טופס בקשת נסיעה של סגל אקדמי להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשת נסיעה של סגל אקדמי. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשת נסיעה של סגל אקדמי להדפסה

מה זה טופס בקשת נסיעה של סגל אקדמי?

שם הטופס: טופס בקשת נסיעה של סגל אקדמי - אגף משאבי אנוש, מדור נסיעות וזכויות אקדמיות.

מטרת הטופס: בקשת נסיעה לחברי הסגל האקדמי באוניברסיטת תל אביב לנסוע לחו"ל לצורך פעילות אקדמית.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. שם הנוסע/ת, מס' ת"ז, דרגה/תפקיד, פקולטה, חוג, טל' נייד/בית, כתובת אימייל.
2. מטרת הנסיעה והרלוונטיות שלה לפעילותי באוניברסיטה.
3. יעד הנסיעה האקדמי ומסלול הנסיעה.
4. פרטי הטיסה כולל שם הסוכנות, שם הסוכן, וטלפון. כמו גם התנאים לאישור טיסות במח' תיירים ובמח' עסקים.
5. תקופת הנסיעה מתאריך ועד תאריך.
6. אפשרויות נסיעה במקורות מימון שונים, כולל אישור דמי אש"ל.
7. פרטי חשבון להעברת המחזורים הכספיים.
8. פרטי אישורי נסיעה וחתימות ממנהלי החוג, בעל המחקר, דקן, ורקטור.
9. פרטי סידורים ובחינות שננקטו ומטרתם למנוע פגיעה בלימודים ובתפקידים שונים.
10. פרטי התחשבנות לאחר נסיעה והתחייבות להגיש דו"ח לגבי הוצאות בחו"ל ולסדר חובות עפ"י ההוראות.

טופס בקשת נסיעה של סגל אקדמי חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשת נסיעה של סגל אקדמי מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשת נסיעה של סגל אקדמי הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשת נסיעה של סגל אקדמי להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

אגף משאבי אנוש
מדור נסיעות וזכויות אקדמיות
בקשת נסיעה לחו"ל לסגל אקדמי
א. שם הנוסע/ת _____________________ מס' ת"ז _________________דרגה/תפקיד__________________
פקולטה ___________ חוג __________ טל' נייד/בית______________ mail-e_______________________
מטרת הנסיעה והרלוונטיות שלה לפעילותי באוניברסיטה:____________________________________________
___________________________________________________________________________________
יעד הנסיעה האקדמי :___________________מסלול הנסיעה: _______________________________________
במקרה שהמסלול כולל יעד נוסף שאינו אקדמי, יש לפעול בהתאם לסעיף ד' בעמוד 2.
כרטיס טיסה בסוכנות הנסיעות (מתוך רשימה מאושרת)שם הסוכנות :_____________ הסוכן:________טלפון:_________
* האוניברסיטה מאשרת טיסות במח' תיירים economy בלבד , טיסות חריגות במח' עסקים יאושרו בכפוף לאישור
רפואי בלבד שיועבר לרקטור חודש מראש טרם רכישת הכרטיס.
תקופת הנסיעה בפועל מתאריך:_________________ עד ( תאריך ההמראה): ___________________סה"כ ימים _____
תזכורת: טרם יציאתך לנסיעה עליך לסיים ההתחשבנות על נסיעתך הקודמת.
אני מצהיר/ה: אקבל לא אקבל מימון מגורם חיצוני בעבור לינה / כלכלה / כרטיס טיסה (נא לפרט)
חתימת הנוסע/ת תאריך
למילוי המשך הטופס ונספחיו – ראה/י בדפים הבאים
ב. אישורי נסיעה
שם + חתימת ראש החוג/מנהל המחלקה תאריך
שם+ חתימת בעל המחקר תאריך
חתימת דקן תאריך
חתימת רקטור (לטיפול מדור נסיעות) תאריך
חשוב:
1 .יש לצרף מכתב הזמנה ו/או אישור השתתפות בכנס/ספריות – פירוט נושא המחקר והספריות.
2 .יש להגיש הבקשה עם האישורים הנלווים לפחות חודש לפני הנסיעה, בקשה שלא תגיע חודש
לפני מועד היציאה לא תטופל בטרם היציאה.

