טופס דיווח על הכנסת כספים לישראל והוצאתם מהמדינה (טופס 84) להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס דיווח על הכנסת כספים לישראל והוצאתם מהמדינה (טופס 84). כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס דיווח על הכנסת כספים לישראל והוצאתם מהמדינה (טופס 84) להדפסה

מה זה טופס דיווח על הכנסת כספים לישראל והוצאתם מהמדינה (טופס 84)?

טופס: טופס רשות המסים - דיווח על הכנסת כספים לישראל והוצאתם מהמדינה טופס 84

מטרת הטופס: הטופס משמש לדיווח על הכנסת והוצאת כספים מישראל בסכום שווה או גבוה מ- 50,000 ש"ח או יותר, וכן בנושאי חוק איסור הלבנת הון.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטים אישיים: שם פרטי ומשפחה, תאריך לידה, מס' זהות/דרכון, מעמד המצהיר, כתובת בישראל או בחו"ל, מס' טלפון.
2. מידע כללי: כיוון העברת הכספים (יבוא או יצוא), פרטי הפעולה והאם הפעולה נעשית בשביל אחר.
3. מיועד למי שפועל בעבור אחר: פרטי השולח/ת והמקבל/ת של הכסף במקרים שהמצהיר פועל בעבור אחר.
4. מיועד לשולח/ת או מקבל/ת כספים במטען או בדואר: פרטי השליחה או הקבלה במקרים שהכסף מועבר באמצעות משלוח או דואר.
5. מידע בדבר הכספים: פרטי הכסף המועבר, כולל שווי במטבע ישראלי ופרטי מטבעות, שטרות, ניירות ערך, כרטיסי תשלום ועוד.
6. הצהרה וחתימה: המצהיר מצהיר על אמיתות כל הפרטים בטופס וחותם עליו.

חובת הדיווח: כל מי שמביא או מוציא סכום שווה או גבוה מ- 50,000 ש"ח או יותר מישראל חייב לדווח על כך באמצעות מילוי הטופס הזה.

טופס דיווח על הכנסת כספים לישראל והוצאתם מהמדינה (טופס 84) חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס דיווח על הכנסת כספים לישראל והוצאתם מהמדינה (טופס 84) מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס דיווח על הכנסת כספים לישראל והוצאתם מהמדינה (טופס 84) הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס דיווח על הכנסת כספים לישראל והוצאתם מהמדינה (טופס 84) להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

