טופס בקשת מענק / הלוואה (590) להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשת מענק / הלוואה (590). כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשת מענק / הלוואה (590) להדפסה

מה זה טופס בקשת מענק / הלוואה (590)?

טופס: טופס המוסד לביטוח לאומי - נפגעי פעולות איבה - בקשת מענק הלוואה 590

מטרת הטופס: הטופס מיועד לבקשת מענק או הלוואה לנפגעי פעולות איבה בהתאם לפרטיהם ולמטרותיהם הכלכליות.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי המבקש:
- סוג הנפגע (נכה, אלמן/ה, הורה שכול, יתום)
- פרטי חשבון הבנק
- פרטי המבקש (שם, מגדר, תעודת זהות, תאריך לידה, מצב משפחתי, כתובת, פרטי יצירת קשר)
- האם המבקש מסכים לקבל הודעות בערוצים הדיגיטליים

2. פרטי הבקשה:
- סכום המענק/הלוואה הנדרש
- מטרת המענק/הלוואה
- תקופת ההלוואה
- מקורות מימון נוספים

3. פרטי המוסד לביטוח לאומי:
- פרטי התקשורת עם המוסד לביטוח לאומי

4. הצהרות והתחייבויות:
- הצהרה מבקש המתייחסת לסיכון שהמוסד יפנה למעסיקים ולמשלמי הפנסיה לצורך אימות הכנסות
- התחייבות מבקש הנוגעת לסירוב מסרבי ההלוואה למתן קצבה באמצעות דיגיטל והעדפת דואר רגיל
- התחייבות לעדכון על שינויים במידע ובכתובת
- הסכמה לאימות בנקאי

5. פרטי המשפחה והפגיעה (אם רלוונטי):
- פרטי המשפחה המפגיעה, פרטי הפגיעה ופרטים נוספים אודות הפגיעה.

6. פרטי הערב:
- פרטי הערב אם נדרש.

שים לב: הטופס כולל הסכמה לשימוש בערב להחזר ההלוואה, ומחייב התחייבות אישית לפרוע את ההלוואה.

כתובת הסניף המתנהל בטיפול מופיעה בטופס ויש לשלוח אליו את הטופס והמסמכים הנדרשים לטיפול.

טופס בקשת מענק / הלוואה (590) חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשת מענק / הלוואה (590) מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשת מענק / הלוואה (590) הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשת מענק / הלוואה (590) להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

עמוד 1 מתוך 4
)03.2022(590/בל
פרטי המבקש
פרטי חשבון בנק

בקשת מענק/הלוואה )שיקום נפגעי פעולות איבה(
 נכה  אלמן/ה  הורה שכול  יתום

שמות בעלי החשבון
שם הבנק שם הסניף / כתובתו מס' סניף מספר חשבון
מס' זהות
סוג
דפים המסמך
שם משפחה שם פרטי מין
 זכר
 נקבה
מספר זהות
ס"ב
תאריך לידה
יום חודש שנה
מצב משפחתי
 רווק/ה  אלמן/ה  פרוד/ה
 נשוי/אה  גרוש/ה  ידוע/ה בציבור
כתובת
רחוב מס' בית כניסה דירה יישוב מיקוד
דואר אלקטרוני: טלפון קווי טלפון נייד
____________ @_____________
 אני מסרב לקבל הודעות הכוללות מידע אישי בערוצים הדיגיטליים )הודעות טקסט )SMS ,)דואר אלקטרוני(, במקום
דואר רגיל.
לידיעתך, אם לא סימנת "אני מסרב", הודעות בנושאי הביטוח הלאומי יישלחו בערוצים הדיגיטליים, לפי המידע שמסרת.
האם כתובת בן/בת הזוג זהה לכתובתך?  כן  לא
המוסד לבטוח לאומי
מינהל הגמלאות
אגף השיקום
לשימוש
פנימי
בלבד
)סריקה(
חותמת קבלה
1עמוד 2 מתוך 4
)03.2022(590/בל
פרטי הבקשה
הריני מבקש/ת לאשר לי  מענק בסך _______________ ₪  הלוואה בסך _____________ ₪
למטרת _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
אבקש את ההלוואה לתקופה של ____________ חודשים
הסכום הכולל הנדרש למטרה: _____________________ ₪. נא לצרף מסמכים )רישיונות, הצעת חוזה,
אישור בנייה, הצעות מחיר וכד'( בהתאם למטרה.
מקורות מימון נוספים: 1 _______________________________ .הסכום _____________ ₪
2 _______________________________ .הסכום _____________ ₪
3 _______________________________ .הסכום _____________ ₪
חשבון הבנק שלי מתנהל בבנק דיסקונט  כן  לא
ידוע לי כי לצורך ביצוע ההלוואה, אדרש להמציא ___ ערבים.

