טופס הגדלת שיעור קצבה – אישור רופא לבן / בת זוג של עו"ה – נספחים ה – ח להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הגדלת שיעור קצבה - אישור רופא לבן / בת זוג של עו"ה - נספחים ה - ח. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הגדלת שיעור קצבה – אישור רופא לבן / בת זוג של עו"ה – נספחים ה – ח להדפסה

מה זה טופס הגדלת שיעור קצבה - אישור רופא לבן / בת זוג של עו"ה - נספחים ה - ח?

טופס: טופס משרד החינוך - פרישה לגמלאות - הגדלת שיעור קצבה - אישור רופא לבן בת זוג של עובד

מטרת הטופס:
טופס זה משמש להגדלת שיעור הקצבה בגמלאות לבן בת זוג של עובד, על פי החוקות וההגבלות הרלוונטיות.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי המבקש: שם משפחה, שם פרטי, מספר זהות.
2. פרטי הבן בת הזוג: שם משפחה, שם פרטי, מספר זהות.
3. יקויי הבריאות של בן בת הזוג: נדרש לרשום את היקויים או הבעיות הבריאותיות של בן בת הזוג.
4. פרטי הרופא המטפל: שם משפחה, שם פרטי, תאריך חתימה.
5. פרטי המבקש אצל המעסיק: שם המעסיק, שם החברה (או המעסיק), כתובת, מספר טלפון, תפקיד, תאריך חתימה.

הטופס דורש אישור מרופא המטפל של בן בת הזוג ואישור מהמעסיק של העובד. הטופס משמש להוצאת הוצאות מיוחדות בשל מצב בריאותי של בן בת הזוג ולהגדלת שיעור הקצבה שלו בגמלאות.

טופס הגדלת שיעור קצבה - אישור רופא לבן / בת זוג של עו"ה - נספחים ה - ח חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הגדלת שיעור קצבה - אישור רופא לבן / בת זוג של עו"ה - נספחים ה - ח מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס הגדלת שיעור קצבה - אישור רופא לבן / בת זוג של עו"ה - נספחים ה - ח הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הגדלת שיעור קצבה - אישור רופא לבן / בת זוג של עו"ה - נספחים ה - ח להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

מדינת ישראל
משרד החינו
ג כח אד בהוראה

נספח ה '

אישור הרופא המטפל ל /ב בת הזוג של העובד ת/

אל : ועדת הגמלאות משרד החינו, באמצעות ג כא" , ב לשכת מחוז ת"א
הנדו : מר / גב' ____________ ___________ ________________
ש משפחה ש פרטי מס' זהות

( /ב בת הזוג של מר/גב' ____________ ____________ )
ש משפחה ש פרטי

הריני לאשר בשנה האחרונה (, א לא פחות מ 6 # חודשי ממועד אישורי זה , ) נתגלו לראשונה
בנדו (או נתגלתה לראשונה החמרה משמעותית במצב בריאות קיי , ) ליקויי הבריאות הבאי :

.א _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

.ב _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

.ג _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

.ד _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

.ה _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

ב ב ר כ ה ,

פרטי הרופא המטפל : ____________ ______________
תארי חתימה

_______________ _______________ ______________
ש משפחה ש פרטי מספר הרישיו

* מומל) לצר מסמכי רפואיי נוספי .

מדינת ישראל
משרד החינו
ג כח אד בהוראה

נספח ו '

הצהרת ב/בת זוג העובד/ת על הוצאות רפואיות

אל ועדת הגימלאות, משרד החינו, באמצעות ג כא"ב לשכת מחוז ת"א

הנדו : הוצאות מיוחדות בשל מצב בריאותי הלקוי

אני, /ב בת הזוג של העובד/ת ___________ __________, מצהיר/ה בזאת שבשל מצב
ש משפחה ש פרטי

בריאותי, נגרמות לי, מש השנה האחרונה (א לא פחות מששת החודשי האחרוני , )

הוצאות מיוחדות וקבועות (שאינ חד פעמיות) שאינ מכוסות על ידי ביטוחי הרפואי או על

ידי הסדר אחר כלשהו, זאת בממוצע חודשי של ________ש"ח .

