טופס דפי הסבר הליך בירור ויישוב תביעות ביטוח חיים להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס דפי הסבר הליך בירור ויישוב תביעות ביטוח חיים. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס דפי הסבר הליך בירור ויישוב תביעות ביטוח חיים להדפסה

מה זה טופס דפי הסבר הליך בירור ויישוב תביעות ביטוח חיים?

שם הטופס: טופס מנורה מבטחים - חיים וחסכון - דפי הסבר

מטרת הטופס: הטופס מיועד להסבר על הליך בירור ויישוב תביעות ביטוח חיים של חברת מנורה מבטחים.

סעיפים שנדרשים למילוי:

1. דרישה לפנות לחברה בכתב לדיווח על אירוע ביטוחי.
2. הוראות לאיך למצוא טופסי תביעה רלוונטיים באתר האינטרנט של החברה.
3. הסברים על מילוי וצרפות לטופסי התביעה.
4. בחירת אופן משלוח הודעות במהלך הבירור בתביעה.
5. כתובת לשליחת הטופס והמסמכים.
6. מכתב עם סיסמא לכניסה למידע האישי באתר האינטרנט של החברה.
7. מסמכים שיש לשלוח לחברה ומועדי קבלתם.
8. דרישה לאישור קבלת מידע או מסמך בקשר לתביעה.
9. אפשרות לפניה לרופא מטעמו של החברה לצורך בדיקה רפואית.
10. סיסמא לכניסה למידע האישי באתר האינטרנט.
11. הסברים על התיישנות על בקשות לתשלום תגמולי הביטוח.
12. אפשרות לערעור על החלטות בתביעה והפנייה לממונים הרלוונטיים.
13. המידע על זכות הלקוח לקבל העתק פוליסה ומסמכים נוספים.

מטרה עיקרית: הטופס מסייע למבוטחים בחברת מנורה מבטחים להבין את הליך בירור ויישוב תביעות ביטוח חיים ואת הצעדים הנדרשים למילוי והגשת תביעה.

טופס דפי הסבר הליך בירור ויישוב תביעות ביטוח חיים חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס דפי הסבר הליך בירור ויישוב תביעות ביטוח חיים מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס דפי הסבר הליך בירור ויישוב תביעות ביטוח חיים הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס דפי הסבר הליך בירור ויישוב תביעות ביטוח חיים להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

