טופס בקשת הצטרפות לפיקדון – "שמש עולה כל חצי שנה" להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשת הצטרפות לפיקדון - "שמש עולה כל חצי שנה". כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשת הצטרפות לפיקדון – "שמש עולה כל חצי שנה" להדפסה

מה זה טופס בקשת הצטרפות לפיקדון - "שמש עולה כל חצי שנה"?

שם הטופס: טופס בנק ירושלים - בקשת הצטרפות לפיקדון - שמש עולה כל חצי שנה

מטרת הטופס: הטופס מציין את התנאים וההסכמים לפתיחת פיקדון שמש עם בנק ירושלים בע"מ. מטרת הטופס היא לאפשר ללקוח לפתוח פיקדון שמש על שמו בבנק ולקבוע את התנאים והכללים הכלליים שיחולו על הפיקדון, כולל הריבית והזמן המותר למשוך את הפיקדון.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי הלקוח, כולל שם, מספר חשבון ומספר סניף.
2. סוג הצמדה: לא צמוד.
3. סוג ריבית: קבועה.
4. תקופת הפיקדון: 3 שנים.
5. סכום הפקדה.
6. מועד המשיכה: בתחנות היציאה בלבד, בתום כל חצי שנה, עם הודעת משיכה מראש של 31 יום.
7. שיעור הריבית הקבועה.
8. זמן הפקדה: יום העסקים הבא לאחר יום ההפקדה.

תוכן עיקרי:
הטופס מתאר את ההגדרות החשובות שמתייחסות לפיקדון ולחשבון. הוא מתייחס לתנאים ולהסכמים כלליים הנתקבלים בין הלקוח והבנק, המחייבים את הלקוח לכל תנאי הטופס. גם הריבית מוסברת בטופס, כולל השיטה שבה תחושב והתקופות בהן יחושב הריבית. הטופס מציין שהפיקדון לא ניתן להעברה או שעבוד לגורם אחר ללא הסכמת הבנק.

סיכום:
הטופס הוא בקשה לפתיחת פיקדון שמש עם בנק ירושלים בתנאים מסוימים. הוא מציין את התנאים שבהם הפיקדון ניתן, הריבית שתחושב עליו, וזמן ההפקדה. הטופס גורם ללקוח להתחייב לכל התנאים שבו, והבנק יחויב את הלקוח לפי תנאי הטופס.

טופס בקשת הצטרפות לפיקדון - "שמש עולה כל חצי שנה" חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשת הצטרפות לפיקדון - "שמש עולה כל חצי שנה" מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשת הצטרפות לפיקדון - "שמש עולה כל חצי שנה" הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשת הצטרפות לפיקדון - "שמש עולה כל חצי שנה" להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

בנק ירושלים בע"מ 1 .לתיק הלקוח 2 .ללקוח
159517 02/2019
שם הלקוח: )להלן: "הלקוח"(
תאריך:
מס' חשבון:
מספר סניף:
פיקדון שמש עולה כל חצי שנה בריבית קבועה

