טופס בקשת מענק לנפגעי הפרהוד בעיראק ב – 1941 להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשת מענק לנפגעי הפרהוד בעיראק ב - 1941. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשת מענק לנפגעי הפרהוד בעיראק ב – 1941 להדפסה

מה זה טופס בקשת מענק לנפגעי הפרהוד בעיראק ב - 1941?

שם הטופס: טופס הרשות לזכויות ניצולי שואה - בקשת מענק לנפגעי הפרהוד בעיראק ב-1941

מטרת הטופס:
הטופס משמש לבקשת מענק שנתי לנפגעי הפרהוד בעיראק בשנת 1941. המבקשים מספקים פרטים ומידע על אירועי הפרהוד שחווו באותה תקופה ומספקים את פרטי חשבון הבנק לקבלת התגמולים.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. הצהרה בקשר לחוויית אירועי הפרהוד בעיראק בשנת 1941, כולל פרטי האירוע.
2. מידע אישי כגון שם, ת.ז., תאריך לידה, מקום לידה, תאריך עליה, כתובת, ומספרי טלפון.
3. מידע על חבר בקופת החולים (כללית / לאומית / מכבי / מאוחדת).
4. הצהרה בקשר לקבלת תביעה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים וחוק הטבות לניצולי שואה.
5. הצהרה שההחלטה המנהלית נועדה למי שאינם מעוניינים בניהול הליכים משפטיים לקבלת תגמולים חודשיים.
6. ציון שההוכחה לצורך קבלת המענק אינה דרושה.
7. הסכמה להעברת מידע אישי לרשות לזכויות ניצולי השואה ולקופת חולים לצורך קבלת הטבות.
8. הצהרה על נכונות לענושים אם מסר מידע שאינו אמת.
9. פרטי חשבון בנק, כולל שם הסניף, מספר החשבון, וסמל הבנק.
10. במידה ויש שותפים לחשבון, פרטיהם כולל שמות ותעודות זהות.

אפשרות לקבל סיוע מתנדב במילוי הטופס וייעוץ משפטי ממשרד המשפטים.

ניתן לשלוח את הטופס למחלקת תשלומים בכתובת המצויה בראש הטופס או באמצעות פקס או דוא"ל.

צילום מסך טופס בקשת מענק לנפגעי הפרהוד בעיראק ב - 1941 טופס מקוון

טופס בקשת מענק לנפגעי הפרהוד בעיראק ב - 1941 חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשת מענק לנפגעי הפרהוד בעיראק ב - 1941 הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשת מענק לנפגעי הפרהוד בעיראק ב - 1941 להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

