טופס דף עזר להכנת תיק מוצר להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס דף עזר להכנת תיק מוצר. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס דף עזר להכנת תיק מוצר להדפסה

מה זה טופס דף עזר להכנת תיק מוצר?

שם הטופס: טופס מכון התקנים - מערכת תו תקן - דף עזר להכנת תיק מוצר

תכלית הטופס: הטופס מהווה דף עזר ליצרנים להכנת תיק מוצר בהתאם לתו-תקן. הטופס מספק הנחיות והמלצות להכנת התיק, הנדרש כחלק מתעודת האיכות שיצרן חייב לספק למכון התקנים.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. דף פתיחה - מידע על היצרן, פרטים להתקשרות, שם המוצר, פרטי המותגים, התקן הרלוונטי וסטטוסו.
2. דף תוכן עניינים - מפרט המסמכים הכלולים בתיק, כולל מספרי מסמך, שם, מהדורה/תאריך עדכון, וחתימת היצרן לאישור התאמת התיק.
3. דף עדכונים - רשימת העדכונים לתיק, כולל פרטי העדכון וחתימת הגורם המעדכן.
4. שינוי שם - במקרה של שינוי שם למוצר.
5. דף לקוחות - פרטי לקוחות שבהם משמש המוצר כרכיב.
6. מסמכי תיק המוצר - מסמכים נוספים בתיק.
7. תצלומים ו/או שרטוטים - תמונות ושרטוטים של המוצר.
8. רשימת רכיבים - רשימת הרכיבים העיקריים במוצר.
9. נתונים מפורטים לגבי חומרים עיקריים - מידע פרטי על חומרים במוצר.
10. חלוקה בין ייצור עצמי ורכבות קנויות - הפרוטים והתיאור לחלוקה בין ייצור עצמי ורכבות קנויות.
11. הוראות הפעלה ותחזוקה - הנחיות להפעלה ותחזוקת המוצר.
12. הוראות אריזה - הנחיות לאריזת המוצר.
13. הוראות התקנה - הנחיות להתקנת המוצר.
14. קטלוגים ודפי מידע - קטלוגים ומידע נוסף ללקוחות.

כדי לסכם, הטופס הינו כלי הכוונה ליצרנים להכנת תיק המוצר בהתאם לתו-תקן. הטופס מכיל מספר סעיפים שמתארים את התכנים שנדרשים למילוי, כולל הנחיות והמלצות להכנת התיק, תוכן המסמכים, הרכיבים העיקריים, המידע הטכני והתהליכים השונים הנדרשים לביצוע.

טופס דף עזר להכנת תיק מוצר חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס דף עזר להכנת תיק מוצר מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס דף עזר להכנת תיק מוצר הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס דף עזר להכנת תיק מוצר להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