מספר רשימון יבוא/יצוא
)אם מצורף לרשימון(
מקום הדיווח
)למילוי על ידי פקיד המכס(
מדינת ישראל/אגף המכס ומע"מ
דיווח בדבר כניסה ויציאה של כספים
)לפי סעיף 9 לחוק איסור הלבנת הון(
למילוי בעת הכנסת כספים או הוצאתם מישראל כאשר
ערכם הכולל שווה ערך ל- 000,50 ש"ח או יותר
חותמת פקיד המכס
טופס מכס 84 – תוספת לתקנות איסור הלבנת הון )דרכי דיווח על כספים בעת הכניסה לישראל או היציאה ממנה( – טופס הדיווח
נא למלא טופס זה בכתב ברור וקריא.
הגדרות והוראות למילוי הטופס – מופיעים בצידו השני של הדף.
חלק א: פרטים אישיים
שם פרטי ומשפחה תאריך לידה מס' זהות/דרכון
מעמד המצהיר )נא לסמן X בהתאם למעמד(
 אזרח ישראלי
 אחר)פרט/י(___________
כתובת קבועה בישראל או בחו"ל מס' טלפון
מס' טלפון
)אם שונה מהרשום לעיל(
כתובת בזמן שהות בישראל )אם שונה מהרשום לעיל(
חלק ב : מידע כללי
כיוון העברת הכספים : )הפעולה המדווחת - נא להקיף בעיגול סעיף יצוא או יבוא לפי העניין(
יצוא מישראל )נא לציין פרטים בשני הסעיפים הרשומים מטה( יבוא לישראל )נא לציין פרטים בשני הסעיפים הרשומים מטה(
יוצא מ )עיר בישראל( מיועד ל (עיר+מדינה( יצא מ )עיר+מדינה( מיועד ל )עיר בישראל(
האם את/ה פועל/ת בעבור אחר או על פי בקשתו של אחר, בעת העברת הכספים? )נא הקף/י לפי העניין( כן / לא )אם כן –נא ציין/י פרטים בסעיף להלן(
חלק ג: מיועד למי שפועל בעבור אחר
האדם/ישות שבעבורו/ה את/ה פועל/ת הוא/היא: )נא למלא פרטים בסעיפים להלן(
פרטי השולח/ת שם פרטי ומשפחה )או שם הישות( פרטי המקבל/ת שם פרטי ומשפחה )או שם הישות(
מס' זהות/דרכון/חברה כתובת מלאה ומס' טלפון מס' זהות/דרכון/חברה כתובת מלאה ומס' טלפון
חלק ד: מיועד לשולח/ת או מקבל/ת כספים במטען או בדואר
אופי הפעולה )נא להקיף את אופי הפעולה לפי העניין נשלח ל / נתקבל מ ולמלא פרטים בסעיף להלן(
נשלח בתאריך :
נתקבל בתאריך :
שם, כתובת מלאה ומס' טלפון
שיטת ההובלה ) נא לפרט: חברת בלדרות, דואר, מטען אוויר/ים וכיו"ב( שם חברת ההובלה
חלק ה: מידע בדבר הכספים
סה"כ שווה ערך במטבע ישראלי )ש"ח(
)נא לפרט בסעיפים להלן - ראה/י הוראות(
אם ברשותך סוגי מטבעות שונים או שסוג המטבע אינו ש"ח - נא לפרט בסעיף זה
)נא לפרט סוג המטבע, ארץ מטבע וסכום, בסעיפים להלן – ראה/י הוראות(
ש"ח
סכום -
סוג מטבע -
סכום -
סוג מטבע -
סכום -
סוג מטבע -
מטבעות / כרטיסי
תשלום
ש"ח
סכום -
סוג מטבע -
סכום -
סוג מטבע -
סכום -
סוג מטבע -
שטרות
ש"ח
שטרות סחירים -
סכום -
סוג מטבע -
ניירות ערך למוכ"ז -
סכום -
סוג מטבע -
סוג ההמחאות- בנקאיות / נוסעים
סכום -
סוג מטבע -
המחאות /ניירות ערך
למוכ"ז/שטרות סחירים
)נא להקיף בעיגול לפי העניין, בסעיף
הפרוט(
ש"ח
סכום -
סוג מטבע -
סכום -
סוג מטבע -
סכום -
סוג מטבע -
סה"כ לסוג מטבע:)ראה/י
הוראות(
חלק ו: הצהרה -הריני מצהיר/ה בזאת כי הטופס מלא על כל פרטיו, וכי למיטב ידיעתי כל שמסרתי הוא אמיתי ונכון.
שם ומשפחה של המצהיר/ה חתימה תאריךחובת הדיווח
אין הגבלה על סכומי הכסף המותרים להכנסה או הוצאה מישראל אולם :
חלה חובה לדווח למכס על הכנסת כספים לישראל והוצאתם ממנה בכל דרך שהיא לרבות הנכנס ו/או היוצא, וכן השולח ו/או המקבל בדואר,
במשלוח אווירי, במשלוח ימי ובכל דרך אחרת, אם שווי כל אחד מהם או שוויים יחד הוא בסכום - 000,50 ש"ח או יותר.
אופן הדיווח
הדיווח ייעשה תוך מסירת טופס הדיווח לפקיד/ת מכס הנמצא/ת במקום, אשר י/תאשר את עצם קבלת הדיווח באמצעות הטבעת חותמת המכס
- האישית.
במקומות בהם לא מוצב פקיד/ת מכס, יוגש טופס הדיווח לפקיד/ת ביקורת הגבולות אשר י/תאשר את עצם קבלת הדיווח באמצעות הטבעת
חותמת ביקורת הגבולות - האישית.
במעברי גבול בהם לא מוצב פקיד/ת מכס ו/או פקיד/ת ביקורת הגבולות – יש לשלוח את טופס-הדיווח בדואר רשום, כולל אישור מסירה,
ל"מוקד הארצי" של אגף המכס והמע"מ.
- כאשר המדובר בהוצאת כספים מישראל - יש לשלוח את הטופס לפני ביצוע פעולת ההוצאה או המשלוח.
- כאשר המדובר בהכנסת כספים לישראל - יש לשלוח את הטופס תוך 72 שעות מזמן הכנסת הכספים ו/או קבלתם בישראל

