טופס דו"ח על הכנסות בארץ ובחו"ל בשנת המס – דו"ח לנאמן בנאמנות (טופס 1327) להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס דו"ח על הכנסות בארץ ובחו"ל בשנת המס - דו"ח לנאמן בנאמנות (טופס 1327). כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס דו"ח על הכנסות בארץ ובחו"ל בשנת המס – דו"ח לנאמן בנאמנות (טופס 1327) להדפסה

מה זה טופס דו"ח על הכנסות בארץ ובחו"ל בשנת המס - דו"ח לנאמן בנאמנות (טופס 1327)?

טופס: טופס רשות המסים - דוח על הכנסות בארץ ובחו"ל בשנת המס - דוח לנאמן בנאמנות טופס 1327

מטרת הטופס: הטופס נמצא במסגרת דיווח הכנסות לרשות המסים בישראל. המטרה העיקרית היא לספק מידע מדויק ומעודכן על ההכנסות של נאמן בנאמנות למסייע במילוי הדו"ח. הטופס מכיל מידע שונה אודות ההכנסות, הסוגים השונים של הכנסות, ואת הפרטים הנדרשים למילוי בכל סעיף.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי הנאמן והנתונים האישיים שלו.
2. פרטי ההכנסות של הנאמן, כולל הכנסות חו"ל, הכנסות פטורות ממס מקור, הכנסות החייבות במס מירבי של %47, הכנסות חייבות לאחר הקיזוזים והפטורים, רווחי הון ושבח, ריבית על ניירות ערך, דיבידנדים, הכנסת משכר דירה בחו"ל, הכנסה מהימורים ועוד.
3. פרטי המסייע/ת שעזרו במילוי הדו"ח.
4. פרטי חשבון בנק לצורך החזר המס.

הטופס מיועד להגשה לרשות המסים בישראל ולשמש כחלק מההצהרה המסוימת שחייבים נאמנים בנאמנות למסייע.

טופס דו"ח על הכנסות בארץ ובחו"ל בשנת המס - דו"ח לנאמן בנאמנות (טופס 1327) חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס דו"ח על הכנסות בארץ ובחו"ל בשנת המס - דו"ח לנאמן בנאמנות (טופס 1327) מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס דו"ח על הכנסות בארץ ובחו"ל בשנת המס - דו"ח לנאמן בנאמנות (טופס 1327) הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס דו"ח על הכנסות בארץ ובחו"ל בשנת המס - דו"ח לנאמן בנאמנות (טופס 1327) להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