"מצ ב קבלות על ההוצאות המיוחדות .

_____________ _____________ ____________ ____________
תארי ש משפחה ש פרטי מספר זהות

מדינת ישראל
משרד החינו
ג כח אד בהוראה

נספח ז '

אישור המעסיק של ב/בת זוג העובד ת/

אל : ועדת הגמלאות, משרד החינו, באמצעות ג כא" לשכת מחוז ת"א

הנדו : העובד/ת _____________ _____________ _______________
ש משפחה ש פרטי מספר זהות

( /ב בת הזוג של עובד/ת המדינה, /מר גב' _________ _________ _____________
ש משפחה ש פרטי מס' זהות

. 1 בשנה הקודמת (טר השינויי במצב בריאותו , )ה/ השתכר/ה העובד ת/ , בממוצע חודשי, ס של
#כ _________ .*

. 2 הריני לאשר שבשנה האחרונה א( לא פחות מ 6 # חודשי ממועד אישורנו זה , ) בהשוואה לשנה
הקודמת, מתקיי לגביו/ ( ה יש לסמ בהתא ) כדלהל :

[ ] העובד נעדר/ה לחלוטי מעבודתו ה/

[ ] בשל מצבו/ה הבריאותי, שכר עבודתו/ה החודשי (ברוטו) של העובד/ ( ת כולל שעות נוספות,
כוננות, שכר עידוד וכד ) ' פחת, בממוצע חודשי # ב, 3/1 משרה .

[ ] העובד/ת נעדר ה/ מעבודתו ה/ , בשל מחלה הקשורה במצבו הבריאותי, בממוצע חודשי # ב, 3/1
משרה לפחות מהתקופה האמורה .

[ ] שיעור משרתו/ה של העובד ת/ , הופחת בשל מצבו הבריאותי ב # 3/1 משרה לפחות.

פרטי המאשר אצל המעסיק *

ש המעסיק : ________________________
ש החברה (או ש המעסיק )

__________________ ___________________________________
כתובת מס' הטלפו

המורשה לאשר מטע המעסיק :

________________ ______________ _______________
ש משפחה ש פרטי תפקיד

________________ ______________
תארי חתימה

* א ב /בת הזוג עצמאי יש לצר אישורי מס הכנסה .
מדינת ישראל
משרד החינו
ג כח אד בהוראה

נספח ח '

הצהרת ב/בת זוג העובד ת/

אני מצהיר/ה בזאת שבגי הליקוי הבריאותי ( , או הוצאותיי המיוחדות הקשורות בו , ) בעטיו
מבקש ב /בת זוגי שתוגדל תקופת שירותו/ ( ה יוגדל שיעור קיצבתי , ) איני מקבל/ת תשלומי
כלשה.

פרטי ב/בת הזוג: ______________ ______________ _______________
ש משפחה ש פרטי מספר זהות

( פרטי העובד ת/ : _____________ ______________ ________________ )
ש משפחה ש פרטי מספר זהות

_____________________ ________________
תארי חתימה ב /בת הזוג

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הגדלת שיעור קצבה - אישור רופא לבן / בת זוג של עו"ה - נספחים ה - ח?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הגדלת שיעור קצבה – אישור רופא לבן / בת זוג של עו"ה – נספחים ה – ח, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הגדלת שיעור קצבה – אישור רופא לבן / בת זוג של עו"ה – נספחים ה – ח. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הגדלת שיעור קצבה – אישור רופא לבן / בת זוג של עו"ה – נספחים ה – ח.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הגדלת שיעור קצבה - אישור רופא לבן / בת זוג של עו"ה - נספחים ה - ח

פקס: 073-3931601
כתובת לשליחת מכתבים: רח' דבורה הנביאה 2, ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » משרדים ממשלתיים » משרד החינוך » פרישה לגמלאות » טופס הגדלת שיעור קצבה – אישור רופא לבן / בת זוג של עו"ה – נספחים ה – ח

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הגדלת שיעור קצבה - אישור רופא לבן / בת זוג של עו"ה - נספחים ה - ח להורדה

דילוג לתוכן