טופס דיווח לרשות המסים בעקבות חוות דעת מומחה (טופס 1345) להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס דיווח לרשות המסים בעקבות חוות דעת מומחה (טופס 1345). כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס דיווח לרשות המסים בעקבות חוות דעת מומחה (טופס 1345) להדפסה

מה זה טופס דיווח לרשות המסים בעקבות חוות דעת מומחה (טופס 1345)?

שם הטופס: טופס 1345 - דיווח בגין חוות דעת

תכנית הטופס:
הטופס מיועד לדיווח לרשות המסים בעקבות קבלת חוות דעת כפי שנקבע בסעיף 131ד לפקודת מס הכנסה. הטופס מבקש מהנשיא/נשיאה, מנהל/מנהלת החברה, או מי שהוא בעל תפקיד בחברה בני אדם למלא פרטים הנדרשים ולספק מידע על החוות דעת שהושטה לו ועל השלטון המסוים הנגרם על פי חוות הדעת.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי הנישום (יחיד או חברה בני אדם).
2. הצהרה משפטית על נכונות הפרטים שנמסרו בטופס.
3. סעיפי 1, 2 ו-3 המציינים את הפעולות הנדרשות לדיווח בהתאם לחוות הדעת.

תקציר התוכן ומטרת הטופס:
הטופס 1345 הוא טופס שנמסר ברשות המסים כחלק מהתהליך המיסי בעקבות קבלת חוות דעת מומחית. הטופס משמש לדיווח על קבלת החוות דעת ומטרתו היא להבטיח שפרטי הדיווח והשלטון המסי המתקבלים על פי חוות הדעת מועברים לרשות המסים לצורך הבחנה וחישוב המיסים הנדרשים בהתאם לחוות הדעת.

תכנית הטופס מסייעת לרשות המסים לעשות שימוש נכון במידע הנמסר, ומאפשרת להעריך את השלטון המסי הנגרם על פי חוות הדעת ולבצע את החישובים המסיים בהתאם.

טופס דיווח לרשות המסים בעקבות חוות דעת מומחה (טופס 1345) חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס דיווח לרשות המסים בעקבות חוות דעת מומחה (טופס 1345) מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס דיווח לרשות המסים בעקבות חוות דעת מומחה (טופס 1345) הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס דיווח לרשות המסים בעקבות חוות דעת מומחה (טופס 1345) להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

