טופס דו"ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה (טופס 5329) להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס דו"ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה (טופס 5329). כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס דו"ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה (טופס 5329) להדפסה

מה זה טופס דו"ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה (טופס 5329)?

טופס: דוח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה (טופס 5329)

מטרת הטופס:
טופס זה משמש לרשות המסים לצבור מידע אישי ופיננסי מאנשים על מנת לקבוע את המס המגיע להם לשלם. הטופס מציין את המידע הנדרש על ידי רשות המסים כדי לקבוע את המסים הנדרשים.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטים לצורך פתיחת תיק ניכויים, כולל תאריך תחילת פעילות וסוג המעסיק.
2. פרטי בן הזוג, כולל שם המעביד, שנת התחלת הפעילות, וסך הכנסות בשנה הקודמת.
3. פרטי הבעל/בת הזוג, כולל סוג העיסוק, שם המעביד, שנת התחלת הפעילות, וסך הכנסות בשנה הקודמת.
4. פרטי בעל מניות/שותף בן הזוג, כולל שם החברה/השותפות, מספר חברה/שותפות, ואחוזי הבעלות.
5. פרטים מזהים, כולל מיקוד, מספר זהות/ישות, כתובת מגורים, וטלפון נייד.
6. פרטי המעסיק במקרה של בעל עסק קטן, כולל שם העסק, כתובת, מספרי טלפון, ותאריך פתיחת העסק.
7. פרטי המשכיר במקרה של בעל חנייה או מחסן, כולל שם המשכיר, כתובת המחסן, מספרי טלפון, ותאריך פתיחת המחסן.
8. פרטים נוספים על ההכנסה, כולל שטח שימוש, סוג שימוש, ומקורות הכנסה.

נכון לתאריך הטקסט, יש להחזיר את הטופס תוך 120 יום ממועד הקבלה. אי הגשת הטופס או השמטת פרטים יכולה להוות עבירה על פקודת מס הכנסה.

טופס דו"ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה (טופס 5329) חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס דו"ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה (טופס 5329) מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס דו"ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה (טופס 5329) הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס דו"ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה (טופס 5329) להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