לכבוד
בנק ירושלים בע"מ )להלן: "הבנק"(
אני הח"מ מבקש לפתוח על שמי ולהפקיד לזכותי "פיקדון שמש" בתנאים המפורטים להלן:
סוג הצמדה: לא צמוד , סוג ריבית: קבועה
תקופת הפיקדון:3 שנים סכום הפקדה :
מועד המשיכה: בתחנות היציאה בלבד, בתום כל חצי שנה מתאריך ההפקדה, במתן הודעת משיכה שלושים ואחד )31 )
ימים טרם מועד המשיכה.
שיעור הריבית הקבועה לפי תקופות:
ריבית מתואמת ממוצעת לתקופת הפיקדון:
תקופת ריבית
שיעור הריבית
הקבועה
1 .הגדרות
א. "פיקדון" - פיקדון לא צמוד לתקופה מוגדרת מראש, בסכום, בריבית ובתנאים מוסכמים, כפי שנקבעו במעמד
הפקדת הפיקדון, כמפורט בטופס הפקדה זה ואשר יתנהל במסגרת החשבון.
ב. "חשבון" - החשבון המתנהל ע"ש הלקוח בבנק ירושלים בע"מ ושמספרו מצוין לעיל.
ג. "יום עסקים" - כל יום, למעט יום שבת, ימי שבתון, שני ימי ראש השנה, ערב יום כיפור ויום כיפור, ראשון של סוכות
ושמיני עצרת, פורים, ראשון ושביעי של פסח, יום העצמאות, חג השבועות ותשעה באב או כל יום אחר שהוגדר ע"י
המפקח על הבנקים כי אינו יום עסקים.
ד. "ריבית קבועה" – ריבית בשיעור נומינאלי שנתי כפי המצוין במסמך זה ביחס לכל תקופת ריבית בתקופת
הפיקדון.
ה. "תקופת ריבית" - כל חצי שנה מתקופת הפיקדון, כאשר תקופת הריבית הראשונה תחל בתאריך ההפקדה
ותסתיים באותו יום גרגוריאני בתום ששת החודשים העוקבים לו, וכך הלאה, תחל כל תקופת ריבית נוספת במועד
סיום התקופה הקודמת.
2 .כללי
כל התנאים, ההסכמים, ההוראות, ההסדרים, ההתחייבויות והמסמכים שחתם ו/או יחתום הלקוח בעתיד בקשר לפיקדון
ו/או לחשבון בכל זמן שהוא וכן הנהלים והכללים הנהוגים והמקובלים בבנק לפי החלטות הבנק כפי שהם כיום וכפי
שיהיו ו/או ישתנו מפעם לפעם, בכל הקשור והנוגע לפיקדון ו/או לחשבון )להלן: "ההסכמים"(, יחולו על הפיקדון לרבות
בעניין הריבית, ריבית שלילית )קנס שבירה(, עמלות הבנק, הוצאות הבנק, אופן ו/או דרכי החישוב של כל האמור בכתב
זה, וכל חיוב ו/או זיכוי בגינם, והם יחייבו את הלקוח בהתאם. קיימת אי התאמה או סתירה בין ההסכמים לבין תנאי
כתב זה, כי אז מוסכם על הלקוח שהוראות כתב זה תהיינה עדיפות, פרט אם הבנק לפי שיקולו הבלעדי יחליט לנהוג
אחרת.
3 .תקופת הפיקדון
א. בכפוף לאמור בסעיף ב להלן, הפיקדון יהיה לתקופה כפי המצוין בטופס זה שתחל בתאריך ההפקדה )לעיל ולהלן:
"תקופת הפיקדון"(. בתום תקופת הפיקדון יועברו ויזקפו לזכות החשבון כל הסכומים המגיעים ללקוח לפי
הוראות טופס זה.
ב. למרות האמור בסעיף א לעיל, רשאי הלקוח להודיע לבנק בכתב, במהלך תקופת הפיקדון, על רצונו למשוך את
הפיקדון כולו או חלקו בתום כל 6 חודשים מיום תחילת הפיקדון הפיקדון, ובלבד שהודעתו נמסרה לבנק שלושים
ואחד )31 )ימים לפחות לפני תום התקופה שבסיומה ברצונו למשוך את הפיקדון )להלן – "תקופת הפיקדון
המקוצרת"(. לעניין סעיף זה –תקופת הריבית הראשונה של הפיקדון תחל בתאריך ההפקדה ויסתיים באותו יום
גרגוריאני בתום ששת החודשים העוקבים לו, וכך הלאה, תחל כל תקופהנוספת במועד סיום התקופה הקודמת לה
ותסתיים באותו יום גרגוריאני בתום ששת החודשים העוקבים לו. במקרה בו לא קיים ב-6 החודשים העוקבים
אותו יום גרגוריאני הזהה ליום הגרגוריאני המקביל בתקופה הקודמת, ידחה המועד ליום הגרגוריאני הסמוך לו.
