טופס הגשת בקשה לאישור מְנַהֵל להעברת פסולת מסוכנת לטיפול להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הגשת בקשה לאישור מְנַהֵל להעברת פסולת מסוכנת לטיפול. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הגשת בקשה לאישור מְנַהֵל להעברת פסולת מסוכנת לטיפול להדפסה

מה זה טופס הגשת בקשה לאישור מְנַהֵל להעברת פסולת מסוכנת לטיפול?

שם הטופס: טופס הצהרת יצרן פסולת מסוכנת

מטרת הטופס: הטופס משמש להגשת בקשה לאישור מנהל להעברת פסולת מסוכנת לטיפול במפעל טיפול. המטרה היא לספק מידע על הפסולת המסוכנת ואופן טיפולה.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי מפעל יצרן הפסולת, כולל שם, מספר טלפון נייד, מספר טלפון נוסף, וכתובת דואר אלקטרוני.
2. פרטי מפעל הטיפול, כולל שם, מספר טלפון נייד, מספר טלפון נוסף, וכתובת דואר אלקטרוני.
3. פרטי הפסולת המסוכנת, כולל מאפיינים, מקור הפסולת, כמות שנתית, סוג האריזה, ותיאור הפסולת.
4. סיווג, קטלוג, ואופן הטיפול בפסולת המסוכנת.
5. תיאור ההתנאים לטיפול בפסולת המסוכנת במפעל טיפול.

מספר בקשה למילוי: מספר בקשה מיועד למילוי על ידי המשרד.

הטופס מכיל מסמך הסכמה לקליטה של פסולת מסוכנת ולטיפול בה, שיש למלא על ידי מפעל הטיפול.

מערך הלאומי לחומרים מסוכנים וחירום משמש בתהליך האישור וטיפול בפסולת מסוכנת.

טופס הגשת בקשה לאישור מְנַהֵל להעברת פסולת מסוכנת לטיפול חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הגשת בקשה לאישור מְנַהֵל להעברת פסולת מסוכנת לטיפול מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס הגשת בקשה לאישור מְנַהֵל להעברת פסולת מסוכנת לטיפול הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הגשת בקשה לאישור מְנַהֵל להעברת פסולת מסוכנת לטיפול להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

המערך הלאומי לחומרים מסוכנים וחירום
מארס 2023 ,גרסה 2
טופס בקשה לאישור מנהל פרטני
מספר בקשה למילוי על ידי המשרד
א. פרטי מפעל יצרן הפסולת:
תאריך מילוי הבקשה
מספר מפעל במשרד להגנת הסביבה )מספר המפעל מפורט בהיתר רעלים, דוחות סיור וכו'(
שם מלא של מגיש הבקשה )יצרן
הפסולת(
מספר טלפון נייד
מספר טלפון נוסף
כתובת דואר אלקטרוני
שם מפעל יצרן הפסולת
ח"פ המפעל
מספר היתר רעלים
מחוז מטפל במשרד
רשות מקומית מפעל יצרן פסולת
סוג האישור המבוקש ☐ אישור מנהל ראשון ☐ חידוש אישור מנהל
תוקף אישור מנהל קודם )למילוי במקרה של בקשה לחידוש אישור(
ב. פרטי מפעל הטיפול:
מספר מפעל במשרד להגנת הסביבה )מספר המפעל מפורט בהיתר רעלים, דוחות סיור וכו'(
שם מלא של איש קשר במפעל הטיפול
מספר טלפון נייד
כתובת דואר אלקטרוני
שם מפעל הטיפול
ח"פ המפעל
מספר היתר רעלים
מחוז מפעל הטיפולהמערך הלאומי לחומרים מסוכנים וחירום
רשות מקומית מפעל יצרן פסולתהמערך הלאומי לחומרים מסוכנים וחירום
טופס הצהרת יצרן פסולת מסוכנת
1 טופס זה ייחתם על ידי בעל היתר הרעלים של יצרן הפסולת
תאריך: ____________
בעבור,
שם מפעל הטיפול בפסולת מסוכנת
מספר היתר רעלים
בעל ההיתר במפעל הטיפול
1 .מבקש להעביר לטיפול במפעלכם את הפסולת המסוכנת הנוצרת במפעל _____________, היתר
2 רעלים מספר _____________ המפורטת להלן
:
א. תיאור הפסולת:
מצב צבירה וסוג הפסולת ☐ מוצק ☐ נוזל ☐ גז
☐ פסולת אורגנית ☐ פסולת אנאורגנית
שם זרם הפסולת ☐ שפכים ☐ בוצה ☐ חומצה ☐ בסיס ☐ ממס ☐ אבקה
☐ שמן משומש ☐ אמולסיה ☐ שבבים ☐ אריזות ☐ ציוד מזוהם ☐
סוללות ☐ מצברים ☐ פחם פעיל משומש ☐ תמלחת
☐ אחר:______________________________________
תיאור מילולי של הפסולת )לדוגמה, בוצה ביולוגית, אבקת צבע, חומצה משומשת וכו'(
מאפיינים/מזהמים עיקריים
של הפסולת
)לדוגמה, מכיל הלוגנים, מתכות, סוג החומצה וכו'(
מקור הפסולת המסוכנת )מתקן, תהליך או מקור שממנו נוצרה הפסולת המסוכנת(
כמות פסולת שנתית )טונה( )כמות הפסולת השנתית בטונה המיועדת להעברה לטיפול(
סוג האריזה )סוג האריזה שבה תשונע הפסולת למתקן הטיפול(

