טופס בקשת השמה להתמחות בהדרכה בפסיכולוגיה שיקומית להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשת השמה להתמחות בהדרכה בפסיכולוגיה שיקומית. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשת השמה להתמחות בהדרכה בפסיכולוגיה שיקומית להדפסה

מה זה טופס בקשת השמה להתמחות בהדרכה בפסיכולוגיה שיקומית?

שם הטופס: טופס בקשת השמה להתמחות בהדרכה בפסיכולוגיה שיקומית

מטרת הטופס:
הטופס משמש למבוקשים שרוצים להתמחות בהדרכה בתחום הפסיכולוגיה שיקומית במשרד הבריאות בישראל. הטופס מבקש מהמבוקש לספק מידע אישי, אפשרות לבחור מוסד מוכר להתמחות, פרטי ניסיון מקצועי, מסמכים, והצהרת המבוקש להתחייב כלפי הוועדה המקצועית להתעדכן בכל שינוי בתהליך.

סעיפים שנדרשים למילוי:
א. פרטים אישיים: שם משפחה, שם פרטי, מספר תעודת זהות, כתובת דוא"ל, שם משפחה באותיות לטיניות, מספר רישום בפנקס הפסיכולוגים, מין, תאריך לידה, שנת עליה, כתובת מדויקת, פרטי טלפון בבית ופלאפון.

ב. הבקשה: במהלך מילוי הטופס, המבוקש מבקש לציין את המוסד המוכר בו הוא רוצה להתמחות, את התחלת ההתמחות, את היקף המשרה, ושמות הפסיכולוגים השיקומיים המדריכים אותו בתהליך.

ג. תוכנית הדרכת המתמחים: המבוקש יש לרשום לפחות מתמחה אחד ולהגיש את פרטי המדריך, כולל החתימה שלו על ההדרכה.

ד. פירוט הניסיון המקצועי לאחר קבלת המומחיות: המבוקש יש למצוא את הניסיון המקצועי שהוא צבר לאחר קבלת המומחיות, בכדי להצהיר עליו.

ו. המסמכים שיש לצרף: המבוקש יש להצריף מסמכים כגון תעודת מומחה בפסיכולוגיה שיקומית, אישור על ניסיון של שלוש שנים עבודה כפסיכולוג שיקומי, שתי המלצות ממדריכים בפסיכולוגיה שיקומית, וטופסי המלצה ומכתב המלצה ממועצת הפסיכולוגים.

ז. הצהרת המתמחה בהדרכה: המבוקש יש להתחייב להודיע לוועדה בכתב על כל שינוי בתהליך ולקבל אישור מראש מהוועדה לשינויים. המבוקש יש להודיע גם על שינויים בכתובת ולהגיש צילום תעודת זהות עם הכתובת המעודכנת.

ח. החלטת הוועדה המקצועית לפסיכולוגיה שיקומית: הטופס מכיל אפשרות לרשום את ההחלטה המקצועית של הוועדה לגבי התמחות המבוקש.

טופס בקשת השמה להתמחות בהדרכה בפסיכולוגיה שיקומית חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשת השמה להתמחות בהדרכה בפסיכולוגיה שיקומית מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשת השמה להתמחות בהדרכה בפסיכולוגיה שיקומית הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשת השמה להתמחות בהדרכה בפסיכולוגיה שיקומית להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

