טופס בקשת מלגה להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשת מלגה. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשת מלגה להדפסה

מה זה טופס בקשת מלגה?

שם הטופס: טופס בקשת מלגה מכללה האקדמית צפת

מטרת הטופס: בקשת מלגה לשנת הלימודים התשע"א

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטים אישיים, כולל שם, תעודת זהות, שנת לידה, מצב משפחתי, ומספר ילדים מתחת לגיל 21 (עבור נשויים).
2. פרטים על שירות בצה"ל, שירות לאומי או שירות אזרחי (למי ששירת), כולל מספר חודשים ותאריך גיוס ושחרור.
3. פרטים על פיקדון האישי העומד לרשות הסטודנט.
4. פרטים על הכרת כחייל בודד "לכל הצרכים" (לנשויים).
5. פרטים על הורים, כולל שמות, עיסוקים, והכנסה ממוצעת לחודש.
6. פרטים על ההורה הנשוי במקרה של סטודנט נשוי.

טופס בקשת מלגה חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשת מלגה מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשת מלגה הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשת מלגה להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

יש למלא את השאלות בכתב ברור, בעט ולא בעפרון יש לצרף את האישורים המצוינים בטופס.
בקשות שלא יצורפו אליהן האישורים הנדרשים לא תטופלנה.
את הבקשות בצירוף המסמכים יש להגיש עד לתאריך 10/12/31
בבחינת זכאות למלגת מכללה תנתן עדיפות לפועלים במסגרת פר"ח התשע"א.
ת.ז.
שם משפחה: שם פרטי: שם משפחה קודם:
ארץ לידה: ארץ לידת אב: ארץ לידת אם:
מצב משפחתי: רווק/ה נשוי/אה גרוש/ה אלמן/ה אחר :
לנשוי:
מס' ילדים מתחת גיל 21( :יש לצרף ת"ז+ספח(

שם שנת לידה שם שנת לידה
.5 .1
.6 .2
.7 .3
.8 .4
לרווק:
מס' אחים מתחת גיל 21( :יש לצרף צילוח ספח ת.ז. של אחד ההורים(