1
אם ליצרן הפסולת אין היתר רעלים המסמך ייחתם על ידי מנכ"ל העסק.
2
אם הבקשה כוללת יותר מזרם פסולת אחת, יש למלא את הטבלה בנפרד בעבור כל זרם פסולת מסוכנת ולצרפה תחת סעיף זה.המערך הלאומי לחומרים מסוכנים וחירום
ב. סיווג, קטלוג ואופן הטיפול בפסולת מסוכנת:
מספר הפסולת )מספר שניתן לפסולת עם הנפקת היתר רעלים במערכת הממוחשבת. אם אין מספר
פסולת יש לכתוב 'לא רלוונטי'(
קבוצת סיכון ע"פ האו"ם )נספח 3 לאמנת באזל(
קוד סיכון H( נספח 3 לאמנת באזל(
תכונות סיכון של
הפסולת:
)לדוגמה, דליק, רעיל וכו'(
קוד Y( נספחים I ו-II לאמנת באזל(
קוד A( נספח VIII לאמנת באזל(
סיווג הפסולת )מספר בן 6 ספרות מתוך קטלוג הפסולת האירופי(
תיאור אופן הטיפול
בפסולת
)לדוגמה, פיזיקו-כימי, ביולוגי וכו'(
קוד טיפול R/D( נספח 4 לאמנת באזל(
2 .אני מתחייב להודיע למפעל הטיפול ולשנות את ההצהרה, אם יחול שינוי בהרכב או בכמות של
הפסולת המסוכנת
3 .להצהרה זו צורפה בנספח תעודת אנליזה ממעבדה מוסמכת המפרטת ומייצגת את ההרכב והתכונות
של הפסולת המסוכנת המבוקשת להעברה.
בברכה,
שם בעל היתר הרעלים יצרן הפסולת
שם מפעל יצרן הפסולת
מספר היתר רעלים
חתימה חותמת של מפעל יצרן הפסולתהמערך הלאומי לחומרים מסוכנים וחירום
מסמך הסכמה לקליטה של פסולת מסוכנת ולטיפול בה
טופס זה ימולא על ידי מפעל טיפול המיועד לקלוט את הפסולת המסוכנת
תאריך: ____________
לכבוד,
שם מפעל יצרן הפסולת המסוכנת
מספר היתר רעלים
בעל ההיתר הרעלים במפעל
1 .הריני לאשר כי הפסולת המסוכנת המתוארת במסמך הצהרת יצרן שהעברת ניתנת לטיפול
3 במתקן_____________, על פי יכולות הטיפול של המתקן והתנאים שנקבעו לו בהיתר הרעלים
:
א. תיאור הפסולת:
מצב צבירה וסוג הפסולת ☐מוצק ☐נוזל ☐גז
☐פסולת אורגנית ☐פסולת אנאורגנית
שם זרם הפסולת ☐ שפכים ☐ בוצה ☐ חומצה ☐ בסיס ☐ ממס ☐ אבקה
☐ שמן משומש ☐ אמולסיה ☐ שבבים ☐ אריזות ☐ ציוד מזוהם
☐ סוללות ☐ מצברים ☐ פחם פעיל משומש ☐ תמלחת
☐ אחר:______________________________________
תיאור מילולי של
הפסולת
)לדוגמה, בוצה ביולוגית, אבקת צבע, חומצה משומשת וכו'(
מאפיינים/מזהמים
עיקריים של הפסולת
)לדוגמה, מכיל הלוגנים, מתכות, סוג החומצה וכו'(
מקור הפסולת המסוכנת )מתקן, תהליך או מקור שממנו נוצרה הפסולת המסוכנת(
כמות פסולת שנתית
)טונה(
)כמות הפסולת השנתית בטונה המיועדת להעברה לטיפול(

