טופס דיווח נוכחות חודשי להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס דיווח נוכחות חודשי. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס דיווח נוכחות חודשי להדפסה

מה זה טופס דיווח נוכחות חודשי?

שם הטופס: טופס משרד העבודה - דיווח נוכחות חודשי

מטרת הטופס:
הטופס משמש לדיווח על נוכחות הילדים במסגרות שונות למשרד העבודה בישראל. הוא מאפשר להורים ולמנהלי המסגרות להצהיר על נוכחותם החודשית של הילדים במסגרת ולספק פרטים מדויקים לצורך קביעת דרגת הזכאות.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. שם מנהל/ת המסגרת או מנהל/ת הצהרון או רכז/ת משפחתונים.
2. שם פרטי ומשפחה ומספר תעודת זהות של הילד/ה.
3. סיבה למילוי ההצהרה: ביטול דיווח עזיבה שגוי, עדכון סמל מסגרת באופן רטרואקטיבי, חוסר בהירות בדבר תאריך הכניסה ו/או סמל מסגרת.
4. תאריכים מדויקים של נוכחות הילד/ה במסגרת המצויינת בסעיף 3.
5. הצהרת ידיעה כי המשרד רשאי לבצע בקרת נוכחות ולבדוק את נכונות ההצהרה בכל עת.
6. אישור כי הנתונים המסופקים הם נכונים ומדויקים, והתחייבות לאמת את האמת בלבד.

צילום מסך טופס דיווח נוכחות חודשי טופס מקוון

טופס דיווח נוכחות חודשי חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס דיווח נוכחות חודשי הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס דיווח נוכחות חודשי להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