סה"כ הכנסות חו"ל (מצורף נספח ד טופס 1324 .בנוסף לנספח יירשמו סך הכנסות חו"ל בסעיפי טופס זה)
הכנסות חו"ל
חלוקות בשנת המס (פטורות/חייבות)
209 הכנסות פטורות ממס מקור
290
271
הכנסות החייבות בשיעור מס מירבי של %47 265
הכנסות חייבות לאחר הקיזוזים והפטורים שהותרו לפי פקודת מס הכנסה וחוק התיאומים (לרבות הכנסות חו"ל במקרים הרלוונטיים)
מספר טופסי רווח הון ושבח שצורפו
סה"כ סכום המכירות (רווח הון ושבח) (לא כולל רווח הון מניירות ערך סחירים)
(1 (בהתאם לחוק לעדכון כתובת התשס״ה - 2005
054
056
סה"כ סכום המכירות מרווח הון מניירות ערך סחירים (העתק/י מנספח ג נספח ג1 ונספח ג2 - רווח הון מני"ע) 256
הכנסות מרווח הון ומשבח מקרקעין
ריבית על ניירות ערך ומניות הניתנות לפדיון (החלק החייב בשיעור זה)- מס בשיעור של %35 050
דיבידנד רעיוני לבעל שליטה בחמי”ז - מס בשיעור של %23 174
ריבית על ניירות ערך, ריבית ורווחים מקופות גמל ודיבידנד ממפעל מאושר/מוטב - מס בשיעור של %15
פטנט או הכנסה לאחר פטירה - מס מוגבל ל %40
055
141
ריבית על ניירות ערך, פקדונות ותכניות חיסכון, ריבית מקופות גמל - מס בשיעור של %20
הכנסות חייבות בשיעורי מס מיוחדים
ריבית על ניירות ערך, ריבית מקופות גמל - מס בשיעור שלא יעלה על %25
060
061
067
157
דיבידנד ורווח ממניות הניתנות לפדיון (החלק החייב בשיעור זה) וכן הכנסה במסלול “ייעוד” בנאמנות קרובים - מס בשיעור של %25
דיבידנד לבעל מניות מהותי והכנסות אחרות - מס בשיעור של %30
הכנסה משכר דירה בחו"ל לפי סעיף 122א לפקודה - מס בשיעור של %15
הכנסה משכר דירה למגורים - מס בשיעור של %10
225
222
הכנסה מהימורים, הגרלות ופרסים החייבים במס בשיעור של %35 227
הכנסה מהשכרת מקרקעין בהתאם לחוק אנרגיות מתחדשות - מס בשיעור %31 335
כתובת העסק
(הרחוב, מספר הבית, הישוב, המיקוד)
שם העסק
העיסוק העיקרי (פרט/י)
טלפונים
כתובת דואר אלקטרוני
(הרחוב, מספר הבית, הישוב, המיקוד)
המייצג/הנהנה המייצג כתובת הנאמן המדווח/היוצר
(1)
כתובת למשלוח דואר
(הרחוב, מספר הבית, הישוב, המיקוד)
פרטים יש לרשום פרטים עדכניים לתאריך מילוי הדו"ח. אם שונו הנתונים הרשומים בסעיפים שלהלן מאז הוגש הדו"ח הקודם, סמן/י X במשבצת בשורה בה חל שינוי
מספר תיק ניכויים
9
מספר עוסק במע"מ
מספר תיק בעסק העיקרי
סוג הנאמנות (נכון לתום שנת המס):
תושבי ישראל נהנה תושב ישראל תושבי חוץ - יש נכס או הכנסה בישראל מספר תיק נאמנות
נאמנות קרובים
לפי צוואה, שבה נהנה תושב ישראל אחד לפחות לפי צוואה, שבה אין נהנים תושבי ישראל
נהנה תושב חוץ - יש נכס או הכנסה בישראל
הדו"ח הוא על הכנסותי כנאמן בנאמנות החייב בהגשת דו"ח לפי סעיף 131) א)(5ב)
מצ"ב דיווח על פרטי הנאמנות - טופס 151ח מצ"ב הצהרה על נאמנות בלתי הדירה - טופס 141
יוחסו הכנסות לנהנה בעקבות חלוקה, והנהנה מגיש דו"ח בגינן - מצ"ב טופס 142 וכן הצהרה על נאמנות בלתי הדירה - טופס 141
בנאמנות נהנה תושב חוץ - מצ"ב הצהרה על נהנה תושב חוץ - טופס 143 וכן הצהרה על נאמנות בלתי הדירה - טופס 141
בנאמנות קרובים - מצ"ב הודעה על יצירת נאמנות או הקנייה לנאמנות - טופס 147 וכן הודעה על בחירה
במסלול מיסוי בנאמנות נהנה תושב ישראל שהיא נאמנות קרובים - טופס 154.
יש נהנה בנאמנות שחל עליו/ה חובת דיווח לפי סעיף 131)א)(5ב)(7 (לפקודה - תושב ישראל
שמלאו לו 25 שנה ושווי נכסי הנאמנות עולה על 000,500.₪
הנאמנות בעלת שליטה בחבר בני אדם תושב חוץ נסחר בחו"ל כן, מצ"ב טופס 150 לא
הנאמנות בעלת זכויות בחבר בני אדם תושב חוץ שאינו נסחר כן, מצ"ב טופס 150 לא
הנאמנות קבלה “חוות דעת” חייבת בדיווח כאמור בסעיף 131ד לפקודה כן, מצ”ב טופס 1345 לא
הנאמנות נקטה עמדה חייבת בדיווח כאמור בסעיף 131ה לפקודה כן, מצ"ב טופס 1346 לא
הדו"ח מבוסס על פנקסי חשבונות שנוהלה עפ"י
תוספת סעיף להוראות ניהול ספרים.
חד-צידית
לא
ידני
כפולה
כן
ממוחשב
נוהלה הנהלת חשבונות
הופעלה קופה רושמת
הפקת תיעוד פנים
פרטים כלליים
