טופס בקשת ניוד – הראל גמל להשקעה להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשת ניוד - הראל גמל להשקעה. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשת ניוד – הראל גמל להשקעה להדפסה

מה זה טופס בקשת ניוד - הראל גמל להשקעה?

שם הטופס: טופס בקשת ניוד להראל גמל להשקעה (טופס 36490.41)

מטרת הטופס:
הטופס נמצא במסגרת בקשה להעברת כספים מחשבון העמית לקופת הגמל המקבלת, בתוך הקופה המוסמכת להשקעה.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. שם קופת הגמל המעבירה.
2. מס' אישור מס הכנסה של המעביר.
3. הסכום המבוקש להעברה.
4. שעיר של הסכום המבוקש להעברה (אם מבוקש).
5. בחירת מרכיבי החשבון או מסלולי ההשקעה ממנם יופקדו הכספים.
6. הסכום הכספים שהופקדו עד ליום מסוים בחשבון המעביר.
7. פרטי המעביר: שם, משפחה, מספר ת.ז/דרכון, ופרטי העמית בקופה המעבירה.
8. הסכמת המעביר למסירת כל המידע והמסמכים הנדרשים לפי החוק לקופת הגמל המקבלת.
9. הצהרה מצד המעביר שמתקיימים לו התנאים המפורטים בטופס.

כמו כן, הטופס מציין אפשרות לביטול בקשת העברה עד למועד ההעברה, והליך ביטול הבקשה.

טופס בקשת ניוד - הראל גמל להשקעה חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשת ניוד - הראל גמל להשקעה מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשת ניוד - הראל גמל להשקעה הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשת ניוד - הראל גמל להשקעה להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