דו"ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה
פתיחת תיק עצמאי/ניכויים
5329 2 מתוך 1דף
השולח: משרד פ"ש רשת/
כתובת:
ת"ד: טלפון:
לכבוד:
ע"נ, החטיבה לארגון ומערכות מידע (מעודכן ל - 2017.8(
סמן/י √ בריבוע המתאים
ג. פרטים לצורך פתיחת תיק ניכויים תאריך תחילת פעילות בניכויים / /
❑ לא מעסיק עובדים:
❑ מוסד כספי ❑ שכירות בלבד ❑ שירות תעסוקה בלבד ❑ בחירות בלבד
חיוב 102 משוער ❑ מוסד כספי
מספר נותני שירותים/ספקים
❑ מעסיק עובדים
ה.שכיר בן הזוג (6(
שם המעביד שנת התחלה סך הכנסות בשנה קודמת
כתובת המעביד
שם המעביד שנת התחלה סך הכנסות בשנה קודמת
כתובת המעביד
.1
.2
בת הזוג
שם המעביד שנת התחלה סך הכנסות בשנה קודמת
כתובת המעביד
שם המעביד שנת התחלה סך הכנסות בשנה קודמת
כתובת המעביד
.1
.2
ד.בעל מניות / שותף בן הזוג בת הזוג
% שם החברה/השותפות מספר חברה/שותפות
% שם החברה/השותפות מספר חברה/שותפות המניות/השותפות
המניות/השותפות
בן/בת הזוג:
א. פרטים מזהים
❑ תושב/ת ישראל ❑ תושב/ת חוץ(4(
❑ תושב/ת ישראל ❑ תושב/ת חוץ(4(
❑ רווק/ה ❑ גרוש/ה ❑ אלמן/ה ❑ נשוי/אה ❑ פרוד/ה(3(
כתובת מגורים (כולל מיקוד)
מספר זהות/ישות מספר טלפון נייד
מספר זהות/ישות
שם משפחה שם פרטי שם האב שם האם מספר טלפון
דוא”ל
שם פרטי שם משפחה שם האב שם האם
בחירת בן הזוג הרשום(1)(2 ❏ (מגיש/ת הדו"ח ❏ בן/בת הזוג
מספר ילדים מתחת לגיל 19
כתובת למשלוח דואר*
*כתובת למישלוח דואר-יש לציין מספר תא דואר או מספר תא חלוקה או שם רחוב, מספר בית, ומספר כניסה , שם היישוב ומיקוד
שם העסק
תיאור העיסוק
שם המשכיר
כתובת העסק
ב.
בבעלותי מחסן
❑ כן ❑ לא
עצמאי העסק מנוהל ע"י: ❑ האיש ❑ האשה ❑ שני בני הזוג ❑ בעל עסק קטן(5(
כתובת משכיר המחסן כתובת המחסן
מספר טלפון מספר פקס
תאריך פתיחת העסק
/ /
מספר תיק ניכויים
שם המשכיר מספר תיק ניכויים
ההכנסה החודשית
הממוצעת
שעות עבודה
בממוצע בשבוע
מספר עוסק במע"מ
מספר זהות המשכיר
מחזור עסקי משוער:
❑ כן, מתאריך / / דמי שכירות ❑ לא
העסק בשכירות
המחסן בשכירות
❑ כן, דמי שכירות ❑ לא
בתוקף סמכותי לפי סעיף 135 לפקודת מס הכנסה הינך מתבקש/ת למלא את הדו"ח ולהחזירו אלינו תוך 120 יום.
אי הגשת הדו"ח או השמטת פרטים הינה עבירה על פקודת מס הכנסה.
בכבוד רב,
תאריך שם חתימה(1 (קביעת/בחירת "בן-זוג רשום": בהתאם להוראות סעיף 64 ב לפקודת מס הכנסה, כשמדובר בזוג נשוי יש לקבוע/לבחור מי מבני הזוג יהיה "בן-זוג רשום" כידוע,
על "בן-זוג רשום" מוטלת האחריות העיקרית להתנהלות מול פקיד השומה. ברירת המחדל לבחירת "בן-זוג רשום" ע"י בני הזוג היא מספר היישות לפיו הוגש
טופס זה. לפי מספר זה ייפתח תיק במס הכנסה.
אם "בן-זוג רשום" אמור להיות בן/בת הזוג השני, יש לסמן זאת במקום המתאים בטופס. "בן-זוג רשום" שנבחר ע"י בני הזוג תעמוד בתוקפה לא פחות מחמש
שנות מס, זולת אם בני הזוג אינם עוד בני זוג או על-פי החלטת המנהל. פקיד השומה רשאי לקבוע כי אחד מבני הזוג הוא "בן-זוג רשום", במגבלות הוראות הסעיף.
(2 (יש לצרף טופס 4435 וחתימת שני בני הזוג.
(3 (פרוד/ה - נשוי/אה שאינו מנהל משק בית משותף עם מי שהוא נשוי לו ואינו חי עימו - יש לצרף הצהרה בדבר נשואים החיים בנפרד בטופס 4440 .
(4 (נא לצרף צילום דרכון עדכני.
(5" (בעל עסק קטן" - יחיד שהכנסתו מעסק (מחזור עסקי) יחד עם יתר הכנסותיו מיגיעה אישית אינן עולות על 000,60 ש"ח.
(6 (נא לצרף טופסי 106 ו-857 לשתי שנות המס האחרונות.
תיאור הנכס שטח שימוש הכנסה שנת רכישה
ו. נדל"ן- נכס עסקי, דירה, מחסן, קרקע, פרדס וכו'
מספר רישוי
סוג שימוש שנת רכישה כלי רכב - מסחרי, פרטי, ציוד מכני כבד וכו'
ז. הערות פרט/י עיסוק/ים בשנתיים האחרונות תוך ציון מקורות הכנסה אחרים אם ישנם
הריני מצהיר/ה בזה כי למיטב ידיעתי הפרטים הנ"ל מלאים ונכונים. בידיעת העונשין הצפויים בגין מסירת פרטים שאינם נכונים,
תאריך שם מגיש/ת הדו"ח חתימה
ט. הצהרה:
מס׳ זהות דף2 מתוך 2 5329
ח. אימות חשבון בנק
אני מסכים שהבנק ימסור לרשות המסים מידע לאימות פרטי הבנק ובעלי החשבון במידה ויש שותף/ים יש להחתימו/מם על בקשה זו
תאריך חתימת בעל חשבון שם השותף לחשבון חתימת השותף

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס דו"ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה (טופס 5329)?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס דו"ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה (טופס 5329), אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס דו"ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה (טופס 5329). יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס דו"ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה (טופס 5329).

גוף שיתמוך בשאלות על טופס דו"ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה (טופס 5329)

פקס: 076-8094026
כתובת לשליחת מכתבים: רחוב בית הדפוס 20 ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, רשות המיסים
טופס קל » משרדים ממשלתיים » רשות המיסים » טופס דו"ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה (טופס 5329)

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס דו"ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה (טופס 5329) להורדה

דילוג לתוכן