שם שנת לידה שם שנת לידה
.5 .1
.6 .2
.7 .3
.8 .4
בס“ד
המכללה האקדמית צפת
בקשת מלגה לשנה"ל התשע"א
לתלמידי המכללה האקדמית בלבד
1
רוח אקדמית בגליל.שירות בצה"ל / שירות לאומי/אזרחי
שירתתי בצה"ל, מס' חודשים: תאריך גיוס: ת. שחרור:
לא שירתתי בצה"ל או בשירות לאומי, הסיבה:
הנני עתודאי
שירתתי במסגרת השירות הלאומי/אזרחי, מס' חודשים: תאריך שחרור:
הנני משרת בצבא הקבע
)יש לצרף תעודת שיחרור מצה"ל או שירות לאומי/אזרחי(
שימוש בפיקדון:
מה גובה הפיקדון האישי העומד לרשותך נכון לחודש יוני השנה: ₪
האם הוכרת כחייל בודד "לכל הצרכים": כן / לא )יש לצרף אישור ממדור לחיילים בודדים(
הכנסות
פרטים על ההורים: לסטודנטים רווקים שנולדו משנת 1983 ואילך
אב אם
עיסוק/תפקיד
שם מקום העבודה
סכום ההכנסה הממוצעת לחודש
ברוטו
הערות
)יש לצרף שלושה תלושי משכורת אחרונים, או טופס 106 עדכני(
לסטודנטים רווקים )שנולדו לפני 1983 )או נשואים
עבודת הסטודנט/ית ובן/בת זוג:
הסטודנט בן/בת זוג )לנשואים(
עיסוק/תפקיד
שם מקום העבודה
סכום ההכנסה לחודש ברוטו
הערות
)יש לצרף שלושה תלושי משכורת אחרונים, או טופס 106 עדכני(
2 רוח אקדמית בגליל.הכנסות אחרות:
יש למלא את סכומי הברוטו במקום המיועד לכך בטבלה
סוג הכנסה אב אם סטודנט בן/בת זוג
קצבת נכות
אבטחת / השלמת
הכנסה
דמי אבטלה
קצבת זקנה ושארים
קצבת ילדים
מזונות
פנסיה
אחר
)יש לצרף אישורים(
מידע כללי:
הנני בוגר מכינות קד"א של המכללה, שנת סיום: מסלול:
הנני נושא תעודת עיוור
הנני נכה צה"ל
נבחנתי בבחינה פסיכומטרית, ציון:
)יש לצרף אישורים(
אישורים מיוחדים: )שצורפו לבקשה זו(
דו"ח פקיד סעד
תעודת פטירה / יתמות מ:
אישור מחלה של:
אישור על נכות של:
רוח אקדמית בגליל. 3פרטים על מימון לימודים:
הנני זכאי למימון לימודים באופן מלא / חלקי ע"י גוף כלשהו )לרבות: ביטוח לאומי, מקום עבודתי או עבודת הוריי,
מנהל הסטודנטים / משרד הביטחון, מלגות מפעל הפיס, דלק, אימפקט, איילים וכדו'...( כן לא
שם הגוף המממן: אחוז / גובה המימון :
אני מצוי בתהליך אישור למימון / מלגה, מטעם: בגובה:
הערות: )נתונים ונושאים שלא באו לידי ביטוי בטופס זה(
שירות במילואים / תרומה לחברה
במהלך שנת התש"ע שירתתי בשירות מילואים סך: ימים )יש לצרף אישורים(
אני מתנדב באופן קבוע במסגרת / פרוייקט חברתי, שם הפרוייקט:
מס' ימי ההתנדבות: )יש לצרף אישור ממקום ההתנדבות(
בכלל זה יש לציין אם הנך מתנדב בפרוייקט פר"ח התשע"א
4
רוח אקדמית בגליל.הצהרת הסטודנט:
אני הח"מ, שם פרטי: משפחה: מצהיר כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים,
מדויקים ומלאים ומתחייב להודיע לועדת מלגות )תוך שבועיים מתאריך השינוי( על כל שינוי במצבי האישי, או הכלכלי.
כמו כן הנני מתחייב לשיתוף פעולה עם דרישות מטעם הקרנות על מנת לאפשר הענקת מלגה שתשיג עבורי המכללה.
הנני נותן בזה את הסכמתי המפורשת למסירת פרטי האישיים כפי שנכתב בטופס זה וכן מידע על מלגות שקיבלתי,
לגופים / מוסדות אחרים העשויים להעניק מלגות לסטודנטים.
הנני נותן בזה את הסכמתי להעביר מידע על מצבי הלימודי לגופים המעניקים מלגות לסטודנטים או המציעים
סיוע כלכלי.
ידוע לי כי המכללה מעניקה מלגות על פי נהליה )באמצעות זיכויי חשבון שכ"ל(
ידוע לי מסירת פרטים לא נכונים או מלאים יכולה לשמש סיבה לביטול הסיוע ולהעמדה לדין משמעתי ולתביעה
כספית נגדי, אני מייפה את כוחה של המכללה לבדוק כראות עיניה את הפרטים שמסרתי בטופס זה ובמכתבי הלוואי,
בכל דרך, ולשם כך אני מוסר בזה ויתור על כל מידע ועל פרטים אישיים אחרים לכל גוף ממנו תבקש המכללה או נציגיה
לברר פרטים הקשורים בי.
תאריך: חתימת הסטודנט:
נתקבל :
הערות המשרד :
אישורים שיש לצרף לבקשה:
1 .לרווק: צילום ת"ז של אחד ההורים + ספח בו מופיעים שמות האחים
לנשוי: צילום ת"ז + ספח בו מופיעים שמות הילדים
2 .תעודת שחרור צבא / שירות לאומי / עתודאי
3 .חיילים בודדים - יצרפו אישור
4 .הכנסות:
א. שכירים: טופס 106 של שנת המס הקודמת או 3 תלושי משכורת אחרונים
ב. עצמאים: אישור שומה שנתי ממס הכנסה לשנת המס האחרונה
ג. פנסיונרים: 3 תלושי פנסיה ממקום העבודה + אישור מביטוח לאומי על מעמד לא עובד,
או להציג הכנסות ממשרה נוספת
ד. עקרת בית / מובטל: אישור מביטוח לאומי על מעמד לא עובד
ה. אישור המוסד לביטוח לאומי לכל קיצבה )ילדים, אבטלה, זיקנה, נכות, שארים וכו'(,
ניתן לצרף תדפיס מהבנק לכל קיצבה המתקבלת מביטוח לאומי
5 .אישור על ציון בבחינה פסיכומטרית
6 .אישור על שירות מילואים
7 .אישור על התנדבות משמעותית בקהילה / פר"ח
www.ruthka.com רות קה
,
רוח אקדמית בגליל. 5

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשת מלגה?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשת מלגה, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשת מלגה. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשת מלגה.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשת מלגה

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשת מלגה להורדה

דילוג לתוכן