טופס בקשת רישיון לעשיית עסק בכלי ירייה – בית מסחר להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשת רישיון לעשיית עסק בכלי ירייה – בית מסחר. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשת רישיון לעשיית עסק בכלי ירייה – בית מסחר להדפסה

מה זה טופס בקשת רישיון לעשיית עסק בכלי ירייה – בית מסחר?

שם הטופס: בקשת רישיון לעסק בכלי ירייה - בית מסחר

מטרת הטופס: הטופס משמש לבקשת רישיון לעסק בכלי ירייה בבית מסחר במדינת ישראל, על פי חוק כלי ירייה תש"ט 9191, סעיף 3.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי הסוחר: שם, מספר סוחר, מספר ח"פ, כתובת, טלפון, פקס, מס' הרישיון הקודם ושם הרשות שהנפיקה את הרישיון הקודם, ותאריך תפוגת הרישיון הקודם.
2. פרטי בעלי העסק או המניות: שמות בעלי המניות או שם התאגיד בעסק, מס' זהות, תאריך לידה, כתובת, טלפון, פקס, כתובת דוא"ל.
3. שירות בכוחות הביטחון / שירות לאומי / אזרחי: הקף בעיגול את הערך המבוקש.
4. מתאריך עד תאריך: פרטים אישיים, דרגה, מס' אישי סדיר מילואים, פטור משרות, ומועד התחלת וסיום השרות.
5. הצהרה על ויתור סודיות והסכמה למסירת מידע לפקיד הרישוי.
6. אישור קבלת מידע מהאגף לרישוי כלי ירייה באמצעים דיגיטליים.
7. רשימת כלי הירייה הרשומה במערכת, כולל אימותה.
8. רשימת כלים צבאיים שאינם רשומים במערכת.
9. רשימת מלאי תחמושת (לפי מספר קליברים).
10. רשימת חלקי חילוף (קנה, צינה/מחלק, נוקר, שן חולצת, גוף).
11. רשימת כלי ירייה המופקדים בבית המסחר.
12. רשימת כלי ירייה המופקדים לצורך תיקון בבית המסחר.
13. רישיון עסק תקף מהרשות המקומית.
14. קבלת אישור משטרת ישראל (באמצעות המרחב המשטרתי) בדבר החידוש.
15. אישור על ביקורת תקינות שנערכה על-ידי פקיד רישוי.
16. תעודת סיום השתלמות, הדרכה ובוחן יידע.
17. תרשים של מקום העסק.

הטופס מתייחס גם לאפשרות למסופק הרישיון לעסק, או להתנגדותו לפי העדכונים והבדיקות הנדרשות.

טופס בקשת רישיון לעשיית עסק בכלי ירייה – בית מסחר חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשת רישיון לעשיית עסק בכלי ירייה – בית מסחר מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשת רישיון לעשיית עסק בכלי ירייה – בית מסחר הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשת רישיון לעשיית עסק בכלי ירייה – בית מסחר להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