פירוט הכנסות
הכנסות )יש לצרף אישורים עדכניים( המבקש
)₪ לחודש(
בן/בת הזוג
)₪ לחודש(
הכנסות מעבודה
תגמולים נוספים מגורם אחר
הכנסה מכל מקור אחר ______________
לידיעתך, לצורך הטיפול בתביעה אנו נפנה למעסיקיך, לפי הצורך, לקבלת נתוני הכנסתיך משכר ומפנסיה. אם אתה
מתנגד לכך עליך לסמן את ההצהרה הבאה:
 אני מסרב שהביטוח הלאומי יפנה למעסיקים ולמשלמי הפנסיה שלי לקבלת דיווח באופן דיגיטלי
)ממוחשב( של הכנסותיי.
ידוע לי כי בשל סירובי אצטרך להגיש לביטוח לאומי בעצמי אישורים ותלושי שכר לצורך בירור זכאותי.
הצהרה
הריני מצהיר שהפרטים שמסרתי הינם נכונים ושלמים. ידוע לי כי כל פעולה או התחייבות שתיעשה על ידי בעניין
הבקשה בטרם אישורה הינה על אחריותי בלבד. ידוע לי שאם תאושר בקשתי עליי להשתמש בכספים שאקבל אך ורק
למטרה שפורטה.
אני החתומ/ה מטה מצהיר/ה בזאת כי כל הפרטים שנמסרו על ידי בתביעה ובנספחיה הם נכונים ומלאים.
ידוע לי שמסירת פרטים לא נכונים או העלמת נתונים מהווה עבירה על החוק, וכי אדם אשר גורם במרמה או ביודעין
למתן קצבה לפי חוק זה או להגדלתה על ידי העלמת פרטים שיש להם חשיבות לעניין, דינו קנס כספי או מאסר. ידוע
לי כי כל שינוי באחד הפרטים שמסרתי בתביעה זו ובנספחיה, יש בו כדי להשפיע על זכותי לגמלה או על יצירת חוב,
ועל כן אני מתחייב/ת להודיע על כל שינוי תוך 30 יום.
כמו כן, אני מתחייב/ת להודיע למוסד על כל יציאה מהארץ לתקופה העולה על 3 חודשים.
אני מסכים כי המוסד יפנה לבנק הנ"ל, באמצעות תקשורת ממחושבת, לצורך אימות בעלותי בחשבון הבנק כפי
שהצהרתי לעיל ושהבנק הנ"ל ו/או עובד מטעמו ימסור למוסד את המידע הנחוץ לו לאימות פרטי חשבון הבנק
שמסרתי לעיל. לחלופין, ידוע לי כי המוסד רשאי לדרוש מסמכים ואישורים נוספים לצורך ביצוע אימות פרטי
חשבון הבנק שמסרתי לעיל וכי יהא עליי להמציאם לפי דרישה.
תאריך _________________ חתימת התובע/ת / מקבל/ת הגמלה __________________________
2
3עמוד 3 מתוך 4
)03.2022(590/בל
לשימוש הסניף
נמצא בטיפול מח' השיקום מתאריך ________ תאריך הפגיעה _________ תיאור הפגיעה ______
נכות %_____________ צמיתה / מתאריך _______________ זמנית עד _________________
תשלומים קודמים שקיבל ממחלקת השיקום )מענקים/הלוואות( :
תאריך סוג תשלומים סכום ב-₪ מטרה יתרת חוב בסביבות
קצבתו החודשית האחרונה הידועה לי ___________ ₪ מתאריך ______________.
לעניין בקשות לרכב יש לציין אם מוכר בניידות _______________________.
מטרת הבקשה )יש לצרף דו"ח ומסמכים נלווים במידת הצורך( ________________________
בהסתמך על הוראת משהב"ט מס' ___________ מומלץ לאשר:
 מענק בסך _______________ ₪  הלוואה בסך _____________ ₪
שתוחזר ב ____________ בתשלומים של ______________ ₪.
הנמקה: __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________ ____________________ __________
תאריך חתימת עובד השיקום המטפל מנהל תחום שיקום
רצ"ב המסמכים הבאים:
