טופס בקשת רישיון מדריך ירי להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשת רישיון מדריך ירי. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשת רישיון מדריך ירי להדפסה

מה זה טופס בקשת רישיון מדריך ירי?

טופס: בקשת רישיון מדריך ירי

מטרת הטופס: הטופס הנ"ל משמש לבקשת רישיון מדריך ירי לפי חוק כלי ירייה, תש"ט, 1949.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי המבקש/ת.
2. סוג השירות בכוחות הביטחון/שירות לאומי/אזרחי (לכל קטגוריה יש הבחנה משמעותית בסעיפים 3-5).
3. פירוט הכישורים/תנאים לקבלה לקורס (אפשרות לבחור רק אחת מתוך האלטרנטיבות בסעיף 3).
4. הצהרה על ויתור סודיות והסכמה למסירת מידע לפקיד הרישוי.
5. צורך לצרף מסמכים רלוונטיים כגון תעודת זהות, תעודת מי לואים/פטור, הצהרת בריאות, והסמכות להוכחת עמידה בתנאי הכניסה לקורס.

טופס זה מאפשר למבקש לבקש רישיון מדריך ירי ולהצהיר על עמידותו בתנאים והוראות החוק, וכן להסכים למסירת מידע לפקיד הרישוי.

טופס בקשת רישיון מדריך ירי חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשת רישיון מדריך ירי מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשת רישיון מדריך ירי הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשת רישיון מדריך ירי להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

