טופס דין וחשבון רב שנתי (6101) להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס דין וחשבון רב שנתי (6101). כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס דין וחשבון רב שנתי (6101) להדפסה

מה זה טופס דין וחשבון רב שנתי (6101)?

טופס: מוסד לביטוח לאומי - דמי ביטוח - דין וחשבון רב שנתי 6101 (02.2023)

מטרת הטופס:
הטופס משמש לאזור פרטי מסירת מידע אישי וכלכלי של המבוטח למוסד לביטוח לאומי במטרה לקבל דמי ביטוח בהתאם למידע המסופק.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי חשבון הבנק של המבוטח.
2. פרטי חשבון הבנק של התובע (אם רלוונטי).
3. פרטים אישיים של המבוטח ובן/בת הזוג (שם, מספר זהות, כתובת מגורים, פרטי התקשרות).
4. פרטים אישיים של איש קשר (אם רלוונטי).
5. הצהרה בנוגע לקבלת הודעות ברחובות הדיגיטליים.
6. פרטי התחלה והתמשכות עיסוקים והכנסות בשנתיים האחרונות, כולל אישורים.

סעיפים נוספים בטופס עשויים להיות רלוונטיים למקרה הספציפי של המבוטח.

שימו לב:
הטופס מיועד למבוטחים שעשויים לקבל דמי ביטוח מהמוסד לביטוח לאומי על פי המידע שמספקים בטופס. אספקת מידע לא נכון או העלמת פרטים חשובים היא עבירה על החוק ואזרחים עלולים להיענש כלפיו.

מומלץ לעדכן את המוסד לביטוח לאומי במקרה של שינויים בפרטי ההתקשרות.

הטופס מותאם לעובדים עצמאיים ומציין את התנאים להיחשבות כעובד עצמאי.

מילוי הטופס יכול לגרום לקבלת דמי ביטוח מהמוסד לביטוח לאומי בהתאם לפרטים שמסופקים.

צילום מסך טופס דין וחשבון רב שנתי (6101) טופס מקוון

טופס דין וחשבון רב שנתי (6101) חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס דין וחשבון רב שנתי (6101) להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

