טופס הגשת בקשה להכרה כ"מנטרל אסון צ'רנוביל" להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הגשת בקשה להכרה כ"מנטרל אסון צ'רנוביל". כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הגשת בקשה להכרה כ"מנטרל אסון צ'רנוביל" להדפסה

מה זה טופס הגשת בקשה להכרה כ"מנטרל אסון צ'רנוביל"?

טופס: הגשת בקשה להכרה כמנטרל אסון צ'רנוביל

מטרת הטופס: הטופס משמש להגשת בקשה להכרה כמנטרל אסון צ'רנוביל בישראל. הוא מבקש מידע אישי ופרטים על העבודה שביצעה האדם בתפקיד מנטרל במהלך אסון צ'רנוביל.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. שאלון בשפות העברית והרוסית (מספק מידע אישי כמו שמות, כתובות, מספרי טלפון, תעודת זהות ועוד).
2. דף הצהרה מאשר את נכונות הפרט לספק מידע נכון ולפרטי חשבון בנק.
3. פרטי חשבון בנק.

מוסיפים גם את המסמכים הבאים:
1. צילום תעודת ליקווידטור שמתעידה על השתתפותו בפעולות לנטרול אסון צ'רנוביל ברוסיה, אוקראינה או בלרוס. (כל התעודות צריכות להיות מוגשות בצירוף תרגום נוטריוני לשפה העברית).
2. צילום תעודת עולה.
3. צילום תעודת זהות (עם ספח).

כתובת לשליחת המסמכים:
משרד העלייה והקליטה
רחוב קפלן 2
קריית הממשלה
ירושלים 9195016

לשאלות נוספות ניתן לפנות לטלפון: 073-3972138 (גב' יקטרינה בלואוסוב)

הטקסט מכיל גם פרטי בנק של המבקש והצהרה מהבנק על הרשאת החתימה על חשבון הבנק.

צילום מסך טופס הגשת בקשה להכרה כ"מנטרל אסון צ'רנוביל" טופס מקוון

טופס הגשת בקשה להכרה כ"מנטרל אסון צ'רנוביל" חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הגשת בקשה להכרה כ"מנטרל אסון צ'רנוביל" הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הגשת בקשה להכרה כ"מנטרל אסון צ'רנוביל" להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