go.gov.il/daycare |labor.gov.il | הורים תעסוקת לעידוד בכיר אגף
בנק ישראל 5 קריית הממשלה, ירושלים
https://go.gov.il/public-appeals הציבור פניות
הצהרה בדבר נוכחות הילד/ה במסגרת
לתשומת לב: חובה למלא את כל השדות בטופס ובכתב יד קריא וברור! אי מילוי הטופס יגרום לעיכוב בטיפול
יש למסור טופס זה להורים על מנת לשלוח אותו למוקד במסגרת הטיפול בקביעת דרגת הזכאות
אני, הח"מ.
________________ _____________ מנהל/ת מעון / מנהל/ת צהרון / רכז/ת משפחתונים
שם פרטי ומשפחה מס' ת.ז. נא הקף בעיגול
____________________
סמל מסגרת
מצהיר/ה ומאשרת בזאת כדלקמן:
____________________ ____________________
הילד/ה שם ושם משפחה ת.ז. הילד/ה
1 .חובה לסמן מתוך הרשימה את הסיבה למילוי ההצהרה:
 ביטול דיווח עזיבה שגוי
 עדכון סמל מסגרת באופן רטרואקטיבי
חוסר בהירות בדבר תאריך הכניסה ו/או סמל מסגרת )קיימים שני טפסי אישור קבלה/ טפסי נספח 6 עם תאריכי
כניסה שונים ו/או סמלי מסגרת שונים או תאריך כניסה שצויין בשאלון אינו זהה לזה שצויין בטופס אישור קבלה /
נספח 6)
2 .חובה למלא תאריכים מדויקים של שהיית ילד/ה בסמל מסגרת שצוין לעיל:
 הילד/ה שהה/תה במסגרת מתאריך _____/ ____ / ____ ועד תאריך _____/ ____ / ____
יש לציין יום חודש ושנה יש לציין יום חודש ושנה
 הילד/ה שהה/תה במסגרת מתאריך _____/ ____ / ____ ועד היום
יש לציין יום חודש ושנה
ידוע לי, כי המשרד רשאי לבצע בקרת נוכחות ולבדוק את נכונות הצהרתי בכל עת.
אני מצהיר/ה, כי הנתונים שמסרתי הינם נכונים ומדויקים. ידוע לי כי עליי לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד וכי
אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק.
_____________________ ________________________________ _________________
תאריך חותמת מנהל/ת המסגרת או הארגון המפעיל חתימת מנהל/ת המסגרת
אישור ההורים
אנו מאשרים בזאת נכונות הנתונים שהוצהרו ע"י מנהל/ת המסגרת
_____________________ ________________________________ _________________
תאריך שם ושם משפחה של ההורה / מחזיק הילד חתימת ההורה / מחזיק הילד
תשפ"גאגף בכיר מעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך | il.gov.labor|daycare/il.gov.go
בנק ישראל 5 קריית הממשלה, ירושלים | טל. 9533300-03 | פניות הציבור. 7696498-074
2
הצהרה בדבר נוכחות הילד/ה במסגרת
לתשומת לב: חובה למלא את כל השדות בטופס בכתב יד קריא וברור. אי מילוי הטופס יגרום לעיכוב בטיפול
יש למסור טופס זה להורים על מנת לשלוח אותו למוקד במסגרת הטיפול בקביעת דרגת הזכאות
1
אני, הח"מ.
________________ _____________ מנהל/ת מעון מנהל/ת צהרון רכז/ת משפחתונים
שם פרטי ומשפחה מס' ת.ז. נא הקף בעיגול
2
____________________
סמל מסגרת
מצהיר/ה ומאשרת בזאת כדלקמן:
____________________ ____________________
הילד/ה
שם ושם משפחה ת.ז. הילד/ה 3
1 .חובה לסמן מתוך הרשימה את הסיבה למילוי ההצהרה:
4
 ביטול דיווח עזיבה שגוי
 עדכון סמל מסגרת באופן רטרואקטיבי
חוסר בהירות בדבר תאריך הכניסה ו/או סמל מסגרת )קיימים שני טפסי אישור קבלה/ טפסי נספח 6 עם תאריכי כניסה שונים ו/או
סמלי מסגרת שונים או תאריך כניסה שצויין בשאלון אינו זהה לזה שצויין בטופס אישור קבלה / נספח 6)
2 .חובה למלא תאריכים מדויקים של שהיית ילד/ה בסמל מסגרת שצוין לעיל:
5מתאריך _____/ ____ / ____ ועד תאריך _____/ ____ / ____
 הילד/ה שהה/תה במסגרת
יש לציין יום חודש ושנה יש לציין יום חודש ושנה
 הילד/ה שהה/תה במסגרת6 מתאריך _____/ ____ / ____ ועד היום
יש לציין יום חודש ושנה
ידוע לי, כי המשרד רשאי לבצע בקרת נוכחות ולבדוק את נכונות הצהרתי בכל עת.
אני מצהיר/ה, כי הנתונים שמסרתי הינם נכונים ומדויקים. ידוע לי כי עליי לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד וכי
7
אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק.
_____________________ ________________________________ _________________
תאריך חותמת מנהל/ת המסגרת או הארגון המפעיל חתימת מנהל/ת המסגרת
אישור ההורים
אנו מאשרים בזאת נכונות הנתונים שהוצהרו ע"י מנהל/ת המסגרת8
_____________________ ________________________________ _________________
תאריך שם ושם משפחה של ההורה / מחזיק הילד חתימת ההורה / מחזיק הילד

יש למלא את כל הפרטים בכתב ברור 1
יש להקיף בעיגול את התפקיד 2
יש למלא את פרטי הילד 3
4
יש לסמן במשבצת את הסיבה
5
יש למלא תאריך כניסה ותאריך עזיבה, במידה והילד עזב טרם מועד מילוי ההצהרה.
בנוסף, יש לדווח עזיבה באמצעות יומן נוכחות.
6 יש למלא תאריך כניסה במידה והילד שוהה במסגרת במועד מילוי ההצהרה
7
מנהל/ת במסגרת – יש למלא תאריך, לחתום ולהטביע חותמת הארגון או חותמת
המסגרת
8 הורים יש למלא תאריך, שם ושם משפחה ולחתום
תשפ"ג

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס דיווח נוכחות חודשי?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס דיווח נוכחות חודשי, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס דיווח נוכחות חודשי. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס דיווח נוכחות חודשי.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס דיווח נוכחות חודשי

פקס: 074-7993009
כתובת לשליחת מכתבים: רחוב בנק ישראל 5, ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, משרד העבודה
טופס קל » משרדים ממשלתיים » משרד העבודה » טופס דיווח נוכחות חודשי

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס דיווח נוכחות חודשי להורדה

דילוג לתוכן