)02.20232 6101 /בל
פרטים אישיים
פרטי חשבון הבנק של המבוטח
פרטי חשבון הבנק של התובע
פרטי המבוטח
שם משפחה שם פרטי מספר זהות
ס"ב
מצב משפחתי החל מתאריך
 רווק  נשוי  ידוע בציבור  גרוש  אלמן
שנה חודש
פרטי בן/בת הזוג
שם משפחה שם פרטי מספר זהות
ס"ב
כתובת מגורים ופרטי התקשרות
רחוב / תא דואר מס' בית כניסה דירה יישוב מיקוד
דואר אלקטרוני: טלפון קווי טלפון נייד
____________ @_____________
אם הטלפון הנייד או הדואר האלקטרוני אינם שלך – נא השלם את הפרטים הבאים:
שם משפחה איש קשר שם פרטי איש קשר מס' זהות איש קשר
ס"ב
 אני מסרב לקבל הודעות הכוללות מידע אישי בערוצים הדיגיטליים )הודעות טקסט – SMS,דואר אלקטרוני(, במקום דואר רגיל.
לידיעתך, אם לא סימנת "אני מסרב", הודעות בנושאי הביטוח הלאומי, יישלחו בערוצים הדיגיטליים, לפי המידע שמסרת.
מען למכתבים )אם שונה מהכתובת הרשומה למעלה(
שם הנמען רחוב / תא דואר מס' בית כניסה דירה יישוב מיקוד
שם הבנק שם הסניף / כתובתו מס' סניף מספר החשבון
לשימוש חותמת קבלה
פנימי
בלבד
)סריקה(
מס' זהות / דרכון
דפים
סוג
0 1 המסמך
המוסד לביטוח לאומי
מינהל הביטוח והגביה
1
דין וחשבון רב שנתי
לפי תקנות רישום ותקנות
בדבר גביית דמי ביטוח
טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד
2
עמוד 1 מתוך 2)02.2023( 6101 /בל
הצהרה
עיסוק והכנסות – נא פרט את עיסוקיך בשנתיים האחרונות וצרף אישורים
פרטים על תקופת האבטלה )ללא רישום בלשכת שירות התעסוקה, תביעתך תדחה(
עובד עצמאי – הודעה על פתיחה או סגירה של תיק
◊לא עובד ◊ שכיר )נא לצרף תלוש שכר( ◊ תלמיד על יסודי ◊ עובד במשק בית ◊ חייל סדיר ◊ חייל קבע ◊ שירות לאומי
◊ תלמיד ישיבה ◊ סטודנט ◊ חבר קיבוץ ◊ אסיר ◊ פנסיה ◊ חל"ת ◊ הכשרה מקצועית ◊ בעל הכנסה שלא מעבודה
◊ שוהה בחו"ל
הכנסה שלא מעבודה )מהארץ ומחו"ל( מתאריך עד תאריך עיסוק
הכנסה ב- ₪ מקור ההכנסה
אני מצהיר בזה כי כל הפרטים שמסרתי הם נכונים ומלאים. ידוע לי, שמסירת פרטים לא נכונים או העלמת נתונים היא
עברה על החוק, וכי אדם אשר גורם במרמה או ביודעין למתן קצבה לפי חוק זה או להגדלתה, על ידי העלמת פרטים שיש
להם חשיבות לעניין, דינו קנס כספי או מאסר.
ידוע לי כי אם יחולו שינויים בפרטי ההתקשרות, עלי להודיע על כך למוסד לביטוח לאומי.
במקרה שלא יעודכנו פרטי ההתקשרות, המידע יישלח באמצעות הערוצים אותם ציינתי על גבי טופס זה.
תאריך_________________ חתימת המבוטח _____________________
5
3
4
עובד עצמאי ייחשב מי שעוסק במשלח ידו ועונה על אחד מהתנאים הבאים:
- עובד לפחות 20 שעות בשבוע בממוצע
- ההכנסה החודשית הממוצעת היא לפחות %50 מהשכר הממוצע במשק.
- עובד לפחות 12 שעות בשבוע בממוצע והכנסתו החודשית היא לפחות %15 מהשכר הממוצע במשק.
עובד עצמאי ייחשב מי שעוסק במשלח ידו ועונה על אחד מהתנאים האלה:
◊ עובד לפחות 20 שעות בשבוע בממוצע.
◊ ההכנסה החודשית הממוצעת היא לפחות %50 מהשכר הממוצע.
◊ עובד לפחות 12 שעות בשבוע בממוצע והכנסתו החודשית היא לפחות %15 מהשכר הממוצע.
 התחלתי לעבוד כעצמאי החל מתאריך ___________
ממוצע שעות עבודה לשבוע
- נא לבחור באפשרות המתאימה:  11-1 שעות בשבוע  19-12 שעות בשבוע  20 שעות בשבוע ומעלה.
ממוצע הכנסה חודשית ____________ ₪
פירוט משלח היד _________________________
 עובד עצמאי שחל שינוי בהיקף שעות העבודה בשנה הנוכחית:
מתאריך ____________ שעות העבודה בשבוע בממוצע היו _________ הכנסה חודשית ממוצעת ___________ ₪
ומתאריך ___________ שעות העבודה בשבוע בממוצע יהיו _________ הכנסה חודשית ממוצעת ___________ ₪
 בן/בת זוג עובד בעסק החל מתאריך ____________ חלקו בעסק % ______ .
מספר שעות עבודה ממוצע בשבוע של בן/בת הזוג _______
חתימת בן/בת הזוג ___________________
 חדלתי לעבוד כעצמאי מתאריך ___________ עיסוקי הנוכחי ____________________ מתאריך ___________
במידה ובקשתך לסגירת עיסוק עצמאי מעבר לשנה השוטפת- יש לצרף אסמכתאות תומכות.
 חדלתי להעסיק עובדים בתיק ניכויים מס' _________________ מתאריך __________________
כתובת עסק
רחוב מס' בית דירה יישוב + מיקוד טלפון
כתובת מייצג
שם הנמען/המייצג רחוב/תא דואר מס' בית דירה יישוב + מיקוד
טלפון
מס' ת.ז _______________________עמוד 2 מתוך 2
4
4

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס דין וחשבון רב שנתי (6101)?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס דין וחשבון רב שנתי (6101), אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס דין וחשבון רב שנתי (6101). יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס דין וחשבון רב שנתי (6101).

גוף שיתמוך בשאלות על טופס דין וחשבון רב שנתי (6101)

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » יחידות ממשלתיות » ביטוח לאומי » דמי ביטוח » טופס דין וחשבון רב שנתי (6101)

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס דין וחשבון רב שנתי (6101) להורדה

דילוג לתוכן