עמית נתון לאפוטרופסות - שם האפוטרופוס וחתימתו __________________________

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשת העברה לקופת גמל להשקעה 3242?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשת העברה לקופת גמל להשקעה 3242, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשת העברה לקופת גמל להשקעה 3242. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשת העברה לקופת גמל להשקעה 3242.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשת העברה לקופת גמל להשקעה 3242

פקס: 072-2238190
כתובת לשליחת מכתבים: ת.ד 927, תל אביב, מיקוד 6100802
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » חברות ביטוח » מנורה מבטחים » גמל והשתלמות » טופס בקשת העברה לקופת גמל להשקעה 3242

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשת העברה לקופת גמל להשקעה 3242 להורדה

דילוג לתוכן