מועצת הפסיכולוגים
משרד הבריאות
רח' הרבי מבכרך 5 ,תל אביב-יפו 66849
call.habriut@moh.health.gov.il
02-6474804 :פקס* 5400 :טל
Council of Psychologists
Ministry of Health
5 Harabi Mebachrach St. Tel Aviv-Jaffa 66849
call.habriut@moh.health.gov.il
Tel: *5400 Fax: 02-6474804
טופס בקשה לרישום להתמחות בהדרכה בפסיכולוגיה שיקומית
א. פרטים אישיים
שם משפחה: ____________________________ שם פרטי: _______________________
מס' ת.ז.:ֹ ____________________________ כתובת דוא"ל: _______________________
שם משפחה באותיות לטיניות: _______________________ מס' רישום בפנקס הפסיכולוגים ___________
שם משפחה קודם )במידה וקיים(: __________________ מין: זכר / נקבה
תאריך לידה:____________________________ שנת עליה: ______________________
כתובת מדויקת: ישוב:_____________________ רחוב: _________________________
מס' בית: _______________ מס' דירה: _______________ מיקוד: _______________
טלפון בבית: ______________ פלאפון: ________________
ב. הבקשה
אני מבקש/ת להירשם לתהליך ההסמכה להדרכה בפסיכולוגיה שיקומית החל מתאריך: _____________
במוסד מוכר: _________________ היקף משרה: ________
הפסיכולוג השיקומי המדריך )1__________________________________ :)
הפסיכולוג השיקומי המדריך )2__________________________________ :)
*בעת הבקשה יש לרשום לפחות מדריך אחד
ג. תוכנית הדרכת המתמחים
בהגשת הבקשה יש לרשום לפחות מתמחה אחד. על כל שינוי ועדכון של התוכנית יש להודיע לוועדה
שם המתמחה המודרך מס' רישום בפנקס
שם המדריך
השיקומי על
ההדרכה
חתימת המדריך על מס' רישום בפנקס
ההדרכהמועצת הפסיכולוגים
משרד הבריאות
רח' הרבי מבכרך 5 ,תל אביב-יפו 66849
call.habriut@moh.health.gov.il
02-6474804 :פקס* 5400 :טל
Council of Psychologists
Ministry of Health
5 Harabi Mebachrach St. Tel Aviv-Jaffa 66849
call.habriut@moh.health.gov.il
Tel: *5400 Fax: 02-6474804
ד. פירוט הניסיון המקצועי לאחר קבלת המומחיות השיקומית
שם המוסד בו עבדת לאחר קבלת
המומחיות
היקף
מתאריך עד תאריך אבחון טיפול פרטי המשרה
ה. אישור המוסד המוכר
שם המוסד: __________________ כתובת: ___________________טלפון: ____________
אנו מאשרים בזה כי הפסיכולוג: _____________________יתקבל במוסדנו כמתמחה בהדרכה
מתאריך: _______________ בהיקף משרה: ________________ לתקופה של:__________
מנהל המוסד: __________________ חתימה וחותמת: __________________
פסיכולוג אחראי על ההתמחות: ___________________חתימה וחותמת: _______________
תאריך: _______________________
ו. המסמכים שיש לצרף
יש למלא את הטופס בשני העתקים ולהגישם לוועדה המקצועית בצירוף המסמכים הבאים:
 צילום תעודת מומחה בפסיכולוגיה שיקומית .
 אישור על ניסיון של שלוש שנות עבודה כפסיכולוג שיקומי )אם עבדת במוסד-יש לצרף אישור מכוח-אדם במוסד.
אם עבדת בעבודה פרטית-יש לצרף אישור עוסק מורשה והצהרה בפני עו"ד על היקף וסוג העבודה המקצועית(.
 שתי המלצות ממדריכים בפסיכולוגיה שיקומית המכירים אותך בעבודתך כפסיכולוג שיקומי מומחה
ומתייחסות להתאמתך לתהליך הסמכה להדרכה.
 נדרש מילוי טופס המלצה+מכתב המלצה מפורט מועצת הפסיכולוגים
משרד הבריאות
רח' הרבי מבכרך 5 ,תל אביב-יפו 66849
call.habriut@moh.health.gov.il
02-6474804 :פקס* 5400 :טל
Council of Psychologists
Ministry of Health
5 Harabi Mebachrach St. Tel Aviv-Jaffa 66849
call.habriut@moh.health.gov.il
Tel: *5400 Fax: 02-6474804
ז. הצהרת המתמחה בהדרכה
עם כניסתי לתהליך ההתמחות בהדרכה אני מתחייב להודיע לוועדה בכתב על כל שינוי בתהליך או ברציפות
ההתמחות בהדרכה ולקבל את אישור הוועדה המקצועית על כך. ידוע לי כי שינויים שלא אקבל עליהם אישור
מראש מהוועדה לא יחייבו את הוועדה.
יש להודיע על כל שינוי כתובת, בצרוף צילום ת.ז. עם הכתובת המעודכנת, למנהל פנקס הפסיכולוגים במשרד
הבריאות וכן למשרד מועצת הפסיכולוגים.
כמו-כן, ידוע לי כי יום תחילת ההתמחות בהדרכה יחשב התאריך הנזכר בהודעת המוסד המוכר כיום תחילת
ההתמחות בהדרכה בפועל או התאריך שבו התקבלה הבקשה כולל כל המסמכים המבוקשים בוועדה המקצועית,
הכל לפי התאריך המאוחר יותר.
תאריך: ______________________ חתימה: ______________________
ח. החלטת הוועדה המקצועית לפסיכולוגיה שיקומית
 מאושרת התחלת התמחות בהדרכה _________________
 מתאריך ____________________
 לא מאושרת מהסיבה: ________________________________________________
_________________________________________________________________
תאריך: _________________ שם המאשר: _______________חתימה: ______________
10.2021

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשת השמה להתמחות בהדרכה בפסיכולוגיה שיקומית?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשת השמה להתמחות בהדרכה בפסיכולוגיה שיקומית, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשת השמה להתמחות בהדרכה בפסיכולוגיה שיקומית. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשת השמה להתמחות בהדרכה בפסיכולוגיה שיקומית.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשת השמה להתמחות בהדרכה בפסיכולוגיה שיקומית

פקס: 02-5655969
כתובת לשליחת מכתבים: רחוב ירמיהו 39, ת.ד. 1176, ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, משרד הבריאות
טופס קל » משרדים ממשלתיים » משרד הבריאות » טופס בקשת השמה להתמחות בהדרכה בפסיכולוגיה שיקומית

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשת השמה להתמחות בהדרכה בפסיכולוגיה שיקומית להורדה

דילוג לתוכן