צפויות הוצאות
מקורות
מימון
אש"ל
לפעילות האקדמית בלבד
טיסה *כרטיס
מחלקת
תיירים
economy
רישום
לכנס
יש לצרף
פירוט
עלויות
רישום
רכב שכור
נא למלא עמוד 2 סעיף ג
סעיף תקציב
מס'
מלון ללא מלון לסוכן במקדמה ימים
מס'
לילות
עלות
משוערת
ללילה
כלכלה
*לינה
ממומנת
אש"ל
מלא
קשרי מדע
הפרשי שבתון
מחקר/אחר
אישור רשות המחקר (לפני העברה למדור)
סכום:__________________________
ישות משפטית 10
ישות פנימית 20
יחידה ארגונית____________________
ארגון מקמי 0000
חשבון ___________00000
פרוייקט _____________060
שנת מחקר______
תאריך_________ חתימה____________
1 ג. הנימוקים לבקשה להשכרת רכב_______________________________________________
_______________________________________________________________________
ד. עבור מסלול הכולל יעד שאינו אקדמי, יש לצרף לבקשה הצעת מחיר לכרטיס טיסה המקבילה בפרטיה
ליעד הנסיעה האקדמי (כרטיס זהה בפרטיו במעמד ההזמנה מאותו גורם (אינטרנט/סוכן): תאריכי
נסיעה בפועל וסוג הכרטיס) הפער בין עלויות הנסיעה ליעד האקדמי לבין עלויות נסיעה הכוללת יעד
נוסף, ימומן על ידי הנוסע. במידה ולא תצורף הצעה מקבילה, יופחת מסך ההחזר שיעור עלות היעד
הנוסף בהתאם לשיקול דעת ראש מדור נסיעות .
ה. קבלת דמי אש"ל לפני נסיעתך– נא לציין את האפשרויות בהן בחרת:
בכל פניה לקבלת כספים בבנק יש להציג תעודת זהות או דרכון.
1 .פנייה אישית לבנק הפועלים סניף אינשטיין (רח' בארט 6 ,רמת-אביב) טל: 6462615.
ניתן לקבל את הכספים ב- 4 מטבעות הרשומים מטה – נא לסמן:
דולר ארה"ב יורו לירה שטרלינג פרנק שוויצרי
2 .פנייה אישית לבנק הפועלים סניף נתב"ג הנמצא באולם היוצאים, ניתן לקבל את האש"ל בכל מטבע סחיר בארץ.
המטבע/מטבעות המבוקש/ים: _______ _______.
3 .העברה בשקלים לחשבוני– החשבון אליו מועברת המשכורת בלבד.
4 .העברה במט"ח לחשבוני בארץ* מטבע/מטבעות: ________.
* מותנה בכך, שהעברת את טופס פרטי חשבון המט"ח שלך למדור נסיעות.
לתשומת לבך: לא ניתן לשנות את מקום והרכב מסירת הכספים לאחר הפקת המקדמה.
במידה ולא יצויין מטבע נדרש יועבר האש"ל לחשבון בשקלים.
ביטוח - האוניברסיטה משתתפת בעלות הביטוח אך אינה אחראית לרכישת הביטוח לצורך
הנסיעה לחו"ל , האחריות על רכישת הפוליסה חלה על הנוסע .
סוכני הביטוח באוניברסיטה להכנת פוליסת ביטוח :
הראל/שילוח (יובל לבנברג) - 6408016-03 הראל/שילוח (בלה לבון) 6408850-03
החזר עבור תשלום הביטוח - ההחזר יועבר לנוסע כנגד הצגת אישור תשלום הביטוח על גבי הפוליסה,
סך ההחזר הנו בהתאם לתעריפי האוניברסיטה למספר ימי הנסיעה ליעד האקדמי המאושר.
התחשבנות לאחר נסיעה:
על-פי הוראות שלטונות מס הכנסה, חברי הסגל חייבים להגיש, בשובם, דו"ח לגבי הוצאותיהם בחו"ל, לפיכך אני
מאשר/ת בזה כי:
1 .תוך 30 יום ממועד שובי ארצה, אעביר למדור נסיעות וזכויות אקדמיות את כל המסמכים הדרושים לעריכת
ההתחשבנות בצירוף טופס דיווח ההתחשבנות (יש להוריד מאתר המדור):
- כרטיסי העליה למטוס המקוריים + כרטיס הטיסה האלקטרוני ticket-E.
- קבלות וחשבוניות מקוריות עפ"י הנדרש .
2 .ידוע לי כי במידה ונוצר חוב לאחר התחשבנות, יהיה עלי להסדירו תוך 45 יום ממועד עריכת ההתחשבנות,
במידה ולא, תהיה האוניברסיטה רשאית לנכות סכום זה משכרי.
חתימתי בסעיף זה מהווה הוראה והרשאה בלתי חוזרת לאוניברסיטה לנכות משכרי את הסכומים המתחייבים מסעיף 2.