3
אם הבקשה כוללת יותר מזרם פסולת אחת, יש לצרף תחת סעיף זה את הטבלה בנפרד עבור כל זרם פסולת מסוכנת.המערך הלאומי לחומרים מסוכנים וחירום
סוג האריזה )סוג האריזה שבה תשונע הפסולת למתקן הטיפול(
ב. סיווג, קטלוג ואופן הטיפול בפסולת מסוכנת:
מספר הפסולת )מספר שניתן לפסולת עם הנפקת היתר רעלים במערכת הממוחשבת. אם אין מספר
פסולת יש לכתוב 'לא רלוונטי'(
קבוצת סיכון ע"פ האו"ם )נספח 3 לאמנת באזל(
קוד סיכון H( נספח 3 לאמנת באזל(
תכונות סיכון של
הפסולת:
)לדוגמה, דליק, רעיל וכו'(
קוד Y( נספחים I ו-II לאמנת באזל(
קוד A( נספח VIII לאמנת באזל(
סיווג הפסולת )מספר בן 6 ספרות מתוך קטלוג הפסולת האירופי(
תיאור אופן הטיפול
בפסולת
)לדוגמה, פיזיקו-כימי, ביולוגי וכו'(
קוד טיפול R/D( נספח 4 לאמנת באזל(
ב. הפסולת המסוכנת תתקבל לטיפול רק בליווי אישור מנהל בתוקף וטופס מלווה לפסולת מסוכנת.
בברכה,
שם בעל היתר הרעלים במפעל הטיפול
שם מפעל הטיפול
מספר היתר רעלים
חתימה חותמת של מפעל הטיפולהמערך הלאומי לחומרים מסוכנים וחירום

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הגשת בקשה לאישור מְנַהֵל להעברת פסולת מסוכנת לטיפול?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הגשת בקשה לאישור מְנַהֵל להעברת פסולת מסוכנת לטיפול, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הגשת בקשה לאישור מְנַהֵל להעברת פסולת מסוכנת לטיפול. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הגשת בקשה לאישור מְנַהֵל להעברת פסולת מסוכנת לטיפול.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הגשת בקשה לאישור מְנַהֵל להעברת פסולת מסוכנת לטיפול

פקס: 02-6495892
כתובת לשליחת מכתבים: רחוב בנק ישראל 7, בניין ג'נרי 2, ירושלים 9195024
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » משרדים ממשלתיים » המשרד להגנת הסביבה » כללי » טופס הגשת בקשה לאישור מְנַהֵל להעברת פסולת מסוכנת לטיפול

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הגשת בקשה לאישור מְנַהֵל להעברת פסולת מסוכנת לטיפול להורדה

דילוג לתוכן