אל: משרד השומה
דו"ח לנאמן בנאמנות
סמן/י X במשבצת המתאימה
אם הדו"ח לא מולא כראוי או לא צורפו המסמכים המתאימים, רשאי פקיד השומה עפ"י סעיף 131לפקודת מס הכנסה, לראותך כמי שלא הגיש דו"ח.
ר״י, אגף בכיר טכנולוגיות דיגיטליות ומידע (מעודכן ל - 2021.11(
1327 2 מתוך 1 דף
דין וחשבון על ההכנסות בארץ ובחו"ל
בשנת המס 2021
31.12.2021 - ב והמסתיימת 1.1.2021 - ב המתחילה לשנה
חותמת המשרד
תאריך הגשת הדו"ח
דוח שנתי 2021סמל
הנמקה
0 0
קנס
גירעון
לידיעתך, כתובת אתר האינטרנט של רשות המסים בישראל
www.gov.il/he/departments/israel_tax_authority
הערות:
108
9 - נאמנות נאמנות בלתי הדירה
בלתי
הדירה
תאריך הגשת הדו"ח שנה חודש יום
ניכויים במקור גבוהים מהכנסות
014 שאינן משכר או מקצבה 034 01 - שדה 040 גדול מההכנסות
תיעוד פנים:
1 - ממוחשב
2 - ידני
365
1 - חוות דעת חייבת
2 - עמדה חייבת
3 - שניהם
9 - אין
038
סכום לזיכוי
ב ס מ מספר תיק
לשימוש המשרד
תאריך שם חתימה
חוות דעת/עמדה ניהול ספרים
סעיף מפקח
שנת מס שומה
2 0 2 1 0 0
מספר זהות דף 2 מתוך 2 1327
1 - יחיד
3 - תושב חוץ
סוג
חישוב
עפ"י סעיף 143 לפקודת מס הכנסה, אני, שפרטי מצויינים למעלה, מצהיר/ה בזה כי סייעתי תמורת תשלום, למגיש/ת הדו"ח
בעריכת הדין וחשבון.
הנני מודע/ת לאחריות המוטלת עלי בהקשר זה עפ"י סעיף 224 לפקודת מס הכנסה.
פרטי המסייע/ת במילוי הדו"ח
תאריך חתימה
/
שם המשרד
כתובת דואר אלקטרוני
כתובת (כולל מיקוד)
שם איש הקשר מספר טלפון
מספר עוסק מורשה
הנאמן המדווח היוצר המייצג הנהנה המייצג
חתימת מגיש/ת הדו"ח
הריני מצהיר/ה בזה כי בשנת המס לא היו בנאמנות הכנסות נוסף על אלו הכלולות בדין וחשבון זה,
וכן כי הפרטים שבדין וחשבון זה ונספחיו הם נכונים ומלאים.
במילוי דין וחשבון זה נעזרתי, תמורת תשלום, על ידי מסייע/ת שפרטיו/יה מצויינים להלן.
הצהרת מגיש/ת הדו"ח שהנו:
תאריך
278 277
מספר חשבון סמל סניף סמל בנק
החזר המס, אם מגיע, יועבר לחשבוני המתנהל על שמי כנאמן בנאמנות בבנק:
שם בעל/ת החשבון כפי שמופיע במרשמי הבנק:
מחזור למקדמות, ניכויים במקור, מס שבח וחשבון בנק
040
294
סה"כ הסכומים שנוכו במקור (ללא מקדמות וללא מס ששולם בחו"ל) מהכנסות אחרות הכלולות בדוח זה (מצ"ב אישורים)
סך המחזור ללא מע"מ מעסק או משלח יד והכנסות אחרות הממוסות בשיעור מס מירבי, מכל העסקים, בארץ ובחו"ל, בשנת המס 2020
(לרבות הכנסות מהשכרה ומריבית)
סה"כ מס שבח שנקבע בשומת מס שבח (קרן בלבד) 041
יתרות להעברה לשנת המס 2022:
ד. הפסד חו"ל להעברה (מפורט בנספח ד טופס 1324(
א. הפסדים מעסק וממשלח יד (ללא חו"ל)
ב. הפסדים מנכס בית (ללא חו"ל)
ג. הפסדי הון שלא קוזזו (ללא חו"ל)
299
079
166
179
שם המייצג מספר מייצג כתובת מייצג
/
מספר טלפון המייצג
פרטי המייצג: ❏ רו"ח ❏ עו"ד ❏ יועץ מס ❏ אחר

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס דו"ח על הכנסות בארץ ובחו"ל בשנת המס - דו"ח לנאמן בנאמנות (טופס 1327)?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס דו"ח על הכנסות בארץ ובחו"ל בשנת המס – דו"ח לנאמן בנאמנות (טופס 1327), אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס דו"ח על הכנסות בארץ ובחו"ל בשנת המס – דו"ח לנאמן בנאמנות (טופס 1327). יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס דו"ח על הכנסות בארץ ובחו"ל בשנת המס – דו"ח לנאמן בנאמנות (טופס 1327).

גוף שיתמוך בשאלות על טופס דו"ח על הכנסות בארץ ובחו"ל בשנת המס - דו"ח לנאמן בנאמנות (טופס 1327)

פקס: 076-8094026
כתובת לשליחת מכתבים: רחוב בית הדפוס 20 ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, רשות המיסים
טופס קל » משרדים ממשלתיים » רשות המיסים » טופס דו"ח על הכנסות בארץ ובחו"ל בשנת המס – דו"ח לנאמן בנאמנות (טופס 1327)

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס דו"ח על הכנסות בארץ ובחו"ל בשנת המס - דו"ח לנאמן בנאמנות (טופס 1327) להורדה

דילוג לתוכן