דיווח בגין חוות דעת
כאמור בסעיף 131ד לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש) התשכ”א - 1961
ע"נ, החטיבה לארגון ומערכות מידע (מעודכן ל - 2016.3(
1345
תאריך שם הנישום/בעל התפקיד בחבר בני אדם ❏ יחיד ❏ חברה בעל תפקיד בחבר בני אדם חתימה
אני, הח”מ, מצהיר/ה שכל הפרטים שמסרתי בדוח זה הם נכונים ומלאים.
ידוע לי כי מסירת פרטים שאינם נכונים מהווה עבירה על החוק.
דברי הסבר
בהתאם לסעיף 131ד לפקודת מס הכנסה, הריני לדווח על קבלת חוות דעת כלהלן : (יש לסמן √ בריבוע המתאים)
❏ פעלתי עפ”י חוות דעת שניתנה לי ובהתאם לה הוגש הדוח השנתי אליו מצורפת הודעה זו.
❏ לא פעלתי עפ”י חוות דעת שניתנה לי בהכנת הדוח השנתי אליו מצורפת הודעה זו.
.
❏ קבלתי חוות דעת לאחר הגשת הדוח השנתי לשנת המס(*)
.1
.2
.3
הפעולה או הנכס הנידונים בחוות הדעת
סוג סוגיית המיסוי המושפעת מחוות הדעת:
❏ ניכויים ❏ פחת ❏ סיווג הכנסה ❏ סיווג הוצאה
❏ סוגיה אחרת שקבע המנהל (פרט/י)
פרטים אישיים
מספר זהות/ח.פ. שם הנישום שנת המס פקיד שומה
פרטי המייצג
שם המייצג מספר מייצג
דוח שנתי 2015
אדם שקיבל חוות דעת בכתב חתומה על ידי נותן חוות הדעת שהעניקה לו יתרון מס כהגדרתו בסעיף 131ד בשנת המס שלגביה
הוגש הדוח, ידווח עליה בדוח שהוא חייב בו לפי סעיפים 131 ו- 166 אם התקיים לגביה האמור בסעיפים 1 או 2 להלן:
1 .שכר הטרחה בגין חוות הדעת הוא סכום של 000,100 ₪ לפחות , שהוסכם בין הצדדים כי ישולם בעד חוות הדעת בגין חיסכון המס
המרבי הכולל שייווצר למקבל חוות הדעת, והוא תלוי כולו או חלקו בסכום יתרון המס שייווצר למקבל חוות הדעת.
2 .חוות הדעת היא תכנון מדף, קרי, חוות הדעת שהתקיים לגביה אחד מאלה:
1.2 .כוללת בעיקרה תוכן אחיד באותו נושא, שניתנה במישרין או בעקיפין, על ידי נותן חוות הדעת , לשלושה לפחות, בתוך תקופה
של שנתיים שאינם קרובים ולא מתקיימת ביניהם שליטה של אדם אחד במשנהו, והיא אינה תלויה בעיקרה בנסיבותיו
המיוחדות של מקבל חוות הדעת. מי שנתן חוות דעת שהיא תכנון מדף כאמור בסעיף קטן זה יודיע על כך למי שקיבל אותה,
ובלבד שהוא האדם השלישי ואילך שלו ניתנה חוות הדעת.
לעניין זה:
אמצעי שליטה ושליטה – כהגדרתם בסעיף 85א. קרוב – כהגדרתו בפסקאות (1 (או (2 (בסעיף 88.
2.2 .נותן חוות הדעת הציע את חוות הדעת למקבל ביזמתו , והמקבל חויב בחובת סודיות לגבי תוכנה, כולה או חלקה.
3 .הסעיף יחול על יחיד או חבר בני אדם שהכנסתם בשנת המס, למעט הכנסה כמשמעותה בסעיף 89) ריווח הון), עולה על 3 מיליון
שקלים חדשים או על יחיד או חבר בני אדם שהכנסתם כמשמעותה בסעיף 89) רווחי הון) , בשנת המס, עולה על מיליון וחצי
שקלים ובלבד שחוות הדעת ניתנה בקשר לאותה הכנסה.
4 .הסעיף לא יחול על מוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 9)2 (לפקודה.
(*) לא יהיה אדם חב בדיווח בשל חוות דעת שניתנה לו לגבי סוגיות שנדונו בהליך שומה, השגה או ערעור.
אדם שלא דיווח על חוות דעת כאמור בסעיף 131ד לפקודה , יראו אותו כאילו לא הגיש את הדו"ח לפי סעיף 131 או 166 לפי העניין.
על חוות דעת שמקבלה לא דיווח עליה כנדרש בסעיף 131ד יחול סעיף 191)ג1 (לפקודה (קנס על גרעון).
הדברים המובאים לעיל הם דברי הסבר ואינם באים במקום הוראות החוק, התקנות או כל כלל אחר שיקבע.

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס דיווח לרשות המסים בעקבות חוות דעת מומחה (טופס 1345)?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס דיווח לרשות המסים בעקבות חוות דעת מומחה (טופס 1345), אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס דיווח לרשות המסים בעקבות חוות דעת מומחה (טופס 1345). יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס דיווח לרשות המסים בעקבות חוות דעת מומחה (טופס 1345).

גוף שיתמוך בשאלות על טופס דיווח לרשות המסים בעקבות חוות דעת מומחה (טופס 1345)

פקס: 076-8094026
כתובת לשליחת מכתבים: רחוב בית הדפוס 20 ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, רשות המיסים
טופס קל » משרדים ממשלתיים » רשות המיסים » טופס דיווח לרשות המסים בעקבות חוות דעת מומחה (טופס 1345)

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס דיווח לרשות המסים בעקבות חוות דעת מומחה (טופס 1345) להורדה

דילוג לתוכן