שם וחתימה: __________________
2נספח א' -סידורים שננקטו למניעת פגיעה בלימודים ובמילוי תפקידים שונים
זה ברור לי כי אי-מילוי של חובותיי כאמור ערב הנסיעה עשוי לגרום לביטול בדיעבד של האישור לנסיעתי. מניעת פגיעה בעבודה: ידוע לי כי עלי למלא את כל חובות ההוראה/החזרת הציונים/עבודה בוועדות כפי שמפורט בנספח
הבטחת מהלכן התקין של הבחינות והחזרתן לסטודנטים:
הוראה בקורסים:
שם הקורס _____________________ימים ושעות בהם מתקיים הקורס במהלך הנסיעה __________________
ממלא מקום (שם וחתימה) ודרגתו___________________________________________
החזר השיעור בתיאום עם הסטודנטים בתאריך _________________________________
שם הקורס _____________________ימים ושעות בהם מתקיים הקורס במהלך הנסיעה _____________________
ממלא מקום (שם וחתימה) ודרגתו __________________________________________
החזר השיעור בתיאום עם הסטודנטים בתאריך ________________________________
בחינות - נא למלא את כל הסעיפים בטבלה הרצ"ב:
לא מתקיימת בחינה בעת העדרי ולא נערכת בדיקת בחינות וערעורים בעת העדרי.
בחינה בקורס:_____________________ מתקיימת/ות בחינה/ות:
תאריך בחינה תאריך הבחינה
שם וחתימת מ"מ מועד א'
תאריך
בחינה
מועד ב'
שם וחתימת מ"מ
יענה על שאלות הבהרה במהלך
הבחינה
בחינה בקורס:
תאריך בחינה תאריך הבחינה
שם וחתימת מ"מ מועד א'
תאריך
בחינה
מועד ב'
שם וחתימת מ"מ
יענה על שאלות הבהרה במהלך
הבחינה
מקור המימון למשלוח הבחינות לחו"ל: סעיף תקציבי: _________________ אחראי למשלוח המחברות וצילומם (שם וחתימה): ___________________ אבקש שהבחינות יישלחו אלי לחו"ל לבדיקה.
אני מודע/ת לכך כי עלי לנהוג עפ"י הכללים המחייבים באוניברסיטה ובפקולטה בנושא המועדים המחייבים להגשת טופס
הבחינה); ציוני ערעורים אחזיר תוך 5 ימים. הבחינה, להחזרת בחינות/ערעורים שנבדקו ולמסירת הציונים למזכירות: ציוני בחינות אחזיר תוך 7 – 14 ימים (עפ"י מתכונת
שם וחתימה: ___________________________ לעיל! בכל מקרה, נסיעתי לחו"ל לא תעכב מסירת ציוני בחינות ועבודות לסטודנטים מעבר לקבוע בהוראות האוניברסיטה כאמור
תפקידים מנהליים כגון חברות בוועדות (ימולא ע"י מי שמכהן כראש יחידה או יו"ר או חבר יחיד בוועדות):
יו"ר/חבר ועדה ______________________ ____________________________
ממלא מקום (שם וחתימה)
תפקידים אחרים ____________________ ____________________________
ממלא מקום (שם וחתימה)
טיפול בדואר – בתקופת העדרי יטפל בדואר שלי ___________________________
טיפול במענק/י מחקר:
הנני מייפה את כוחו של __________________ לחתום בשמי על הוראות תשלום מחשבון מענקי.
שם וחתימה:__________________________
3

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשת נסיעה של סגל אקדמי?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשת נסיעה של סגל אקדמי, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשת נסיעה של סגל אקדמי. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשת נסיעה של סגל אקדמי.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשת נסיעה של סגל אקדמי

פקס: 03-6406722
כתובת לשליחת מכתבים: וניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשת נסיעה של סגל אקדמי להורדה

דילוג לתוכן