הטיפול בדיווח
המכס יעביר את הדיווחים למאגר שבמשרד המשפטים, המנוהל על-ידי הרשות לאיסור הלבנת הון.
הנחיות למילוי הטופס:
בכל הסעיפים: מס' זהות/דרכון - ישראלי/ת יש למלא רק מס' זהות
במקרה אחר יש למלא מס' דרכון ולציין את ארץ הדרכון
מס' חברה - יש לציין כי המדובר במס' חברה
כתובת - בישראל כולל : רחוב, בית, עיר, מיקוד
בחו"ל כולל: רחוב, בית, עיר, מיקוד, מדינה, ארץ
מס' טלפון - מס' טלפון קבוע ולא טלפון נייד
בישראל כולל: קידומת העיר
בחו"ל כולל: קידומת העיר, קידומת בינ"ל
חלק א - למילוי על ידי כלל המדווחים.
חלק ב - למילוי על ידי כלל המדווחים.
חלק ג - למילוי רק על ידי העונים בחיוב לשאלה בסעיף ב', בדבר הפעולה בעבור אחר.

- פרטי השולח - אם המצהיר אינו השולח, יש לפרט את פרטי השולח בסעיפים:
שם פרטי ומשפחה, מס' זהות/דרכון/חברה, כתובת מלאה ומס' טלפון
- אם המצהיר אינו המקבל, יש לפרט את פרטי המקבל בסעיפים:
שם פרטי ומשפחה, מס' זהות/דרכון/חברה, כתובת מלאה ומס' טלפון
חלק ד - למילוי רק על ידי השולחים או מקבלים כספים במטען או בדואר.
- שולח כספים - יקיף את הסעיף : נשלח ל
- ימלא את פרטי הנמען בחו"ל, בשאר הסעיפים
- מקבל כספים - יקיף את הסעיף : נתקבל מ
- ימלא את פרטי השולח מחו"ל, בשאר הסעיפים
חלק ה - למילוי על ידי כלל המדווחים.
- בחלקו הימני של החלק – ימלא את פרטי המטבעות, השטרות, ההמחאות הבנקאיות והמחאות הנוסעים, ניירות הערך למוכ"ז,
שטרות סחירים, כרטיסי תשלום, שברשותו, תוך פירוט לפי סוגי המטבע השונים.
- בחלקו השמאלי של החלק – ימלא את פרטי המטבעות, השטרות, ההמחאות הבנקאיות והמחאות הנוסעים ניירות הערך למוכ"ז,
שטרות סחירים, כרטיסי תשלום, שברשותו, תוך פירוט לפי ערכם המשוער בש"ח.
חלק ו – למילוי על ידי כלל המדווחים.
הגדרות:
"כספים" - מזומנים, המחאות בנקאיות ו/או המחאות נוסעים, ניירות ערך למוכ"ז, שטרות סחירים, כרטיסי תשלום.
"המוקד הארצי"- המוקד באגף המכס ומע"מ במשרד האוצר, האחראי לתאום ארצי של האגף בנושאי חוק איסור הלבנת הון.
פרטי ה"מוקד הארצי" : הנהלת אגף המכס ומע"מ, המוקד הארצי לאיסור הלבנת הון
בנק ישראל 5 ,ת.ד. 320 ,ירושלים 91002
02-6511911 : טלפונים

לתשומת לבך – המפר את חובת הדיווח, דינו מאסר שישה חודשים או קנס בשיעור האמור בסעיף
61(א()4 )לחוק העונשין, או פי עשרה מהסכום שלא דיווח עליו, הכל לפי הסכום הגבוה יותר

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס דיווח על הכנסת כספים לישראל והוצאתם מהמדינה (טופס 84)?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס דיווח על הכנסת כספים לישראל והוצאתם מהמדינה (טופס 84), אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס דיווח על הכנסת כספים לישראל והוצאתם מהמדינה (טופס 84). יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס דיווח על הכנסת כספים לישראל והוצאתם מהמדינה (טופס 84).

גוף שיתמוך בשאלות על טופס דיווח על הכנסת כספים לישראל והוצאתם מהמדינה (טופס 84)

פקס: 076-8094026
כתובת לשליחת מכתבים: רחוב בית הדפוס 20 ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, רשות המיסים
טופס קל » משרדים ממשלתיים » רשות המיסים » טופס דיווח על הכנסת כספים לישראל והוצאתם מהמדינה (טופס 84)

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס דיווח על הכנסת כספים לישראל והוצאתם מהמדינה (טופס 84) להורדה

דילוג לתוכן