03-7608032 * 2000 6100802 ,תל־אביב, 115 אלנבי
הליך בירור ויישוב תביעות ביטוח חיים
מבוטח/ת נכבד/ה,
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ )להלן – "החברה"(, משקיעה מאמצים רבים, כדי להבטיח טיפול מהיר, הוגן ומקצועי בתביעות.
במטרה לייעל את תהליך הגשת התביעה לחברה ולסייע לך בכל שלב ושלב, להלן פירוט הליך בירור ויישוב תביעות, במסגרת פוליסות לביטוח חיים, בכיסויים
הביטוחים: פטירה, אובדן כושר עבודה, נכות מקצועית ונכות תאונתית:
1 .עם קרות האירוע הביטוחי, עליך לפנות לחברה ולהודיע על האירוע בכתב. באפשרותך לפנות ישירות לחברה, למוקד תביעות ביטוח חיים בטלפון:
7107680-03 ,הפעיל בין השעות 00:8 ל-00:17 ,או באמצעות סוכן הביטוח שלך.
2 .לנוחיותך, באתר האינטרנט של החברה בכתובת: il.co.menoramivt.www ,תימצא את טופסי התביעה הרלוונטיים למקרי הביטוח, בליווי הנחיות
מפורטות.
.
3 .יש למלא את טופס התביעה ולהשיב על כל השאלות המופיעות בו, בפירוט ובבירור. יש לצרף את כל האישורים הנדרשים לבירור התביעה, וזאת כמפורט
בדף ההנחיות הנלווה לטופס התביעה.
4 .בטופס התביעה, הינך מתבקש לבחור את אופן משלוח ההודעות בדבר מהלך הבירור בתביעתך. האפשרויות הקיימות הן דואר ישראל או דואר אלקטרוני
)מייל מאובטח(. במידה ולא תבחר את אופן הדיוור, ההודעות יישלחו בדואר ישראל. ככל שהינך מיוצג על ידי עורך דין הודעות בדבר מהלך בירור התביעה
יישלחו אליו. במידה והינך מבקש לשלוח הודעות אלו באמצעות דואר אלקטרוני, אנא הקפד על מילוי כתובת המייל של עורך הדין.
5 .את הטופס והמסמכים ניתן לשלוח בדואר רשום לכתובת: ת.ד 927 ,תל-אביב מיקוד 61008 ,עבור מחלקת תביעות ביטוח חיים, או באמצעות פקס מספר
7608032-03 ,או באמצעות סוכן הביטוח שלך או באמצעות כתובת המייל: il.co.menora@tviotlife
6 .עם קבלת פנייתך בחברה, יישלח אליך מכתב המציין את סוג התביעה שנפתחה, מספר התביעה ומספר הפוליסה הרלוונטית. כמו כן, במכתב זה תצורף
הסיסמא לצורך כניסה למידע האישי באתר האינטרנט, וזאת על מנת שתוכל להתעדכן בהליך הטיפול בתביעתך.
7 .בנוסף, יישלח אליך מכתב בו נפרט את כל המסמכים שהתקבלו בחברה, תוך ציון מועד קבלתם וכן דרישה למסמכים נוספים והנחיות בכל הנוגע להמשך
הבירור.
8 .עם קבלת מידע או מסמך בקשר לתביעה, נאשר את קבלתו, תוך ציון מועד קבלתו ופירוט המסמכים שטרם הועברו אלינו ונדרשים לטיפול ולבירור פנייתך.
9 .במסגרת טיפולנו בתביעה, יתכן ונפנה למוסדות רפואיים, למוסד לביטוח לאומי או לחברות ביטוח אחרות, להמצאת מסמכים הרלוונטיים לבירור הזכאות
לתגמולי הביטוח וזאת בכפוף לטופס וויתור הסודיות הרפואית, שמצורף לטופס התביעה.
10 .במקרים מסוימים, יתכן ותידרש להיבדק על-ידי רופא מקצועי מטעמנו, לצורך קבלת חוות-דעת רפואית בכל הנוגע לאירוע הביטוחי. הבדיקה תעשה על-
חשבוננו ובתיאום מראש עמך. במסגרת הליך זה, הנך רשאי להיות מיוצג או להיוועץ במומחה מטעמך, על חשבונך.
11 .במידה ובמהלך טיפולנו בתביעה, יתברר כי נדרשים מסמכים נוספים לבירור התביעה, וזאת מעבר למה שנדרשת להמציא, תשלח הודעה מתאימה
להמצאת מסמכים נוספים אלו.
12 .לאחר קבלת כל המסמכים שנדרשת להעביר, אנו נודיעך באם הנך זכאי או לא זכאי לתגמולי הביטוח, או שנדרש לנו זמן נוסף לבירור החבות.
13 .תוך 30 יום מהיום שהיה בידנו כל הדרוש לבירור התביעה, נודיעך באם תביעתך אושרה במלואה, או אושרה באופן חלקי או נדחתה.
14 .במקרה של תביעת אובדן כושר עבודה, אנו נודיעך במסגרת מכתב אישור התביעה, עד מתי תביעתך אושרה. במידה ואובדן כושר העבודה יימשך מעבר
למועד זה, לצורך בדיקה מחודשת לזכאות לקבלת התשלומים העתיים יהיה עליך להציג בפנינו אישורים עדכניים מרופא/ים מומחה/ים מטפלים, המעידים
על המשך הזכאות. אישורים אלה יש להציג כחודש ימים טרם מועד התשלום העיתי האחרון שאושר. יתכן ונפנה אותך לבדיקת רופא מטעמנו ועל חשבוננו.
במידה ויוחלט להקטין או להפסיק את התשלומים העיתיים בעקבות הבדיקה המחודשת לזכאות, אנו נודיעך על כך לפחות 30 ימים לפני מועד הקטנת
או הפסקת התשלומים, אך לא יותר מ-60 ימים לפני המועד האמור ובכל מקרה לא לפני שממצאי הבדיקה שנעשתה, הראו כי יש להקטין או להפסיק את
התשלומים.
15 .זכותך לקבל מהחברה העתק פוליסה וכל מסמך אחר, עליו אתה חתום.
16 .הרינו להסב את תשומת לבך כי על פי חוק חוזה ביטוח, התשמ“א )1981 )ועל-פי הוראות הפוליסה, חלה התיישנות על בקשה לתשלום תגמולי
הביטוח, לאחר 3 שנים מיום קרות מקרה הביטוח. במקרה והתובע קטין, שנות ההתיישנות יחושבו החל מהגעת התובע לגיל 18 בהתאם. לתשומת
ליבך, הגשת תביעה לחברה וניהול התכתבות עמה, אינה עוצרת את מרוץ ההתיישנות, אלא רק הגשת תביעה לבית המשפט.
17 .באפשרותך להגיש ערעור בכתב על תוכן ההחלטה בתביעה. את מכתב הערעור, בצירוף מסמכים רלוונטיים, יש להפנות למנהלת מחלקת תביעות
בכתובת ת.ד 927 ,תל-אביב מיקוד 61008 או באמצעות פקס מס‘ 7608032-03 או באמצעות כתובת המייל: il.co.menora@tviotlife .כמו כן,
לשם מיצוי זכויותיך, באפשרותך להשיג על החלטת החברה באמצעות פניה לממונה על פניות הציבור בחברתנו בכתובת ת.ד 927 ,תל-אביב מיקוד
61008 או באמצעות פקס מס‘ 7604032-03 או באמצעות דוא“ל: il.co.menora@zibur-pniyou ו/או לפנות לממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון
במשרד האוצר ו/או לערכאות משפטיות.
חברתנו משקיעה מאמצים רבים לבירור החבות בזמן הקצר ביותר.
שיתוף הפעולה שלך חשוב לנו ונדרש לשם טיפול מהיר ונכון.
בברכת בריאות טובה ואריכות ימים,
מחלקת תביעות ביטוח חיים.

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס דפי הסבר הליך בירור ויישוב תביעות ביטוח חיים?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס דפי הסבר הליך בירור ויישוב תביעות ביטוח חיים, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס דפי הסבר הליך בירור ויישוב תביעות ביטוח חיים. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס דפי הסבר הליך בירור ויישוב תביעות ביטוח חיים.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס דפי הסבר הליך בירור ויישוב תביעות ביטוח חיים

פקס: 072-2238190
כתובת לשליחת מכתבים: ת.ד 927, תל אביב, מיקוד 6100802
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: חברות ביטוח, מנורה מבטחים, חיים וחסכון
טופס קל » חברות ביטוח » מנורה מבטחים » חיים וחסכון » טופס דפי הסבר הליך בירור ויישוב תביעות ביטוח חיים

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס דפי הסבר הליך בירור ויישוב תביעות ביטוח חיים להורדה

דילוג לתוכן