מדינת ישראל
המשרד לשוויון חברתי
מידע מוגן על פי חוק הגנת הפרטיות
____________________________________________________________________
בנין נצבא רח' יצחק שדה 17 קומה 6 תל - אביב ת"ד 57380 ,מיקוד 6157302 ,טל' 5682651-03 או 5105*
www.mof.gov.il/hrights :אינטרנט אתר
בקשה למענק שנתי בהתאם להחלטה מנהלית
לידיעתך: מרכז המידע עומד לרשותך בטל' שמספרו: 5682651-03 או 5105 ,*וככל שתרצה בכך, ניתן
לשלוח אליך מתנדב שיסייע לך במילוי הטופס.
בנוסף, ככל שתרצה ייעוץ משפטי עומד לרשותך סיוע משפטי בחינם, ממשרד המשפטים, בטל' שמספרו:
.1-700-70-60-44
אני הח"מ מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
הריני מבקש לקבל מענק שנתי בהתאם להחלטה המנהלית שניתנה על ידי שר האוצר, ועל כן אני מצהיר:
1 .בתקופת מלחמת העולם השנייה הייתי בעיראק )בתאריכים 1-2 ביוני 1941 .)במהלך ימים אלה חוויתי את
אירועי הפרהוד באופן הבא )נא סמן V במקום המתאים(:
סבלתי ממעשה אלימות שננקט נגדי. נא לפרט את פרטי האירוע )המקום שבו בוצע בך
מעשה האלימות, השעה שבה בוצע המעשה, פרטים מזהים נוספים, וכיו"ב(:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
שם המבקש חתימה
שם משפחה בעברית: שם פרטי: מספר זהות:
שם נעורים )פרטי
ומשפחה(:
תאריך לידה: ארץ לידה: תאריך עליה:
עיר לידה: שם האב: שם האם :
חבר בקופת החולים: כללית / לאומית / מכבי / מאוחדת )סמן את הנכון(
רחוב: מס' בית: כניסה: מס' דירה: ישוב / עיר:
מיקוד: טלפון: טלפון נוסף:מדינת ישראל
המשרד לשוויון חברתי
מידע מוגן על פי חוק הגנת הפרטיות
____________________________________________________________________
בנין נצבא רח' יצחק שדה 17 קומה 6 תל - אביב ת"ד 57380 ,מיקוד 6157302 ,טל' 5682651-03 או 5105*
www.mof.gov.il/hrights :אינטרנט אתר
חזיתי במעשה אלימות. נא לפרט את פרטי האירוע )נגד מי בוצע מעשה האלימות, המקום
שבו בוצע מעשה האלימות, השעה בה בוצע המעשה, המקום שבו שהית בזמן שצפית
במעשה האלימות, הנסיבות בהן חזית במעשה האלימות, פרטים מזהים נוספים, וכיו"ב(:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
ניתן לצרף דף נוסף לצורך הפירוט.
2 .אינני מקבל קצבה חודשית, מכל גורם שהוא, בקשר עם קורותיי בתקופת מלחמת העולם השנייה.
3 .למי שהגיש תביעה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז-1957 / חוק הטבות לניצולי שואה, תשס"ז-2007–
ידוע לי כי תביעתי זו נדחתה.
4 .ידוע לי כי ההחלטה המנהלית )שעניינה מענק שנתי ופטור מתשלום עבור תרופות( נועדה למי שאיננו מעוניין
בניהול הליכים משפטיים לקבלת תגמולים חודשיים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים/ חוק הטבות לניצולי
שואה.
5 .ידוע לי כי לצורך קבלת מענק זה לא נדרש ממני נטל ההוכחה הנדרש בהתאם לדין.
6 .יש לצרף לבקשה: א. צילום מלא של תעודת זהות )כולל הספח(.
ב. אם קיים אפוטרופוס, יש לצרף צו למינוי אפוטרופוס.
ג. טופס פרטי חשבון בנק )מצ"ב(
ויתור על סודיות
אני מאשר/ת לרשות לזכויות ניצולי השואה לקבל או למסור כל מידע בקשר אליי, הנוגע לבקשתי מכל גוף
ציבורי או פרטי בישראל או בחו"ל, לרבות מועידת התביעות החומריות. כן אני מסכים להעברת פרטיי לקופת
חולים לצורך קבלת הטבות.
7 .הצהרה
אני מצהיר/ה בזאת כי זה שמי וזו חתימתי ותוכן הצהרתי אמת, וכי כל הפרטים שמסרתי הינם נכונים
ומלאים. כן אני מצהיר כי ידוע לי כי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם אמסור מידע שאיננו אמת.
8 .ולראייה באתי על החתום:
שם חתימה תאריךמדינת ישראל
המשרד לשוויון חברתי
מידע מוגן על פי חוק הגנת הפרטיות
____________________________________________________________________
בנין נצבא רח' יצחק שדה 17 קומה 6 תל - אביב ת"ד 57380 ,מיקוד 6157302 ,טל' 5682651-03 או 5105*
www.mof.gov.il/hrights :אינטרנט אתר
שם :
תאריך:
ת.ז.:
פרטי חשבון בנק:
לכבוד: המשרד לשוויון חברתי
הרשות לזכויות ניצולי השואה
מחלקת תשלומים
אני בעל/ת תעודת זהות מספר _______________ מבקש/ת לשלם לי את התגמולים ו/או
תשלומים אחרים המגיעים לי לפי דין לזכות חשבוני בבנק הבא:
שם הסניף:_____________ חשבון מספר:___________ סמל בנק:____ סניף:_______
במידה וקיים שותף/ים לחשבון נא למלא פרטיהם:
שם השותף :_______________ ת.ז.:_____________
שם השותף :_______________ ת.ז.:_____________
אני מאשר/ת את הפרטים דלעיל ומורה לכם בזאת לפעול על פיהם.
_______________ _________
תאריך חתימת הפונה

נא לצרף לטופס זה :
1 .המחאה מקורית מבוטלת או צילום המחאה או אישור ניהול חשבון בנק חתום ומאושר ע"י
הבנק.
2 .ככל שקיים אפוטרופוס כללי / רכוש, נא לצרף צו מינוי אפוטרופוס מעודכן.
את הטופס המלא יש לשלוח למחלקת תשלומים - הרשות לזכויות ניצולי השואה, בדואר או
בפקס או במייל :
כתובת : בניין נצבא רח' יצחק שדה 17,ת.ד 57380 תל אביב , מיקוד 6157302
03-5682618 :פקס
info@shikum.mof.gov.il :ל"דוא

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשת מענק לנפגעי הפרהוד בעיראק ב - 1941?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשת מענק לנפגעי הפרהוד בעיראק ב – 1941, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשת מענק לנפגעי הפרהוד בעיראק ב – 1941. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשת מענק לנפגעי הפרהוד בעיראק ב – 1941.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשת מענק לנפגעי הפרהוד בעיראק ב - 1941

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » יחידות ממשלתיות » הרשות לזכויות ניצולי שואה » טופס בקשת מענק לנפגעי הפרהוד בעיראק ב – 1941

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשת מענק לנפגעי הפרהוד בעיראק ב - 1941 להורדה

דילוג לתוכן