תקופה תקופה שניה תקופה תקופה תקופה תקופה
ראשונה שלישית רביעית חמישית שישית
% % % % % %
Dummy Textהריני לאשר כי התנאים המפורטים בטופס זה ידועים לי ומחייבים אותי ולראיה באתי על החתום:
בנק ירושלים בע"מ
חתימת הבנק חתימת הלקוח/ות
בנק ירושלים בע"מ 1 .לתיק הלקוח 2 .ללקוח
159517 02/2019
ג. כל התנאים המפורטים בטופס זה יחולו על הפיקדון בתקופת הפיקדון המקוצרת, למעט שיעור הריבית שיהיה
כמצוין בטופס ההפקדה ביחס לתקופת הפיקדון המקוצרת.
4 .חישוב הריבית
א. הפיקדון ישא ריבית קבועה, כמצוין בטופס הפקדה זה.
ב. חישוב הריבית לכל תקופת ריבית יעשה לפי מספר הימים בפועל שבתקופת הריבית על בסיס 365 ימים בשנה רגילה
ו-366 ימים בשנה גרגוריאנית מעוברת בחישוב ריבית דריבית שנתית.
ג. שיעור הריבית לתקופת הפיקדון, או לתקופת הפיקדון המקוצרת, יחושב כסכום של שיעורי הריבית בגין תקופות
הריבית בתקופת הפיקדון או תקופת הפיקדון המקוצרת שחושבו כאמור לעיל.
5 .זיכוי חשבון
כל סכום של קרן ו/או ריבית, שיזקפו לזכות הלקוח בין בחשבון ובין בכל חשבון אחר, בין בתום תקופת הפיקדון ובין
בפרעון מלא של הפיקדון במהלך תקופת הפיקדון, לא ישאו כל ריבית.
6 .יום הפקדה
כל הפקדה שתעשה לאחר תום יום העסקים , כפי שפורסם ע"י הבנק נכון למועד ההפקדה, תחשב כהפקדה שנעשתה ביום
העסקים הבא לאחר יום ההפקדה.
7 .הגבלות על העברת הפיקדון
הפיקדון ו/או החשבון ו/או זכויות הלקוח כלפי הבנק בקשר לפיקדון ו/או לחשבון לא יהיו ניתנים להעברה או להסבה או
לשעבוד לכל אדם או גוף, למעט הבנק, אלא אם ניתנה על כך הסכמת הבנק מראש ובכתב.
8 .איסור משיכה טרם מועד
הלקוח לא יהיה רשאי למשוך את הפיקדון כולו או חלקו אלא כמפורט בסעיף 3 לעיל )להלן: "שבירה"(. התיר הבנק על פי
שיקוליו ותנאיו שבירת כל הפיקדון או חלק ממנו, לא ישא הפיקדון או חלק מהפיקדון שנמשך ריבית כלשהי והבנק יהיה
רשאי לחייב את הלקוח בקנס שבירה בשיעור שיקבע הבנק במועד השבירה.
9 .כפיפות להוראות דין
תנאי הפיקדון יהיו כפופים להוראות כל דין ולהוראות הרשויות המוסמכות, כפי שישתנו מפעם לפעם, וכל שינוי בהוראות
אלו יחייב את הלקוח על אף האמור לעיל.

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשת הצטרפות לפיקדון - "שמש עולה כל חצי שנה"?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשת הצטרפות לפיקדון – "שמש עולה כל חצי שנה", אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשת הצטרפות לפיקדון – "שמש עולה כל חצי שנה". יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשת הצטרפות לפיקדון – "שמש עולה כל חצי שנה".

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשת הצטרפות לפיקדון - "שמש עולה כל חצי שנה"

פקס: 076-8096910
כתובת לשליחת מכתבים: רחוב הנגב 2, ת.ד. 1076, קריית שדה התעופה
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: בנקים, בנק ירושלים
טופס קל » בנקים » בנק ירושלים » טופס בקשת הצטרפות לפיקדון – "שמש עולה כל חצי שנה"

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשת הצטרפות לפיקדון - "שמש עולה כל חצי שנה" להורדה

דילוג לתוכן