Page 1 of 3 מוצר תיק להכנת עזר דף) 08/14)
318..80.31
דף עזר ליצרנים להכנת תיק מוצר במסגרת תו- תקן
1 .כללי
1.1 .מטרת‏מסמך‏זה‏לפרט‏הנחיות‏והמלצות‏להכנת‏תיק‏מוצר,‏כחלק‏מתעוד‏האיכות‏שעל‏היצרן‏
להכין‏ולמסור‏למכון‏התקנים8
8ISO 10013והמלצות‏.. 0י‏"הפירוט‏במסמך‏זה‏מבוסס‏על‏דרישות‏נוהל‏מת. 1.1
1 .תכולת תיק מוצר
1.1 .דף‏פתיחה:‏‏
808383 שם‏היצרן,‏פרטים‏להתקשרות‏עימו,‏ושם‏המוצר8‏במקרה‏שיָשִ ים,‏יש‏לציין‏גם‏שמות‏
של‏‏מותגים‏של‏המוצר‏ושל‏הגורם‏המשווק8
08380 התקן‏הרלבנטי‏,‏שנה‏ומהדורה‏שבתוקף, והסטאטוס‏שלו)‏רשמי/לא‏רשמי/חובת‏תו‏
תקן(
080 דף תוכן עניינים) מסמך מבוקר כמפורט בסעיף תצורת המסמך בגוף הוראת העבודה(. הכולל:
08383 פירוט‏המסמכים‏הכלולים‏בתיק‏בציון:‏מספר‏מסמך‏בתיק‏המוצר,‏שם‏מסמך,‏‏
מהדורה/תאריך‏עדכון‏אחרון של‏מסמך‏,‏מספר‏דפים במסמך,‏גורם‏מוסמך‏לאשר‏את‏
המסמך‏ותפקידו8
8חתימת‏היצרן‏לאישור‏התאמת‏‏תיק‏המוצר‏בתחתית‏דף‏תוכן‏העניינים 08380
081 דף עדכונים:
08180 המפרט‏כל‏עדכון‏של‏התיק,‏ומפרט‏תאריך‏עדכון,‏אילו‏מסמכים‏עודכנו,‏גורם‏מעדכן‏
תפקידו‏וחתימתו,‏ומהי‏מהות‏העדכון8‏‏
08181 שינוי‏שם- במקרה‏של‏שינוי‏שם‏של‏מוצר,‏יש‏לציין‏במהות‏העדכון‏את‏תאריך‏אישור‏שינוי‏
השם‏על‏ידי‏ועדת‏ההיתרים8
081 דף‏לקוחות‏– במקרה‏של‏שימוש‏במוצר‏כרכיב‏של‏מוצר‏אחר,‏נדרש‏פירוט‏של‏לקוחות‏ושמות‏
המוצרים‏שהרכיב‏משמש‏בהם‏רכיב‏קריטי8
080 מסמכי‏תיק‏המוצר:
08080 תצלומים‏ו/או‏שרטוטים‏של‏המוצר‏השלם‏ומידותיו‏העיקריות8Page 2 of 3 מוצר תיק להכנת עזר דף) 08/14)
8צילום‏האריזה‏‏לרבות‏ההצעה‏לסימון‏של‏תו‏תקן‏על‏גבי‏האריזה 08081
08081 שרטוטים‏המפרטים‏מכלולי‏מוצר)‏אפשריים‏גם‏שרטוטי‏"פיצוץ‏לחלקים"( עיקריים8‏
08080 שרטוטים‏מכאניים‏ו/או‏לוגיים‏של‏רכיבי‏מוצר‏קריטיים‏ועיקריים ,‏אם‏יָשִ ים8
8מידות‏וגדלים 08082
08082 רשימת‏רכיבים‏ עיקריים/קריטיים8
.0808 רשימת‏רכיבים‏עיקריים‏חליפיים‏)באופן‏מושלם(‏כולל‏חומרים עיקריים8
08082 נתונים‏מפורטים‏לגבי‏חומרים עיקריים,‏כגון:‏מתכות,‏פולימרים)חומרים‏פלסטיים(,‏
מוצרי‏גומי,‏חומרים‏מרוככים,‏חומרי‏בידוד,‏פוליאורטן‏מוקצף‏וכד'8
.08083 פרוט‏ותאור‏חלוקה‏בין‏ייצור‏עצמי‏,‏הרכבות‏עצמיות‏לרכיבים‏ו/או‏הרכבות‏קנויים8
080833 לרכיבים‏עיקריים‏קנויים )כולל‏תוכנות(‏:‏פירוט‏מספר‏יצרן,‏מהדורה‏,‏מק"ט‏ושם‏יצרן,‏
אם‏יָשִ ים8
080830 תהיה‏התייחסויות‏מיוחדת‏לחומרים‏דליקים,‏נפיצים‏ ורעילים במקרה‏שיָשִ ים8
080831 שרטוטי‏סימונים‏למוצר/תוויות‏סימון8
080831 שרטוטי‏מעגלי‏בקרה‏וסכמות‏חיווט‏חשמלי‏כולל‏סימון‏מוליכים‏והדקים- רק‏בחשמל‏
ואלקטרוניקה8
080830 תרשים‏חשמלי,‏אלקטרוני- רק‏בחשמל‏ואלקטרוניקה8
8בדיקות‏חובה‏להבטחת‏בטיחות‏המוצר‏לרבות‏היקף‏דגימה‏של‏הבדיקות 080832
080832 הוראות‏הפעלה‏ותחזוקה- אם‏יָשִ ים8
.08083 הוראות‏אריזה‏ייחודיות- אם‏יָשִ ים8
080832 הוראות‏התקנה- אם‏יָשִ ים8Page 3 of 3 מוצר תיק להכנת עזר דף) 08/14)
8קטלוגים‏ודפי‏מידע‏ללקוחות 08080.
1 אישור תיק המוצר ע"י מכון התקנים
183 כל‏שרטוט‏ומסמך‏בתיק‏המוצר‏יאושר‏בחותמת‏וחתימה‏של‏המעבדה‏הישימה‏במכון‏התקנים,‏
או‏בסימון‏מזהה‏אחר‏לאישור‏של‏מכון‏התקנים8‏
8התיק‏כקובץ‏שלם‏יאושר‏בחותמת‏וחתימה‏של‏מכון‏התקנים 180
181 כמתחייב‏בכתב‏ההסכם‏בין‏היצרן‏לממכון‏התקנים- "היצרן‏לא יעשה‏שינוי‏כלשהו‏במצרכים,‏
במרכיביהם‏או‏בתהליך‏ייצורם‏אלא‏לאחר‏שיודיע‏על‏כך‏למכון‏ולאחר‏קבלת‏אישור‏על‏כך‏
מראש‏ובכתב‏מאת‏המכון"8

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס דף עזר להכנת תיק מוצר?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס דף עזר להכנת תיק מוצר, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס דף עזר להכנת תיק מוצר. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס דף עזר להכנת תיק מוצר.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס דף עזר להכנת תיק מוצר

פקס: 08-6261666
כתובת לשליחת מכתבים: חיים לבנון 42, תל אביב
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » אגפים ממשלתיים » מכון התקנים » מערכת תו תקן » טופס דף עזר להכנת תיק מוצר

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס דף עזר להכנת תיק מוצר להורדה

דילוג לתוכן