073-3972138 :טלפון
073-3972304 :פקס
כתובת: קפלן 2 , ירושלים 9195016
www.klita.gov.il :אתר
Комиссия по подтверждению статуса ликвидатора
АНКЕТА
Фамилия Имя Отчество
Девичья фамилия замужней
женщины
Прежнее имя
( если изменялось)
Прежняя фамилия
( если изменялась)
Место жительство в Израиле и личные данные репатрианта
Номер телефона /
сотового
Номер
квартиры
Номер
дома
Город Улица
Номер удостоверения личности Дата репатриации
) теудат зеут )
Номер удостоверения
нового репатрианта (теудат оле )
Место жительства в бывшем Советском Союзе
Республика Город Адрес
Сведения о работе в Чернобыле в качестве ликвидатора
Период работы по ликвидации последствий
Кем был направлен на работу
Должность и вид выполняемых работ
Кем и когда
выдано
Удостоверение ликвидатора Есть / Нет Номер удостоверения
Подпись _______________ Дата ______________
Следует заполнить следующие документы :
1. Анкету по русски и на иврите. 2. Заявление. 3. Данные банковского счёта
לגב' יקטרינה בלואוסוב, משרד העלייה והקליטה, רח' קפלן 2 , קריית הממשלה , ירושלים адресу9195016 по их отправить и
г-же Екатерине Белоусов
За дополнительной информацией обращаться по телефону :073-3972138 Екатерина Белоусов
Приложить следующие документы :
1. Копию удостоверения ликвидатора бывшего Советского Союза, России, Украины, Белоруссии,
подтверждающего участие в работах по ликвидации.
Все удостоверения и официальные документы должны быть поданы в комиссию
с приложением нотариально заверенного перевода на иврит.
2. Копию теудат - оле.
3. Копию теудат - зеута.073-3972138 :טלפון
073-3972304 :פקס
כתובת: קפלן 2 , ירושלים 9195016
www.klita.gov.il :אתר
הוועדה לקביעת הכרה ב"מנטרלים"
שאלון
שם משפחה שם פרטי שם האב
שם משפחה קודם
) אם שונה (
שם פרטי קודם
) אם שונה (
שם נעורים של אישה נשואה
פרטים אודות העלייה
תאריך עלייה מס' תעודת עולה מס' תעודת זהות
כתובת
ישוב
) כולל מיקוד (
רחוב מס' בית דירה מספרי טלפון :
קווי ומס' נייד
מקום מגוריך בבריה"מ לשעבר
מדינה עיר כתובת
פרטים על עבודתך כ"ליקווידטור" ) מנטרל ( באסון צ'רנוביל
תקופות עבודה הגורם המפנה תפקידך וסוג העבודה שביצעת
_____________________ _________________
תאריך חתימה
יש למלא את המסמכים הבאים :
1 .שאלון בעברית וברוסית 2 . דף הצהרה 3 .פרטי חשבון הבנק
את המסמכים יש לשלוח אל גב' יקטרינה בלואוסוב לכתובת : משרד העלייה והקליטה,
רח' קפלן 2 ,קריית הממשלה ,ירושלים 9195016
בדבר פרטים ניתן לפנות בטלפון : 3972138-073.
יש לצרף, המסמכים הבאים :
1 .צילום תעודת ליקווידטור : " תעודה רשמית של ממשלה ברית המועצות לשעבר,
של ממשלת אוקראינה, רוסיה או בלרוס, המוכיחה כי בעליה נטל חלק פעיל בפעולות
לנטרול אסון צ'רנוביל" .
כל התעודות והאישורים יוגשו לוועדה בצירוף תרגום נוטריוני לשפה העברית .
2 .צילום תעודת עולה .
3 .צילום תעודת זהות ) עם ספח ( .073-3972138 :טלפון
073-3972304 :פקס
כתובת: קפלן 2 , ירושלים 9195016
www.klita.gov.il :אתר
חוק המסייעים לנטרול תוצאות אסון צ'רנוביל, התשס'א – 2001
הוועדה לקביעת הכרה ב"מנטרלים "
דף הצהרה
הנני _______________ ________________ __________________
שם שם משפחה מס' תעודת זהות
מצהיר בזה כמפורט :
1 .המסמכים שצרפתי לשאלון הם עותק נכון למקור .
2 .כל הפרטים שציינתי – אמת.
_______________________ ___________________
תאריך חתימה
Закон о ликвидаторах последствий Чернобыльской аварии
Комиссия по подтверждению статуса ликвидатора
Заявление
Я, _________________________________________ ( фамилия, имя )
Теудат зеут __________________ заявляю, что все предоставленные
мною на рассмотрение Комиссии сведения верны.
Мне известно, что предоставленный мне статус ликвидатора может
быть аннулирован, если он был получен на основании ложных
данных и что предъявитель таковых может быть привлечён к
судебной ответственности.
Подпись _______________ Дата _______________
073-3972138 :טלפון
073-3972304 :פקס
כתובת: קפלן 2 , ירושלים 9195016
www.klita.gov.il :אתר
חוק המסייעים לנטרול תוצאות אסון צ'רנוביל, התשס'א – 2001
הוועדה לקביעת הכרה ב"מנטרלים "
פרטי חשבון בנק
פרטים אישיים
______________ _________________
שם משפחה שם פרטי
מס' תעודת זהות _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
____________ ______________ ______________ _______________
רחוב מס' בית / דירה ישוב טלפון
פרטי חשבון בנק
מספר חשבון בנק _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
סמל סניף _ _ _ _ _ _ _ _ סמל בנק _ _ _ _ _ _ _ _ _
_____________ _____________ ___________
שם הבנק שם הסניף מס' טלפון
__________________ _________________
תאריך חתימת הפונה
אישור הבנק :
הריני מאשרים כי ע"פ רישומינו, החתומים מעלה בעלי זכות חתימה
בחשבון מס' ___________ בסניפינו , ורשאים ע"פ מסמכינו לחייב את החשבון הנ"ל
בחתימתם.
חתימתם נכונה ומאושרת על ידינו.

תאריך __________ חתימה וחותמת ________________

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הגשת בקשה להכרה כ"מנטרל אסון צ'רנוביל"?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הגשת בקשה להכרה כ"מנטרל אסון צ'רנוביל", אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הגשת בקשה להכרה כ"מנטרל אסון צ'רנוביל". יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הגשת בקשה להכרה כ"מנטרל אסון צ'רנוביל".

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הגשת בקשה להכרה כ"מנטרל אסון צ'רנוביל"

פקס: 072-3229697
כתובת לשליחת מכתבים: רחוב קפלן 2, ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, משרד העליה והקליטה
טופס קל » משרדים ממשלתיים » משרד העליה והקליטה » טופס הגשת בקשה להכרה כ"מנטרל אסון צ'רנוביל"

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הגשת בקשה להכרה כ"מנטרל אסון צ'רנוביל" להורדה

דילוג לתוכן