טופס בקשה למועמד לקורס מדריכי ירי - חוק כלי ירייה, תש"ט, 1949
א . פרטי המבקש/ת
ב . שירות בכוחות הביטחון / שירות לאומי / אזרחי ( ה קף ב עיגו ל א ת הער ך המבו ק ש )
ג . פירוט הכישורים/ תנאים לקבלה לקורס (יש לסמן ב - X את החלופה המתאימה)
1 .אני מחזיק ברישיון מפקח מטווח מעל לשנה .
2 .אני מחזיק ברישיון מפקח מטווח וחלפו 6 חודשים מיום קבלת הרישיון. במהלך תקופה זו העברתי, לפחות אימון אחד בכל
שבוע עבודה, במשך 24 שבועות לפחות במסגרת תפקידי (יש למלא את הטבלה המצ"ב).
3 .שירות ביחידת ביטחון ממלכתית כלוחם וכן בתפקיד פיקודי או בתפקיד הדרכה. במסגרת שירותי
ביחידה התאמנתי בכלי ירייה מסוג אקדח. לחילופין, טרם חלפו 3 שנים מיום השחרור.
4 .שירות כמדריך אקדח הגנתי בצה"ל. לחילופין, טרם חלפו 3 שנים מיום השחרור.
5 .מאבטח בוגר קורס מאבטח בכיר וכן שימש בתפקיד פיקודי או בתפקיד הדרכה. שמרתי על כשירות
במשך שנתיים לפחות טרם הגשת המועמדות.
ד . הצהרה על ויתור סודיות והסכמה למסירת מידע לפקיד הרישוי:
משפחה פרטי מספר זהות ( 9 ספרות) שם האב שם שם
אני החתום מטה _____________________ ת.ז.__________________ מצהיר ומתחייב, כלהלן :
1 .הריני מאשר נכונות הפרטים האמורים בטופס, לרבות כל נספחיו, ומתחייב להודיע בכתב לפקיד רישוי מוסמך על כל
שינוי שיחול בפרטים שנמסרו בטופס, לרבות נספחיו, תוך 7 ימים מיום השינוי.
2 .הריני מתחייב למלא אחר הוראות החוק, הנהלים והתנאים הנלווים, ידוע לי כי במידה ולא אעשה כן יפעיל האגף לרישוי
כלי יריה, את סמכותו על פי דין כקבוע בסעיף 12 לחוק.
3 .הריני מוותר על סודיות רפואית ואינני מתנגד להעברת פרטים אודות מצבי הבריאותי לפקיד הרישוי או מי מטעמו
ככל שהדבר נוגע לבקשה זו .
4 .מובא בזאת לידיעתי כי לצורך טיפול בבקשה, יפנה פקיד הרישוי לקבלת המלצת המשטרה, אשר תינתן בהתייחס למידע
פלילי (מרשם פלילי ורישומים משטרתיים אחרים) המצויים ברשותה, ככל שאלו נוגעים לבקשה.
5 .הריני מאשר שימוש בתמונתי הממוחשבת המצויה במאגר התמונות הממוחשב (כולל מאגר משרד התחבורה).
6 .הריני מאשר קבלת מידע מהאגף לרישוי כלי יריה באמצעים דיגיטליים (דוא"ל, מסרון).
תאריך __________ ___ _____ חתימת המבקש _ ___ ___ _____ ___ ___ __
תאריך לידה תאריך עלייה
בית יישוב רחוב ת"ד מיקוד מספר
טלפון נייד פקס
כתובת דוא"ל__________________________________@____________________________
שירות
לאומי/אזרחי
מתאריך עד תאריך דרגה מס' אי שי ס די ר מי לוא ים
פ טו ר מש רו ת
מתאריך עד תאריך
אינ ו מחו יב בש רו ת
Dummy Textה . יש לצרף לבקשה את המסמכים הבאים:
1 .צילו ם תעודת זהות וס פח
2 .צילו ם תעודת מי לואים / פטור
3 .הצהרת בריאות חתומה ומאושרות ע"י רופא משפחה או רופא אחר שעיין בתיקו הרפואי ש ל המבק ש ובתנאי שלא
חלפה שנה מיום הוצאתה.
4 .אסמכתאות להוכחת עמידה בתנאי הכניסה לקורס:
מפקח מטווח – צילום תעודת הסמכה כמפקח מטווח, בצירוף הטבלה המצורפת לנספח זה, חתומה כנדרש.
מסוג אקדח, ושימש כמפקד או מדריך ביחידה, בצירוף תעודת סיום של קורס לחימה ביחידה. לוחם ביחידה ממלכתית – אישור מנהל מוסד ההכשרה באותה יחידה הכולל הצהרה על כך שהמועמד מיומן בשימוש בכלי יריה
מוסד ההכשרה בצה"ל. מדריך לוט"ר / מדריך אקדח הגנתי – נגררת שירות (טופס 830 (ובו רשום כי הוסמך ושימש כמדריך כאמור בצירוף המלצת מנהל
שימש בתפקיד פיקודי או תפקיד הדרכה. מאבטח בוגר קורס בכיר – אישור מעבר קורס זה וכן אישור על שמירת כשירות במשך שנתיים לפחות טרם הגשת המועמדות, וכן
לידיעתך, לא יונ פק כרטיס רישיון ל לא תמונה . לשם כך , עליך להצטלם במטווח מורשה.
בכל מקום שבו הפנייה היא בלשון זכר, הכוונה ג ם ללשון נקבה וכן להפך .
טבלת ריכוז הדרכה במטווח (עבור מפקח מטווח)
תאריך:____________________ שם החניך: ____________________
מספר ת"ז: _________________ נייד: _________________________
תאריך מס"ד
ושעות אימון
סוג אימון
(הכשרה ראשונית/
ריענון/ חידוש)
שם מלא וחתימת
המדריך המלווה
חתימה וחותמת
מנהל המטווח
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9תאריך מס"ד
ושעות אימון
סוג אימון
(הכשרה ראשונית/
ריענון/ חידוש)
שם מלא וחתימת
המדריך המלווה
חתימה וחותמת
מנהל המטווח
תאריך מס"ד
ושעות אימון
סוג אימון
(הכשרה ראשונית/
ריענון/ חידוש)
שם מלא וחתימת
המדריך המלווה
חתימה וחותמת
מנהל המטווח
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשת רישיון מדריך ירי?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשת רישיון מדריך ירי, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשת רישיון מדריך ירי. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשת רישיון מדריך ירי.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשת רישיון מדריך ירי

פקס: 073-3233711​
כתובת לשליחת מכתבים: הקריה, תל אביב 6473424​
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » משרדים ממשלתיים » המשרד לביטחון לאומי » טופס בקשת רישיון מדריך ירי

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשת רישיון מדריך ירי להורדה

דילוג לתוכן