___________________________ .4 __________________________ .1
___________________________ .5 _ ________________________ .2
___________________________ .6 _________________________ .3
לשימוש המשרד הראשי
החלטה:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
תאריך __________________ חתימה  _________________
עמוד 4 מתוך 4
)03.2022(590/בל
חלק ב' – ימולא ע"י הערב
לצורך מימוש ההלוואה מסכים/ים בזאת הח"מ לשמש כערב להחזר ההלוואה כלפי המוסד לביטוח לאומי, אגף
השיקום, זאת אם מכל סיבה שהיא יופסק פירעונה של ההלוואה ע"י הלווה/ים שפרטיהם מופיעים מעלה. אני הח"מ
מתחייב באופן אישי לפרוע את יתרת החוב בגין ההלוואה הנ"ל בהתאם ובכפוף לדרישות הביטוח הלאומי. הלוואה
שלא נפרעת במועדה צוברת ריבית פיגורים. חוב שלא יוסדר יועבר לרשות האכיפה והגבייה.
מובהר ומוסכם בזאת, כי כתב זה החתום על ידך יתבטל רק אם תפרע כל יתרת החוב של הלווה בגין ההלוואה
שניטלה מהמוסד לביטוח לאומי.
תנאים כלליים לאישור הערב
גיל הערב: בהלוואה שפריסתה עד 10 שנים – גיל הערב עד 65 שנה.
בהלוואה שפריסתה מעל 10 שנים – גיל הערב עד 55 שנה.
ערב שכיר – הינו עובד קבוע בעל ותק במקום העבודה ובעל שכר של לפחות 000,5 ₪ נטו.
ערב עצמאי – נדרש להציג אישור רו"ח על גובה הכנסות והוצאות.
בן הזוג של הלווה אינו יכול לשמש כערב.
פרטי הערב
שם משפחה שם פרטי מספר זהות – יש לצרף צילום ת"ז
ונספח
ס"ב
קרבה ללווה/ים
מס' רחוב / תא דואר
בית
כניסה דירה יישוב מיקוד
טלפון קווי טלפון נייד
תאריך __________________ חתימה  ___________________
תאריך __________________ נחתם בפני ___________________
חלק א' – ימולא ע"י הזכא/ים )להלן הלווה/ים(
שם משפחה שם פרטי מספר זהות
ס"ב
שם משפחה שם פרטי מספר זהות
ס"ב
אושרה לי/לנו על ידי המוסד ביטוח לאומי, אגף השיקום, הלוואה )להלן "ההלוואה"( בסך _______________ ₪
למטרת ___________________ שתינתן באמצעות ניכוי מהקצבה החודשית.
כל שינוי ביכולת פירעון ההלוואה מכל סיבה ידווח לאגף השיקום.
תאריך _______________ חתימת הלווה* ___________________חתימת הלווה*__________________
*זוג הורים שכולים – יחתמו שניהם על הטופס.
ערבות והתחייבות אישית לפירעון
הלוואה בניכוי מהקצבה
המוסד לבטוח לאומי
מינהל הגמלאות
אגף שיקום

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשת מענק / הלוואה (590)?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשת מענק / הלוואה (590), אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשת מענק / הלוואה (590). יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשת מענק / הלוואה (590).

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשת מענק / הלוואה (590)

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » יחידות ממשלתיות » ביטוח לאומי » נפגעי פעולות איבה » טופס בקשת מענק / הלוואה (590)

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשת מענק / הלוואה (590) להורדה

דילוג לתוכן