מדינת ישראל
המשרד לביטחון הפנים
ה א ג ף ל ר י ש ו י כ ל י י ר י י ה

בקשה לקבלת/לחידוש רישיון לעסק בכלי ירייה
חוק כלי ירייה תש"ט 9191 ,סעיף 3
שם הסוחר מספר סוחר מספר ח"פ
יישוב רחוב מספר בית ת"ד מיקוד
טלפון פקס'
מס' הרישיון לפי חוק רישוי עסק שם הרשות שהנפיקה את הרישיון הרישיון בתוקף עד תאריך
פרטי בעלי העסק /המניות )הסכם בעלי המניות בדבר מינוי בעל גוף ראוי חתום בפני עו"ד ]ומאושר על יד[(
שמות בעלי המניות/תאגיד בעסק מס' זהות )1 ספרות( חתימת בעל המניות / תאגיד
פרטי המבקש/ת
שם משפחה שם פרטי שם האב
מספר זהות )1 ספרות( תאריך לידה תאריך עליה
מען
יישוב רחוב מספר בית ת"ד מיקוד
טלפון נייד פקס'
כתובת דוא"ל __________________________@______________________________
שירות בכוחות הביטחון / שירות לאומי / אזרחי )הקף בעיגול את הערך המבוקש(
שירות בצה"ל/משטרת ישראל/שב"ס )הקף בעיגול את הערך המבוקש( שירות לאומי/אזרחי
מתאריך עד תאריך דרגה מס' אישי סדיר מילואים פטור משרות
אינו מחויב בשרות
מתאריך עד תאריך
הצהרה על ויתור סודיות והסכמה למסירת מידע לפקיד הרישוי
 אני החתום מטה מצהיר בזה, כי הנני מוותר על סודיות רפואית ואינני מתנגד להעברת פרטים אודות מצבי הבריאותי לפקיד הרישוי או מי מטעמו
ככל שהדבר נוגע לבקשה זו. מובא בזאת לידיעתי כי לצורך טיפול בבקשה, יפנה פקיד הרישוי לקבלת המלצת המשטרה, אשר תינתן ההמלצה
בהתייחס למידע פלילי )מרשם פלילי ורישומים משטרתיים אחרים( המצויים ברשותה, ככל שאלו נוגעים לבקשה.
 הנני מאשר שימוש בתמונתי הממוחשבת המצויה במאגר התמונות הממוחשב )כולל מאגר משרד התחבורה(.
 הנני מאשר קבלת מידע מהאגף לרישוי כלי ירייה באמצעים דיגיטליים)דוא"ל, מסרון(.
מצורפים בזה:
9 .רשימת כלי הירייה הרשומה במערכת, כולל אימותה.
2 .רשימת כלים צבאיים שאינם רשומים במערכת.
3 .רשימת מלאי תחמושת )לפי מספר קליברים(.
9 .רשימת חלקי חילוף )קנה, צינה/מחלק, נוקר, שן חולצת, גוף(.
5 .רשימת כלי ירייה המופקדים בבית המסחר.
6 .רשימת כלי ירייה המופקדים לצורך תיקון בבית המסחר.
7 .רישיון עסק תקף מהרשות המקומית.
8 .קבלת אישור משטרת ישראל )באמצעות המרחב המשטרתי( בדבר
החידוש.
1 .אישור על ביקורת תקינות שנערכה על-ידי פקיד רישוי .
91 .תעודת סיום השתלמות, הדרכה ובוחן יידע.
99.תרשים של מקום העסק – בשלושה עותקים )יצורף לבקשה
להנפקת רישיון חדש בלבד(.
92.מסמך המעיד על מידת בקיאות המבקש בעיסוק בכלי ירייה
)יצורף לבקשה להנפקת רישיון חדש בלבד(.
תאריך ___________________________ חתימת המבקש ___________________________
בכל מקום בו הפניה היא בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך.
כ"י / 19 / 3
מדינת ישראל
המשרד לביטחון הפנים
ה א ג ף ל ר י ש ו י כ ל י י ר י י ה

בקשת לקבלת/לחידוש רישיון לעסק בכלי ירייה לשנת_________

חוק כלי ירייה תש"ט 9191 ,סעיף 3
לשימוש משרדי הממשלה בלבד
אל: משטרת ישראל מרחב ___________________________ תיק מספר: _______________
מאת: המשרד לביטחון הפנים, פקיד רישוי _______________ תאריך: __________________
רצ"ב בקשה לקבלת/לחידוש רישיון לעסק בכלי ירייה. אבקש את המלצתך בהתאם לסעיף 99( 2( )ב( לחוק.
לוטה: בקשה )בשני עותקים(
תרשימים )בשני עותקים(
פקיד הרישוי _________________________
אל: המשרד לביטחון הפנים, פקיד רישוי _______________
מאת: משטרת ישראל / מפקד מרחב __________________
המקום בו מתנהל העסק נבדק בתאריך ___________________
תוצאות הבדיקה: _____________________________________________________________
בהתאם לסמכותי לפי סעיף 99( 2( )ב( לחוק כלי ירייה, תש"ט – 9191 ,אני ממליץ על מתן רישיון / חידוש רישיון למבקש בתנאי
שינהל את עסקו בהתאם לחוק ולפי התנאים המיוחדים שנקבעו לכך.
בהתאם לסמכותי לפי סעיף 99( 2( )ב( לחוק כלי ירייה, תש"ט – 9191 ,אני מתנגד למתן הרישיון / חידוש רישיון מהסיבות הבאות:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
תאריך ________________ חתימה וחותמת ממ"ר/סממ"ר משטרת ישראל _________________________
בכל מקום שבו הפנייה היא בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך.
כ"י / 19 / 3

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשת רישיון לעשיית עסק בכלי ירייה – בית מסחר?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשת רישיון לעשיית עסק בכלי ירייה – בית מסחר, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשת רישיון לעשיית עסק בכלי ירייה – בית מסחר. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשת רישיון לעשיית עסק בכלי ירייה – בית מסחר.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשת רישיון לעשיית עסק בכלי ירייה – בית מסחר

פקס: 073-3233711​
כתובת לשליחת מכתבים: הקריה, תל אביב 6473424​
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » משרדים ממשלתיים » המשרד לביטחון לאומי » טופס בקשת רישיון לעשיית עסק בכלי ירייה – בית מסחר

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשת רישיון לעשיית עסק בכלי ירייה – בית מסחר להורדה

דילוג לתוכן