36490.41 סטודיוהראל 12/2022
עמוד 1 מתוך 1
לכבוד: החברה המנהלת: שם קופת הגמל המעבירה: מס' אישור מס הכנסה:
א הנדון: בקשה להעברת כספים להראל גמל להשקעה
מצ"ב בקשתו של העמית הנ"ל להעברת כספים מחשבונו אצלכם, כמפורט להלן. בהמשך לבקשה, אנו מתחייבים בזאת בהתחייבות בלתי חוזרת לקבל
את כספי העמית. לכל מונח במסמך זה תהא המשמעות הנודעת לו בתקנות, אלא אם כן נקבע במפורש אחרת.
ג בקשה להעברת כספים להראל גמל להשקעה
1 .אני מבקש להעביר את: מלוא הכספים (ברירת מחדל) סכום של ₪ שיעור של % מתוך הסכומים שנצברו לזכותי
בחשבון לפי העניין.
שנצברו לזכותי: בכל מרכיבי החשבון (ברירת מחדל)
במסלול ההשקעה: כל מסלולי ההשקעה (ברירת מחדל) / שם מסלול
סכום הכספים שהופקדו בחשבון עד יום/החל מיום (מחק את המיותר)
בחשבון שמספרו: להראל קופת גמל להשקעה.
לידיעתך, ברירת המחדל להעברת הכספים, במידה שלא ציינת את סך היתרה שתועבר לקופה המקבלת, מרכיבי החשבון שמהם יועברו הכספים או
מסלולי ההשקעה. את מסלולי ההשקעה מהם תרצה להעביר את הכספים, היא העברת מלוא הכספים שנצברו בחשבונך בקופה המעבירה, בכל מרכיבי החשבון ובכל
נא סמן ב-✓ את המסלול הנבחר:
שם הקופה: הראל גמל להשקעה
מס' אוצר בנק סניף שם חשבון חדש מס' חשבון
8211 לאומי 800 הראל גמל להשקעה מסלול כללי – ניוד 29626752
8520 לאומי 800 הראל גמל להשקעה מסלול אג"ח עד %10 מניות – ניוד 29626948
8521 לאומי 800 הראל גמל להשקעה מסלול אג"ח עד %20 מניות – ניוד 29627259
8522 לאומי 800 הראל גמל להשקעה מסלול מניות – ניוד 29627455
8523 לאומי 800 הראל גמל להשקעה כהלכה – ניוד 29627651
13254 לאומי 800 הראל גמל להשקעה שקלי טווח קצר – ניוד 29670750
13414 לאומי 800 הראל גמל להשקעה מסלול מחקה מדד 500 P&S - ניוד 29677631
14206 לאומי 800 הראל גמל להשקעה מסלול קיימות 02/218504
2 .אני נותן בזה את הסכמתי לכך שתמסרו את כל הפרטים, הנתונים והמסמכים שיש לכם לגביי, ונדרשים לפי הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון
במשרד האוצר לפי סעיף 23)ד) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס״ה-2005 ,להראל פנסיה וגמל בע״מ.
3 .ידוע לי כי החל במועד הקובע ואילך תהיו פטורים מלשלם לי כל תשלום שהוא, לרבות בשל חבות ביטוחית, הנובע מכספים שהועברו לקופת הגמל
המקבלת.
4 .אני מצהיר, כי למיטב ידיעתי, במועד חתימתי על בקשת העברה זו מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן:
1.4 .לא קיים צו עיקול על חשבוני בקופת הגמל המעבירה במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל;
2.4 .לא קיים שעבוד שנעשה כדין על חשבוני בקופת הגמל המעבירה במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל;
3.4 .לא קיימת בחשבוני בקופת הגמל המעבירה יתרת חוב בשל הלוואה שטרם נפרעה במלואה.
ידוע לי כי ככל שמתקיימים לגביי במועד חתימתי על בקשת העברה זו ועד למועד ההעברה אחד מהתנאים האמורים, תבוטל בקשת ההעברה ולא
תבוצע העברת כספים לקופה מקבלת.
5 .לגבי עמית פעיל בלבד –
ידוע לי כי בקשתי האמורה מותנית בכך שלא יחלפו למעלה מ-120 ימים ממועד הגשת הבקשה ועד למועד שבו יופקדו בשלי לראשונה בקופה המקבלת
כספים, אלא אם כן אודיע להראל פנסיה וגמל בע״מ כי לא יופקדו בשלי כספים בקופה המקבלת. כמו כן ידוע לי כי אם אודיע כאמור, איחשב לעניין
המועד הקובע כעמית לא פעיל.
אני מבקש כבר עכשיו להודיע כי לא יופקדו בשלי כספים לקופה המקבלת.
חתימת העמית/שם האפוטרופוס וחתימתו:
6 .חתימתי על בקשה זו נעשית לאחר שקראתי אותה בעיון ותוכנה הוסבר לי היטב, ולאחר ששקלתי את האמור בה וגמרתי אומר להתחייב בה.
לידיעתך, בקשת העברה זו ניתנת לביטול ובלבד שהכספים טרם הועברו. ביטול ייעשה על ידי חתימה על טופס הודעת ביטול והעברתו לקופה המעבירה
(הקופה ממנה מועברים הכספים). העברת הטופס אפשרית, בין היתר, בפקס, בדואר או בדוא"ל.
ולראיה באתי על החתום
תאריך: חתימת העמית / שם האפוטרופוס וחתימתו:
ב פרטי העמית
שם משפחה שם פרטי מס' ת.ז./דרכון פעילות העמית
בקופה המעבירה
פעיל
לא פעיל
בקשת העברה להראל גמל להשקעה
נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם. הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד.
כתובת העמית מיקוד
סוג מסמך 12628
Dummy Text

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשת ניוד - הראל גמל להשקעה?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשת ניוד – הראל גמל להשקעה, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשת ניוד – הראל גמל להשקעה. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשת ניוד – הראל גמל להשקעה.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשת ניוד - הראל גמל להשקעה

פקס: 03-7547100
כתובת לשליחת מכתבים: אבא הלל 3 ת.ד. 1951 רמת גן
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » חברות ביטוח » ביטוח הראל » קופת גמל להשקעה » טופס בקשת ניוד – הראל גמל להשקעה

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשת ניוד - הראל גמל להשקעה להורדה

דילוג לתוכן